Home

Adscontact:reputationonlinegame@gmail.com

Win365 Casino Online-Win365 Sports Betting lo choi

Time:2021-01-18 17:56:30 Author:kòu wǎn bái Pageviews:36605

Win365 Sports Betting lo choi

Quá kh?ng xong.

L?c Th? nhan mím m?i, cúi ??u nhìn chính mình áo khoác th??ng m?c ch?t nút th?t, tim ??p th?c mau, nàng bi?t nàng cách này cái ?áp án ch? có m?t b??c xa, nh?ng này m?t b??c nàng th? nh?ng kh?ng dám bán ra ?i, n?u nàng xem ng??i là t? gi?n l??c, l?y nàng tính cách, ?? s?m ? n?o n?i trình di?n v? s? l?n phim th?n t??ng tình ti?t ?i.

Nàng t??ng cùng L?c Th? nhan cùng nhau ch?i, nh?ng l?i kh?ng ngh? cùng nàng ?i ???c than c?n quá, s? tr? thành làm n?n, có ??i khi nàng c?ng c?m th?y y ngh? c?a chính mình r?t k? quái, n?u L?c Th? nhan lu?n là kh?o ?? nh?t, nàng s? kh?ng cao h?ng, ngày ?ó k? trung kh?o thí thành tích xu?ng d??i, nàng tuy r?ng còn duy trì tr??c m??i, nh?ng v?a th?y ?? nh?t là L?c Th? nhan, bu?i t?i t?c gi?n ??n c?ng ch?a ?n c?m, nh?ng n?u L?c Th? nhan b?i vì cùng ??ng ban Th?m y?n yêu s?m, thành tích gi?m xu?ng lùi l?i, nàng l?i s? th?c khinh b? L?c Th? nhan……

Win365 Lotto results

Th?m y?n t? b? truy v?n xúc ??ng, n?u nàng nói là n? sinh chi gian s?, nói kh?ng ch?ng chính là h?n kh?ng có h?ng thú s?.

Ch??ng 96

Th?m y?n t? b? truy v?n xúc ??ng, n?u nàng nói là n? sinh chi gian s?, nói kh?ng ch?ng chính là h?n kh?ng có h?ng thú s?.

Th?m y?n ?n mì th?i ?i?m, d? quang thoáng nhìn nàng kh?ng nhúc nhích chi?c ??a, li?n ng?ng ??u nhìn v? phía nàng, ch? th?y nàng s?c m?t ho?ng h?t, bi?u tình th?c kh?ng ?úng.

Ch? là b?n h?n hai ng??i c?ng kh?ng có minh xác ? bên nhau, Tr?n Ng?c lan c?m th?y, nàng v?n là có c? h?i, ch?ng s? c? h?i th?c xa v?i, nàng ??u t??ng th? m?t l?n, kh?ng cho chính mình thanh xuan l?u có ti?c nu?i.

Gi?ng Th?m y?n nh? v?y hài t?, kh?ng có kh? n?ng s? vì h?c t?p phi?n n?o, hi?n t?i L?c gia bên kia kh?ng ai làm yêu, Th?m Thanh n?u c?ng tác c?ng thu?n l?i, ti?u t? này còn có th? vì cái gì phi?n ?au, L?c Thiên xa ??u kh?ng c?n ?oán li?n bi?t là vì c?m tình th??ng s?.

(yùn chéng yǔn ,As shown below

Win365 Registration Offer

Hai ng??i vào ?nh thính, còn h?o b?n h? ??i m?t ??u b?o h? r?t khá, hi?n t?i c?ng kh?ng có c?n th?, ng?i cu?i cùng m?t lo?t xem ?nh hi?u qu? c?ng kh?ng có ??i suy gi?m.

H?n ???ng nhiên là kh?ng ngh? ly a, nh?ng V??ng ??i gia còn ? nh?c m?i “Ng??i c?ng ?i qu?n qu?n, ?i h?i m?t chút, xem hài t? r?t cu?c là vì chuy?n gì, ??ng b? qua ti?u hài t? tam ly, th?t mu?n x?y ra v?n ??, kia th?t là h?i h?n c?ng ch?a dùng.”

H?n ?n m?c r?ng thùng thình áo thun, d?n theo rác r??i xu?ng l?u, ?i ra ti?u khu ? bên ngoài ti?m thu?c c?p L?c Th? nhan mua h?u phi?n.

Win365 Log In

Phòng chi?u phim c?ng kh?ng có phát sinh L?c Thiên xa t??ng nh?ng cái ?ó s?.

L?c Th? nhan cùng Th?m y?n ngày h?m qua li?n ??c h?o h?m nay bu?i sáng cùng ?i ?n b?a sáng, nghe nói ph? c?n kh?ng xa khai gia m?t quán, l?o b?n là ninh thành ng??i, chính t?ng ninh thành kh?u v?, hai ng??i ?? s?m thèm, nh?ng cao tam cu?i cùng kia ?o?n th?i gian, Th?m Thanh n?u ??u c?m b?n h? ? bên ngoài ?n cái gì, vì th? ?n mì k? ho?ch li?n kéo dài t?i r?i h?m nay.

S? h?u kh?ng xác ??nh ??u t?i ?ay ?o?n th?i gian, m?t chút m?t chút b? h?n tách ra.

mù róng zhèn áo

L?c Th? nhan ng??ng ngùng cùng L?c Thiên xa nói, Th?m y?n còn có m?y v?n kh?i ??u ??t ? nàng n?i này ?au.

L?c Thiên xa “……”

L?c Thiên xa nhéo nhéo m?i, c?ng bi?t chính mình có ?i?m li?u l?nh.

,As shown below

Win365 Online Sportwetten

Lo?i này v?n ??, ? L?c Thiên xa c?m tình ki?p s?ng trung, v?y kh?ng tính v?n ??.

……

Th?m y?n ng?i ? bàn h?c tr??c, ng??i ? bên ngoài xem ra, h?n hình nh? là ? nghiêm túc ??c sách, nh?ng ch? có h?n bi?t, nh?ng cái ?ó c?ng th?c, nh?ng cái ?ó tri th?c, h?n c?n b?n xem kh?ng ?i vào.

T?n t? c??i, “Ta li?n nh? v?y m?t cái khuê n?, trong lòng c?ng khó ch?u a, c?ng may g? ??n g?n, nhà trai c?ng r?t có thành y, h?n phòng li?n mua ? chúng ta cách vách ti?u khu. Nh?ng th?t ra ta ái nhan, t? trong kho?ng th?i gian này b?t ??u m?i ngày m?t ng?, còn khóc quá vài l?n, ta này m?i ngày ??u ??n t?n tam t? khai ??o h?n, m?t ch?t ??u.”

L?c Th? nhan trong kho?ng th?i gian ng?n m?t ??u tái r?i.

L?c Th? nhan “Nghe hi?u, ta c?ng kh?ng ng?c h?o ?i!”

Win365 Esport

Th?m y?n cùng L?c Th? nhan kh? n?ng ??u là nhi?t, hai ng??i m?t ??u ??.

H?n tu? tùng th??ng này nhóm ng??i ??u kh?ng ph?i r?t quen thu?c, càng ??ng nói L?c Th? nhan, ?i lên v? sau kh?ng tránh ???c mu?n chào h?i, quá phi?n toái, c?ng kh?ng c?n thi?t.

Hai ng??i r?t ít s? có nh? v?y than m?t hành ??ng.

Th?m y?n ? m?t ti?ng, m?t tr?n tr?m m?c sau, h?n phiên m?t t? th?, th?p gi?ng h?i nói “V?y ng??i h?n là nh?n th?c t? gi?n l??c?”

H?n ch?ng l? còn mu?n trái l?i ?i khai ??o Th?m y?n, nói th?t, h?n kh?ng ??i ti?u t? này l?nh lùng tr?ng m?t, h?n ??u b?i ph?c chính mình này trí tu?.

Tài v? giám ??c v?a t?i ?i làm trình báo bi?u, th?y v?n phòng m?n kh?ng quan, g? h? m?n li?n vào ???c, nhìn ??n L?c Thiên xa ng?i ? làm c?ng gh? cu?ng ??m ng?c, nàng ho?ng s?, v?i vàng h?i “L?c t?ng, làm sao v?y? Có ph?i hay kh?ng n?i nào kh?ng tho?i mái?”

Win365 Online Sportwetten

—— thích.

H?n trong thanh am mang theo y c??i, “Quên m?t. Ta v?n d? li?n kh?ng thói quen dùng ti?n bao.”

Th?m Thanh n?u hi?n t?i c?ng tác r?t b?n, h?m nay ??u là khó ???c kh?ng có t?ng ca, ??i v?i l?c hành sam nh? v?y b?i hai ??a nh? hành vi, nàng là kh?ng ph?n ??i, b?t quá l?c hành sam ?? kh?ng ph?i nàng chú y m?c tiêu, c?ng kh?ng ph?i nàng sinh ho?t tr?ng tam, nàng c?ng kh?ng có ?em h?n kh?ng mau ?? ? trong lòng, ch? là ? m?t ti?ng.

,As shown below

Tuy r?ng nàng c?ng có ti?u kim kh?, nh?ng hi?n nhiên cùng này tr??ng ti?n trong card là kh?ng th? so.

Th?m y?n kh?ng mu?n ng?c t?i trong nhà, ch?ng s? ?em s? h?u c?a s? ??u m? ra, h?n v?n là c?m th?y b? ?è nén.

Th?ng ??n b?n h? th??ng cao trung, có m?t l?n nàng nhìn ??n Th?m y?n cùng giang uyên m?t kh?i ?i nhà ?n mua ?n, hai ng??i v?a nói v?a c??i b? dáng, nàng li?n an tam r?i.

Win365 Football Betting

Cách m?y mét kho?ng cách, L?c Th? nhan kh?ng kh?i ngh? chan, nhìn giúp xong v?i sau r?i ?i t? gi?n l??c bóng dáng.

……

L?c Th? nhan ???ng nhiên kh?ng có gì y ki?n.

As shown below

Win365 Esport

L?c Th? nhan còn ch?a t?i cùng b?ng h?u ??c h?o ??a ?i?m, chu?n b? b? m?i d??i cao th?i ?i?m, phát hi?n Th?m y?n ?em ti?n bao d?ng ? nàng n?i này.

H?n kh?ng mu?n ? còn kh?ng có bi?t r? ràng ??n t?t cùng là chuy?n nh? th? nào phía tr??c, nói cho cái này ??u óc ??n gi?n ng??i nghe.

Th?m y?n l?c ??u, “Kh?ng c?n, c?m ?n.”

,As shown below

Win365Casino

Ng??i tr??ng thành ??u bi?t, tình l? chia tay sau còn có th? cùng b?ng h?u gi?ng nhau trong lòng kh?ng có khúc m?c ? chung t? l? ti?u chi l?i ti?u, so trên th? gi?i này tuy?t th? h?o nam nhan ? bình th??ng nam nhan trung chi?m c? t? l? còn mu?n ti?u.

L?c Th? nhan n?m di ??ng, ra v? th? ng?n than dài nói “V?y ph?i làm sao bay gi? nga, ng??i th?t s? m?i 18 tu?i sao? Nh? th? nào trí nh? nh? v?y kh?ng t?t, li?n ti?n bao c?ng ch?a mang.”

L?c Th? nhan l?i ? h?n trên l?ng g? m?t l?n ám hi?u.

Th?m y?n ?em h?n phi?n lòng s? l?y “Ta có m?t cái b?ng h?u” nh? v?y l?i d?o ??u nói ra.

Th?m y?n c? tuy?t Tr?n Ng?c lan s? tình c?ng kh?ng ph?i bí m?t, l?p h?c có m?t n?m ng??i ?? bi?t, li?n ??i bi?u cho r?t nhi?u ng??i ??u s? bi?t, trong ?ó c?ng bao g?m L?c Th? nhan, ?i ? tan h?c trên ???ng, L?c Th? nhan nh? t?i chuy?n này, còn kh?ng có ch? ??ng h?i h?n, h?n li?n chính mình th?ng th?n, “Ta ch? bi?t nàng là chúng ta l?p h?c ??ng h?c, ta cùng nàng kh?ng quá th?c, h?n là c?ng ch?a nói qua nói m?y cau.”

Giang uyên cho r?ng này có th? là h?c bá chi gian m?t lo?i chú y, h?n kh?ng t??ng nhi?u nh? v?y, li?n ?em chính mình hi?u bi?t ??u nói ra, “T? gi?n l??c h?c t?p thành tích h?o a, nói kh?ng ch?ng ch? h?n l?n này thi ??u thanh b?c, b?n trung l?i ??n c? m?t ??t h?n nhi?t ??, tr??c kia kh?ng bi?t là ai li?n nói quá h?n là b?n trung ánh sáng, li?n ??c bi?t l?i h?i m?t ng??i ?i.”

,As shown below

Win365 Sports Betting lo choiWin365 Best Online Betting

Kh?ng khí ??t nhiên tr? nên kh?n tr??ng lên, cao tam m?t n?m L?c Th? nhan ??u cùng ch?i m?nh d??ng nh? nghiêm túc h?c t?p, ? l?o s? c?m nh?n trung, nàng là kh?o thanh b?c h?t gi?ng t?t, ng??i chung quanh c?ng ??u ??i nàng tràn ng?p tin t??ng, nh?ng càng là nh? v?y, nàng li?n càng kh?ng dám th? l?ng.

Nàng c?ng mu?n ?i s? s? h?n ??u c? v? h?n.

Ch??ng 85

H?n cái này ??ng tác l?nh L?c Th? nhan ng?n ra.

L?c Th? nhan nhìn này tin t?c, nhìn h?n x?ng h?, ng?n ra, ph?n ?ng l?i ?ay sau cu?ng ti?u kh?ng th?i.

H?n tuy r?ng kh?ng có thanh mai trúc m?, c?ng ch?a t?ng có nh? v?y c?m tình, b?t quá h?n g?p qua, ??i h?c th?i k? có m?t ??i tình l? chính là t? nh? m?t kh?i l?n lên, hai ng??i nói th?i ?i?m là th?t s? th?c ng?t ngào, chia tay khi m?c k? là nhà trai v?n là nhà gái ??u th?p ph?n th?ng kh?, dùng nhà trai nói t?i nói, ?? m?t ?i m?t cái ái nhan, c?ng m?t ?i m?t ng??i than.

——

Kh? n?ng ng??i cùng ng??i ? bên nhau lau r?i, là s? có tam linh c?m ?ng ?i? T?a nh? gi? phút này, cách m?t b?c t??ng, ??ng d?ng lo s? b?t an, ??ng d?ng lòng bàn tay ??u ? ?? m? h?i c?ng kh?ng ch? là h?n, c?ng có nàng.

Cao nghi?p tr?m m?c vài giay “R?i gi??ng, m?i ra m?n.”

Win365 Gaming Site

Th?m y?n ?n mì th?i ?i?m, d? quang thoáng nhìn nàng kh?ng nhúc nhích chi?c ??a, li?n ng?ng ??u nhìn v? phía nàng, ch? th?y nàng s?c m?t ho?ng h?t, bi?u tình th?c kh?ng ?úng.

——

L?c Thiên xa “……”

L?c Th? nhan kinh ng?c, “Trung kh?o k?t thúc ngh? hè?”

H?n…… B? ng??i qu?i ?i?n tho?i??

L?c Th? nhan kinh ng?c, “Trung kh?o k?t thúc ngh? hè?”

Win365 Football Betting

H?n mu?n ?em chính mình ti?n bao c?p Th?m y?n, d?n dò h?n mua ?i?m b?p rang Coca gì ?ó.

H?n kh?ng thói quen dùng ti?n bao, ?i?m này th?c th?ng nam, ti?n ??u là cu?n thành m?t ?oàn ??t ? túi qu?n ho?c là c?p sách.

Th?m Thanh n?u c?ng nhìn v? phía L?c Thiên xa, nàng lu?n lu?n tin c?y h?n, li?n h?i l?c hành sam, “Xem chính là cái gì ?i?n ?nh, có ph?i hay kh?ng kh?ng thích h?p hài t? xem?”

Nàng ?em tay v? ? trên ??u c?a h?n, nh? nhàng mà xoa xoa, “Th?m y?n, ng??i c?ng c? lên a, chúng ta cùng nhau n? l?c.”

Th?m y?n l?i lên l?u v? nhà c?m chìa khóa xe, cùng cao nghi?p nói m?t ti?ng sau, h?n c??i xe, L?c Th? nhan ng?i ? h?u tòa li?n k? ra ti?u khu.

R? ràng h?n ? h?c sinh th?i ??i c?ng coi nh? ???c v?i là m?t qu? h?c bá, r? ràng l?y L?c gia tình hu?ng, mu?n ??a Th?m y?n ra ngo?i qu?c ni?m danh giáo kia c?ng th?c d? dàng, nh?ng l?c hành sam nhìn Th?m y?n ?i?m, kích ??ng h?ng r?i. H?n h?i th?m qua, con c?a h?n nh? v?y ?i?m, ph?ng ch?ng chính là l?n này Tr?ng Nguyên. L?c hành sam ng??i này v?a sinh ra c?ng ?? th?ng ? trên v?ch xu?t phát, m?t c?ng b?c cha chú t? t?ng d? th??ng c?p l?c, h?n t? nh? li?n sinh ho?t ? kim t? tháp tiêm, v?i h?n mà nói, c?n b?n là kh?ng c?n ?? y kh?ng liên quan ng??i c?m th?, này c?ng chính là n?m g?n ?ay tu?i t?ng tr??ng, ?? ch?u trong cu?c ??i l?n nh?t suy s?p cùng ?? kích, h?n lúc này m?i thoáng thu li?m b?n tính.

Win365 Online Game

? nàng kh?ng có cùng t? gi?n l??c có l?n ?ó ti?p xúc tr??c, kh? n?ng c?ng nghe ??n quá tên này, nh?ng nàng kh?ng có chú y t?i.

Th?m y?n l?i này v?a ra, các b?n h?c hai m?t nhìn nhau.

???c, ai kêu ti?u t? này c?ng là h?n nhìn l?n lên ?au. Th?t mu?n hoàn toàn m?c k?, h?n c?ng làm kh?ng ??n.

Win365 Casino Online

M?y b?n ??t ? m?t bên th?c v?t ? n??c m?a súc r?a d??i, càng hi?n l?c y sinh c?.

Nh? th? nào li?n, nh? th? nào li?n c??i xe ??p ?i ra ngoài? Này hai ??a nh? có ph?i hay kh?ng ??u kh?ng ng? ???c, thi ??i h?c lúc sau ??u kh?ng ngh? ng?i sao?

Tuy r?ng h?n tr??c m?t còn kh?ng có tính toán làm n? nhi bi?t h?n ??n t?t cùng có bao nhiêu s?n nghi?p, nh?ng…… Có th? ?? l? ra b?ng s?n m?t góc t?i.

N?u h?m nay Th?m y?n thích kh?ng ph?i h?n n? nhi, h?n ?? s?m có th? truy?n th? cho h?n kh?ng ít kinh nghi?m cùng bi?n pháp t?i x? ly lo?i này ti?u nhi khoa v?n ??.

H?n vì cái gì h?i nh? v?y?

Tr?n Ng?c lan th?y Th?m y?n kh?ng nói l?i nào, li?n càng kh?n tr??ng, này m?t tháng nàng vì ?u?i cái này ?m g?i, ngón tay ??u b? ch?c r?t nhi?u l?n.

Cao nghi?p h?i báo xong v? sau, L?c Thiên xa tr?m m?c th?t lau, treo ?i?n tho?i.

L?c Th? nhan d? khóc d? c??i, trong lòng l?i r?t ?m áp, th?c vui v?.

L?c Th? nhan kh?ng nói.

Win365 Sports Betting

???ng v? v?n là ? h?i b?ng h?u tin t?c, ???ng gh? l? vang lên cao nguyên Thanh T?ng khúc nh?c d?o khi, nàng còn t??ng r?ng là chính mình nghe l?m, ng?ng ??u lên, L?c Th? nhan ?ang ng?i ? cao gh? nh? th??ng, thanh thanh gi?ng nói, tham tình m? mi?ng nói.

Khi còn nh? nàng cái gì c?ng ch?a t??ng, hi?n t?i nàng ??i Th?m y?n có kia ph??ng di?n c?m tình, cho nên m?c dù làm l?i chuy?n nhàm chán, l?i m?t s?, ??u c?m th?y là vui v??

???ng v? là th?t s? cao h?ng.

Win365 Baccarat

Cùng lúc ?ó, thu ???c L?c Th? nhan tin nh?n Th?m y?n ra c?a.

???ng v? là th?t s? cao h?ng.

Th?m y?n v?n ?ang s? L?c Th? nhan kh?ng có nghe ???c h?n ám hi?u, này b?n m?t nhìn nhau, nàng theo b?n n?ng mà d?i ?i t?m m?t, kh?ng dám cùng h?n ??i di?n, h?n li?n cái gì ??u minh b?ch, kh?ng bi?t vì cái gì, ngày này r? ràng c?u t? th?t lau, th?t s? nh? h?n k? ho?ch nh? v?y phát sinh khi, h?n v?n c? c?m th?y kh?n tr??ng, n?m cán dù tay ??u ? run nhè nh?.

Th?m y?n nghe v?y ng?ng ??u nhìn kia n? ??ng h?c li?c m?t m?t cái, th?c mau mà li?n thu h?i t?m m?t, ? m?t ti?ng, “H?n là c?ng s? ??c cùng s? ??i h?c.”

Nàng tam tình có chút ph?c t?p.

Th?m y?n c?ng c?m th?y L?c Th? nhan nói ???c có ??o ly, suy ngh? m?t lát, “Kia n?u kh?ng ch? ??i m?t Nguyên ?án khi l?i ??n.”

Win365 Best Online Betting

H?n nh?n, xoay ng??i l?i ?i vào Th?m y?n bên c?nh ng?i xu?ng, ?n thanh h?i “Nh? th? nào t?i ?ay kh?ng tr? v? nhà, ? ch? này ng?i làm gì?”

M?t khác ??ng h?c nghe xong h?n gi?ng ?i?n tho?i, bi?t h?n là l?y ti?n bao, t? nhiên s? kh?ng ng?n tr?, “Mau ?i ?i, dù sao lúc này ?áy n?i còn kh?ng có th??ng.”

ng??i có ph?i hay kh?ng u?ng nhi?u quá?” T?ng ?i t?i h?i dò.

Win365 Football

H?n n? nhi m?i m??i tám a!

H?m nay giáo viên ti?ng Anh làm nàng ?i v?n phòng l?y các b?n h?c ??t hàng ti?ng Anh báo chí, trong v?n phòng c?ng ch?a khác l?o s?, ly ?i h?c c?ng kh?ng ?? bao lau, nàng ?m m?t ??i ch?ng báo chí h??ng phòng h?c ph??ng h??ng ?i ??n, m?t kh?ng c?n th?n nàng kh?ng có ?m ?n báo chí, có m?t ít ??u r?i xu?ng trên m?t ??t, nàng trong lòng ng?c ?m, l?i ?n m?c váy, th?t s? kh?ng quá ph??ng ti?n ng?i x?m xu?ng ?i nh?t, ?ang ? do d? r?i r?m khi, m?t cái ?n m?c màu xám ??m b? ??u áo hoodie nam sinh t? bên ng??i nàng tr?i qua, giúp nàng nh?t lên kia m?t ít báo chí.

[]。

Win365 Slot Game

Vì th? ? thi ??i h?c tr??c m?t tháng, nàng li?n mua ch? th?p thêu, ch?ng phan bi?t ngày ?êm ? trong gi? h?c ??u s? b?n vi?c, r?t cu?c ? thi ??i h?c ?êm tr??c, nàng ?em m?t cái ?m g?i thêu h?o, ?? án là h?c b?ch heo.

Ng??i th??ng nên th? nào rèn luy?n l??ng h? h?p.

L?c Th? nhan t?c kh?c ph?c h?i tinh th?n l?i, theo b?n n?ng mà nghiêng ??u, cùng Th?m y?n b?n m?t nhìn nhau.

H?n tuy r?ng kh?ng có thanh mai trúc m?, c?ng ch?a t?ng có nh? v?y c?m tình, b?t quá h?n g?p qua, ??i h?c th?i k? có m?t ??i tình l? chính là t? nh? m?t kh?i l?n lên, hai ng??i nói th?i ?i?m là th?t s? th?c ng?t ngào, chia tay khi m?c k? là nhà trai v?n là nhà gái ??u th?p ph?n th?ng kh?, dùng nhà trai nói t?i nói, ?? m?t ?i m?t cái ái nhan, c?ng m?t ?i m?t ng??i than.

“Luy?n ái ING, thay ??i ING, thay ??i hoàng h?n sáng s?m, có ng??i ??u tim ??p ??n kh?ng ???c……”

???ng h?n t? ti?m thu?c ra t?i khi, ng?ng ??u nhìn thoáng qua b?u tr?i ?êm.

Win365 Baccarat

L?c Th? nhan b?t c??i, “H?n là t??ng kh?o nào s? h?c giáo a?”

??i v?i Th?m y?n nhan ph?m, h?n t? nhiên là tín nhi?m.

L?c Thiên xa kh?ng t? giác mà t? ?ng ??ng bút l?y ra bút máy t?i, trên gi?y v? y th?c mà vi?t h?a.

?ó là sao l?i th? này ?au?

Thêu h?o v? sau, ? m?t ngày tan h?c sau, nàng tìm ???c r?i Th?m y?n, ?em chính mình thêu ?m g?i ??a cho h?n, l? tai ??u h?ng h?ng, “Th?m y?n, ?ay là ta hoa m?t tháng thêu t?t, t?ng cho ng??i, hy v?ng ng??i s? thích.”

——

Win365 Lottery

“Th? nhan, L?c Th? nhan……” Gì di?p kéo L?c Th? nhan cánh tay qu? qu? nh?c nh? nàng tr? l?i hi?n th?c.

Th?m y?n “Tin t?c khoa ??i.”

L?c Thiên xa tr?m m?c trong ch?c lát, “Y c?a ng??i là ng??i kh?ng có ?i vào?”

(yàn jiā yuè) Win365 Online Betting

L?c Th? nhan kinh ng?c, “Trung kh?o k?t thúc ngh? hè?”

Nh?, h?n thành tích h?o, thi ??u thanh ??i. V? lu?n cái nào niên ??i, h?c bá lo?i này nhan v?t ??u là t? mang quang hoàn. D?a theo hi?n th?c góc ??, nh? v?y m?t ng??i t??ng lai kh?ng ??nh kém kh?ng ??n ch?y ?i ?au, cùng lo?i này h?c bá ???ng ??ng h?c ???ng b?ng h?u, v? sau th?i bay ng?u b?c t?i c?ng có chan th?t có th? tin t? li?u s?ng ?i?

Chính là th?c mau mà nàng li?n lam vào m?t lo?i t? mình hoài nghi tr?ng thái.

Win365 First Deposit Bonus

L?c Th? nhan lên ti?ng, ng?i ? ?i?m ca tr??c ?ài, tr?nh tr?ng chuy?n l? ?i?m cao nguyên Thanh T?ng, ? ca hát phía tr??c, l?i c?p Th?m y?n ?? phát tin t?c 【 cho ta mua m?y h?p h?u phi?n úc. 】

Ch? là nh? v?y m?t cau ??n gi?n nói, li?n gi?i thích r? ràng h?n làm nh? v?y nguyên nhan.

R?t nhi?u n?m sau nh? l?i cái này thi ??i h?c k?t thúc ?êm m?a, h?i ?c thi?u niên thi?u n? ??ng ? trên ban c?ng bung dù, kia h?n là thanh xuan t?t ??p nh?t lúc.

Win365 Sports Betting lo choi

Nàng trong lòng bi?t Th?m y?n h?n là s? kh?ng ?áp ?ng nàng, m?i ng??i ??u nói, Th?m y?n thích n?m ban L?c Th? nhan.

Tuy r?ng h?n n? nhi m?i 18 tu?i, nh?ng h?n ?? minh b?ch lo?i c?m giác này sao l?i th? này?

Phi?n! Th?t s? phi?n!

Win365 Log In

? b?n h? ?i Kinh Th? ni?m cao trung khi, trên l?u ti?u ?? ?? còn ? ni?m ti?u h?c, l?n này nhìn th?y, h?n tr??ng cao r?t nhi?u, ??u ph?i trung kh?o.

L?c hành sam “?úng v?y, ta kh?ng quá yêu xem lo?i này phi?n t?.”

L?c Thiên xa kh?ng t? giác mà t? ?ng ??ng bút l?y ra bút máy t?i, trên gi?y v? y th?c mà vi?t h?a.

Thi ??i h?c tr??c, l?c hành sam ??t mua tan trang ph?c, toàn than trên d??i ??u thay Nike, cái kia tiêu chí càng th?y ???c h?n li?n càng thích, kh?ng ch? nh? v?y, còn c?p L?c Th? nhan Th?m y?n ??u chu?n b? “Chi?n bào”, L?c Thiên xa khó ???c kh?ng có cùng l?c hành sam c?m ph?n ??i y ki?n, m?c dù bi?t hai ??a nh? thành tích ??u h?o, ? thi ??i h?c h?m nay v?n là thay Nike v?n ??ng trang.

Th?m y?n ?áp ?ng r?i.

?ang lúc ??i gia nghi ho?c b?n h? quan h? khi, Th?m y?n ??t nhiên xu?t hi?n ? b?n h? trong t?m m?t, Th?m y?n t? L?c Th? nhan trong tay ti?p nh?n ti?n bao, hai ng??i kh?ng bi?t nói chút cái gì, Th?m y?n dò ra tay s? s? L?c Th? nhan ??u, t? b?n h? n?i này là nhìn kh?ng t?i này hai ng??i bi?u tình, chính là này ??ng tác th?t là th?y th? nào nh? th? nào than m?t.

Win365 Slot Game

Th?m y?n ng?ng ??u, ch?a k?p che d?u trong m?t c?m xúc.

Nàng chú y t? gi?n l??c là b?i vì h?n r?t gi?ng m?t ng??i, kia nàng ??n t?t cùng ? chú y ai, ánh m?t l?i là ? truy ?u?i ai mà kh?ng t? bi?t ?au?

Là ng?i xe h?i qua ?i, v?n là ng?i xe ??p qua ?i, ??u có th?, dù sao là cùng h?n m?t kh?i.

Sáu b?y tu?i L?c Th? nhan b?ng t?nh ??i ng?, “Ta hi?u ???c!”

Th?m y?n l?i m?t l?n h?i nàng “V? sau nghe th?y cái này t? ng??i có th? hi?u kh?ng?”

——

Th?m y?n “?”

“Luy?n ái ING, thay ??i ING, thay ??i hoàng h?n sáng s?m, có ng??i ??u tim ??p ??n kh?ng ???c……”

???ng v? ??t nhiên hóa than vì thét chói tai gà a a a n?a ngày, nàng c?ng kh?ng r?nh lo h?i tin t?c, ch?y v?i t?i L?c Th? m?t m?i tr??c, “Th?t s? a?? Kia th?t t?t quá ?i!!”

Th?m y?n nhàn nh?t cùng h?n chào h?i.

Th?m y?n ?áp ?ng r?i.

Giang uyên nhìn gi?t n?y mình, v?i vàng gi?i thích “Ta ch?a nói mu?n sao a, chính là cu?i cùng m?t ??o ??i ?? kh?ng làm hi?u là nh? th? nào làm ???c, ta li?n xem m?t cái, ng??i n?u kh?ng nguy?n y, c?ng coi nh? a……”

Win365 Gaming Site

H?n t?ng c?m th?y, kh?ng ph?i phát sinh cái gì kinh thiên ??ng ??a ??i s?, nàng kh?ng nên ?n kh?ng v? ?? v?t.

Th?m y?n nh? t?i phía tr??c g?p qua t? gi?n l??c c? tuy?t khác n? sinh, c?ng kh?ng bi?t nói vì cái gì, nh?ng l?i này ?ó t?i r?i bên mi?ng h?n li?n nói kh?ng ra kh?u.

L?c hành sam nhìn nh? v?y Th?m Thanh n?u, c?ng là tr?m m?i c?m xúc ng?n ngang, trong ?ó t? v? ch? có chính h?n bi?t.

——

Nói v?y ?ay c?ng là Th?m y?n hi?n t?i ??i h?n d?n d?n m?m hoá nguyên nhan ch? y?u ?i.

L?c Th? nhan l?n lên xinh ??p, trang ?i?m c?ng th?i th??ng l??ng l?, r?t nhi?u n? h?c sinh ??u ái cùng nàng h?c, nàng m?c m?t cái cao b?i áo khoác r?t ??p, kh?ng m?y ngày xuyên cao b?i áo khoác ng??i li?n nhi?u lên. Do?n v? giai phía tr??c cùng m? m? cùng nhau ?i d?o ph?, th?y ???c nào ?ó nh?n hi?u trong ti?m có m?t ki?n vàng nh?t s?c cham d?t áo khoác, nàng li?c m?t m?t cái li?n nhìn trúng, giá c? có chút quy, nh?ng nàng m? ngày ?ó ?? phát ti?n th??ng, c?ng ?áp ?ng cho nàng mua t?i, nàng thay ??ng ? tr??c g??ng, t?ng c?m th?y có chút quen thu?c, ch? mua t?i sau m?i phát hi?n, L?c Th? nhan li?n có nh? v?y m?t ki?n áo khoác.

Win365 Lottery

Nàng hoài nghi, có l? c?n b?n là kh?ng ph?i h?n ? g?, là ng??i khác ? g?, mà nàng ? tinh th?n ?? cao c?ng ch?t hai ngày v? sau ?? th?n chí kh?ng r?, vì th? hi?u l?m là h?n ? g?.

H?n ng?i ? bàn làm vi?c tr??c, ??t nhiên nang lên tay c?m thành quy?n chùy ??m ng?c.

Ch??ng 97

Th?m y?n ?u ?i?m t? nhiên có m?t ??ng l?n, thành tích h?o, nhan ph?m quá quan, hi?u t?n g?c r?, nh?ng l?i nhi?u ?u ?i?m, ??u so b?t quá m?t cái khuy?t ?i?m.

Thi ??i h?c ?êm tr??c, l?o s? cùng các gia tr??ng thái ?? khác th??ng, kh?ng l?i ? b?n h? bên tai nói “?ua m?t phan cao m?t phan, m?t phan thành t?u c? ??i” “Kh?ng kh? kh?ng m?t, cao tam v? v?, kh?ng ?ua kh?ng bác, cao tam s?ng u?ng phí”, h?n kh?ng th? b?n h? ??u treo c? trùy th? c? h?c t?p, ng??c l?i c? v? b?n h? bình th??ng tam ??i ??i, kh?ng h? cho b?n h?n phát bài thi, kh?ng h? ?i h?c khi an c?n d?y b?o, th?m chí làm cho b?n h? ng? nhi?u trong ch?c lát ngh? ng?i nhi?u trong ch?c lát…… Xem m?t lát phim truy?n hình c?ng kh?ng ph?i kh?ng th?.

Th?m y?n c? tuy?t Tr?n Ng?c lan s? tình c?ng kh?ng ph?i bí m?t, l?p h?c có m?t n?m ng??i ?? bi?t, li?n ??i bi?u cho r?t nhi?u ng??i ??u s? bi?t, trong ?ó c?ng bao g?m L?c Th? nhan, ?i ? tan h?c trên ???ng, L?c Th? nhan nh? t?i chuy?n này, còn kh?ng có ch? ??ng h?i h?n, h?n li?n chính mình th?ng th?n, “Ta ch? bi?t nàng là chúng ta l?p h?c ??ng h?c, ta cùng nàng kh?ng quá th?c, h?n là c?ng ch?a nói qua nói m?y cau.”

1.Win365 Casino Online

H?n còn mu?n cùng L?c Thiên xa ly lu?n ly lu?n khi, ch? nghe ???c ?i?n tho?i kia l?i nói truy?n ??n ?? ?? ?? v?i am.

L?c Th? nhan kinh ng?c, “Trung kh?o k?t thúc ngh? hè?”

Nàng tr??c kia li?n c?m th?y, Th?m y?n ??i L?c Th? nhan kh?ng bình th??ng.

Win365 Lottery

Th?m y?n ? m?t ti?ng “Là ? ta bên c?nh tr??ng thi. Phía tr??c r? ràng nói kh?o xong li?n xong vi?c, k?t qu? v?a r?i ?ánh v?i ta ?i?n tho?i, m?t hai ph?i cùng ta ??i ?áp án.”

Ch??ng 97

Ban c?ng là l? thiên, li?n che ??y ?? v?t ??u kh?ng có.

Win365 Best Online Betting

Nàng hoài nghi, có l? h?n ?? quên m?t cái kia ám hi?u y t? là “Thích”.

L?c Th? nhan t? ??c c??i c??i, cái này nàng nghe hi?u, là “Ta” y t?.

???c, ai kêu ti?u t? này c?ng là h?n nhìn l?n lên ?au. Th?t mu?n hoàn toàn m?c k?, h?n c?ng làm kh?ng ??n.

(zhuó piāo sè)

——

—— ta.

Ch? là lúc này ?ay r?t k? quái, h?m nay th?i ti?t th?c h?o, nàng cùng Th?m y?n bò l?u m?t li?n s? d?ng l?i nhìn ra xa này phong c?nh, tam s? h?c t?p th??ng s?, tam s? trong sinh ho?t vi?c nh?, th? nh?ng th?p ph?n nh? nhàng thích y.

Win365 First Deposit Bonus

K? th?t v? lu?n là h?n, v?n là nàng, thích ?? v?t ??u kh?ng ph?i r?t nhi?u, b?n h? hai ng??i khi còn nh? ??u r?t s?m th?c, so v?i r?t nhi?u cùng tu?i hài t?, b?n h? vui s??ng thi?u r?t nhi?u.

M?t khác ??ng h?c nghe xong h?n gi?ng ?i?n tho?i, bi?t h?n là l?y ti?n bao, t? nhiên s? kh?ng ng?n tr?, “Mau ?i ?i, dù sao lúc này ?áy n?i còn kh?ng có th??ng.”

L?c Th? nhan “Nghe hi?u, ta c?ng kh?ng ng?c h?o ?i!”

(yáo yǎ qīng) Win365 Sport Online

L?c Th? nhan kh?ng bình t?nh.

H?n…… B? ng??i qu?i ?i?n tho?i??

Kh?o thí thành tích xu?ng d??i, L?c Th? nhan c?ng li?n th? dài nh? nh?m m?t h?i.

(zhèng dōng ér)

Tuy r?ng nàng c?ng có ti?u kim kh?, nh?ng hi?n nhiên cùng này tr??ng ti?n trong card là kh?ng th? so.

“Tr??c kia Th?m y?n cùng L?c Th? nhan quan h? li?n h?o, nghe nói hai ng??i b?n h? là m?t kh?i ?i Kinh Th? ni?m cao trung!”

Th?m y?n ??t nhiên nhanh h?n t?c ??, cùng s? h?u tu?i tr? thi?u niên gi?ng nhau, trên m?t tràn ??y quá m?c xán l?n t??i c??i, tr?i qua ng? nh?, tr?i qua ti?u ??o, phong ?em h?n áo thun ??u th?i trúng phình phình.

Win365 Baccarat

Th?m y?n c? tuy?t Tr?n Ng?c lan s? tình c?ng kh?ng ph?i bí m?t, l?p h?c có m?t n?m ng??i ?? bi?t, li?n ??i bi?u cho r?t nhi?u ng??i ??u s? bi?t, trong ?ó c?ng bao g?m L?c Th? nhan, ?i ? tan h?c trên ???ng, L?c Th? nhan nh? t?i chuy?n này, còn kh?ng có ch? ??ng h?i h?n, h?n li?n chính mình th?ng th?n, “Ta ch? bi?t nàng là chúng ta l?p h?c ??ng h?c, ta cùng nàng kh?ng quá th?c, h?n là c?ng ch?a nói qua nói m?y cau.”

H?n kh?ng h? là thiên tài ti?u b?o b?i, th?c mau mà li?n ngh? k? r?i, c?m l?y h?p bút ho?c nh? ho?c tr?ng g? n?m h?, “?ay là thích y t?.”

Thi ??i h?c thành tích xu?ng d??i ngày ?ó, tr? b? hai cái ???ng s? thí sinh bên ngoài, bình t?nh nh? L?c Thiên xa Th?m Thanh n?u c?ng ch? là m?t l? v? kích ??ng, kh?ng dám bi?u hi?n ??n quá m?c cu?ng v?ng, b?i vì này m?t ??ng lau còn có m?y cái cùng gi?i thí sinh, kh?o ??n ?? ch?ng ra gì, ??c bi?t là d??i l?u, gia tr??ng cùng hài t? ??u ?m ??u khóc r?ng quá vài l?n, d??i tình hu?ng nh? v?y, n?i n?i tuyên d??ng trong nhà hài t? th??ng thanh b?c là ?n ??nh v?ng ch?c, ch?ng ph?i là quá kéo c?u h?n?

(mù màn yún) Win365 Football

Nguyên nhan r?t ??n gi?n, m?t, h?n l?n lên soái, s?m t?i s? trung khi, h?n ngo?i hình khí ch?t li?n r?t xu?t s?c, h?p d?n r?t nhi?u n? sinh chú y, b?t quá khi ?ó ??i gia c?ng ??u ch? là ?m “Là t?i c?u h?c, kh?ng ph?i t?i theo ?u?i ph?i ng?u” thái ??, soái là soái, nh?ng ch? làm nhìn ?? m?t chi dùng. Hi?n t?i kh?ng gi?ng nhau, b?n h? ??u 18 tu?i, mu?n vào ??i h?c, này y ngh?a cái gì, y ngh?a có th? yêu ???ng, vì th?, Th?m y?n lo?i này soái, khi?n cho ?ang ng?i n? các b?n h?c ??u r?t tam ??ng.

Th?m y?n l?c ??u, “Kh?ng c?n, c?m ?n.”

Th? b?y kh?ng dùng t?i ti?t t? h?c bu?i t?i, Th?m y?n b?c b?i th?i gian r?t lau, h?m nay ch?ng v?ng, tác nghi?p vi?t xong, th? c?ng xem kh?ng ?i vào, ??n gi?n ?i xu?ng l?u ti?u khu t?p th? hình thi?t b? n?i ?ó ng?i phát ng?c.

Win365 Registration Offer

Nàng hoài nghi, có ph?i hay kh?ng nàng l? tai xu?t hi?n v?n ??. C? vi?c h?n g? kh?ng d??i m??i bi?n nh? v?y ám hi?u, nh?ng nàng hoài nghi chính mình l? tai, kh? n?ng xu?t hi?n ?o giác.

——

Là ng?i xe h?i qua ?i, v?n là ng?i xe ??p qua ?i, ??u có th?, dù sao là cùng h?n m?t kh?i.

Th?m y?n h?i, “Ng??i ? d??i l?u, ta ?ay ?i xu?ng l?y.”

Ch??ng 86

C? ng??i gi?ng nh? ??u t??ng th?o, bên kia gió l?n bên kia ??o.

Win365 First Deposit Bonus

M??i m?y n?m tr??c, Th?m y?n cùng L?c Th? nhan ? nghiên c?u ám hi?u khi, vì hay kh?ng mu?n nghiên c?u “Thích” cái này t? ám hi?u mà phát sinh quá nho nh? tranh ch?p.

Th?m y?n l?i m?t l?n h?i nàng “V? sau nghe th?y cái này t? ng??i có th? hi?u kh?ng?”

Giang uyên càng kinh ng?c, “T? gi?n l??c, kia ???ng nhiên nh?n th?c, kh?ng ?úng, h?n kh?ng quen bi?t ta, ta nh?n th?c h?n, làm sao v?y?”

Win365 Sports Betting

Nàng ?em tay v? ? trên ??u c?a h?n, nh? nhàng mà xoa xoa, “Th?m y?n, ng??i c?ng c? lên a, chúng ta cùng nhau n? l?c.”

K? th?t L?c Th? nhan thành tích lu?n lu?n ??u th?c h?o, nh?ng nàng có cái khuy?t ?i?m, ?ó chính là quá qua loa, kh?ng có cái nào nam sinh nguy?n y ? v?a m?i xác ??nh quan h? li?n cùng b?n gái tách ra, Th?m y?n c?ng kh?ng ngo?i l?, h?n càng hy v?ng cùng nàng cùng nhau ni?m ??i h?c.

T? 4 tu?i nh?n th?c, ??n bay gi? b?n h? ??u 18 tu?i, su?t m??i b?n n?m nhan sinh, ??i ph??ng kh?ng có m?t ngày v?ng h?p quá.

——

Th? b?y kh?ng dùng t?i ti?t t? h?c bu?i t?i, Th?m y?n b?c b?i th?i gian r?t lau, h?m nay ch?ng v?ng, tác nghi?p vi?t xong, th? c?ng xem kh?ng ?i vào, ??n gi?n ?i xu?ng l?u ti?u khu t?p th? hình thi?t b? n?i ?ó ng?i phát ng?c.

L?c Th? nhan dùng kh?n gi?y xoa cái bàn, nghe xong m?t l? tai, t?ng c?m th?y có cái gì kh?ng thích h?p ??a ph??ng, nàng kh?ng nh? t?i, ? ?n mì khi, Th?m y?n ?em h?n trong chén th?t ti ??u k?p ??n nàng trong chén khi, trong ??u linh quang ch?t lóe, nàng nh? t?i là cái gì kh?ng thích h?p!

2.Win365 Lottery

Chính là, h?n ?ánh giá cao chính mình, h?n c?n b?n là ch?u kh?ng n?i nàng nh? v?y xem ng??i khác, ch?ng s? xem m?t giay ??ng h?, h?n c?ng ch?u kh?ng n?i.

H?n tuy r?ng loáng thoáng c?m giác ???c có ch? nào kh?ng thích h?p, b?t quá r?t cu?c kh?ng có ch?ng c?, c?ng kh?ng bi?t hai ??a nh? ??n t?t cùng là chuy?n gì x?y ra, vi?c c?p bách v?n là mu?n hi?u bi?t m?t chút hi?n t?i là cái d?ng gì ti?n ??, ??n t?t cùng là ?? ? bên nhau, v?n là hai bên ??u c? y, kh?ng có ?am th?ng kia t?ng gi?y c?a s?, v?n là m? m?t ph??ng m?t ??u nhi?t……

Nói v?y ?ay c?ng là Th?m y?n hi?n t?i ??i h?n d?n d?n m?m hoá nguyên nhan ch? y?u ?i.

Win365Casino

Th?m y?n c?ng ch?a m?t th?y, ho?c uy hi?p ho?c khuyên b?o h?n thu li?m m?t chút, l?c hành sam c?ng ch?a nghe.

Nàng kinh ng?c nhìn L?c Th? nhan.

[]。

Win365 Lotto results

Bò tr??ng thành mu?n tay chan cùng s? d?ng, L?c Th? nhan v?n d? cho r?ng s? th?c nhàm chán, nàng khi còn nh? c?ng ?? t?i m?t l?n, khi ?ó ? h?o hán bia n?i ?ó ch?p ?nh ch?p còn ? nhà album, nàng cùng Th?m y?n ??u là hai m?t d?i ra, có th? th?y ???c bò tr??ng thành có bao nhiêu m?t.

Thích? L?c Th? nhan kh?ng hi?u ra sao.

Th?m y?n ng?i ? bàn h?c tr??c, ng??i ? bên ngoài xem ra, h?n hình nh? là ? nghiêm túc ??c sách, nh?ng ch? có h?n bi?t, nh?ng cái ?ó c?ng th?c, nh?ng cái ?ó tri th?c, h?n c?n b?n xem kh?ng ?i vào.

(xiāng yàn jiāo) Win365 Promotions

L?c Th? nhan nhìn này tin t?c, nhìn h?n x?ng h?, ng?n ra, ph?n ?ng l?i ?ay sau cu?ng ti?u kh?ng th?i.

L?i này mang theo chút ch?t v?n ng? khí.

Nào có bung dù ??ng ? trên ban c?ng.

Win365 Online Game

——

H?m nay giáo viên ti?ng Anh làm nàng ?i v?n phòng l?y các b?n h?c ??t hàng ti?ng Anh báo chí, trong v?n phòng c?ng ch?a khác l?o s?, ly ?i h?c c?ng kh?ng ?? bao lau, nàng ?m m?t ??i ch?ng báo chí h??ng phòng h?c ph??ng h??ng ?i ??n, m?t kh?ng c?n th?n nàng kh?ng có ?m ?n báo chí, có m?t ít ??u r?i xu?ng trên m?t ??t, nàng trong lòng ng?c ?m, l?i ?n m?c váy, th?t s? kh?ng quá ph??ng ti?n ng?i x?m xu?ng ?i nh?t, ?ang ? do d? r?i r?m khi, m?t cái ?n m?c màu xám ??m b? ??u áo hoodie nam sinh t? bên ng??i nàng tr?i qua, giúp nàng nh?t lên kia m?t ít báo chí.

Th?m y?n l?i nói “Ng??i ?em ?i ?i, c?m ?n.”

3.

L?c Thiên xa “……”

Th?m y?n cúi ??u nhìn sách giáo khoa th??ng hóa h?c c?ng th?c, nói cái gì c?ng ch?a nói.

Tuy r?ng ?? s?m ?? làm t?t hai ??a nh? thi ??i h?c sau kh?ng ??nh s? ?am th?ng gi?y c?a s? ? m?t kh?i, c?ng th?t nghe th? s? ki?n khi, L?c Thiên xa v?n c? t?c ng?c khó th?.

Nàng h?i hai v?n ??, nhìn nh? là gi?ng nhau, nh?ng k? th?t trung tam t? t??ng kh?ng gi?ng nhau.

L?c Thiên xa v? ??n nhà, th?y Th?m y?n kh?ng ? bên này, n? nhi c?ng ? nghiêm túc ??c sách, h?n lúc này m?i th? dài nh? nh?m m?t h?i.

L?c Th? nhan cùng Th?m y?n ngày h?m qua li?n ??c h?o h?m nay bu?i sáng cùng ?i ?n b?a sáng, nghe nói ph? c?n kh?ng xa khai gia m?t quán, l?o b?n là ninh thành ng??i, chính t?ng ninh thành kh?u v?, hai ng??i ?? s?m thèm, nh?ng cao tam cu?i cùng kia ?o?n th?i gian, Th?m Thanh n?u ??u c?m b?n h? ? bên ngoài ?n cái gì, vì th? ?n mì k? ho?ch li?n kéo dài t?i r?i h?m nay.

???ng v? v?n là ? h?i b?ng h?u tin t?c, ???ng gh? l? vang lên cao nguyên Thanh T?ng khúc nh?c d?o khi, nàng còn t??ng r?ng là chính mình nghe l?m, ng?ng ??u lên, L?c Th? nhan ?ang ng?i ? cao gh? nh? th??ng, thanh thanh gi?ng nói, tham tình m? mi?ng nói.

[]

“T??ng lai ngày n? tháng n? n?m n? m?t lúc nào ?ó m? phan m? giay, ng??i nào ?ó m? mà nào ?ó v?nh vi?n tam tình……”

<p>Sau l?i nàng ?i vào tr?n nh? tr? thành Th?m Thanh n?u, s??n xám li?n kh?ng thích h?p nàng, nàng ?? mu?n mang hài t? l?i mu?n c?ng tác, hi?n t?i m?t l?n n?a m?c vào s??n xám, t? trong phòng ra t?i, còn có chút kh?ng ???c t? nhiên.</p><p>L?c Th? nhan ti?p t?c c?m l?y chi?c ??a m?t bên ?n mì, m?t bên l?y ra di ??ng lên m?ng tra t? li?u ——</p><p>Khi còn nh? nàng cái gì c?ng ch?a t??ng, hi?n t?i nàng ??i Th?m y?n có kia ph??ng di?n c?m tình, cho nên m?c dù làm l?i chuy?n nhàm chán, l?i m?t s?, ??u c?m th?y là vui v??</p>

Nàng nh? th? nào li?n quên m?t, tr??c kia s? trung khi còn cùng ???ng v? ?ánh quá ?ánh cu?c, n?u nàng cùng Th?m y?n ? bên nhau, chính là mu?n x??ng m??i ??u cao nguyên Thanh T?ng!

H?n t?ng c?m th?y, kh?ng ph?i phát sinh cái gì kinh thiên ??ng ??a ??i s?, nàng kh?ng nên ?n kh?ng v? ?? v?t.

H?n hi?n t?i ? trên m?ng nhìn ??n cái gì b?y ??ng ti?n l?u cay, m??i ??ng ti?n trà s?a là có th? làm n? hài t? kh?ng kh?ng m?t m?c tin t?c, h?n li?n ngh? l?i mà s?.

[]

L?c Th? nhan “Nghe hi?u, ta c?ng kh?ng ng?c h?o ?i!”

M?t khác ??ng h?c nghe xong h?n gi?ng ?i?n tho?i, bi?t h?n là l?y ti?n bao, t? nhiên s? kh?ng ng?n tr?, “Mau ?i ?i, dù sao lúc này ?áy n?i còn kh?ng có th??ng.”

Th?m y?n h?i, “Ng??i ? d??i l?u, ta ?ay ?i xu?ng l?y.”

Nguyên lai h?n th?t s? r?t cao, nguyên lai nàng ??n h?n c?m t? h?u ??a ph??ng……

H?n trong thanh am mang theo y c??i, “Quên m?t. Ta v?n d? li?n kh?ng thói quen dùng ti?n bao.”

<p>Kh?ng nên là cái d?ng này, b?n h? kh?ng có sai.</p><p>Nàng hoài nghi, có l? h?n ?? quên m?t cái kia ám hi?u y t? là “Thích”.</p><p>Nàng s? d? b? thêm giang uyên vì b?n t?t, v?n là b?i vì Th?m y?n quan h?.</p>

Th?m y?n c?ng ch?a m?t th?y, ho?c uy hi?p ho?c khuyên b?o h?n thu li?m m?t chút, l?c hành sam c?ng ch?a nghe.

Th?m y?n cùng L?c Th? nhan nói “Ch? thi ??i h?c k?t thúc v? sau, chúng ta l?i ??n bò m?t l?n ?i?”

Ba ba nói m?y gian c?a hàng kh?ng ??nh ??u là ? ph?n hoa m?nh ??t, nàng kh?ng r? l?m nh? v?y c?a hàng m?i n?m ti?n thuê nhi?u ít, ch? bi?t tr??c kia ? tay thành th?i ?i?m, ???ng v? cùng nàng nói qua, nhà nàng ? trung tam thành ph? có m?t gian kh?ng l?n c?a hàng thuê cho ng??i khác, m?i n?m ti?n thuê ??u là m??i m?y v?n, kia v?n là 3-4 n?m tr??c kia giá c?, v?n là ? tay thành……

Ngay t? ??u nàng cho r?ng h?n là kh?ng ph?i Th?m y?n ? g? t??ng, t??ng trên l?u hùng hài t?, d?ng lên l? tai mu?n nghe cái c?n th?n.

L?c Thiên xa ?ích xác kh?ng gi?ng nh? là tam tình th?c t?t b? dáng……

?ó là m?t tr??ng thanh l?nh m?t, nam sinh r?t cao c?ng có chút g?y, ?n m?c màu xám ??m áo hoodie ph?i h?p màu ?en qu?n dài.

4.

Th?m y?n h?i, “Ng??i ? d??i l?u, ta ?ay ?i xu?ng l?y.”

ng??i có ph?i hay kh?ng u?ng nhi?u quá?” T?ng ?i t?i h?i dò.

Nàng l?y ra di ??ng, c?p Th?m y?n ?? phát m?t cái tin t?c qua ?i 【 ta gi?ng nh? th?ng qua b??c ??u kh?o nghi?m. Ta ba ba nói qua ?o?n th?i gian li?n d?n ??n kia c?n phòng l?n. 】

Win365 Gaming Site

Li?n kh?u v? c?a h?n t?i nói, nhà này m?t quán th?t là ninh thành chính t?ng phong v?, li?n theo chan b?n h? khi còn nh? ? bên ngoài ?n gi?ng nhau nh? ?úc.

T? nàng bên này xem qua ?i, h?n r?t gi?ng cái lo?i này truy?n tranh cao l?nh h?c tr??ng.

Bút l?ng là h?c b?ch heo, di ??ng m?t trái dán h?c heo, ngay c? b?n nháp v?n c?ng là h?c b?ch heo.

(fū wēn mào) Win365 Casino Online

Vì th?, nàng mang lên tai nghe t?i nghe ca, thí nghi?m chính mình thính l?c r?t cu?c có hay kh?ng xu?t hi?n v?n ??.

Nàng c?ng t? nguyên lai m?t chút thích, bi?n thành r?t sau thích, nh?ng mà ph?n c?m tình này ??n bay gi? c?ng có b?t bi?n ??a ph??ng, ?ó chính là nàng s? kh?ng ?i c??ng c?u m?t cái k?t qu?.

Phi?n! Th?t s? phi?n!

(cháo fāng guó) Win365 Lottery

L?c Thiên xa bi?t, sinh viên trên c? b?n ??u ph?i tr? ? tr??ng, tr??ng cao ??ng ky túc xá ?i?u ki?n ??u s? kh?ng quá kém, th?m chí thanh ??i nhà ?n h?n ??u ?i ?n qua, h??ng v? r?t là kh?ng t?i. N?u n? nhi tr? ? tr??ng, kia ??i h?c ly bên này li?n có chút xa, h?n phía tr??c mua bi?t th? tr??c hai n?m li?n s?a ch?a, c? y th?nh chuyên nghi?p trong nhà thi?t k? s? thi?t k?, là th? nhan thích cái lo?i này phong cách, lúc sau ??u cho m?i ng??i giúp vi?c cùng a di ??nh k? ?i quét t??c, th?t s? n?u kh?ng ?i tr?, kh?ng kh?i c?ng quá ?áng ti?c, h?n tr??c sau nh? r? n? nhi ??i kia bi?t th? thích.

Thanh mai trúc m? th?c tình l?, cùng bình th??ng tình l? là kh?ng gi?ng nhau, m?t khi có mau thu?n tách ra, kia th? nhan th?a nh?n th??ng t?n s? nhi?u ra r?t nhi?u l?n.

——

Win365 Sport Online

Th?m y?n th?c mau mà l?i tr? v?, ???ng h?n tr? l?i nhà ?n khi, m?y cái xem náo nhi?t ??ng h?c ?? s?m l?i ng?i tr? l?i v? trí.

Nam sinh ?n m?c màu ?en áo thun ph?i h?p qu?n jean, n? sinh ?n m?c v? tay áo lá sen biên váy li?n áo.

B?t quá ? khi ?ó, nàng c?ng c?m th?y kia ch? là m?t s? t?, b?i vì nàng cùng Th?m y?n gi?ng nh? là hai cay sóng vai mà ??ng cay nh?, nàng ? tr??ng cao, h?n c?ng gi?ng nhau, ?? quen thu?c ??n ng??i ngoài ? c?m khái Th?m y?n r?t cao khi, nàng c?ng kh?ng có m?t khác c?m giác. M?c k? là nàng v?n là h?n, ??i khái ? l?n nhau trong m?t, cái lo?i này bi?n hóa ??u là l?ng yên kh?ng ti?ng ??ng.

(mǔ yáng chéng)

Th?m y?n c? tuy?t Tr?n Ng?c lan s? tình c?ng kh?ng ph?i bí m?t, l?p h?c có m?t n?m ng??i ?? bi?t, li?n ??i bi?u cho r?t nhi?u ng??i ??u s? bi?t, trong ?ó c?ng bao g?m L?c Th? nhan, ?i ? tan h?c trên ???ng, L?c Th? nhan nh? t?i chuy?n này, còn kh?ng có ch? ??ng h?i h?n, h?n li?n chính mình th?ng th?n, “Ta ch? bi?t nàng là chúng ta l?p h?c ??ng h?c, ta cùng nàng kh?ng quá th?c, h?n là c?ng ch?a nói qua nói m?y cau.”

Hai ng??i r?t ít s? có nh? v?y than m?t hành ??ng.

Tuy r?ng h?n n? nhi m?i 18 tu?i, nh?ng h?n ?? minh b?ch lo?i c?m giác này sao l?i th? này?

Cùng lúc ?ó, L?c Thiên xa c?p n? nhi g?i ?i?n tho?i kh?ng ai ti?p, l?i t? cao nghi?p n?i ?ó bi?t là l?c hành sam mang theo hai ??a nh? ?i ra ngoài, li?n bát th?ng l?c hành sam ?i?n tho?i.

H?n bi?t, h?n ??i L?c Th? nhan thích, kh?ng ph?i h?u ngh?, nh?ng h?n ch?a t?ng có ngh? t?i, có m?t ngày h?n s? bi?n thành chính mình ??u kh?ng hi?u bi?t xa l? b? dáng, t?a nh? gi? phút này, h?n nhìn ch?m ch?m nàng t? b?ch th? ?o?n, t?m m?t d?n d?n th??ng di, d?ch ??n nàng vành tai, nàng tóc dài th??ng, t? sinh v?t th? th??ng, h?n h?c ???c r?t nhi?u tri th?c, bi?t ti?n vào tu?i d?y thì sau, chính mình s? tr?i qua th?i k? v? gi?ng, c?ng s? tr??ng ra h?u k?t…… Càng bi?t than th? ?? b?ng ly th??ng s? phát sinh th?t l?n bi?n hóa, nh?ng h?n kh?ng mu?n ?em nh?ng cái ?ó s? cùng L?c Th? nhan liên h? ? bên nhau, gi? phút này h?n, ??i v?i n?i tam nh?ng cái ?ó xúc ??ng, là t??ng ch?ng c?, h?n kh?ng ngh? ?i xem nàng, nh?ng l?i nh?n kh?ng ???c xem m?t cái, l?i xem m?t cái.

Nàng kinh ng?c nhìn L?c Th? nhan.

???ng v? cùng L?c Th? nhan hai ng??i ??u kích ??ng, n? hài t? sao, cao h?ng lên ??u b?t ??u ?m.

L?c Thiên xa ch? c?m th?y cùng t?n t? ái nhan ??u có vài ph?n th??ng th?c l?n nhau.

Ngh? m?y ngày nay, L?c Th? nhan cùng Th?m y?n ?ng lúc tr??c ??c h?o, sáng s?m tinh m? li?n ra c?a chu?n b? ?i bò tr??ng thành, chính tr?c k? ngh?, t?i bò tr??ng thành du khách có r?t nhi?u, ch? là t? n?i thành ng?i vào tr??ng thành d??i chan, ??u ??n vài ti?ng ??ng h? th?i gian.

Win365 Promotions

L?c hành sam nhìn nh? v?y Th?m Thanh n?u, c?ng là tr?m m?i c?m xúc ng?n ngang, trong ?ó t? v? ch? có chính h?n bi?t.

H?n ???ng nhiên là kh?ng ngh? ly a, nh?ng V??ng ??i gia còn ? nh?c m?i “Ng??i c?ng ?i qu?n qu?n, ?i h?i m?t chút, xem hài t? r?t cu?c là vì chuy?n gì, ??ng b? qua ti?u hài t? tam ly, th?t mu?n x?y ra v?n ??, kia th?t là h?i h?n c?ng ch?a dùng.”

Thi ??i h?c thành tích xu?ng d??i ngày ?ó, tr? b? hai cái ???ng s? thí sinh bên ngoài, bình t?nh nh? L?c Thiên xa Th?m Thanh n?u c?ng ch? là m?t l? v? kích ??ng, kh?ng dám bi?u hi?n ??n quá m?c cu?ng v?ng, b?i vì này m?t ??ng lau còn có m?y cái cùng gi?i thí sinh, kh?o ??n ?? ch?ng ra gì, ??c bi?t là d??i l?u, gia tr??ng cùng hài t? ??u ?m ??u khóc r?ng quá vài l?n, d??i tình hu?ng nh? v?y, n?i n?i tuyên d??ng trong nhà hài t? th??ng thanh b?c là ?n ??nh v?ng ch?c, ch?ng ph?i là quá kéo c?u h?n?

Tay T?ng…… Thanh h?i!

B?n h? hai ng??i quan h? th?c h?o, lu?n là m?t kh?i ?i h?c m?t kh?i tan h?c.

L?c Th? nhan trong kho?ng th?i gian ng?n m?t ??u tái r?i.

。Win365 Sports Betting lo choi

Expand Text
Related Articles
Win365 Online Game

Win365 Best Online Betting

Li?n kh?u v? c?a h?n t?i nói, nhà này m?t quán th?t là ninh thành chính t?ng phong v?, li?n theo chan b?n h? khi còn nh? ? bên ngoài ?n gi?ng nhau nh? ?úc.

L?c Th? nhan tim ??p gia t?c, này v?n là vài gian c?a hàng ti?n thuê, cho nàng ???ng sinh ho?t phí?

?ó là sao l?i th? này ?au?

Win365 Lotto results

Win365 Online Sportwetten

Th?m y?n nghe xong l?i này, l?i nhìn v? phía phía tr??c kia n? sinh chan, nga m?t ti?ng.

L?c hành sam c? y t?ng l?n ?ê-xi-ben “Harry Potter a.”

Kh?ng khí ??t nhiên tr? nên kh?n tr??ng lên, cao tam m?t n?m L?c Th? nhan ??u cùng ch?i m?nh d??ng nh? nghiêm túc h?c t?p, ? l?o s? c?m nh?n trung, nàng là kh?o thanh b?c h?t gi?ng t?t, ng??i chung quanh c?ng ??u ??i nàng tràn ng?p tin t??ng, nh?ng càng là nh? v?y, nàng li?n càng kh?ng dám th? l?ng.

Win365 Sport Online

Win365 Lotto results

H?n c? nhiên còn nh? r?!

L?c Thiên xa m?t v? bi?u tình nghe.

B?n h? ??u càng thích ninh thành h??ng v?.

Win365 Sports Betting

Win365 Lotto results

Ch??ng 97

H?n tu? tùng th??ng này nhóm ng??i ??u kh?ng ph?i r?t quen thu?c, càng ??ng nói L?c Th? nhan, ?i lên v? sau kh?ng tránh ???c mu?n chào h?i, quá phi?n toái, c?ng kh?ng c?n thi?t.

L?c Th? nhan do d?, “Thi ??i h?c sau khi k?t thúc ?úng là mùa hè, quá nhi?t, h?n n?a là du l?ch mùa th?nh v??ng.”

Win365 Lottery

Win365Casino

L?c Th? nhan b? h?n thuy?t ph?c, “Kia cái này ng??i t?i nghiên c?u!”

Hai ng??i kia c? nhiên th?t s? ? bên nhau……

Hai ng??i d?a th?t s? g?n, Th?m y?n ?? qua 18 tu?i sinh nh?t.

....

relevant information
Hot News

<sub id="27542"></sub>
  <sub id="26020"></sub>
  <form id="28447"></form>
   <address id="92021"></address>

    <sub id="44334"></sub>

     Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam hàn qu?c sitemap Win365 Football Betting xem truc tiep bong da tv Win365 Football Betting ket qua xsmb Win365 Sports Betting truc tiep bong da so
     Win365 Sports Betting truc tiep bong da cup c1 dem nay| Win365 Sports Betting xem truc tiep bong da tren k+| Win365 Football Betting xem truc tiep bong da viet nam ngay hom nay| Win365 Football Betting truc tiep bong da liverpool| Win365 Online Game kèo nhà cái ch?m com| Win365 Online Game t??ng thu?t tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Online Game video truc tiep bong da hom nay| Win365 Football Betting vtv6 tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á world cup h?m nay| Win365 Football Betting truc tiep bong da aff cup hom nay| Win365 Football Betting tr?c ti?p bóng ?á v league h?m nay| Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á v league| Win365 Football Betting keo nha cai truc tiep| Win365 Football Betting soi cau xsmb| Win365 Sports Betting vtv6 truc tiep bong da hom nay| Win365 Sports Betting danh so de| Win365 Sports Betting kenh truc tiep bong da ngoai hang anh| Win365 Football Betting tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam indonesia| Win365 Sports Betting tr?c ti?p bóng ?á vtv6|