win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

lǜ zhì

Time:2021-01-20 15:47:00

“V?y ng??i li?n thành th?t c?ng ??o!”

“Là c? y tr? v?, cho nên kh?ng v?t v?.” Nh?c thanh tùng c??i c??i.

L??ng du ?i theo n?i n?i vào phòng ng?, li?n nhìn ??n ph??ng thanh t? két s?t l?y ra m?t cái h?p ??a cho nàng.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

L??ng du còn kh?ng có t?i k?p ?áp ?ng ?au, li?n nghe ??i bá m?u nói “Tán cái gì b??c, hi?n t?i bu?i t?i còn có ?i?m l?nh ?au, ??ng ??ng l?nh t?i r?i t? t?. Có vi?c các ng??i gia hai trong phòng b?p nói ?i, chúng ta b?o ??m kh?ng ?i nghe lén.”

“Ha h?.” L??ng gia ??ng c??i l?nh, tr??c kia xác th?t ?úng v?y. “V?y các ng??i nh? th? nào quen thu?c lên? Liên ??i cùng vi?n nghiên c?u, tr? b? ly ??n g?n h?n là kh?ng có gì liên h? ?i?”

[]

“V?y các ng??i r?t cu?c có ph?i hay kh?ng nghiêm túc?” L??ng gia ??ng l?i h?i.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

“Có m?t hay kh?ng a?” L??ng du h?i h?n. Trung gian tr??ng h??ng cao b?ng b?n h? c?ng ??u ??a ra cùng nh?c thanh tùng ??i ng?i, nh?ng nh?c thanh tùng nói chính mình thói quen, li?n m?t ng??i ??ng n?m sáu ti?ng ??ng h?.

“???c r?i, ta này kh?ng ph?i h?o h?o ?? tr? l?i sao.” L??ng du c??i nhìn L??ng gia ??ng, ?em h?n c??i m?t chút tính tình ??u kh?ng có.

“Qu? nhiên……” L??ng du xem ??i t? ph?n ?ng li?n bi?t ?áp án, yên l?ng ? trong lòng l?i c?p L??ng gia ??ng nh? th??ng m?t bút.

——

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

“Th?y ta m?t m?t……” L??ng du c?m th?y trong lòng ng??i này kh?ng th? hi?u ???c, còn là g?t g?t ??u. “Kia hành a, th?y li?n th?y bái, dù sao ta g?n nh?t có th?i gian.”

L??ng gia ??ng có tam khoe khoang chính mình, xách theo hai cái kh?ng thùng n??c qua ?i, còn t??ng xách theo hai cái ch?a ??y th?y thùng n??c tr? v?.

L??ng gia d?nh nhìn nhà mình mu?i mu?i kh?ng th? hi?u ???c m?t chu?i ??ng tác, h?i “V?y ng??i hi?n t?i là ?ang làm gì?”

Nh?c thanh tùng trên ???ng ??ng d?y ?em làm nh??ng cho m?t v? ch? có vé ??ng ?m hài t? ph? n?, ch? nàng xu?ng xe sau m?i l?i ng?i tr? l?i l??ng du bên ng??i.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

“Kh?ng bi?t bao nhiêu n?m sau s? tình, t??ng nhi?u nh? v?y làm gì.” L??ng du t? tr??c ??n nay là ?i m?t b??c xem m?t b??c, kh?ng mu?n k? ho?ch nh? v?y xa s? tình.

Hi?n t?i ??c bi?t tri?n thính c?a còn phóng c?m xu?t nh?p th? bài, bên trong ?ang ? trang hoàng. L??ng du h??ng bên trong nhìn nhìn, sau ?ó l?i l?i m?t khác tri?n ??i s?nh l?u m?t vòng.

L??ng du ??ng ? ?? n?i n?i sau l?ng, khiêu khích h??ng c? l?i làm cái m?t qu?, v?a lòng th??ng th?c h?n có khí phát kh?ng ra b? dáng.

“??i bá yên tam ?i.” L??ng du c??i nói “H?n ??u nh? v?y, h?n là c?ng s? kh?ng l?i kiêu ng?o.”

“Nga nga nga, v?y là t?t r?i v?y là t?t r?i.” L??ng du nh? nhàng th? ra.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

“S? tình x? ly t?t, li?n ?? tr? l?i.” Nh?c thanh tùng nói ???c nh? nhàng, im b?t kh?ng nh?c t?i h?n vì ?u?i th?i gian ngao m?y cái su?t ?êm vi?t báo cáo, h?m nay r?ng sáng tr?i còn ch?a sáng li?n t? thành ph? lái xe tr? v? ?u?i.

Nh?c thanh tùng kh?ng l?n t? nhiên kh? hai ti?ng, xem nh? cam ch?u.

Có l? là nàng c? tuy?t quá m?c d?t khoát, làm cao húc c?ng b?t ??u lu?ng cu?ng. “Ng??i nh? th? nào s? làm kh?ng ???c?! N?u, n?u nhà ng??i ng??i có th? giúp ta nói m?t l?i, ta ?ay……”

“C?ng kh?ng bi?t ai là ti?u hài t?.” L??ng gia ??ng c?m th?y h?n cùng l??ng du m?i l?n c?i nhau cu?i cùng ??u s? tr? l?i v?n ?? này. “V?y ng??i cùng ta nói nói, ng??i là nh? th? nào thích th??ng h?n, li?n xem h?n ??p?”

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

“Ta nh? r? lúc tr??c ng??i thích h?c tr??ng th?i ?i?m ta h?i ng??i ng??i c?ng là nói nh? v?y.” L??ng gia ??ng nh?n kh?ng ???c phiên nàng g?c gác.

H??ng c?n c?m th?y tr??c m?t c?nh t??ng nàng th?t s? kh?ng nên tr?n l?n trong ?ó, cho nên th?a d?p nh?c thanh tùng nhìn qua th?i ?i?m h??ng h?n v?y v?y tay, t? v? chính mình v? tr??c vi?n nghiên c?u.

“Nga, cái kia……” Tuy là ?? n?i n?i ??i này th?y bi?n sóng to gió l?n, ??i m?t tr??c m?t c?nh t??ng c?ng có chút t? nghèo. “Chính là ?á ch?ng ch?t ??a nh? này cùng t? t? là……”

Vi?n nghiên c?u hi?m th?y th?c ?n m?n, ??i gia kh?ng kh?i c?m th?y vui v?. L??ng gia ??ng tr??c m?t ngo?i nhan c?c có l? phép ?úng m?c, h?n n?a h?n cùng l??ng du kh?ng gi?ng nhau, h?n ? nhà tr??ng h?c khi ??u là ?n qua cao l??ng c?m, ? trên bàn c?m bi?u hi?n kh?ng t?i, qu? th?c nghi?n áp l??ng du v?a t?i khi ?n m?t l?n c?m li?n v? m?t ?au kh? b? dáng.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

L??ng du ch?n ??ng, này tràn ng?p mau thu?n xung ??t c?nh t??ng, th?t là quá hài k?ch tính.

L??ng gia d?nh g?t g?t ??u, tuy r?ng v?n là kh?ng làm r? ràng l??ng du vì cái gì s? cùng c? l?i t? t?n ? bên nhau, b?t quá c? l?i s? tình nàng v?n d? c?ng kh?ng thèm ?? y.

Ch? là xe l?a gh? ng?i c?ng ng?i quá kh?ng tho?i mái, l??ng du ?i?u ch?nh n?a ngày t? th? nh? th? nào d?a vào ??u khó ch?u. ?ang mu?n ?em ba l? lót ? trên bàn n?m bò th? m?t l?n, li?n c?m giác ???c bên ng??i nh?c thanh tùng ch?m ch?m chính mình.

“Này sao ???c a!” L??ng du kh?ng tán ??ng nhìn h?n, “Ng??i n?u là nói cho L??ng gia ??ng nói, h?n kh?ng ??nh mu?n cùng gia gia cáo tr?ng. ??n lúc ?ó n?u là gia gia làm ta v? nhà, ng??i c?p ngh? nhi?u ta a.”

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

H?, li?n ng??i còn ghét b? ta ??i t?, kh?ng h?o h?o giáo d?c ng??i m?t chút ng??i c?ng kh?ng bi?t h? L??ng có bao nhiêu ?áng s?.

“Ng??i xách m?t cái thì t?t r?i, m?t cái khác cho ta ?i.” Nh?c thanh tùng nói.

Nhìn l??ng du trên m?t ??c thu?c v? luy?n ái ng??i trong t??i c??i, L??ng gia ??ng c?m th?y, l??ng du c?m tình có l? c?ng kh?ng gi?ng h?n suy ?oán nh? v?y.

Ch??ng 70

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

Hi?n t?i nhìn ??n nh?c thanh tùng, t? xách thùng n??c cái này vi?c nh? th??ng li?n bi?t chính mình cùng quan nhan chan chính chênh l?ch có bao nhiêu l?n. Khó trách h?n phía tr??c ? nhà v? b? ng?c nói chính mình kh?ng ??nh có th? tr? thành ?u tú tan binh th?i ?i?m gia gia b?n h? ??u là c??i mà kh?ng nói, ch? s? c?ng ?? s?m bi?t h?n này có chút tài n?ng t?i r?i quan ??i kh?ng ??nh kh?ng ?? xem ?i?

Not dressing up

Cùng l??ng du v? pháp sinh khí, v?n d? tính toán t? nh?c thanh tùng trên ng??i tìm ?i?m tra, k?t qu? l?i bi?t h?n phía tr??c b?o h? l??ng du, lúc này L??ng gia ??ng c?ng ng??ng ngùng nói cái gì.

Tác gi? có l?i mu?n nói C?m t? ? 2020-01-16 205710~2020-01-18 235549 trong lúc vì ta ??u ra bá v??ng phi?u ho?c t??i dinh d??ng d?ch ti?u thiên s? nga ~

L??ng du ?em tay ??t ? ?i?u cách trên gi?y, ch?n m?t trên t?, nh? gi?ng cùng nh?c thanh tùng ?ánh th??ng l??ng. “N?u kh?ng ??ng nhìn.”

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

M?t bên l??ng du hoàn toàn kh?ng bi?t L??ng gia ??ng này phiên tam ly ho?t ??ng, kh?ng bi?t h?n n?o b? cái gì. Li?n phát hi?n h?n xem nh?c thanh tùng bi?u tình l?p t?c h?o r?t nhi?u, còn ?i lên ?i v? v? b? vai c?a h?n.

L??ng gia d?nh nghe xong g?t g?t ??u, l??ng du ? m?t bên ti?u tam ?ánh giá nhà mình ??i t? th?n s?c. L??ng gia d?nh v?a chuy?n ??u, v?a lúc nhìn ??n mu?i mu?i tr?m li?c l?i ?ay ánh m?t.

“Nga, v?y ng??i th?t ghê g?m.” L??ng gia ??ng kh?ng th? nào thành kh?n ph? h?a m?t cau, ??i l?y l??ng du b?t m?n m?u máo.

L??ng du trong lòng có chút ti?c nu?i, ? ra c?a tr??c cu?i cùng m?t ngày bu?i t?i, cùng chính tr? viên nói m?t ti?ng sau vào nh?c thanh tùng v?n phòng, ?em nàng phí h?t tam huy?t vi?t ra t?i ki?m tra th? cùng m?t phong th? cùng nhau ??t ? nh?c thanh tùng bàn làm vi?c th??ng, ?è ? b?n h? l?n ??u tiên g?p m?t khi nàng ??a ra kia t?ng ?á phía d??i.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

“Ng??i a……”

C?m t? t??i dinh d??ng d?ch ti?u thiên s? Jessie 1 bình;

“?úng v?y, ta t??ng cho b?n h?n m?t kinh h? t?i. Ngài nh? th? nào bi?t a?” L??ng du tò mò h?i.

H??ng c?n “Có chuy?n gì nói th?ng ?i.”

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

H??ng c?n c?m th?y tr??c m?t c?nh t??ng nàng th?t s? kh?ng nên tr?n l?n trong ?ó, cho nên th?a d?p nh?c thanh tùng nhìn qua th?i ?i?m h??ng h?n v?y v?y tay, t? v? chính mình v? tr??c vi?n nghiên c?u.

“?úng v?y.” L??ng du g?t g?t ??u, kh?ng r? h?n vì cái gì ??t nhiên h?i cái này.

Tác gi? có l?i mu?n nói C?m t? ? 2020-01-16 205710~2020-01-18 235549 trong lúc vì ta ??u ra bá v??ng phi?u ho?c t??i dinh d??ng d?ch ti?u thiên s? nga ~

“Ta bi?t ta bi?t, ng??i phía tr??c c?ng ch?a g?p qua h?n sao có th? là ti?u t? này nói b?a cái gì b?n gái.” ?? n?i n?i c??i v? v? l??ng du mu bàn tay, hi?n nhiên th?c thích nàng. “Ng??i l?n này tr? v? kh?ng cùng trong nhà nói ?i?”

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

?? n?i n?i nguyên lai là L??ng gia d?nh b?nh vi?n vi?n tr??ng, ??i nàng th?c chi?u c?, xem nh? nàng n?a cái l?o s?. Cho nên ??a ra mu?n nàng cùng chính mình t?n t? g?p m?t nh?n th?c m?t chút th?i ?i?m, L??ng gia d?nh tuy r?ng kh?ng có gì h?ng thú khá v?y kh?ng có c? tuy?t.

L??ng du b?n h? nhìn trên m?t ??t r?i r?ng b? hoàng tr?ch c? r?t t??ng da bích ho?, tam ??u ph?i nát. H?o h?o bích ho? ? ch? này ??i m?y tr?m n?m, ?? b? h?n nh? v?y tùy ti?n c? m?t c?, li?n ??u hu? ho?i.

T?i r?i ngày th??ng nên ng? th?i gian, l??ng du xem ??i di?n chu s? phó cùng các s? ?? d?a vào ch? ng?i ?? ??u ng? r?i, c?ng ngáp m?t cái chu?n b? ng?.

L??ng du k? ho?ch khá t?t, ch? là nàng còn kh?ng có t?i k?p h?i liên ??i thu th?p ?? v?t, ?? b? nghe ???c tin t?c quy s? tr??ng cùng chu s? phó kêu cùng ?i hang ??ng, ki?m tra m?t chút hang ??ng bích ho? cùng v?n v?t có hay kh?ng b? hoàng tr?ch phá h?.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

“Ta bi?t ta bi?t, ng??i phía tr??c c?ng ch?a g?p qua h?n sao có th? là ti?u t? này nói b?a cái gì b?n gái.” ?? n?i n?i c??i v? v? l??ng du mu bàn tay, hi?n nhiên th?c thích nàng. “Ng??i l?n này tr? v? kh?ng cùng trong nhà nói ?i?”

L??ng gia ??ng ? m?t bên nhìn, t?a h? có chút ly gi?i l??ng du vì cái gì s? thích th??ng nh?c thanh tùng.

L??ng gia ??ng c?m th?y tam tình c?a mình càng thêm mau thu?n, ch? có th? ?i theo b?n h? hai cái phía sau nghiêm túc quan sát, mu?n quan sát m?t chút nh?c thanh tùng cái này m?i ng??i ph?m r?t cu?c th? nào.

“??i v?i ng??i h?m nay sai l?m hành vi kh?c sau ngh? l?i ki?m tra báo cáo.” Nh?c thanh tùng kh?ng nh?n xu?ng, ? nàng bên kia trên má l?i nhéo m?t phen. ??ng d?y h?i v?n phòng ti?p t?c ?i x? ly hoàng tr?ch s? tình, l?u l??ng du m?t ng??i ng?i ? ch? c?, v? m?t kh?ng th? tin ???c.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

“Nga, ?? n?i n?i ngài h?o.” L??ng du l? phép ?ánh thanh ti?p ?ón.

“Ph?c.” ??i di?n v?n lu?n kh?ng ra ti?ng r?i ch?m l?i t?n t?i c?m cao b?ng kh?ng có th? nh?n xu?ng, nghe ???c l??ng du nói c??i lên ti?ng.

Cùng l??ng du b?n h? ng?i ? m?t lo?t tan hành khách là v? trung niên nam tính, làn da ng?m ?en, ch? nhìn m?t cách ??n thu?n b? ngoài gi?ng nh? là bình th??ng anh n?ng dan. B?t quá h?n hi?n t?i nh?m m?t l?i c?ng khóa ch?t mày, c? ng??i tho?t nhìn li?n kh?ng d? ch?c b? dáng, l??ng du nhìn hai m?t li?n thu h?i ánh m?t.

? hi?n t?i cái này niên ??i, m?t nhà có n?m sáu cái hài t? ??u kh?ng ph?i cái gì hi?m l? s? tình. Ch?ng qua h??ng c?n m?u than than th? kh?ng t?t, hai v? ch?ng sinh h? h??ng c?n sau li?n kh?ng có ? mu?n hài t?.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

Nàng ki?p tr??c g?p qua nhà có ti?n huynh ?? hoà thu?n vui v? t?ng ng??i phát tri?n kh?ng tranh kh?ng ?o?t, c?ng g?p qua vì gia s?n h?n kh?ng th? ??i ph??ng l?p t?c ?i tìm ch?t. G?p qua ng??i th??ng gia ng??i m?t nhà l?n nhau nang ?? kh?c ph?c khó kh?n, c?ng có li?n ph?ng d??ng cha m? ??u ??y t?i ??y ?i. Tóm l?i m?i ng??i có m?i ng??i duyên pháp, là con m?t h?o, v?n là có huynh ?? t? mu?i h?o, kh?ng th? qu? ??a c? n?m.

L??ng du tr?ng m?t h?n, L??ng gia ??ng c?ng kh?ng chút khách khí h?i tr?ng. Hai ng??i tr?ng m?t hai song gi?ng nhau nh? ?úc ??i m?t, ai c?ng kh?ng ch?u nh?n thua. Cu?i cùng v?n là ng?n nhi?u l?i m?t mát h? nh??c ?i?m l??ng du tr??c b?i h? tr?n t?i, còn ? trong lòng cho chính mình tìm cái b?t hòa ti?u hài t? so ?o d??i b?c thang.

“Có ??t tr?ng rau a, ? liên ??i bên kia.” Nói xong l??ng du còn kiêu ng?o c??i c??i, “Ta hi?n t?i s? cho b?p tu?t h?t.”

L??ng du ???ng ?? t?i vi?n nghiên c?u. Tin t?c này m?t truy?n khai, nh?ng ng??i khác ??u nh?n kh?ng ???c ?i theo tò mò. C?u này nguyên nhan v?n là l??ng du v?a t?i th?i ?i?m bi?u hi?n quá m?c “X?ng ra”, nh?ng ng??i khác ??u mu?n bi?t l??ng du ???ng ?? có ph?i hay kh?ng cùng nàng gi?ng nhau.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

L??ng du th?p ph?n thu?n th?c thuy?t ph?c chính mình, sau ?ó ti?p t?c vì m?t ngàn t? ki?m tra mà phát s?u.

?ón L??ng gia ??ng khi?n trách ánh m?t, nh?c thanh bu?ng ra kh?u nói “Nàng n?u mu?n bi?t, chúng ta ?ay nên ?em s? th?t nói cho nàng, làm nàng chính mình phán ?oán.”

“Ng??i mu?n cùng chúng ta cùng ?i Y t?nh?” L??ng du kinh ng?c m? to hai m?t nhìn. “Chính là, chính là liên ??i……”

L??ng du ??ng ? ?? n?i n?i sau l?ng, khiêu khích h??ng c? l?i làm cái m?t qu?, v?a lòng th??ng th?c h?n có khí phát kh?ng ra b? dáng.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

L??ng du do d? m?t chút, c?m th?y c? l?i kh?ng c?n b?i ?en ?? ?em chính h?n thi?u tam nh?n ??c tính l? r?. Vì th? m?t n?m m?t m??i ?em h?m nay nhìn th?y c? l?i nguyên nhan, cùng b? c? l?i v? t?i liên l?y s? tình nói cho ??i t? nghe.

Nh?n xu?ng l? y, l??ng du nh? nhàng d?a vào ph??ng thanh trên vai, ra v? ki?u man nói “Ta m?c k?, bá m?u các nàng mu?n ??a, chính là ngài c?ng mu?n mang. Ngài mang kh?ng ??nh ??p, ta tìm ng??i cho ngài làm m?t day, ngài mu?n m?i ngày mang. H?n n?a n?u là có ng??i h?i ngài ?? v?t là t? ?au ra, ngài nh?t ??nh ph?i l?n ti?ng nói cho h?n, là cháu gái ??a, là kêu l??ng du cái kia cháu gái ??a!”

L??ng gia d?nh ng??i còn có ?i?m ng?c. V?n là nhìn ??n ?? n?i n?i cùng c? l?i m?i l?i ?ay lên ti?ng kêu g?i, k?t qu? bên c?nh n? sinh bóng dáng càng xem càng gi?ng nhà mình mu?i mu?i, th? tính h? m?t ti?ng. Kh?ng ngh? t?i th?t là……

“Tính cái gì tr??ng a.” L??ng du cúi ??u ?em chính mình m?i v?a ném xa nhánh cay l?i nh?t tr? v?, tr??c m?t r? ràng kh?ng có con ki?n còn ch?c h?t cát làm b? ngo?n nhi th?c nghiêm túc b? dáng.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

L??ng du nhìn h?n c??i có chút ho?ng h?t, nh?t th?i th? nh?ng v? pháp ?em tr??c m?t ng??i cùng ?? nh?t g?p m?t khi c?u chính mình nh?ng v?n l?nh m?t ng??i liên h? ??n cùng nhau. Sau ?ó trong lòng l?i là m?t tr?n ng?t ngào, r?t cu?c nh?c thanh tùng c??i ch? có ? ??i m?t chính mình khi m?i phá l? nhi?u.

“Ng??i mu?n cùng chúng ta cùng ?i Y t?nh?” L??ng du kinh ng?c m? to hai m?t nhìn. “Chính là, chính là liên ??i……”

Ng??i ph? trách g?t g?t ??u, “Nh? th? kh?ng sai.”

N?u nàng th?t s? th?ng su?t, kia có c?n hay kh?ng cùng ng??i trong nhà nói m?t ti?ng ?au? L??ng gia ??ng c?m th?y chính mình ? t? tìm phi?n n?o, c? tình chính mình còn c?ng t? tìm phi?n n?o can nh?c ng? ??u ng? kh?ng ???c.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

Hoàng tr?ch ? bên trong tr?n r?i m?t cái t?i cu?i tu?n, tuy r?ng kh?ng có c? y h? hao bích ho?, khá v?y kh?ng ph?i t??ng th?t c?n th?n m?t chút kh?ng ch?m vào cái lo?i này.

S? tình nh? v?y t??ng li?n t??ng th?ng. Ngh? ??n v?a r?i ?? n?i n?i cùng c? l?i ??i tho?i, l??ng du dùng so v?i tr??c b?t b? m?t tr?m l?n ánh m?t ?ánh giá tr??c m?t c? l?i, cu?i cùng ??u v?a chuy?n h? m?t ti?ng Tr? b? l?n lên th?y qua m?t th?t s? kh?ng có gì ?u ?i?m, kh?ng x?ng v?i ??i t?, có gì ??c bi?t h?n ng??i.

T?i r?i ch? th??ng, l??ng du l?i kéo nh?c thanh tùng t? cái này s?p d?o ??n ti?p theo cái s?p, L??ng gia ??ng theo ? phía sau, c?m th?y chính mình nh? là theo ?u?i ti?u tình l? h?n hò ng??i qua ???ng Giáp gi?ng nhau.

“Ta ?ay vì cái gì nh? r? là n?m c?n huy?n ?au……” Nam t? g?i g?i ??u, chính mình c?ng kh?ng ngh? ra b? dáng.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

Nam t? xem chính mình d?a t?i r?i l??ng du, xin l?i c??i c??i, l?i ?n thanh gi?i thích nói “Chúng ta này b?c h?a gia nh?p m?t ít hi?n ??i th?m m?, kh?ng ph?i truy?n th?ng y ngh?a th??ng v? l?i tác ph?m, cho nên kh? n?ng s? cùng nguyên h?a có chút khác nhau.”

“Ta b?n trai a, có ph?i hay kh?ng l?n lên r?t ??p?”

“?i h?i nha ?i h?i nha.” Dù sao ??i bá c?ng bi?t, l??ng du kh?ng s?.

“H?o h?o, th?t ngoan.” ?? n?i n?i yêu thích s? s? l??ng du ??u tóc. L??ng du c??i ng?t ngào còn b?t th?i gi? ng?ng ??u tr?ng m?t nhìn c? l?i li?c m?t m?t cái, qu? nhiên v?n là l?o nhan gia ánh m?t h?o.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

Kh?ng th? kh?ng nói th? ?? vi?n b?o tàng ph??ng ti?n ?i?u ki?n ? hi?n gi? xem nh? t?t, qu?y tri?n l?m ??u trang giám sát cùng ?i?u ti?t kh?ng ch? ?? ?m ?? ?m thi?t b?, có th? b?o ??m v?n v?t b?o t?n ? thích h?p ?i?u ki?n h?.

T? B?c c??ng tr?ng xoá tuy?t s?n, ??n ??n Hoàng ??y tr?i phi sa sa m?c. ???ng nhiên nh?t kh?ng th? thi?u, là hang ?á bích ho?. L??ng du ?em nàng tr?i qua nh?ng cái ?ó nh?t nh?t gi?ng c?p ??i t? nghe.

H??ng c?n b? nàng xem sau c? l?nh c? ng??i, ??i n?a ngày c?ng kh?ng ch? ??n nàng m? mi?ng, d?t khoát ?em ?i?p m?t n?a qu?n áo h??ng mép gi??ng m?t phóng, ng?i xong nhìn v? phía l??ng du.

Nh? t?i b? than c?n b?c tinh th?n ??u ph?i ra v?n ?? c? l?i, l??ng du tính toán n?u nhà mình c?ng có cái này tình hu?ng, kia nàng nh?t ??nh ph?i th?a d?p ? nhà giúp ??i t? nói nói.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

Lúc ?y toàn b? g?p m?t trong quá trình, h?n li?n m?m c??i cái này bi?u tình c?ng ch?a ? L??ng gia d?nh trên m?t nhìn th?y quá. Nhìn nàng ??i v?i l??ng du khi c? ng??i ??u m?m m?i xu?ng d??i tr?ng thái, trong lòng hi?n lên cái th? nh?t y ni?m là kh?ng ngh? t?i nàng c?ng s? c??i nh? v?y vui v?.

L??ng du tr?ng m?t h?n, L??ng gia ??ng c?ng kh?ng chút khách khí h?i tr?ng. Hai ng??i tr?ng m?t hai song gi?ng nhau nh? ?úc ??i m?t, ai c?ng kh?ng ch?u nh?n thua. Cu?i cùng v?n là ng?n nhi?u l?i m?t mát h? nh??c ?i?m l??ng du tr??c b?i h? tr?n t?i, còn ? trong lòng cho chính mình tìm cái b?t hòa ti?u hài t? so ?o d??i b?c thang.

“Tính.” L??ng gia ??ng b?t ??c d? th? dài. “V? sau n?u ? có lo?i chuy?n này nh? r? nói cho ta m?t ti?ng.”

“V?y là t?t r?i v?y là t?t r?i a.” Quy s? tr??ng g?t g?t ??u.

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

“H?o h?o, th?t ngoan.” ?? n?i n?i yêu thích s? s? l??ng du ??u tóc. L??ng du c??i ng?t ngào còn b?t th?i gi? ng?ng ??u tr?ng m?t nhìn c? l?i li?c m?t m?t cái, qu? nhiên v?n là l?o nhan gia ánh m?t h?o.

“Nga nga nga, v?y là t?t r?i v?y là t?t r?i.” L??ng du nh? nhàng th? ra.

Tr??c kia n?i n?i li?n cùng nàng nói qua, ng??i c? ??i này kh?ng c?n m?t hai ph?i ?i làm ng??i khác trong mi?ng nh?ng cái ?ó “Nên làm” s? tình, bao g?m k?t h?n sinh con. Mà là h?n là ?i theo chính mình tam, ?i làm chính mình chan chính “Mu?n làm”.

H?n v?n lu?n còn t??ng r?ng l??ng du kh?ng hi?u ?n nhu ?au. Nh? v?y v?a th?y, nàng ??i ng??i khác kh?ng c?ng r?t ?n nhu sao?

win365 kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á

H?n nh?ng th?t ra c?ng r?t t??ng cùng phía tr??c h?i l??ng du gi?ng nhau h?i m?t chút nh?c thanh tùng ??i v? sau l?i cái gì tính toán, chính là l??ng du chính mình ??u kh?ng có k?t h?n khái ni?m, h?n l?i lo l?ng h?i xong làm nàng khó làm, ch? có th? l?i nh?n xu?ng t?i.

latest articles

Top

<sub id="96446"></sub>
  <sub id="50152"></sub>
  <form id="74605"></form>
   <address id="60655"></address>

    <sub id="76144"></sub>

     win365sport xem truc tiep bong da vtv3 win365sport xem tv truc tiep bong da win365 choi online win365sport truc tiep bong da asiad 2018
     win365sport nhan dinh bong da keo nha cai| win365sport truc tiep bong ?á| win365sport video truc tiep bong da hom nay| win365sport tr?c tiêp bong da| Win365 Casino ?ánh l? ?? online uy tín| win365sport kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| win365 game danh bai doi thuong| win365 truc tiep bong da tren k| win365sport truc tiep bong da ngoai hang anh k+1| win365sport xem tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh h?m nay| win365 xem tr?c ti?p bóng ?á cúp c1| win365 vtv6 fpt tr?c ti?p bóng ?á| win365sport choi online| win365 trang l? ??| win365sport tr?c ti?p bóng ?á u22 vi?t nam| win365 vtv6hd tr?c ti?p bóng ?á hom nay| win365 xem truc tiep bong da u23 viet nam| win365sport truc tiep bong da viet nam u23| win365sport tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam hàn qu?c h?m nay|