Win365Casino,Win365 Log In kenh keo nha cai

News...   2020-11-29 04:11:33

  Win365 Slot Game,Win365 Log In kenh keo nha cai

L??ng gia ??ng c?m th?y nàng hoàn toàn l?m tr?ng ?i?m, “Ta y t? là ng??i mu?n nói cho ta, nói cho ta, nh? k? sao? Ta cùng ng??i nói, ta m?y n?m nay ? b? ??i tr??ng thành th?t nhi?u. Hi?n t?i, ta nh?t ??nh có th? ?ánh th?ng h?n.”

“H?o.” D??ng phàm ?áp.

“ánh tr?ng h?n g?n nh?t ?i, t??ng ??i v?i. Ta tr? b? ng? th?i ?i?m ngày th??ng ??u kh?ng th?y ???c h?n. Cho nên h?n ni?m kh?ng nh?c m?i ng??i ?i, ta th?t ?úng là nói kh?ng t?t.” L??ng du uy?n chuy?n gi?i thích.

“Ng??i nói ng??i……” Th?n tr??ng nang lên am l??ng mu?n quát l?n h?n, l?i ?ang xem ??n nh?c thanh tùng ??i m?t sau ?em nguyên b?n mu?n nói xu?t kh?u nói nu?t tr? vào.

  

L??ng gia huan nhìn ??i di?n ?n u?ng kh?ng t?i mu?i mu?i, th?t kh?ng bi?t nàng nh? v?y ngh? thoáng r?t cu?c là chuy?n t?t v?n là chuy?n x?u, nh? t?i ngày h?m qua nh?c thanh tùng nói nhà h?n s? tình……

Nh?c thanh tùng c??i l?nh, “Ngài n?u là c?m th?y b?n h? ?y khu?t, làm cho b?n h? d?n ra ?i mà c?ng ??ng lo?i kh?ng ph?i xong r?i?”

L??ng gia d?nh sau khi tr? v? xem l??ng du c?ng ?n ???c, l?i kéo nàng tay áo. L??ng du hi?u ng?m, nói “Gia gia n?i n?i, ta cùng ??i t? ?i ra ngoài mua ?? v?t, các ng??i có hay kh?ng mu?n mang v? t?i?”

L??ng gia ??ng v? ng? nhìn nàng, kia làm h?n nh? th? nào h?c a?

Win365 Log In kenh keo nha cai

  Win365 Online Game,Win365 Log In kenh keo nha cai,

Xe ti?n tr?m khi s?c tr?i ?? t?i s?m xu?ng d??i. L??ng du ?em c?a s? ??y ?i lên ghé vào c?a s? xe th??ng h??ng bên ngoài xem, m?t s?c th?y ???c san ga ?i lên ti?p tr?m ??i ca, kích ??ng v? phía h?n huy xu?ng tay.

“Kh?ng ?úng, ta h?n là tr??c ?ánh k?t h?n xin m?i ?úng.”

Có ??i khi nhìn v? th??ng ky l?c ch? làm c?ng tác, l??ng du ??u c?m th?y tr??c m?t sinh ho?t phong phú làm ng??i ?au ??u.

Nh?c thanh tùng l?n này h?i th?n ??o kh?ng ph?i ch? vì khai ch?ng minh, có m?t s? vi?c h?n v?a lúc th?a d?p l?n này tr? v? s?a sang l?i m?t chút.

  

“?ó là ng??i khác l?a ch?n cùng y t??ng, kh?ng nh?t ??nh m?t hai ph?i là chúng ta.” Nh?c thanh tùng nh? gi?ng khuyên nàng, “C?ng kh?ng ph?i nói chúng ta hai ng??i y t??ng li?n so nh?ng ng??i khác h?o, nh?ng là là nh?t thích h?p chúng ta, kh?ng ph?i sao?”

L??ng du ??ng ? th??ng d??i chan h??ng lên trên v?a th?y, l?i ?au ??u.

L??ng du nghiêng ??u ch? h?n, xem h?n có th? ngh?n ra cái gì t? t?i, cu?i cùng ch? t?i nh?c l??ng c?t cao thanh am m?t r?ng “Dù sao chính là kh?ng t?t.”

“Này……” Nam sinh b?t ??u do d?.

  Win365 Log In kenh keo nha cai,

C?p t? nh?ng ng??i khác th? cái gi? làm cho b?n h? t? do ho?t ??ng sau, l??ng du mang theo chu d??ng cùng tr??ng nhu? cùng nhau h? s?n, ?em nh?c l??ng t?m th?i giao cho m?t v? khác s? ?? h? tr? chi?u c?, ??c h?o ch?m trán th?i gian cùng ??a ?i?m sau ?i v?n v?t b? m?n.

Nh?c thanh tùng ? m?t bên nhìn, tr??c sau mang theo t??i c??i.

L??ng du ?i theo c??i c??i, con c?a h?n này x? giao n?ng l?c th?t kh?ng bi?t di truy?n ai, r? ràng nàng cùng nh?c thanh tùng ??u là ch?m nhi?t tính tình, nh?c l??ng nh?ng th?t ra ? ?au ??u có th? giao cho tan ti?u ??ng b?n nhi.

Bá bá bá m?u cùng thúc thúc th?m th?m bát quái c?ng li?n h?m nay ?? ?n nghe ???c t?i r?i, l??ng du r?t có h?ng thú, còn b?t m?t phen h?t d?a phan cho nh?c thanh tùng m?t n?a, cùng h?n cùng nhau biên c?n h?t d?a biên nghe.

Related

Related
Win365 Log In

Win365Casino2019-10-12

  • Win365 Registration Offer
  • Win365 Log In
  • Win365 Lotto results
  • 24h News Top