Home

Adscontact:reputationonlinegame@gmail.com

Win365 Gaming Site-Win365 Slot sanh rong

Time:2021-01-22 20:01:56 Author:cāng huàn qiǎo Pageviews:90804

Win365 Slot sanh rong

“Kh?ng có vi?c gì, chính là c?m th?y ng??i hi?n t?i ph?n ?ng l?i ?ay c?ng kh?ng tính quá ng?c.”

L??ng du ch? ch? cu?i cùng m?t kh?i ch? ??i c?i b? c?c ?á nh?p mi?ng c??i nói “Chính là v?t v? nh?c li?n dài quá.”

L??ng du kh?ng bi?t ??i di?n ng??i có hay kh?ng nghe hi?u nàng y có ?i?u ch? nói, dù sao u?ng c??i c??i kh?ng ??nh nghe c?ng ch?a nghe.

Win365 Registration Offer

H?n nh? t?i b?n h? ra nhi?m v? th?i ?i?m tránh ? vách ?á h? ??ng ng??i t?i c?u khi, l??ng du d?a vào h?n trên vai ng? th?t s? h??ng c?nh t??ng. N?u trên ??i th?t s? có th?n minh, h?n là c?ng s? nh?n kh?ng ???c ??i nàng nhi?u h?n chi?u c?, r?t cu?c kh?ng có ng??i, s? kh?ng thích nh? v?y c? n??ng.

U?ng c??i c??i nhìn ti?u d??ng ?i qua nàng bên c?nh li?n ph?i th??ng ?i?u khi?n t?ch, khí nói chuy?n ??u run lên.

Ch??ng 50

Xe t?i lay ??ng m?t ???ng, u?ng c??i c??i c?ng nói m?t ???ng. Sau l?i nh?ng ng??i khác ??u kh?ng nói gì, c?ng ch? nghe nàng m?t ng??i ?ang nói.

B?t quá xem các chi?n s? hành ??ng có t?, h?n là kh?ng có ng??i b? th??ng, ho?c là nói là b? th??ng n?ng. B?i vì phía tr??c l??ng du g?p qua m?t l?n b?n h? ch?p hành nhi?m v? sau khi tr? v? có ng??i b? th??ng c?nh t??ng, kêu bác s? kêu bác s?, nang ng??i nang ng??i, nh?ng kh?ng có hi?n t?i nh? v?y bình t?nh.

“Ta ?ay ?i tr??c, các ng??i s?m m?t chút ngh? ng?i.” Nh?c thanh tùng nói xong ng?ng ??u nhìn nhìn l??ng du, ?em ky túc xá chìa khóa giao cho h??ng c?n sau, ra c?a r?i ?i ?i x? ly k? ti?p s? tình.

(zhàn huá měi ,As shown below

Win365 First Deposit Bonus

Sáng s?m lên sau ?em tam s? v?t ??n sau ??u, s?a sang l?i c?m xúc m?t l?n n?a ??u nh?p ??n c?ng tác trung.

“Là. Li?n tr??ng, ngài yên tam ?i.” Ti?u d??ng kh?ng th? nào ?n nhu ?em u?ng c??i c??i t? trên xe kéo ?i xu?ng, m?t tay c?m hành ly m?t tay ?? nàng ?em nàng ??a lên xe l?a.

L??ng du ch?y kh?ng bao lau li?n b?t ??u suy?n. L??ng gia ??ng m?t bên l?i kéo nàng cho nàng m??n l?c, m?t bên h??ng phía sau nhìn thoáng qua, th?y ???c m?t sau truy ng??i t?ng tr?i cùng b?n h? kho?ng cách r? ràng so b?t ??u s?p t?i.

Win365 Casino Online

“Là l?i…… Kh? kh? kh? kh?.” L??ng du d? quang th?y ???c xe t? hoàng tr?ch b?n h? nghiêng phía sau lái qua ?ay, cách nh? th? nào c?ng còn có m?y tr?m m? xa, xem nhan s?c là liên ??i xe.

L??ng du c?ng m?c k? này ?ó, tr??c m?t nàng chính s? tr??ng kh?n an c?n c?p nh?c thanh tùng xoa h?n, th?nh tho?ng còn ? cánh tay h?n ?i lên h?i ni?t hai h?, m? k? danh nói h? tr? th? l?ng c? b?p.

“Ta kh? n?ng kh?ng th? cho ng??i r?t nhi?u, nh?ng……”

xìng bīng zhú

“Ai nói ta mu?n ??y ng??i. Ta c?ng t??ng mua b?p, ch? là mu?n cho ng??i tránh ra.” U?ng c??i c??i gi?o bi?n nói.

L??ng du c?m th?y chính mình quá kh?ng bi?t c? g?ng, th? nh?ng làm nh? v?y táng t?n thiên l??ng s? tình. Nh?t nh?ng khí chính là nàng v?a r?i ph?n ?ng ??u tiên là nh?c thanh tùng kh?ng h? là tham gia quan ng?, vu?t li?n có c? b?p, xúc c?m còn khá t?t.

C?m chi?u lúc sau, nh?c thanh tùng l?i cùng l??ng du nh?c t?i ?i t?o m? s? tình.

,As shown below

Win365 Sportsbook

“Bu?n l?u.” Nh?c thanh tùng c?ng kh?ng g?t nàng.

“B?n h? có th? hay kh?ng là mu?n nhìn m?t chút phía d??i có hay kh?ng d?u m??” L??ng gia ??ng suy ?oán.

L??ng du ?em t??ng n?m ?? v?t ??u n?m m?t bên, cu?i cùng h??ng bánh bao quán ?i th?i ?i?m b? ng??i b?t ???c khu?u tay.

“Ng??i trên m?t th??ng ??u là nh? th? nào làm cho?” L??ng du thò l?i g?n nhìn k? xem, trên c? b?n ??u là hoa th??ng.

“Này ta c?ng kh?ng bi?t a.” L??ng gia ??ng nhún nhún vai, l?c chú y ??u ??t ? ?i t?i ?ám kia nhan than th??ng. “Ng?i x?m xu?ng ng?i x?m xu?ng.”

“Các ng??i m?y ngày nay tr??c ? t?i liên ??i, an toàn, l??ng du ??i d??c c?ng ph??ng ti?n.”

Win365 First Deposit Bonus

L??ng du c?n b?n là ch?y b?t quá m?y cái tráng hán, c?ng may m?y cái tráng hán ??ng d?ng ch?y b?t quá xe jeep.

“L?n lên còn xinh ??p.” L??ng du l?i b? sung r?t quan tr?ng m?t cau.

??t nhiên có m?t bàn tay v? vào nàng trên vai, v? phía tr??c s? l?c.

L??ng du tr?ng l?n ??i m?t, m?t b? ?? ch?u kinh hách b? dáng nhìn nàng.

Ch??ng 50

L??ng du ?i ??n hàng rào bên c?nh, nhìn n?i xa ?oàn xe càng ngày càng g?n, cu?i cùng ng?ng ? biên phòng li?n c?a.

Win365 Promotions

“Các ng??i là cùng nhau, ???ng nhiên giúp nàng nói chuy?n.” U?ng c??i c??i m?t m?t n??c m?t, c?n ng??c l?i m?t cái.

“Kh?ng, kh?ng ph?i, ta phía tr??c c?ng kh?ng th?t s? a.” L??ng gia ??ng c?m th?y chính mình r?t oan. ??ng nói h?n kh?ng th?t s?, nh?ng ng??i khác c?ng ??u c?m th?y ?ay là A qu?c khiêu khích ng?n lu?n th?i. Qu?c gia l?nh th? m?t t?c ??u kh?ng th? thoái nh??ng, b?n h? s? t? ??i há m?m li?n ph?i m?t m?nh sa m?c, qu? th?c là v?ng t??ng.

Ti?u d??ng cùng nàng nói t?t ch? l??ng du t?nh li?n mang l??ng du ?i ?n c?m thu?n ti?n th?ng tri chính mình m?t ti?ng sau, li?n h??ng v? phía h??ng c?n ph?t tay r?i ?i, ti?p t?c làm chính mình c?ng tác ?i.

,As shown below

Tr??ng l?o s? r? xu?ng m?t, b?t ??u ngh? l?i chính mình.

“?? bi?t kh?ng?” L??ng du xem h?n kh?ng có ?áp l?i, l?i h?i m?t l?n.

H??ng c?n v? ng? xoa xoa cái trán, nàng mù m?i kh?ng bi?t ?i. L??ng du nhìn nh?c li?n l?n lên th?i ?i?m, trong ánh m?t ??u lóe quang.

Win365 Log In

Hai ng??i li?n nh? v?y kh?ng coi ai ra gì ? gi?i th?ch c? phía tr??c nhìn nhau c??i, xem cách ?ó kh?ng xa gi? ??ng m?t ??u toan, ch? có th? d?i ?i ánh m?t ?em l?c chú y ??t ? nh?c thanh bu?ng tay nguyên th?ch th??ng.

“Ng??i l?i ?ay, ?? ta ?i xu?ng.”

U?ng c??i c??i t? giác so l??ng du m?nh h?n g?p tr?m l?n, nhìn nh?c thanh tùng ?i theo l??ng du m?t bên m?ng h?n m?t mù, ngh? h?n v? sau kh?ng ??nh s? h?i h?n t?i l?y lòng chính mình. M?t bên l?i h?i h?n chính mình kh?ng nên l?i ?ay, tr?i xa ??t l? li?n cái giúp chính mình ch?ng l?ng ng??i ??u kh?ng có. Tr??ng l?o s? ??i chính mình c?ng b?t quá là m?t ngoài tình ngh?a, b?ng kh?ng phía tr??c c?ng s? kh?ng b? l??ng du ba l?n b?n l??t khi d?.

As shown below

Win365 Online Sportwetten

“A……” L??ng du nháy m?t c?m th?y chính mình t?c t?ng, nàng v?a r?i t??ng ??u là cái gì ??i day xích vàng ??i kim bi?u linh tinh, m?t t??ng ??i lên c?ng quá kh?ng cách ?i?u……

Phía tr??c cái kia s?p bánh n??ng c?ng kh?ng t?i. L??ng du l?i mua m?t cái, b? hai kh?i c?m th?y cùng bánh ng? ?n kh?ng có gì khác bi?t, d? l?i li?n l?i giao cho nh?c thanh tùng.

“Ta v?a r?i ??ng ? l??ng l?o s? m?t trái, n?u b?p s?p bên ph?i biên. U?ng l?o s? n?u mu?n mua b?p nói, c?ng nên ?i l??ng l?o s? bên ph?i m?i ?úng.” Nh?c thanh tùng nói.

,As shown below

Win365 Sport Online

“Ta ?ay ?i tr??c, các ng??i s?m m?t chút ngh? ng?i.” Nh?c thanh tùng nói xong ng?ng ??u nhìn nhìn l??ng du, ?em ky túc xá chìa khóa giao cho h??ng c?n sau, ra c?a r?i ?i ?i x? ly k? ti?p s? tình.

L??ng du ? trong lòng l?c ??u, ?em cái này nguy hi?m y t??ng t? trong ??u ?u?i ra ?i.

N?u ch? có hoàng tr?ch m?t ng??i, kia kh?ng ??nh là kh?ng c?n s?. Ch? là hi?n t?i h?n bên ng??i còn ?i theo b?n n?m cái dáng ng??i cùng h?n kh?ng sai bi?t l?m tráng hán, các cánh tay so l??ng du ?ùi ??u th?, ?n m?c c?ng t? ng?c ??u l? ra t?i, xem ??n nàng th?ng b?u m?i.

“Tr??ng l?o s?, ta kh?ng có gì s? tình là ta ph?n ?ng mau, này cùng u?ng l?o s? tam ??a h? là hai vi?c khác nhau.” L??ng du c?m th?y v? này l?o s? nghi?p v? n?ng l?c ??ng ??u giáo th? ? chuyên nghi?p l?nh v?c kh?ng th? chê, nh?ng làm ng??i x? th? c?ng quá x? trí theo c?m tính. “U?ng l?o s? tu?i c?ng kh?ng nh?, còn mu?n ngài ??i nàng xin l?i ??i nói khi nào?”

Nhìn Tr??ng l?o s? th? dài nhìn v? phía chính mình, t?a h? ?? ngh? k? r?i x? ph?t bi?n pháp. U?ng c??i c??i ?ánh ?òn ph? ??u h??ng trên m?t ??t ng?i xu?ng, l?n ti?ng khóc kêu “Các ng??i quá khi d? ng??i, ta mu?n nói cho ta gia gia n?i n?i ?i.”

L??ng du ?o n?o dùng tay trái bên ph?i trên tay ch?p hai h?, b?t quá ch?p th?c nh?. R?t cu?c l?c là l?n nhau, tuy r?ng nàng tay ph?i kh?ng bi?t c? g?ng, nh?ng nàng tay trái là v? t?i.

,As shown below

Win365 Slot sanh rongWin365 Poker

Tr??ng dan b?t kham này nhi?u, cu?i cùng c? báo tin ??a ??n giáo l?nh ??o n?i ?ó, bày ra u?ng c??i c??i m?y n?m nay ? kh?o sát t? ?? lo?i ác hành.

“Là ta ?? ??, th? nào?” L??ng du t?a h? nghe t?i r?i ? t? thanh am, nh?ng nàng kh?ng xác ??nh chính mình có ph?i hay kh?ng nghe l?m, l?i kh?ng dám nhìn t?i. ??i m?t ??i li?n ?i?m này kh?ng t?t, tròng m?t chuy?n ??ng là có th? b? ng??i phát hi?n.

“L?n lên còn xinh ??p.” L??ng du l?i b? sung r?t quan tr?ng m?t cau.

L??ng du m?t ??ng ph?i quen thu?c g?i ??u, h??ng th? ? m?t trên c? c?, tr? mình ng? ??n càng tr?m.

“Các ng??i m?y ngày nay tr??c ? t?i liên ??i, an toàn, l??ng du ??i d??c c?ng ph??ng ti?n.”

Xác nh?n chính mình thoát ly nguy hi?m, l??ng du chan m?m nh?n li?n ng?i ? trên m?t ??t. Ti?ng súng viên ??n thanh ch?y h??ng b?n phía ng??i cái gì ??u nghe kh?ng ???c nhìn kh?ng t?i, ch? có th? nhìn ??n b?i vì v? ch?y m?t mà che kín th?t nh? mi?ng v?t th??ng chan.

Làm nh? ?? bi?t nàng trong lòng kh?ng xác ??nh, nh?c thanh tùng l?i ch?m r?i m? mi?ng, kh?ng cho nàng hoài nghi c? h?i.

H?n nh? t?i b?n h? ra nhi?m v? th?i ?i?m tránh ? vách ?á h? ??ng ng??i t?i c?u khi, l??ng du d?a vào h?n trên vai ng? th?t s? h??ng c?nh t??ng. N?u trên ??i th?t s? có th?n minh, h?n là c?ng s? nh?n kh?ng ???c ??i nàng nhi?u h?n chi?u c?, r?t cu?c kh?ng có ng??i, s? kh?ng thích nh? v?y c? n??ng.

Gi? ??ng m?t quy?n ?ánh vào b?ng th??ng, trong lòng c??i l?nh, c?m th?y l??ng du b?t quá là gi? b? th?i. R?t cu?c ??i v?i gi?ng nhau gia ?ình t?i nói n?a n?m c?ng kh?ng nh?t ??nh có th? ki?m 90 ??ng ti?n, nh? v?y m?y ?ao li?n b?i ?i vào kh?ng có kh?ng khó ch?u. Gi? ??ng m?t bên ch? xem l??ng du x?u m?t, m?t bên ch? mong nàng s? gi?ng chính mình gi?ng nhau m?t ??u chui vào ?? th?ch d? ho?c trung kh?ng ???c thoát than, cu?i cùng r?i vào cùng chính mình gi?ng nhau k?t c?c.

Win365Casino

C?a ??ng ng??i là ti?u d??ng, v?a ??nh h??ng nàng dò h?i l??ng du tình hu?ng, li?n nhìn ??n h??ng c?n làm cái im ti?ng th? th?, l?i ch? có th? ?em l?i nói nu?t tr? vào. Ch? ??n h??ng c?n ra c?a gi? c?a kh? che, m?i th?p gi?ng h?i nói “L??ng l?o s? còn kh?ng có t?nh sao?”

L??ng gia ??ng gi? ngón tay cái lên, b?i ph?c kh?ng bi?t nói cái gì cho ph?i.

“Ta xem nh?c li?n tr??ng c?ng r?t thích ng??i a, ng??i c?ng kh?ng c?n nh? v?y phát s?u ?i.” H??ng c?n khuyên nàng.

Ti?u d??ng b?n h? tr??c kia g?p qua ng??i ??c sách ??u là vi?n nghiên c?u c?ng nhan viên ch?c, còn t??ng r?ng ni?m quá th? ??u là gi?ng quy s? tr??ng nh? v?y l?nh ng??i kính n?, kh?ng ngh? t?i c?ng là có ngo?i l?.

“Tê, ng??i có c?m th?y hay kh?ng, b?n h? kh?ng gi?ng nh? là t?i thám thính cái gì quan s? bí m?t?” L??ng du h?i.

“Ng??i mu?n làm gì?” L??ng gia ??ng kh?n tr??ng nhìn nàng b? ?i giày, cho r?ng nàng ph?i dùng giày ?i ném nh?ng ng??i ?ó.

Win365 Slot Game

Tr??ng h?c l?nh ??o xác minh sau ch?ng th?c h?n nói ??u là th?t s?, tr?c ti?p cho u?ng c??i c??i m?t cái khai tr? x? ph?t, li?n Tr??ng l?o s? c?ng b? liên l?y ghi t?i.

“Nh? v?y toan a.” L??ng du nh?n kh?ng ???c xoa xoa g??ng m?t, c?m th?y cái này nàng t?i kh?ng ???c, quá toan.

L?n tr??c nhi?m v? c?ng r?t nguy hi?m, nh?ng kh?ng g?p ???c gi?ng nh? bay gi? tr?c di?n nguy hi?m tình hu?ng. L??ng du trong lòng c?u nguy?n có th? có ng??i n?i này ?i ngang qua, n?u là biên phòng li?n ng??i li?n quá t?t.

N?m ? chính mình g?i ??u th??ng, chung quanh ??u là l?nh ng??i an tam quen thu?c h??ng v?, l??ng du m?t ?êm v? m?ng ng? an ?n, bên ngoài l?i là khí th? ng?t tr?i v?i m?t bu?i t?i.

L??ng du nói ??o ly l?n th?i ?i?m khó ???c ??ng ??n, nh?c thanh tùng b? nàng nghiêm túc b? dáng ch?c ??n cúi ??u c??i kh?.

?? nh? kh?i nguyên th?ch c?i b?, bên trong nh?ng th?t ra ra l?c, ch?ng qua b? m?t cái màu ?en m?ng mang x? xuyên qua trong ?ó, kh?ng b? ? nhi?m ph? thúy li?n làm gi?i m?t ??u kh?ng ??.

Win365 Online Sportwetten

H??ng c?n v?n lu?n chú y nàng bên này ??ng t?nh, v?a nghe ??n thanh am li?n nhìn l?i ?ay, v?a lúc nhìn ??n l??ng du mu?n ??ng d?y.

Nh?c thanh tùng ?i phía tr??c ?i r?i vài b??c b??c chan m?t ??n, xoay ng??i l?i v? t?i xe ??u phía tr??c, h??ng l??ng du v??n tay.

Trong lòng n?m ch?c l??ng du nh? nhàng th? ra, h??ng v? phía b?u tr?i ánh tr?ng so cái tam, du?i l??i eo v? t?i ky túc xá.

Win365 Football

H??ng c?n l?c ??u, h?i “Ng??i tìm nàng có vi?c?”

“H?o h?o mà nh? th? nào s? t? c?n cát th??ng l?n xu?ng ?i?” L??ng du l?i h?i.

“A? Nga nga nga, ta ?? bi?t, ta nghe ng??i.” L??ng gia ??ng v?i vàng g?t ??u. L??ng du hi?n t?i tho?t nhìn ??u óc xác th?t nh? nàng nói gi?ng nhau bình t?nh, còn có th? ngh? ra k? ho?ch. Ch? là……

“S?m bi?t r?ng mang theo ?i?m phòng than ?? v?t, ?áng ti?c ta ch? mang theo cái này.” L??ng du nói t? trong túi móc ra m?t phen dao g?t hoa qu?, l?y ? trong tay.

Bu?i t?i tr? l?i ky túc xá n?m ? trên gi??ng ??t, l??ng du l?n ??u tiên nh? th? t??ng ni?m có di ??ng sinh ho?t, ít nh?t có th? l?n nhau nói m?t ti?ng ng? ngon c?ng là h?o a. ?áng ti?c hi?n t?i kh?ng có ?i?u ki?n này, nàng ??ng ? c?a h? to nh?c thanh tùng nh?ng th?t ra có th? nghe ???c, khá v?y quá th?n kinh.

B?t quá li?n tính là hai ??i còn kh?ng có luy?n ái quá, l??ng du c?ng y th?c ???c, nàng ?ay là ??i nh?c thanh tùng n?i lên lòng x?u xa.

Ch? là hi?n t?i l??ng du còn kh?ng bi?t này ?ó, nàng kh?ng bi?t x? h?i ??i u?ng c??i c??i ?òn hi?m t?i nhanh nh? v?y, ??i tr??c m?t Tr??ng l?o s? x? trí bi?n pháp còn r?t v?a lòng.

Ch? Tr??ng l?o s? mang theo u?ng c??i c??i r?i ?i sau, l??ng du ng?i xu?ng quy s? tr??ng bên ng??i, nói “S? tr??ng ta v?a r?i là thu?n mi?ng nói, ta c?ng kh?ng ph?i là ái v? nhà cáo tr?ng ng??i.”

“Này ta c?ng kh?ng bi?t a.” L??ng gia ??ng nhún nhún vai, l?c chú y ??u ??t ? ?i t?i ?ám kia nhan than th??ng. “Ng?i x?m xu?ng ng?i x?m xu?ng.”

Win365 Log In

H?ng ??ng phía tr??c ? hoàng tr?ch gia h?m tìm ???c r?i m?t cái, l?i ? sa m?c b?t ???c m?t cái, li?n d? l?i hoàng tr?ch còn kh?ng có bóng dáng.

L??ng du nói ??o ly l?n th?i ?i?m khó ???c ??ng ??n, nh?c thanh tùng b? nàng nghiêm túc b? dáng ch?c ??n cúi ??u c??i kh?.

“Ng??i trên m?t th??ng ??u là nh? th? nào làm cho?” L??ng du thò l?i g?n nhìn k? xem, trên c? b?n ??u là hoa th??ng.

Win365 Promotions

“Ng??i nh? th? nào kh?ng còn s?m nói cho ta.” Tr??ng l?o s? th?p gi?ng h?i nói. H?n l?i kh?ng ph?i kh?ng bi?t u?ng c??i c??i theo ?u?i tr??ng dan khi là b? dáng gì, ngh? v?y m?y ngày nàng c?ng nh? v?y lì l?m la li?m nhan gia nh?c li?n tr??ng, Tr??ng l?o s? li?n c?m th?y t?c ng?c khó th?.

N?u ch? có hoàng tr?ch m?t ng??i, kia kh?ng ??nh là kh?ng c?n s?. Ch? là hi?n t?i h?n bên ng??i còn ?i theo b?n n?m cái dáng ng??i cùng h?n kh?ng sai bi?t l?m tráng hán, các cánh tay so l??ng du ?ùi ??u th?, ?n m?c c?ng t? ng?c ??u l? ra t?i, xem ??n nàng th?ng b?u m?i.

“Kh?ng t?i,” Ng?y t? gi? tay c?p l??ng du s?a sang l?i c? áo, “Nh?c li?n tr??ng ng??i này ta so ng??i còn nhi?u nh?n th?c m?y n?m, là cái khá t?t ti?u t?. Có trách nhi?m tam, l?i kiên ??nh ti?n t?i.”

“?úng v?y.” H??ng c?n g?t ??u.

Nh?c thanh tùng nhìn h?n kiên ??nh mà ánh m?t, nhìn v? phía l??ng du dò h?i nàng y ki?n.

[]

Win365 Sportsbook

Nh?c thanh tùng kh?ng nói gì, kh?ng bi?t có ph?i hay kh?ng có chút ch?ng ?? kh?ng ???c l??ng du th?ng th?n. ? l??ng du cho r?ng h?n s? kh?ng tr? l?i khi, nh?c thanh tùng nh? nhàng m? mi?ng nói “Ta c?ng là.”

?áng ti?c k? ho?ch nh?ng th?t ra khá t?t, ngày h?m sau t?nh th?i gian cùng ngày th??ng c?ng kh?ng có cái gì b?t ??ng. L??ng du ph?ng ch?ng m?t chút, hi?n t?i nh?c thanh tùng h?n là ?? ? phiên tr?c, vì th? tr? mình, tính toán ti?p t?c ng? n??ng.

“Gia, s? phó t?t nh?t.” L??ng du c??i vui v?, quay ??u b?t l?y nh?c thanh tùng khu?u tay, h??ng chu s? phó ph?t tay cáo bi?t sau li?n cùng nhau ?i ra ngoài.

Win365 Online Betting

Gi? ??ng c??i l?nh, nhìn v? phía l??ng du ch? nh?o nàng vài cau. ?áng ti?c l??ng du ánh m?t dính ? nh?c thanh tùng trên ng??i, ??i chính mình ch?n l?a nguyên th?ch có th? gi?i ra th? gì kh?ng chút nào quan tam, ??i h?n cham ch?c m?a mai c?ng nh? là kh?ng nghe ???c gi?ng nhau.

V?y ng??i chính mình ??u kh?ng ngh? ?i vì cái gì nh? v?y t??ng?” L??ng du c?m th?y s? ?? v?a r?i y t??ng r?t nguy hi?m, nàng làm s? t? c?n thi?t h?i cái r? ràng.

Tr??ng dan cha m? ??u là bình th??ng c?ng nhan, phía tr??c u?ng c??i c??i phía tr??c qu?y r?y ??u là nh?n xu?ng t?i, hu?ng chi h?n tuy r?ng là cái nam nh?ng truy?n ra lo?i chuy?n này c?ng khó coi. Kh?ng ngh? t?i sau khi tr? v? u?ng c??i c??i kh?ng bi?t ngh? nh? th? nào, m?t hai ph?i cùng h?n k?t h?n t?i tr? thù l??ng du cùng nh?c thanh tùng.

Win365 Slot Game

L??ng du c?ng kh?ng bi?t ??u óc nào c?n huy?n ?áp sai r?i, nghe ???c h?n nói sau b?t tay ??t ? h?n trên b?ng. Ch? ??n nàng ph?n ?ng l?i ?ay, l?p t?c m?t ?? lên, ch?y nhanh thu h?i tay, xoay ng??i l?a mình d?i ng??i ng?i x?m xu?ng than ?em ??u ch?n ? cánh tay.

Xong r?i. L??ng du tuy?t v?ng ngh?, hi?n t?i nàng ? nh?c thanh tùng c?m nh?n trung h?n là cùng u?ng c??i c??i t? danh n? s?c ma, kh?ng chu?n x?p h?ng so u?ng c??i c??i còn mu?n d?a tr??c.

L??ng du nh?ng th?t ra kh?ng c?m th?y ng??ng ngùng, còn h??ng v? phía b?n h? ph?t ph?t tay, s? t?i m?c kh?ng nh?n xu?ng lòng hi?u k? ti?u các chi?n s? ch?y nhanh l?i ?em ??i m?t quay l?i ?i, m?t nhìn th?ng nhìn phía tr??c, s? b? nh?c thanh tùng b?t ???c.

Nh?c thanh tùng dùng gi?i th?ch c? dán da c?t m?t ?ao, qu? nhiên l?i là tr?ng bóng m?t m?nh.

“Nh? v?y a……” L??ng du ngh? ngh?, quay ??u h?i h??ng c?n nói “H??ng c?n, mu?n hay kh?ng cùng ?i?”

L??ng du nhìn ?oàn ng??i ly nàng cùng L??ng gia ??ng càng ngày càng g?n, nh? gi?ng h?i “Ng??i nói b?n h? l?i ?ay nói, chúng ta dùng kh?ng c?n ch?y?”

Win365 Horse Racing betting

“Ng??i nghe ai nói?” H??ng c?n khó hi?u, nàng này v?n là sáng s?m múc n??c th?i ?i?m ??ng t?i liên ??i các chi?n s? nghe nói, l??ng du làm sao mà bi?t ???c?

Ti?u d??ng nhìn nàng m?t cái, b?u m?i ?i qua.

H??ng c?n th?y kh?ng r? th?n s?c c?a nàng, ngh? ngh? nói “H?n là chính là là gay h?n gay chuy?n, qu?y r?y ph? n? linh tinh ?i.”

“Kia, kia cái d?ng gì hành vi s? c?u thành l?u manh t?i?” L??ng du ??ng d?y, nóng v?i h?i.

H?ng ??ng phía tr??c ? hoàng tr?ch gia h?m tìm ???c r?i m?t cái, l?i ? sa m?c b?t ???c m?t cái, li?n d? l?i hoàng tr?ch còn kh?ng có bóng dáng.

Ch? xe d?ng l?i xu?ng d??i, kh?o sát t? m?y cái ng?i ? bên c?nh nam sinh g?p kh?ng ch? n?i mà li?n nh?y xu?ng xe, nh?c thanh tùng c?ng theo ? phía sau. U?ng c??i c??i ?em ti?u d??ng tay huy khai, l?n ti?ng kêu nh?c thanh tùng tên.

Win365 Online Sportwetten

Nh?c thanh tùng c??i c??i, nói “Tr??ng l?o s? kh?ng ph?i nói h?m nay li?n ?em ng??i ti?n ?i sao. Mu?n ?i nhà ga nói kh?ng ??nh mu?n m??n liên ??i xe, có th? ti?n ???ng cùng nhau qua ?i.”

L??ng du thò l?i g?n nh? gi?ng h?i “Ng??i làm sao mà bi?t ???c?”

H??ng c?n v? ng? xoa xoa cái trán, nàng mù m?i kh?ng bi?t ?i. L??ng du nhìn nh?c li?n l?n lên th?i ?i?m, trong ánh m?t ??u lóe quang.

(nà jun4 fēng) Win365 Sport Online

Tr??ng l?o s? l?i làm sao kh?ng bi?t u?ng c??i c??i tính tình ?au? Hi?n t?i s? tình nháo thành nh? v?y, h?n ch? hy v?ng hai bên có th? ??u th?i lui m?t b??c.

[]

Nh?c thanh tùng h??ng v? phía ??ng d?y lau m? h?i bác s? nh? gi?ng nói cau “C?m ?n”, ? ???c ??n ??i ph??ng ?áp l?i sau ?em ng? say l??ng du ch?n ngang b? lên, ?m tr? v? an bài t?t ch? ?.

Win365 Online Sportwetten

Ng?ng ??u nhìn v? phía nh?c thanh tùng bóng dáng, vai r?ng eo thon, còn khá xinh ??p.

N?u ch? có hoàng tr?ch m?t ng??i, kia kh?ng ??nh là kh?ng c?n s?. Ch? là hi?n t?i h?n bên ng??i còn ?i theo b?n n?m cái dáng ng??i cùng h?n kh?ng sai bi?t l?m tráng hán, các cánh tay so l??ng du ?ùi ??u th?, ?n m?c c?ng t? ng?c ??u l? ra t?i, xem ??n nàng th?ng b?u m?i.

C?m chi?u lúc sau, nh?c thanh tùng l?i cùng l??ng du nh?c t?i ?i t?o m? s? tình.

Win365 Slot sanh rong

Hoàng tr?ch b?n h? c?ng kh?ng ?u?i theo, ng??c l?i ??i tay ?m ? tr??c ng?c mang theo vài ph?n nhàn nh? ?? ?i t?i.

“Th?t s? kh?ng có?” L??ng du dùng còn tính s?ch s? hai ngón tay nhéo h?n trên qu?n áo h? ?ánh giá.

L??ng du m? to m?t nhìn xa l? nóc nhà, ch?p ch?p m?t, m?t lát sau ph?n ?ng l?i ?ay chính mình t?i h?m qua ng? ? liên ??i mà kh?ng ph?i vi?n nghiên c?u.

Win365 Football

L??ng du hai chan nh?n ra, gi?ng nh? giay ti?p theo li?n ph?i ng? xu?ng ??t tái ti?n h?t cát. Nàng kh?ng ng?ng nói cho chính mình l?i kiên trì m?t chút, ngàn v?n ??ng ? ch? này th?i ?i?m chan m?m.

L??ng du th??ng th?c trong ch?c lát, ph?n ?ng l?i ?ay hi?n t?i kh?ng ph?i xem cái này th?i ?i?m, b?t ??u t? h?i nàng m?t ng??i ?i tr? v? vi?n nghiên c?u chuy?n này hi?n kh?ng hi?n th?c.

L??ng du g?t g?t ??u, v?y v?y tay t? v? tùy L??ng gia ??ng ?i th?i.

L??ng gia ??ng ch?y nhanh ?em xách n?a ngày giày bu?ng, có ngh? th?m mu?n ? d?n dò l??ng du hai cau, ?áng ti?c v?a r?i nh?c thanh tùng ?em l?i nói ??u nói kh?ng sai bi?t l?m, h?n suy ngh? n?a ngày li?n ngh? ra m?t cau “S?m m?t chút ngh? ng?i”, li?n ch?y nhanh ch?y ch?m ?u?i theo nh?c thanh tùng cùng h?n cùng nhau xu?ng l?u.

U?ng c??i c??i nhìn ti?u d??ng b?i vì hu?n luy?n mà th? ráp lòng bàn tay chán ghét sách m?t ti?ng, ?em tay áo lót ? chính mình th? h?, lúc này m?i kh?ng tình nguy?n ?? ?i lên m??n l?c nh?y xu?ng xe t?i. Xu?ng xe sau còn dùng m?t cái khác ch? tay áo xoa xoa lòng bàn tay, s? ng??i khác kh?ng bi?t nàng ghét b?.

“Nghe nói là th? ?? t?i?” Hoàng tr?ch l?i h?i.

Win365Casino

L??ng du hai chan nh?n ra, gi?ng nh? giay ti?p theo li?n ph?i ng? xu?ng ??t tái ti?n h?t cát. Nàng kh?ng ng?ng nói cho chính mình l?i kiên trì m?t chút, ngàn v?n ??ng ? ch? này th?i ?i?m chan m?m.

Này nhóm ng??i n?u th?t là t? A qu?c qua s?ng l?i ?ay, nh? v?y lao l?c tam t? kh?ng ??nh kh?ng ph?i t?i làm t?t s?.

“Các ng??i m?y ngày nay tr??c ? t?i liên ??i, an toàn, l??ng du ??i d??c c?ng ph??ng ti?n.”

“Ta h?i ng??i có bi?t hay kh?ng?”

“Ng??i ch?ng nào thì ?em cái này mang ra t?i? Kh?ng ph?i, ng??i cùng ta t?n b? vì cái gì mu?n mang dao g?t hoa qu??” L??ng gia ??ng trên m?t tràn ng?p khó hi?u.

ánh tr?ng h? là tr? b? hang ?á bích ho? ngo?i, m?t khác ch? làm thám hi?m gia cùng ng??i l? hành nhóm mê mu?i c?nh s?c. Cùng hang ?á bích ho? b?t ??ng, ánh tr?ng h? ? vào sa m?c trung tam v? trí, th? n??ng t?a biên c?nh tuy?n, b?i v?y nguy hi?m h? s? c?ng càng cao. Tr??c kia ti?n sa m?c ch? có th? d?a l?c ?à, kh?ng ít thám hi?m gia cùng ng??i l? hành ??u ch?t ? tìm ki?m ánh tr?ng h? trên ???ng.

“Tr??ng l?o s?, ta kh?ng có gì s? tình là ta ph?n ?ng mau, này cùng u?ng l?o s? tam ??a h? là hai vi?c khác nhau.” L??ng du c?m th?y v? này l?o s? nghi?p v? n?ng l?c ??ng ??u giáo th? ? chuyên nghi?p l?nh v?c kh?ng th? chê, nh?ng làm ng??i x? th? c?ng quá x? trí theo c?m tính. “U?ng l?o s? tu?i c?ng kh?ng nh?, còn mu?n ngài ??i nàng xin l?i ??i nói khi nào?”

L??ng du d?a vào nh?c thanh tùng trên vai b?t l?y h?n tay, ? c?n ch?m vào mi?ng v?t th??ng khi v?n là ?au ??o hít vào m?t h?i.

“H?n n?a ng??i kh?ng ph?i c?ng nói sao, b?n h? luy?n ???c nh? v?y tráng ch?y kh?ng nh?t ??nh mau, còn kh?ng b?ng tìm hai linh ho?t. L?n nh? v?y than th?, x? kích ph?m vi c?ng ??i a.” L??ng du có chút kh?ng hi?u ???c.

L??ng du c?ng m?c k? này ?ó, tr??c m?t nàng chính s? tr??ng kh?n an c?n c?p nh?c thanh tùng xoa h?n, th?nh tho?ng còn ? cánh tay h?n ?i lên h?i ni?t hai h?, m? k? danh nói h? tr? th? l?ng c? b?p.

Ti?u d??ng g?i g?i ??u, ngh? ??n l?i ?ay phía tr??c ?? ch?u giao phó. “K? th?t c?ng kh?ng ph?i cái gì vi?c g?p, chính là t?nh ng??i mu?n tìm l??ng l?o s? h?i m?t chút ngày h?m qua c? th? tình hu?ng là cái gì.”

L??ng du nh?t th?i tim ??p gia t?c, c?m th?y h?n nh? v?y bi?u hi?n r? ràng chính là ??i chính mình có y t?. Này n?u là nàng hi?u sai y, kia nh?c thanh tùng c?ng quá tình c?m tràn lan, nàng v? sau kh?ng ??nh kh?ng h? thích h?n.

Win365 Horse Racing betting

“Bi?t, ?? bi?t.” Tuy r?ng còn kh?ng có ch?i vu?t l?i r?t cu?c ph?i bi?t r?ng cái gì, nh?ng chu d??ng v?n là ch?y nhanh g?t g?t ??u.

“H?o h?o mà nh? th? nào s? t? c?n cát th??ng l?n xu?ng ?i?” L??ng du l?i h?i.

“Tay a tay a, ng??i th?t ?úng là h?i ta kh?ng c?n a.” L??ng du nhìn chính mình kh?ng bi?t c? g?ng tay ph?i l?c ??u, li?n nh? v?y kh?ng h? trong lòng gánh n?ng ?em trách nhi?m ??u ??y cho v? t?i tay.

“Tr??ng l?o s?, ta kh?ng có gì s? tình là ta ph?n ?ng mau, này cùng u?ng l?o s? tam ??a h? là hai vi?c khác nhau.” L??ng du c?m th?y v? này l?o s? nghi?p v? n?ng l?c ??ng ??u giáo th? ? chuyên nghi?p l?nh v?c kh?ng th? chê, nh?ng làm ng??i x? th? c?ng quá x? trí theo c?m tính. “U?ng l?o s? tu?i c?ng kh?ng nh?, còn mu?n ngài ??i nàng xin l?i ??i nói khi nào?”

“Bi?t r?i.” L??ng du g?t g?t ??u, “Ngài yên tam ?i.”

M?t ?i y th?c phía tr??c, nh?c thanh tùng trong lòng cu?i cùng m?t cái y t??ng chính là mu?n nhìn th?y cái kia c? n??ng, h?n mu?n h?i m?t chút nàng, h?n có ph?i hay kh?ng g?p may m?n ??n, có th? ???c ??n nàng yêu m?n.

Win365 Sports Betting

“??ng nhìn, nghiêm túc ch?y.” L??ng gia ??ng ng?n c?n nàng quay ??u l?i ??ng tác, t?ng l?n n?m l??ng du th? ?o?n s?c l?c.

?áng ti?c k? ho?ch nh?ng th?t ra khá t?t, ngày h?m sau t?nh th?i gian cùng ngày th??ng c?ng kh?ng có cái gì b?t ??ng. L??ng du ph?ng ch?ng m?t chút, hi?n t?i nh?c thanh tùng h?n là ?? ? phiên tr?c, vì th? tr? mình, tính toán ti?p t?c ng? n??ng.

“Ng??i nh? th? nào kh?ng còn s?m nói cho ta.” Tr??ng l?o s? th?p gi?ng h?i nói. H?n l?i kh?ng ph?i kh?ng bi?t u?ng c??i c??i theo ?u?i tr??ng dan khi là b? dáng gì, ngh? v?y m?y ngày nàng c?ng nh? v?y lì l?m la li?m nhan gia nh?c li?n tr??ng, Tr??ng l?o s? li?n c?m th?y t?c ng?c khó th?.

L??ng du xem c?ng ch?a xem bên c?nh cái m?i ??u ph?i khí oai u?ng c??i c??i, xu?ng xe sau còn s?a s?a qu?n áo c?a mình.

“Ta kh? n?ng kh?ng th? cho ng??i r?t nhi?u, nh?ng……”

H?n nh? t?i b?n h? ra nhi?m v? th?i ?i?m tránh ? vách ?á h? ??ng ng??i t?i c?u khi, l??ng du d?a vào h?n trên vai ng? th?t s? h??ng c?nh t??ng. N?u trên ??i th?t s? có th?n minh, h?n là c?ng s? nh?n kh?ng ???c ??i nàng nhi?u h?n chi?u c?, r?t cu?c kh?ng có ng??i, s? kh?ng thích nh? v?y c? n??ng.

1.Win365 Sport Online

Này nhóm ng??i n?u th?t là t? A qu?c qua s?ng l?i ?ay, nh? v?y lao l?c tam t? kh?ng ??nh kh?ng ph?i t?i làm t?t s?.

Ch? ??n l??ng du cùng nh?c thanh tùng l?u luy?n chia tay, h? ca tr? l?i vi?n nghiên c?u lúc sau, t?a h? g?p ???c m?i ng??i ??u dùng vui m?ng ánh m?t nhìn nàng.

“Nh? v?y a……” L??ng du ngh? ngh?, quay ??u h?i h??ng c?n nói “H??ng c?n, mu?n hay kh?ng cùng ?i?”

Win365 Lottery

Chính là hi?n t?i li?n tr??ng c?ng ??o, h?n c?ng ch? có th? g?t g?t ??u ?ng th?a xu?ng d??i, ch? là nh? m?t chút gì ?ó h?n là th?t s? làm kh?ng ???c.

Nh?c thanh tùng ?i phía tr??c ?i r?i vài b??c b??c chan m?t ??n, xoay ng??i l?i v? t?i xe ??u phía tr??c, h??ng l??ng du v??n tay.

Nh?c thanh tùng ??i bên c?nh ng??i khiêu khích nhìn nh? kh?ng th?y, nghiêm túc nhìn h?n là nh? th? nào thao túng gi?i th?ch c? t?i gi?i th?ch. Ch? ??n h?c kh?ng sai bi?t l?m, ?em trong t?m tay chén s? th?y x?i ? l??ng du tuy?n t?t ph? thúy nguyên th?ch m?t ngoài ?em nguyên th?ch t?y s?ch b?i ? máy móc th??ng.

Win365 Lottery

Ngày h?m sau c?m sáng lúc sau, h??ng c?n l?i kéo l??ng du th?n th?n bí bí nói cho nàng ngày h?m qua liên ??i ch?p hành nhi?m v? các chi?n s? ??u ?? tr? l?i.

C?ng kh?ng bi?t có ph?i hay kh?ng b? l??ng du ??t nhiên nghiêm túc b? dáng d?a t?i r?i, gi? ??ng ng??i s?ng s?t, b? l? ph?n kích t?t nh?t th?i c?. Ch? h?n l?i ph?c h?i tinh th?n l?i, l??ng du ?? l?i ?em ánh m?t th? l?i trên máy gi?i th?ch, n?a ?i?m l?c chú y c?ng ch?a phan cho h?n.

“Th?i gian này ch? h?n là còn kh?ng có tán, có ?i hay kh?ng?” Nh?c thanh tùng h?i nàng.

(gǔ yì xuě)

“Xác th?t kh?ng r?t gi?ng.” B?n h? này ?ám ng??i ?i vài b??c li?n làm thành m?t vòng ng?i x?m xu?ng nhìn xem, c?ng nhìn kh?ng ra t?i mu?n làm cái gì.

L??ng du g?t g?t ??u, v?y v?y tay t? v? tùy L??ng gia ??ng ?i th?i.

Bác s? dùng cái k?p k?p ra b?ng y t? dính u?ng r??u tinh, l??ng du ngh? ??n cái lo?i này ?au ??n, nh?n kh?ng ???c r?t r?t chan. B?t quá nàng tr??c m?t ngo?i nhan h?o m?t m?i, có cái gì ?au ??u là nh?n xu?ng t?i, vì th? am th?m n?m ch?t góc áo, làm t?t nghênh ?ón ?au ??n chu?n b?.

Win365 Promotions

“Là l?i…… Kh? kh? kh? kh?.” L??ng du d? quang th?y ???c xe t? hoàng tr?ch b?n h? nghiêng phía sau lái qua ?ay, cách nh? th? nào c?ng còn có m?y tr?m m? xa, xem nhan s?c là liên ??i xe.

Qu? nhiên, liên ??i xe jeep phát hi?n sa m?c vài ng??i nhích l?i g?n. L??ng du m?t bên tê tam li?t ph? gi? kh?, m?t bên l?i kéo L??ng gia ??ng sau này lui.

L??ng du còn nh? r? l?n ??u tiên g?p m?t th?i ?i?m, nh?c thanh tùng ít khi nói c??i b?n m?t dài còn kh?ng thích nói chuy?n, tho?t nhìn làm ng??i c?m th?y r?t có kho?ng cách c?m.

(èr wěi huán) Win365 Sport Online

“?n kh?ng v?.”

L??ng du b?n h? m?y cái g?t g?t ??u, ??ng d?y ra phòng h?p.

“Tr??ng dan ng??i tr? v?, tr? v? ?? ta!” U?ng c??i c??i m?nh l?nh nói.

(dōng mén zhǐ róng)

“Ng??i nh? th? nào kh?ng còn s?m nói cho ta.” Tr??ng l?o s? th?p gi?ng h?i nói. H?n l?i kh?ng ph?i kh?ng bi?t u?ng c??i c??i theo ?u?i tr??ng dan khi là b? dáng gì, ngh? v?y m?y ngày nàng c?ng nh? v?y lì l?m la li?m nhan gia nh?c li?n tr??ng, Tr??ng l?o s? li?n c?m th?y t?c ng?c khó th?.

B?n h? d?a g?n này biên c?nh tuy?n tr??ng th? ??i b? ph?n ??u ? trên sa m?c, gi?ng nh?c thanh tùng b?n h? m?i ngày cao c??ng ?? giá tr? ban tu?n tra c?ng khó tránh kh?i có s? h?, hu?ng chi……

“Này ta c?ng kh?ng bi?t a.” L??ng gia ??ng nhún nhún vai, l?c chú y ??u ??t ? ?i t?i ?ám kia nhan than th??ng. “Ng?i x?m xu?ng ng?i x?m xu?ng.”

Win365 Promotions

“V?y ??u mua, ta giúp ng??i ?n.”

Bác s? nh?n xu?ng tr?n tr?ng m?t xúc ??ng, t??ng nói chính mình xu?ng tay ?? là nh? kh?ng th? l?i nh?. Ngày th??ng ??u là cho m?t ?ám tháo hán t? x? ly mi?ng v?t th??ng, c?n ??u h??ng mi?ng v?t th??ng th??ng tr?c ti?p sát tr?c ti?p ??o, nào có nh? v?y th?t c?n th?n th?i ?i?m?

“Ng??i mu?n làm gì?” L??ng gia ??ng kh?n tr??ng nhìn nàng b? ?i giày, cho r?ng nàng ph?i dùng giày ?i ném nh?ng ng??i ?ó.

(yuán jun4 xióng) Win365Casino

Mu?n nói l??ng du l?n tr??c nhi?m v? tr??c th?i gian lau nh? v?y hu?n luy?n c?ng kh?ng ph?i b?ch hu?n, than th? ?? s?m hình thành ph?n x? có ?i?u ki?n. ?i phía tr??c m?t b??c ?n ??nh than hình, ??i tay b?t l?y ??t ? trên vai tay l?i kéo m?t x?, tr?n b? ??ng tác n??c ch?y may tr?i, n??ng x?o kính li?n ?em ng??i ?n ? trên m?t ??t.

“C?ng ?úng v?y.” L??ng du th? dài, “Lúc tr??c l?o Tri?u tr??c truy ng??i.” L?o Tri?u chính là h??ng c?n b?n trai, l??ng du b?n h? ??ng h?c, t?t nghi?p sau l?a ch?n ti?p t?c l?u giáo ??c nghiên.

L??ng du c?m th?y chính mình quá kh?ng bi?t c? g?ng, th? nh?ng làm nh? v?y táng t?n thiên l??ng s? tình. Nh?t nh?ng khí chính là nàng v?a r?i ph?n ?ng ??u tiên là nh?c thanh tùng kh?ng h? là tham gia quan ng?, vu?t li?n có c? b?p, xúc c?m còn khá t?t.

Win365 Online Sportwetten

L?n tr??c nhi?m v? c?ng r?t nguy hi?m, nh?ng kh?ng g?p ???c gi?ng nh? bay gi? tr?c di?n nguy hi?m tình hu?ng. L??ng du trong lòng c?u nguy?n có th? có ng??i n?i này ?i ngang qua, n?u là biên phòng li?n ng??i li?n quá t?t.

U?ng c??i c??i xoay ??u nhìn v? phía l??ng du, hung t?n mà m? mi?ng “L??ng du, ta tr?……” L?i nói m?i v?a khai cái ??u, ?? b? ng??i l?p kín mi?ng ?n ? c?a xe th??ng.

N?u ch? có hoàng tr?ch m?t ng??i, kia kh?ng ??nh là kh?ng c?n s?. Ch? là hi?n t?i h?n bên ng??i còn ?i theo b?n n?m cái dáng ng??i cùng h?n kh?ng sai bi?t l?m tráng hán, các cánh tay so l??ng du ?ùi ??u th?, ?n m?c c?ng t? ng?c ??u l? ra t?i, xem ??n nàng th?ng b?u m?i.

L??ng du m?t gi?c này ng? t?i r?i sáng s?m 10 gi? nhi?u, v?n là b? ?ói t?nh. Ngày h?m qua c?m chi?u sau kia m?t chuy?n m?o hi?m t?n b? ?? ?em d? dày ?? ?n tiêu hóa kh?ng sai bi?t l?m, h?n n?a kh?ng ?n c?m sáng, d? dày tr?ng tr?n, ?ói khó ch?u.

Kh?o sát t? ng??i ?? ?i r?i, hi?n t?i trong ky túc xá ch? còn l?i có nàng cùng h??ng c?n. ?n xu?ng ?em h??ng c?n ?ánh th?c nói chuy?n phi?m xúc ??ng, tay chan nh? nhàng ??ng d?y ?i trong vi?n.

Gi? ??ng ? ch? này th?y nhi?u táng gia b?i s?n ng??i, khá v?y lu?n có m?t ?êm ph?t nhanh làm h?n tam t?n ?o t??ng, kh?ng ch?u t? b?. ?? th?ch chuy?n này v?n d? chính là mu?n v?n khí cùng nh?n l?c kiêm c?, h?n ch?a t?ng th?y quá cái nào ng??i ngoài ngh? v?n khí có th? h?o ??n tùy ti?n lay ra t?i m?t kh?i là có th? gi?i ra ph? thúy t?i.

Win365Casino

Ch??ng 52

Qu? nhiên, liên ??i xe jeep phát hi?n sa m?c vài ng??i nhích l?i g?n. L??ng du m?t bên tê tam li?t ph? gi? kh?, m?t bên l?i kéo L??ng gia ??ng sau này lui.

“Chính là gi?ng nhau làm gián ?i?p gì ?ó, kh?ng ph?i h?n là tìm cái lo?i này tán ? trong ?ám ng??i ??u tìm kh?ng ra di?n m?o sao, này vài ng??i. Ch?c ch?c ch?c.” L??ng du phe ph?y ??u, hoàng tr?ch b?n h? này vài ng??i nhìn có nh?ng ng??i khác l??ng cách khoan, ? trong ?ám ng??i ??u là th?y ???c, càng ??ng nói ? sa m?c.

Win365 Slot Game

“??u b? bao thành bánh ch?ng th?t.” L??ng du nh?n kh?ng ???c oán gi?n, “C?ng kh?ng bi?t có th? hay kh?ng l?u s?o.”

“Ng??i mu?n làm gì?” L??ng gia ??ng kh?n tr??ng nhìn nàng b? ?i giày, cho r?ng nàng ph?i dùng giày ?i ném nh?ng ng??i ?ó.

“Ta, ta ???ng nhiên mu?n b? ch?y. Ng??i l?n tr??c……” L??ng du ??y m?t x?u h? và gi?n d? tr?ng m?t nhìn h?n li?c m?t m?t cái, “Ng??i lo?i ng??i này ta th?y ??n li?n ph?i tr?n ??n r?t xa.”

“Xác th?t,” nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, “Ta l?n ??u tiên t?i th?i ?i?m c?ng b? ch?n ??ng, kh?ng ngh? t?i sa m?c bên trong còn có nh? v?y tràn ng?p sinh m?nh l?c c?nh s?c.”

“Nga nga nga, kh?ng quan h?, cái gì c?ng ch?a ra là bình th??ng. ?ánh b?c sao, v?n d? chính là m??i l?n ?ánh b?c chín l?n thua, cho nên m?i ngàn v?n kh?ng th? lay dính.”

“Ta nói chính là th?t s?,” l??ng du cho r?ng h?n kh?ng tin, còn nói thêm “?ng n?i c?a ta b?n h? là th?c ?u tú ng??i, nh?ng ta s? kh?ng ? vào ?i?m này ?i làm kh?ng t?t s? tình.”

2.Win365 Online Game

L??ng du ?em t??ng n?m ?? v?t ??u n?m m?t bên, cu?i cùng h??ng bánh bao quán ?i th?i ?i?m b? ng??i b?t ???c khu?u tay.

N?u sa m?c th?t s? có ng?c th?ch, thuy?t minh n?i này ? xa x?i quá kh? t?ng có con s?ng th?m chí là h?i d??ng, th?t s? có d?u m? c?ng kh?ng ph?i kh?ng có kh? n?ng s? tình.

“Ai, h??ng c?n, l?o Tri?u cùng ng??i th?ng báo th?i ?i?m nói cái gì?”

Win365 Esport

“Kh?ng ph?i, t? t?, ng??i ??t nhiên h?i cái này làm cái gì?” H??ng c?n lo l?ng nhìn nàng, “R?t cu?c ra chuy?n gì?”

Gi? ??ng trào phúng nói “???c r?i ?i, mu?n kh?ng có vi?c gì nói ta còn mu?n có ?úng là v?i ?au, v?a r?i kia kh?i mao liêu c?ng kh?ng bi?t gi?i ra cái d?ng gì, các ng??i nh?ng h?i ta b?i hào phóng.”

Xong r?i. L??ng du tuy?t v?ng ngh?, hi?n t?i nàng ? nh?c thanh tùng c?m nh?n trung h?n là cùng u?ng c??i c??i t? danh n? s?c ma, kh?ng chu?n x?p h?ng so u?ng c??i c??i còn mu?n d?a tr??c.

Win365 Esport

“Ai nha, h??ng c?n ng??i nghiêm túc m?t chút, ta là th?t s? th?c phát s?u.” L??ng du lên án nói.

L??ng du v? ng?, chính mình th? nh?ng ?? quên này m?t v?. Ti?u d??ng m?t cái tu?i còn tr? ??i ti?u h?a t?, nh? th? nào li?n nh? v?y bát quái ?au?

“Ng??i nh? th? nào ?? tr? l?i?” L??ng du h?i.

(jiǔ lǜ hǎi) Win365 Promotions

“Li?n b?i vì cái này?” Hoàng tr?ch c??i c??i, hi?n nhiên là kh?ng tin.

Ch?ng qua l??ng du nói kiêu ng?o, r?i ?i tr??c nàng v?n là tìm ???c r?i chu s? phó, t??i c??i ngoan ngo?n nói v?i h?n mu?n ngh? n?a ngày gi? y t?.

L??ng du còn nh? r? l?n ??u tiên g?p m?t th?i ?i?m, nh?c thanh tùng ít khi nói c??i b?n m?t dài còn kh?ng thích nói chuy?n, tho?t nhìn làm ng??i c?m th?y r?t có kho?ng cách c?m.

Win365 Best Online Betting

Gi? ??ng ? ch? này th?y nhi?u táng gia b?i s?n ng??i, khá v?y lu?n có m?t ?êm ph?t nhanh làm h?n tam t?n ?o t??ng, kh?ng ch?u t? b?. ?? th?ch chuy?n này v?n d? chính là mu?n v?n khí cùng nh?n l?c kiêm c?, h?n ch?a t?ng th?y quá cái nào ng??i ngoài ngh? v?n khí có th? h?o ??n tùy ti?n lay ra t?i m?t kh?i là có th? gi?i ra ph? thúy t?i.

L??ng du c?ng kh?ng bi?t ??u óc nào c?n huy?n ?áp sai r?i, nghe ???c h?n nói sau b?t tay ??t ? h?n trên b?ng. Ch? ??n nàng ph?n ?ng l?i ?ay, l?p t?c m?t ?? lên, ch?y nhanh thu h?i tay, xoay ng??i l?a mình d?i ng??i ng?i x?m xu?ng than ?em ??u ch?n ? cánh tay.

Phía tr??c cái kia s?p bánh n??ng c?ng kh?ng t?i. L??ng du l?i mua m?t cái, b? hai kh?i c?m th?y cùng bánh ng? ?n kh?ng có gì khác bi?t, d? l?i li?n l?i giao cho nh?c thanh tùng.

3.

“Ai,” Tr??ng l?o s? th? dài, “L?o s? nói sai l?i nói, ng??i ??ng ?? ? trong lòng.”

L??ng gia ??ng cúi ??u, trong lòng nói kh?ng nên l?i cái gì t? v?. Ng?ng ??u nhìn v? phía nh?c thanh tùng c?ng l??ng du bóng dáng, b? vai xa so v?i chính mình mu?n dày r?ng làm ng??i có c?m giác an toàn.

“Ng??i trên m?t th??ng ??u là nh? th? nào làm cho?” L??ng du thò l?i g?n nhìn k? xem, trên c? b?n ??u là hoa th??ng.

“Cái này……” Nh?c thanh tùng do d? m?t chút, “Vì tr?n viên ??n.”

L??ng du c?m th?y chính mình quá kh?ng bi?t c? g?ng, th? nh?ng làm nh? v?y táng t?n thiên l??ng s? tình. Nh?t nh?ng khí chính là nàng v?a r?i ph?n ?ng ??u tiên là nh?c thanh tùng kh?ng h? là tham gia quan ng?, vu?t li?n có c? b?p, xúc c?m còn khá t?t.

Ngày h?m sau c?m sáng lúc sau, h??ng c?n l?i kéo l??ng du th?n th?n bí bí nói cho nàng ngày h?m qua liên ??i ch?p hành nhi?m v? các chi?n s? ??u ?? tr? l?i.

L??ng du ?i ??n hàng rào bên c?nh, nhìn n?i xa ?oàn xe càng ngày càng g?n, cu?i cùng ng?ng ? biên phòng li?n c?a.

L??ng du suy ngh? c? ?êm h?n là nh? th? nào làm m?t cái phù h?p th?i ??i ??c ?i?m hàm súc th?ng báo, nh? th? nào ám ch? m?t chút nh?c thanh tùng. ?áng ti?c suy ngh? c? ?êm, m?t chút manh m?i ??u kh?ng có.

Ng??i hi?n th?c m?t chút kh?ng có sai, nh?ng làm b?n h? này hành, v?n d? chính là mu?n d?a ly t??ng lo?i này h? v? m? m?t m?t chút ?? v?t m?i có th? ch?ng ?? ?i xu?ng. Quá m?c hi?n t?i so ?o ???c m?t can nh?c tr??c m?t l?a ch?n, s?m mu?n gì s? kh?ng ch?u n?i t?ch m?ch v? pháp th? v?ng ?i xu?ng.

<p>L??ng gia ??ng v?n là tính toán giúp nàng ?em v? c?ng tìm tr? v?, ?áng ti?c ? chung quanh ?i r?i m?t vòng c?ng kh?ng có phát hi?n, ch? có th? xách theo nàng m?t ??i giày ??ng ? m?t bên ch? nàng.</p><p>“Ngay ng?c.” L??ng du nh?n kh?ng ???c ? h?n trên ??u xoa nh? hai thanh, ??i l?y chu d??ng hàm h?u c??i.</p><p>U?ng c??i c??i nhìn còn l?i ng??i ??u gi?ng kh?ng phát hi?n chính mình gi?ng nhau ti?p t?c ?i phía tr??c ?i t?i, ? xe t?i th??ng d?m chan kêu nh?c thanh tùng cùng l??ng du tên. T??ng xu?ng xe l?i kh?ng dám nh?y xu?ng ?i, khí ??ng ? bên c?nh ?i r?i vài vòng.</p>

L??ng du ?ang theo nh?c thanh tùng miêu t? vài ng??i di?n m?o còn có nàng ph?ng ?oán, ti?u d??ng ? phía sau chen vào nói c?ng kh?ng ph?i, kh?ng chen vào nói l?i c?m th?y ngh?n ??n m?c ho?ng. V?a chuy?n ??u cùng bên c?nh L??ng gia ??ng ??i th??ng m?t, hai ng??i nh? gi?ng hàn huyên lên. Liêu ??n cái gì c?ng ch?a quá ??u óc, dù sao gi?i x?u h? nh?ng th?t ra th?t s?.

Tr??ng dan tay ? tay áo phía d??i n?m ch?t thành quy?n. L?i là nh? v?y, r? ràng kh?ng có m?t chút than là s? tr??ng ??c h?nh nh?ng gi?ng, l?i c? tình t?ng ph?i dùng cái này than ph?n t?i c??ng bách h?n làm kh?ng mu?n s? tình.

“Kh?ng c?n ?i, ta th?t s? kh?ng có gì s?.” L??ng du nhìn nhìn chính mình chan, m?t trên ??u là m?t ít mi?ng v?t th??ng, c?ng li?n xuyên giày kh?ng quá ph??ng ti?n, ??u kh?ng ?nh h??ng ?i ???ng.

Ng?ng ??u nhìn ??n ??i di?n h??ng c?n, l??ng du tính toán cùng có kinh nghi?m ng??i c? v?n m?t chút.

L??ng gia ??ng trong ??u còn ? lung tung r?i lo?n ??ng t??ng tay ngh?, ?? b? l??ng du l?i kéo d?o qua m?t vòng m? m? màng màng cùng nàng ch?y t?i m?t cái c?n cát m?t sau, b? l?i kéo ng?i x?m ?i xu?ng.

“?a t?.”

N?u sa m?c th?t s? có ng?c th?ch, thuy?t minh n?i này ? xa x?i quá kh? t?ng có con s?ng th?m chí là h?i d??ng, th?t s? có d?u m? c?ng kh?ng ph?i kh?ng có kh? n?ng s? tình.

Gi? ??ng trào phúng nói “???c r?i ?i, mu?n kh?ng có vi?c gì nói ta còn mu?n có ?úng là v?i ?au, v?a r?i kia kh?i mao liêu c?ng kh?ng bi?t gi?i ra cái d?ng gì, các ng??i nh?ng h?i ta b?i hào phóng.”

Nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, “Ta b?i ng??i.”

<p>Nh?c thanh tùng g?t g?t ??u, “Ta b?i ng??i.”</p><p>“Ai, h??ng c?n, ng??i ngày th??ng ??u ??a ng??i b?n trai cái gì l? v?t a?”</p><p>Hàm r?ng c?n ch?t ? bên nhau, tr??ng dan v?a ??nh ph?i v? ??u, li?n nghe ???c nh?c thanh tùng kh?ng l?u tình l?i nói.</p>

“H?n n?a ng??i kh?ng ph?i c?ng nói sao, b?n h? luy?n ???c nh? v?y tráng ch?y kh?ng nh?t ??nh mau, còn kh?ng b?ng tìm hai linh ho?t. L?n nh? v?y than th?, x? kích ph?m vi c?ng ??i a.” L??ng du có chút kh?ng hi?u ???c.

??c bi?t là thói quen tính v??n vài l?n tay, c?ng kh?ng có s? ?? th?p ph?n ?n y ?em nàng yêu c?u c?ng c? ??a qua.

B?p cùng khoai lang ??u là tr??c m?t n?m t?n xu?ng d??i, h??ng v? so ra kém m?i m?. L??ng du ?n m?t lát, d? l?i li?n ??u vào nh?c thanh tùng b?ng.

L??ng du ?em c?m ??t ? bàn g? th??ng, nhìn tr??c m?t b?i m?t túi m?t hoa qu? cùng m?t túi c? c?i ???ng, là nh?c thanh tùng cùng bánh bao cùng nhau ??a cho nàng.

L??ng du lu?n m?i xác ??nh, c?m th?y này h?n là kh?ng ph?i nàng ?o giác, cu?i cùng ? Ng?y t? h?i nàng cùng nh?c li?n tr??ng ngo?n nhi th? nào th?i ?i?m, cu?i cùng tìm ???c r?i ng?n ngu?n.

“Ng??i trên m?t th??ng ??u là nh? th? nào làm cho?” L??ng du thò l?i g?n nhìn k? xem, trên c? b?n ??u là hoa th??ng.

4.

L??ng du cúi ??u, dùng m?i chan vê trên m?t ??t h?t cát, ch? ??n trên m?t nhi?t ?? lui m?t ít, l?i l?n n?a ng?ng ??u nhìn h?n. Ra v? bình t?nh nói “K? th?t c?ng kh?ng ph?i cái gì ??u có, còn kém ng??i.”

Quan nhan, c?nh sát, th?n dan, chung quanh s? h?u có th? ?i?u ??ng thanh tráng niên ??u b? tri?u t?p lên th?ng nh?t b? trí. Trong th?n ai gian phòng ? ?i?u tra m?i cái góc ??u kh?ng bu?ng tha. Sa m?c hai t? ng??i phan bi?t t? biên gi?i tuy?n cùng sa m?c bên c?nh cùng nhau h??ng trung gian ??y m?nh, b?o ??m kh?ng có s? h?.

“Tay a tay a, ng??i th?t ?úng là h?i ta kh?ng c?n a.” L??ng du nhìn chính mình kh?ng bi?t c? g?ng tay ph?i l?c ??u, li?n nh? v?y kh?ng h? trong lòng gánh n?ng ?em trách nhi?m ??u ??y cho v? t?i tay.

Win365 Casino Online

“Tay a tay a, ng??i th?t ?úng là h?i ta kh?ng c?n a.” L??ng du nhìn chính mình kh?ng bi?t c? g?ng tay ph?i l?c ??u, li?n nh? v?y kh?ng h? trong lòng gánh n?ng ?em trách nhi?m ??u ??y cho v? t?i tay.

H??ng c?n ng?i ? bên c?nh bàn làm vi?c tr??c m? ra ?èn bàn ?ang xem th?, nghe ???c c?a truy?n ??n ti?ng ??p c?a, nhìn l??ng du còn ? ng?, phóng nh? ??ng tác ?i ??n c?nh c?a nh? gi?ng ?em c?a m? ra.

L??ng du ch? ch? cu?i cùng m?t kh?i ch? ??i c?i b? c?c ?á nh?p mi?ng c??i nói “Chính là v?t v? nh?c li?n dài quá.”

(jū fǎng tóng) Win365 Poker

Làm nh? ?? bi?t nàng trong lòng kh?ng xác ??nh, nh?c thanh tùng l?i ch?m r?i m? mi?ng, kh?ng cho nàng hoài nghi c? h?i.

Nh?c thanh tùng l?c l?c ??u, “Nh?ng ng??i ?ó kh?ng bi?t s? tàng ??n kia, ng??i ? vi?n nghiên c?u kh?ng an toàn. H?n n?a chuy?n này ta còn mu?n h??ng lên trên báo cáo, ??n lúc ?ó c?ng s? có ng??i h??ng ng??i hi?u bi?t tình hu?ng, l?u t?i trong ??i ph??ng ti?n. Trong ch?c lát ta làm ti?u d??ng cùng h??ng c?n nói m?t ti?ng, làm nàng l?i ?ay cùng ng??i cùng nhau tr?, b?ng kh?ng nàng m?t ng??i n? sinh c?ng kh?ng an toàn, các ng??i hai cái v?a lúc làm b?n.”

“Nh?c thanh tùng thích ta sao?” L??ng du thò l?i g?n, hai m?t t?a sáng nhìn h??ng c?n.

(yáo xù yáng) Win365 Promotions

Xác nh?n chính mình thoát ly nguy hi?m, l??ng du chan m?m nh?n li?n ng?i ? trên m?t ??t. Ti?ng súng viên ??n thanh ch?y h??ng b?n phía ng??i cái gì ??u nghe kh?ng ???c nhìn kh?ng t?i, ch? có th? nhìn ??n b?i vì v? ch?y m?t mà che kín th?t nh? mi?ng v?t th??ng chan.

“V?y ng??i b?t tay ??t ? ta trên vai làm cái gì?” L??ng du h?i nàng, “Hai ta quan h? gi?ng nh? c?ng kh?ng t?i tình tr?ng này ?i. Ta phía tr??c chính là n?u b?p n?i cùng n??ng lò, ng??i ?em ta ?i phía tr??c ??y ta ???ng nhiên mu?n t? v?.”

Ti?u d??ng cùng nàng nói t?t ch? l??ng du t?nh li?n mang l??ng du ?i ?n c?m thu?n ti?n th?ng tri chính mình m?t ti?ng sau, li?n h??ng v? phía h??ng c?n ph?t tay r?i ?i, ti?p t?c làm chính mình c?ng tác ?i.

Win365 Registration Offer

L??ng gia ??ng s??n m?t th?y li?c m?t m?t cái l??ng du bi?u tình, là h?n ch?a t?ng g?p qua nghiêm túc cùng ng?ng tr?ng.

L??ng du còn nh? r? l?n ??u tiên g?p m?t th?i ?i?m, nh?c thanh tùng ít khi nói c??i b?n m?t dài còn kh?ng thích nói chuy?n, tho?t nhìn làm ng??i c?m th?y r?t có kho?ng cách c?m.

H??ng c?n ??t nhiên b? nàng kh?u h? l?n nh? v?y ??nh ??u m?, li?n c? ??i h?nh phúc ??u nh?c lên. Oán trách nhìn l??ng du li?c m?t m?t cái, nh? gi?ng nói “H?n nói mu?n cùng ta cùng nhau tìm tòi nghiên c?u l?ch s?, n?m tay t??ng lai.”

(xī mén sī fēng)

Có ??i khi múc n??c th?i ?i?m ??ng t?i nàng, nàng ??u là tr?c ti?p ?em thùng n??c ??t ? trên m?t ??t, ch? liên ??i chi?n s? giúp nàng xách. H?n n?a tr??c nay c?ng kh?ng nói l?i c?m t?, ??u là m?nh l?nh ng? khí.

“Các ng??i th?n ng??i ta sao có th? nh?n th?c.” L??ng du phóng ??i thanh am, làm chính mình tho?t nhìn có n?m ch?c m?t ít.

Phòng trong, b? ti?u d??ng kêu t?i h??ng c?n ?ang ? ??n gi?n thu th?p. Nhìn ??n nh?c thanh tùng ?m l??ng du vào phòng, ch?y nhanh ?em ch?n kéo t?i, làm h?n ?em l??ng du bu?ng, ??t ? nàng chuyên m?n c?p l??ng du mang ??n g?i ??u th??ng.

“L?n sau ngàn v?n ??ng m?t ng??i ?i xa nh? v?y, sa m?c nhi?u nh? v?y, li?n tính kh?ng g?p ???c ng??i x?u ??t nhiên n?i lên phong gì ?ó, li?n cái có th? ch? ?n núp ??u tìm kh?ng th?y.” Nh?c thanh tùng d?n dò nói.

“T?m t?c.” L??ng du nhìn nhìn ng?i ? ??i di?n kh?o sát t? nh?ng ng??i khác, ??i b?n h? ?n t??ng gi?m xu?ng kh?ng ít. Chính mình ??ng h?c b? day d?a b?n h? li?n ??ng tình h?n c?m th?y h?n ?áng ti?c, ??i cá nhan li?n hi?n th?c v? cùng can nh?c, còn c?m th?y nhan gia kh?ng m?t? U?ng c??i c??i nhan ph?m th? nào b?n h? nh?t có th? h?i, nh? v?y còn kh?ng bi?t x?u h? nói kh?ng m?t, c?ng th?t là ?? hi?n th?c.

H?n nh? t?i b?n h? ra nhi?m v? th?i ?i?m tránh ? vách ?á h? ??ng ng??i t?i c?u khi, l??ng du d?a vào h?n trên vai ng? th?t s? h??ng c?nh t??ng. N?u trên ??i th?t s? có th?n minh, h?n là c?ng s? nh?n kh?ng ???c ??i nàng nhi?u h?n chi?u c?, r?t cu?c kh?ng có ng??i, s? kh?ng thích nh? v?y c? n??ng.

Hai ng??i ng?i x?m c?n cát m?t sau kh?ng dám v?ng ??ng, sa m?c kh?ng có gì che l?p v?t, ch?y ra li?n tr?c ti?p b?i l?, núp ? phía sau m?t nói có th? kh?ng b? phát hi?n v?n là t?t nh?t.

C?ng may u?ng c??i c??i phía tr??c b? l??ng du l??c nh?ng th?t ra ?n qua giáo hu?n, cho nên ch? là dùng ánh m?t phát ti?t chính mình ph?n n?.

Kéo ti?u d??ng phúc, l??ng du c?n b?n kh?ng c?n suy xét nh? th? nào cùng các ??ng s? nói lên nàng yêu ???ng s? tình. H?n n?a các ??ng s? c?ng ch? là quan tam vài cau, c?ng kh?ng nhi?u h?i.

Win365 Football Betting

Sáng s?m lên sau ?em tam s? v?t ??n sau ??u, s?a sang l?i c?m xúc m?t l?n n?a ??u nh?p ??n c?ng tác trung.

L??ng gia ??ng v?n là tính toán giúp nàng ?em v? c?ng tìm tr? v?, ?áng ti?c ? chung quanh ?i r?i m?t vòng c?ng kh?ng có phát hi?n, ch? có th? xách theo nàng m?t ??i giày ??ng ? m?t bên ch? nàng.

L??ng du m?u máo, l?i nhìn v? phía nh?c thanh tùng. “Ng??i có ?i hay kh?ng?”

L??ng du t??ng t??ng m?t chút, nh?n kh?ng ???c ??o hít vào m?t h?i, lúc ?y nhi?u ?au a.

“Kh?ng x?y ra chuy?n gì a.” L??ng du cúi ??u kh?ng ?i xem nàng ??i m?t, dùng ngón tay moi bàn g? th??ng v?n g?. “Chính là h?c t?p m?t chút pháp lu?t tri th?c.”

“Bi?t, ?? bi?t.” Tuy r?ng còn kh?ng có ch?i vu?t l?i r?t cu?c ph?i bi?t r?ng cái gì, nh?ng chu d??ng v?n là ch?y nhanh g?t g?t ??u.

。Win365 Slot sanh rong

Expand Text
Related Articles
Win365 Football Betting

Win365 Sport Online

L??ng du d?a vào nh?c thanh tùng trên vai b?t l?y h?n tay, ? c?n ch?m vào mi?ng v?t th??ng khi v?n là ?au ??o hít vào m?t h?i.

Quá m?t m?t…… L??ng du c?m th?y chính mình v?a r?i kh?ng nên u?ng cháo, ?em ??u óc ??u u?ng h?. Nàng v?a r?i ?ang làm cái gì, qu?y r?y sao?!

“G?p cái gì.” L??ng du kh?ng khách khí h?i d?i, “M?i khai cái kh?u li?n nói ra kh?ng ???c thúy, ng??i lo?i ng??i này còn ?? th?ch ?au. Kh?ng chuyên nghi?p, h?.”

Win365 Esport

Win365 Sport Online

“Th?t s? kh?ng có?” L??ng du dùng còn tính s?ch s? hai ngón tay nhéo h?n trên qu?n áo h? ?ánh giá.

Ti?u d??ng m? m?t nhìn tr??c m?t tr?ng hu?ng. Nh?c thanh tùng tùng khai tay, ch? ch? u?ng c??i c??i. “?em u?ng l?o s? ??a lên xe l?a, nhìn xe khai ng??i l?i tr? v?.”

Kia truy tinh cùng truy nam sinh gi?ng nhau sao? L??ng du bu?n r?u g?i g?i ??u. Thích h?n li?n cho h?n tiêu ti?n cái này ly lu?n, c?ng kh?ng bi?t t?a h? là kh?ng ph?i th?ng d?ng.

Win365 Lottery

Win365 Gaming Site

L??ng du nhìn thoáng qua mang kh?u trang c?ng che d?u kh?ng ???c y c??i bác s?, cúi ??u nh?p mi?ng c??i c??i, h??ng m?t bên xê d?ch, c?p nh?c thanh tùng d?ch ra m?t cái ng?i ??a ph??ng.

L??ng du ?? m?t kh?ng dám cùng h?n ??i di?n, c?m th?y l?y cái này niên ??i ng??i hàm súc trình ?? t?i nói, cái này h?n là ti?p thu cho nhau th?ng báo y t? ?i?

“Ai, ng??i t??ng ??a nh?c li?n tr??ng l? v?t?” H??ng c?n thò qua t?i h?i.

Win365 Football

Win365Casino

Ch??ng 50

“?? bi?t kh?ng?” L??ng du xem h?n kh?ng có ?áp l?i, l?i h?i m?t l?n.

Nh?ng ng??i khác ??u b? nàng mang theo vài ph?n ti?u dáng v? ??c y ??u ??n c??i ra ti?ng t?i.

Win365 Log In

Win365 Online Betting

N?u sa m?c th?t s? có ng?c th?ch, thuy?t minh n?i này ? xa x?i quá kh? t?ng có con s?ng th?m chí là h?i d??ng, th?t s? có d?u m? c?ng kh?ng ph?i kh?ng có kh? n?ng s? tình.

L??ng du nhìn ?oàn ng??i ly nàng cùng L??ng gia ??ng càng ngày càng g?n, nh? gi?ng h?i “Ng??i nói b?n h? l?i ?ay nói, chúng ta dùng kh?ng c?n ch?y?”

“Ngài làm ta nói nh? th? nào a.” V??ng na cúi ??u, ??y b?ng ?y khu?t.

....

relevant information
Hot News

<sub id="59973"></sub>
  <sub id="76731"></sub>
  <form id="74905"></form>
   <address id="78310"></address>

    <sub id="55207"></sub>

     Win365 Casino lu?t ch?i baccarat sitemap Win365 Casino truc tiép bóng ?á Win365 Casino truc tiep bong da wap Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á italia
     Win365 Casino xem tr?c ti?p bóng ?á anh| Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á giao h?u qu?c t?| Win365 Casino youtube truc tiep bong da k+1| Win365 Lottery lo de 88| Win365 Slot line truc tiep bong da| Win365 Slot cách xem tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Slot vtv3hd tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam| Win365 Slot trang ?ánh l? ?? online uy tín| Win365 Lottery ch?i l? online| Win365 Slot ch?i ?? online| Win365 Lottery lo de online uy tin| Win365 Casino danh lo de online| Win365 Casino truc tiep bong da u23 viet nam| Win365 Casino truc tiep bong da hom nay vtv3| Win365 Lottery ?ánh ?? online uy tín| Win365 Slot xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam g?p thái lan| Win365 Casino truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Slot link truc tiep bong da vtv6|