Win365Casino,Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

News...   2021-01-16 11:38:57

  Win365Casino,Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

Do?n ki?u ki?u ng?i x?m xu?ng, tay c?m tay th?ng l?ng h?n tay nh? chan nh? d?y h?n.

Do?n ki?u ki?u ?? hoàn toàn

Th? c?ng ?ình nhìn nhìn h?n, l?i nhìn nhìn h?n phía sau xa hoa xe ng?a, n?a ngày sau ‘ nga ’ m?t ti?ng.

??i tr??c, h?n c? ??c m?t mình, ??ng nói ???ng cha, chính là tình chi nh?t ??o, ??u là tr?ng r?ng.

  

R? ràng h?n cùng l?i ?ay là s? trong y?n h?i có ng??i nào s? ??i nàng b?t l?i, a…… Gi?i thích kh?ng r?!

Trách kh?ng ???c l?o thái quan nhìn h?n m?t lát li?n mu?n ?n c?m ?au, c?ng quá thú v?.

Th? c?ng trà theo nàng gi?ng nói ? m?t ti?ng “V? sau cho ng??i ki?n cái v??n hoa, t??ng lo?i cái gì lo?i cái gì.”

H?m nay th?i ti?t h?o, sau gi? ng? d??ng quang sáng l?n chói m?t, ???ng d?t nhìn sóng vai ?i t?i hai ng??i, l?i l?n n?a phát ra m?y n?m tr??c li?n phát ra c?m thán Này hai ng??i, tuy?t ph?i!

Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam

  Win365 Promotions,Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam,

??ng nói, khiên lau thiêu t? ng?ng th?t s? th?c kh?ng t?i, quay ??u l?i c?ng làm m?t con tr? v? c?p th? c?ng trà n?m th?.

???ng d?t ??i m?t tr?ng “Ta……”

V?n lu?n ngoan ngo?n ng?i cùng t? t? ch?i phiên th?ng th? c?ng ?ình ??t nhiên quay ??u nhìn v? phía ???ng d?t “V?a m?i, ng??i cùng ??i ca nói ‘ ng??i phu nhan ’, ta ??i ca có phu nhan? Ta nh? th? nào kh?ng bi?t?”

C?a hàng tuy?n ? yên l?ng ng?c c?m h?m khi, ???ng d?t còn phi th??ng khó có th? ly gi?i, th?m chí kh?u xu?t cu?ng ng?n “Ti?n kh?ng ?? ng??i tìm ta a! Ta có ti?n a!”

  

Th? c?ng trà theo nàng gi?ng nói ? m?t ti?ng “V? sau cho ng??i ki?n cái v??n hoa, t??ng lo?i cái gì lo?i cái gì.”

??i niên mùng m?t, Do?n ki?u ki?u cùng th? c?ng trà m?t ??o ?i kinh thành ?ng nguyên chùa th?p h??ng, lúc sau, toàn b? tháng giêng, nàng ??u ? nhà b?i th? c?ng trà ph? l?c, li?n Lam phu nhan cùng Tr?n phu nhan m?i ??u c?p uy?n chuy?n t? ch?i.

H? ph? t?ng kh?ng ít ?? b? t?i, gi?a tr?a ?n c?m th?i ?i?m, Do?n ki?u ki?u li?n cùng th? c?ng trà nói, còn cùng h?n nói, ngày mai nàng mu?n ?i H? ph? bái ph?ng h? l?o thái quan.

?.

  Win365 Poker tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam,

Do?n ki?u ki?u nh?t th?i kh?ng minh b?ch th? c?ng trà l?i này là có y t? gì.

B?t quá nàng c?ng kh?ng có bi?u hi?n ra ngoài, ch? là l?i kéo hai ng??i hàn huyên, m?i t?i kinh thành tr? quán kh?ng quen, ??u thu?n l?i kh?ng, nh?ng có g?p ???c cái gì phi?n toái……

Vi?c này li?n ??nh ra.

Do?n ki?u ki?u c??i nói “Kh?ng ph?i thiêm h?n th? sao?”

Related

Related
  • Win365 Football
  • Win365 Football
  • Win365 Online Game
  • 24h News Top