Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

cáo kǎi yīn

Time:2021-01-21 19:55:49

L??ng du c?m th?y kh?ng ngh? ra, trong ??i vi?n m?t khác nh?n th?c ti?u ??ng b?n nhi nàng l?n này tr? v? ch?a th?y qua hai cái, nh? th? nào c? l?i t?ng có th? th?y ?au?

L??ng du th? h? ??ng tác m?t ??n, kh?ng l?n xác ??nh tr? l?i “Nh?c thanh tùng h?n là s? n?u c?m ?i?”

“Kia ti?n mu?n hay kh?ng nhi?u mang ?i?m?” Chu s? phó l?i s?a vì lo l?ng chuy?n khác.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

L??ng du xem h?n ph?n ?ng li?n ??i khái ?oán ???c h?n trong lòng suy ngh?, l?c ??u, kh?ng nói cái gì n?a. Nhan tam m?t khi có thành ki?n, li?n kh?ng ph?i m?t hai cau l?i nói có th? thay ??i.

L??ng du ? trong r?ng cay v?a ch?y v?a kêu, ?i vào r?ng cay sau nhìn kh?ng t?i nh?ng ng??i khác ?èn pin phát ra quang, c?ng nghe kh?ng ??n ng??i khác thanh am. Nàng nh?t lên m?t cay nhánh cay n?m ? trong tay, làm nh? phòng than v? khí, tuy r?ng nhánh cay nhi?u l?m ch? có th? làm nàng có cái tam ly an ?i.

Ch??ng 75

Nh?c thanh tùng c??i kh?, “Ngh? nh? th? nào h?i v? cái này.”

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

Gi? ??ng l?i này nói ???c v? cùng ???ng nhiên, ? m?t bên l??ng du nghe th?ng c?n r?ng, h?n kh?ng th? ?em tr??c m?t c?t nh? ng??i ?ánh m?t ??n.

L??ng du l?i kéo nh?c thanh tùng ng?i vào m?t bên gh? dài th??ng, cho h?n xem chính mình cho h?n mang ??n ?n ngon Tr??ng a di yêm d?a mu?i l?c bánh b?t ng?, còn có th? tr??ng mua huan gà.

Nh?c thanh tùng xoa xoa l??ng du ??u, b?t ??c d? nhìn nàng.

L??ng gia d?nh nhìn ??n l??ng du khái ??n huy?t nh?c m? h? ??u g?i, m?t lòng gi?ng b? ng??i n?m ch?t ? bên nhau gi?ng nhau khó ch?u. N?m l??ng du c?ng chan ti?u tam ho?t ??ng h?i nàng c?m th?, xác nh?n kh?ng có th??ng t?n ??n x??ng c?t sau m?i nh? nhàng th? ra.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

T? l?n tr??c l??ng du sinh nh?t nh?c thanh tùng v?i v?i vàng vàng t?i m?t l?n lúc sau, b?n h? hai cái ?? h?n hai m??i thiên kh?ng g?p m?t. L??ng du th??ng xuyên nh?n kh?ng ???c s? t??ng n?u có di ??ng thì t?t r?i, nh? bay gi? th?t là các lo?i kh?ng có ph??ng ti?n. B?t quá c?ng may còn có ?ài ?i?n tho?i, cu?i cùng kh?ng t?i mu?n d?a vi?t th? duy trì liên h? n?ng n?i.

“?úng v?y, trên th? gi?i ??u n?i danh.” L??ng du g?t g?t ??u, “Tr??c kia có bao nhiêu nhan vi chính m?t ?i xem hang ?á bích ho?, m?o nguy hi?m m?t ng??i ?i vào sa m?c bên trong.”

Tuy r?ng kh?ng có m?c quan trang, nh?ng nh?c thanh tùng nh? c? l?ng th?ng th?n, khí th? m??i ph?n, làm nhan tam sinh kiêng k?, kh?ng dám cùng h?n c?ng ??i c?ng.

L??ng du ng?i xe tr?c ti?p b? ??a ??n g?n nh?t b?nh vi?n x? ly mi?ng v?t th??ng. Phòng b?nh trung, l??ng du ng?i ? trên gi??ng b?nh g?t gao ?m L??ng gia d?nh, ?em vùi ??u ? nàng trên vai kh?ng dám nhìn t?i.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

Các b?ng h?u ?i trong núi tìm vài l?n c?ng ch?a tìm ???c hai ng??i bóng dáng, này h?n phan n?a ?êm c?ng kh?ng dám vào núi ?i quá xa, ch? có th? ra t?i báo nguy, l?i liên h? t?i r?i Tri?u tranh th?nh h?n h? tr? th?ng tri c? l?i cùng L??ng gia d?nh ng??i nhà.

C? l?i cu?ng quít ??ng lên nhìn theo h?n r?i ?i, ch? ??n L??ng Qu?c an than ?nh bi?n m?t ? hành lang ch? ngo?t ch? khi, m?i chan chính tùng kh?u khí này. ??o kh?ng riêng gì b?i vì L??ng Qu?c an khí th? b?c ng??i, càng quan tr?ng v?n là b?i vì h?n là L??ng gia d?nh tr??ng b?i th?i.

B?ng bó h?o mi?ng v?t th??ng l??ng du b? bác s? d?n dò tr??c l?u t?i phòng b?nh quan sát m?t chút, thu?n ti?n ngh? ng?i trong ch?c lát. L??ng du ph?c h?i tinh th?n l?i m?i phát hi?n ??i t? c?m xúc kh?ng t?t, ngh? ??n ??i t? có th? là b?i vì chính mình th??ng mà áy náy, li?n am th?m trách c? chính mình v?a r?i kh?ng nên kêu ?au kêu nh? v?y khoa tr??ng.

H?m nay c?ng tác v?n là r?a s?ch bích ho?. Tròng lên c?ng ph?c mang lên bao tay, l??ng du cùng nhan viên c?ng tác khác l?i ? m? h? ??i su?t m?t ngày.

“Kh?ng ngh? t?i l??ng l?o s? ??u ngh? v?y lo?i v?n ??.” Nh?c thanh tùng trong thanh am mang theo y c??i.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

L??ng du ti?p nh?n chén s? m?nh nh? ??t ? trong tay qua l?i xem, ??u ?? quên ??u g?i th??ng th??ng, còn b?t l?y c? l?i trong tay ?èn pin chi?u l?i ?ay xem.

B?i vì còn ?ang m?a, chan núi trên m?t ??t cái ?? nhìn kh?ng ra d?u chan linh tinh d?u v?t. Này phi?n r?ng cay l?i m?t s?c tr?i l?i ám, ?èn pin chi?u sáng ?i ra ngoài th?c mau li?n tan.

Bu?i chi?u, V?n V?t C?c xe ?em m?i ng??i nh?n ???c trong núi. Tr??ng h??ng b?n h? trong kho?ng th?i gian này c?ng mu?n cùng m?t khác nam nhan viên c?ng tác gi?ng nhau, ? t?i trong núi l?u tr?i.

B?t quá n?u nh?c thanh tùng ?? qua t?i, hi?n t?i t??ng này ?ó c?ng v? d?ng. H?n n?a nói cau trong lòng l?i nói, nàng k? th?t, th?c vui v?.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

“Có th? a, tam ?em li?n tam ?em.” Gi? ??ng th?c h?o th??ng l??ng ??ng y. Tam ?em l?i nh? th? nào, t?i ?ay ?? th?ch tràng, 300 ?em ??u kh?ng nh?t ??nh có th? ?? tr??ng m?t l?n.

Bên kia ng??i s?ng s?t trong ch?c lát, sau ?ó ho khan m?t ti?ng, “Kia cái gì, l??ng l?o s? ta là v??ng bình.”

“Khó mà làm ???c.” Nh?c thanh tùng c? tuy?t. “B?i vì ta c?ng r?t mu?n g?p ng??i.”

“?úng v?y ?úng v?y,” bên c?nh m?t cái c?ng ?i theo ph? h?a, “Ta n?i n?i còn ?ánh ng??i li?t, v?n là s? t? n?i n?i h?o.”

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

Sáng s?m ??ng h? báo th?c vang lên n?a ngày, l??ng du m?i kh?ng tình nguy?n du?i tay ?em nó ?n. Hi?n t?i nàng ghé vào g?i ??u th??ng m?t bàn tay còn ?áp ? ??ng h? báo th?c th??ng, ít có n?i lên ki?u ban y ni?m.

Ng??i m?t nhà ?n c?m th?i gian ??nh ? bu?i t?i, l??ng du gi?a tr?a hành trình còn l?i là ?i nhà ga, ch? ??i m?t cái khác ph?i ??i nàng nói “Sinh nh?t vui s??ng” ng??i.

L??ng gia d?nh nghe ???c mu?i mu?i h?i ph?c b??c nhanh ?? ?i t?i, l??ng du nhìn ??n t? t? sau l?p t?c b? nhào vào trên ng??i nàng, thanh am mang lên khóc n?c n? “??i t?, ta chan ?au quá a, ? ?……”

Ph??ng thanh nhìn v? phía TV bên cách pha lê khung ?nh. Trong khung ?nh, nhi t? cùng con dau chính c??i nhìn nàng, t?a h? là nghe ???c nàng l?i nói lúc sau làm ?áp l?i.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

“Kia hành, ta mang nh? v? vào ?i th?i.” ?òi n? ng??i nghiêng nghiêng ng??i, làm cái th?nh th? th?.

Nh?ng ng??i này trong m?t ch? có trên ?ài cao c?c ?á, nh?m ng??i nh? th? nào cao gi?ng kêu ch? s? ??u nghe kh?ng ???c. Chính là b?n h? tho?t nhìn m?t cái tái m?t cái l?i th?i, làm l??ng du chen vào trong ?ám ng??i ?i tìm ng??i, nàng tuy?t ??i là kh?ng mu?n.

Gi?a tr?a ?n c?m th?i ?i?m m?i ng??i t? ??ng chia làm hai b? ph?n. L??ng du m?c k? này ?ó, tr??c th?nh c?m xách theo gh? g?p tìm cái kh?ng khí m?i m? phong c?nh t?t ??a ph??ng. Tr??ng h??ng b?n h? ??u vay quanh ? nàng chung quanh, m?c quang hoa ?ám ng??i còn l?i là cách khá xa xa, m?c cho ai l?i ?ay ??i th?t xa ??u có th? nhìn ra v?n ?? t?i.

“Gi? ??ng ? ?au?” L??ng du h?i.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

“S? t?, th?c xin l?i a.”

Not dressing up

Ch? t?i r?i n?i c?m tr?i, l??ng du cùng nh?n ???c báo nguy h? tr? t?i tìm ng??i c?nh sát nhóm l?n n?a nói l?i c?m t?, l?i h?i cùng L??ng gia d?nh b?n h? cùng nhau t?i c?m tr?i b?ng h?u.

L??ng du gi??ng m?t nhìn h?n m?t cái, kh?ng th? nào khách khí tr? l?i “?úng thì th? nào.”

L??ng du nhìn h?n bóng dáng s?ng s?t sau m?t lúc lau, sau ?ó v? v? chính mình m?t m?t l?n n?a ?ánh lên tinh th?n.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

L??ng du l?i nói “S? phó, n?u kh?ng các ng??i t?i ?ay chung quanh ?i d?o, ta cùng nh?c thanh tùng ?i tr??c giúp gi? s? phó ?em nhi t? mang v? t?i.”

“Ng??i nói ?úng ha.” L??ng du c?m th?y t?i h?m qua chính mình vì cái này r?i r?m th?t là có ?? xu?n, hai cái nhà ?n ?au, nh? v?y ng?m l?i nàng có th? l?a ch?n còn r?t nhi?u.

“??i t?.” L??ng du nh? nhàng l?i kéo nàng tay áo, ch? L??ng gia d?nh nhìn qua sau h??ng nàng l? ra m?t cái xán l?n t??i c??i. “K? th?t kh?ng tính ??c bi?t ?au, ta chính là t??ng cùng ng??i làm n?ng sao.”

Phía sau gi? ??ng trào phúng h? c??i vài ti?ng, d?n t?i ?i theo l?i ?ay xem náo nhi?t ng?u ca c?ng càng thêm h?ng thú d?t dào ch? xem l??ng du tam ?em toàn b?i tr??ng h?p.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

???ng nhiên, n?u là ? t? ph? c?p m?t chút ho?c là giao th?ng c?ng c?ng ???ng b? có th? bao trùm qu?ng m?t ít li?n càng t?t. Dùng s?c ??ng xe ??p l??ng du ngh? nh? th? ??n.

Ch?ng ???c bao lau, ?òi n? ng??i l?i kéo gi? ??ng t? trong ?ám ng??i lui ra t?i. Gi? ??ng m?t bên b? ng??i l?i kéo ?i ra ngoài, m?t bên còn kh?ng cam lòng gi? tay ??i trên ?ài cao bán ??u giá t?ng giá kêu gi?i.

“Ng??i nói có ??o ly.” Nh?c thanh tùng nói “L?n này nh? th? nào c?ng nên mu?n ?i nhà ng??i bái ph?ng m?t chút m?i nói ??n qua ?i, là kh?ng th? quá v?i vàng.”

L??ng du nói vài l?n kh?ng c?n khoa tr??ng nh? v?y. Cu?i cùng v?n là l??ng ?oan gi?i quy?t d?t khoát, nói coi nh? m??n cái này c? c? nhà cùng nhau ?n m?t b?a c?m, l??ng du lúc này m?i kh?ng h? ph?n ??i.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

Nh?c thanh tùng d? khóc d? c??i l?c ??u, nhìn nàng hào khí t?n tr?i ch? ch? ???ng ?i hai bên b?i m?n ph? thúy nguyên th?ch, h?i “Này ?ó ??u bao nhiêu ti?n m?t kh?i a?”

Ng?u ca xem nàng m?t b? ??i l?o b?n b? dáng c?ng t?i h?ng thú, thò qua t?i c?p nàng ch? ch? cách b?n h? g?n nh?t kia m?t ??ng mao liêu. “N?i này ??u là da bi?u hi?n t?t, 300 m?t kh?i.”

“Là kh?ng gi?ng nhau phong cách a, kh?ng có bi?n pháp t??ng ??i.” L??ng du kiên nh?n ?áp.

“Kh?ng ???c.” L??ng gia d?nh kh?ng chút do d? c? tuy?t nói “Ta mu?n tr??c giúp ng??i ki?m tra m?t chút, n?u th??ng ??n x??ng c?t nh?ng ??n kh?ng ???c. Hi?n t?i ??ng nói r?i núi, ??n chúng ta c?m tr?i ??a ph??ng ít nói c?ng mu?n ?i n?a gi?, th??ng th? c?a ng??i ch?m tr? kh?ng ???c.” Nói xong li?n th? ?em l??ng du ?ng qu?n t??ng th??ng kéo, k?t qu? ??i l?y l??ng du th?ng kh? ng?n c?n thanh “Kh?ng ???c ??i t?, quá ?au……”

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

L??ng du lót chan h??ng bên trong xem, tìm ki?m h?n trong mi?ng nói xuyên b?ch s?c qu?n áo ng??i.

Nàng c?ng kh?ng h?o m?t cau li?n ?em ng??i khác l? ??u c?t ??t, ch? có th? v? sau xem h?n có ph?i hay kh?ng th?t s? ?? hi?u. Có ng??i tính tình chính là c?p m?t chút, kh?ng ??i ???c nói l??ng du ch? có th? nói h?n kh?ng thích h?p làm v?n v?t ch?a tr? c?ng tác, b?t lu?n tu cái gì ??u gi?ng nhau.

L??ng du vay quanh này ??i nguyên th?ch vòng hai vòng, cu?i cùng ch?n tam kh?i tho?t nhìn thu?n m?t m?t ít, ?em ti?n giao cho ng?u ca. Ng?u ca ??o c?ng kh?ng có c? y khó x? nàng, v?y tay m?t cái kêu t?i m?y cái tu?i tr? c?ng nhan giúp ?? ?em l??ng du tuy?n t?t nguyên th?ch nang t?i r?i gi?i th?ch c? phía tr??c.

Th?i gian lau r?i, l??ng du c?ng l??i ??n gi?i thích, dù sao nàng nhìn ??n v?n ?? còn s? c? theo l? th??ng ch? ra t?i. ??i gia cùng nhau làm vi?c, c?ng tác th??ng kh?ng có sai c?ng li?n th?i, nàng phóng thích quá thi?n y ng??i khác kh?ng mu?n ti?p thu, nàng c?ng kh?ng ngh? mi?n c??ng chính mình nói thêm n?a cái gì.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

“H?o a.” Gi? ??ng m?t b? kh?ng s? b? dáng ?áp ?ng th?c quy?t ?oán. “M?t tu?n li?n m?t tu?n.”

“Kh?ng ngh? t?i l??ng l?o s? ??u ngh? v?y lo?i v?n ??.” Nh?c thanh tùng trong thanh am mang theo y c??i.

“Oa, còn có huan gà.” ? huan gà tr??c m?t l??ng du t?m th?i ?em b?n trai v?t t?i r?i sau ??u, “N?i n?i ng??i ??i h?n c?ng th?t t?t quá ?i.”

C?ng may lúc này v??ng bình bên kia truy?n ??n m? c?a thanh, h?n là có ng??i vào ???c. “A, kia gì l??ng l?o s?, nh?c li?n tr??ng t?i, ta cho ng??i ?em ?i?n tho?i cho h?n a.”

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

“???c r?i, mau ?i ?i, ??ng ch?m.”

L??ng Qu?c an nh?ng th?t ra kh?ng có gì, c? l?i l?i kh?n tr??ng ??i tay n?m ch?t ?ng qu?n, l?ng ??nh ??n th?ng t?p, li?c m?t m?t cái là có th? nhìn ra h?n co qu?p.

“Chính là……” Chu s? phó hi?n nhiên kh?ng tán ??ng nàng cách nói, nh? v?y cá nhan sinh ??a kh?ng than ??a ph??ng, làm l??ng du b?n h? ?i kh?ng khác là ?i m?o hi?m, cái này làm cho h?n nh? th? nào có th? yên tam.

“A,” b? gi? ??ng g?i ng?u ca ng??i c??i l?nh, “Ng??i ba nh?ng kh?ng ?em ng??i thi?u ti?n còn s?ch s?, h?n n?a h?n còn nói v? sau kh?ng bao gi? s? qu?n ng??i.”

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

Cho chính mình c? m?t phen kính nhi h?u qu? chính là ?ùi ?au nh?c. L??ng du ?em xe ??p khóa k?, ?? b?t ??u vì bu?i t?i tan t?m ??p xe v? nhà b?t ??u phát s?u.

K?t qu? l??ng du n?u ra t?i mì s?i c?ng kh?ng bi?t làm sao v?y, kh?ng ph?i dính vào n?i bên c?nh làm, chính là c?t thành t?ng kh?i. Ph??ng thanh tr? v? th?i ?i?m, nhìn ??n này gia hai dùng cái mu?ng ?n t??ng v?ng qu?y m?t, li?n l??ng ?oan còn v?n lu?n nói h??ng v? kh?ng t?i.

Tr??ng h??ng b?n h? t?i ngày ?ó l??ng du t? mình ?i ga tàu h?a ti?p. L?n này tr? b? tr??ng h??ng cùng chu d??ng, còn có ba cái ngày th??ng ?i theo l??ng du s? ?? c?ng cùng nhau l?i ?ay.

L??ng du ng??ng ngùng nói v?i h?n ngày h?m qua cùng n?i n?i liêu kh?i ?? tài, có chút bu?n r?u. “Nh?c thanh tùng làm sao bay gi?, ta th?t s? s? kh?ng n?u c?m.”

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

“Nh? v?y a……” Kh?ng b? nhìn ra th?t th? l??ng du g?t g?t ??u, trên m?t m?t chút c?ng ch?a hi?n l? ra b? này s?p ??nh chính mình n?a n?m ti?n l??ng giá c? d?a t?i r?i.

L??ng du l?i nói “S? phó, n?u kh?ng các ng??i t?i ?ay chung quanh ?i d?o, ta cùng nh?c thanh tùng ?i tr??c giúp gi? s? phó ?em nhi t? mang v? t?i.”

?òi n? ng??i th?o cái m?t m?t, vung tay lên mang theo phía sau huynh ?? ra c?a hàng, ra c?a tr??c còn h??ng l??ng du b?n h? ch?p tay.

K?t qu? l??ng du n?u ra t?i mì s?i c?ng kh?ng bi?t làm sao v?y, kh?ng ph?i dính vào n?i bên c?nh làm, chính là c?t thành t?ng kh?i. Ph??ng thanh tr? v? th?i ?i?m, nhìn ??n này gia hai dùng cái mu?ng ?n t??ng v?ng qu?y m?t, li?n l??ng ?oan còn v?n lu?n nói h??ng v? kh?ng t?i.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

Tr??c m?t là m?t gian tr?ng tr?i kho hàng, c?a th? ng??i làm l??ng du xác ??nh b?n h? kh?ng có tìm l?m ??a ph??ng.

V?n là nh?c li?n l?n lên d?ng h?o. L??ng du ánh m?t theo nh?c thanh tùng cánh tay ???ng cong nh? nhàng l??t qua, tinh tráng h?u l?c, c? b?p tho?t nhìn g?i ?úng ch? ng?a, b?t l?y th?i ?i?m xúc c?m c?ng kh?ng t?i, ?ay m?i là hoàn m? ?au!

“Các ng??i hai cái nói cái gì ?au?” L??ng ?oan m?t m? mi?ng, b? tr?o bao t? t?n hai ng??i x?u h? nhìn nhau c??i. Ph??ng thanh vào phòng b?p ?i xem c?m chi?u chu?n b? th? nào, l??ng du t?c ng?i xu?ng l??ng ?oan bên ng??i.

L??ng du c?m m?t phen th??c ?o l?i ?ay tr??c l??ng ra nh?t thích h?p chi?u dài, sau ?ó coi ?ay là trung tam ? hai bên tìm ki?m ?? án thi?u thích h?p c?t v? trí.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

L??ng du trong lòng tr?m xu?ng, trong lòng bi?t kh?ng ph?i vi?c nh?, v?i vàng ch?y t?i phòng tr?c ban. Ti?p kh?i ?i?n tho?i, bên kia ng??i th? nh?ng là Tri?u tranh.

Nh?c thanh tùng ??ng ? gi?i th?ch c? tr??c c?ng kh?ng nóng n?y ??ng tác, kiên nh?n nhìn bên ng??i chuyên nghi?p c?ng nhan là nh? th? nào thao tác. Bên c?nh ng??i c?m nh?n ???c nh?c thanh tùng ánh m?t h??ng h?n c??i c??i, khoe ra d??ng nh? gi? lên chính mình cánh tay nh? là ? h??ng h?n tri?n l?m chính mình r?n ch?c c? b?p.

“Ta bi?t ??n. Ch? là t? t? m?t ng??i ? nh? v?y xa ??a ph??ng, ta t?ng lo l?ng……” Ph??ng thanh b?t ??c d? xoa xoa gi?a mày, “Tính, con cháu ??u có con cháu phúc, ta ? ch? này t??ng l?i nhi?u c?ng v? d?ng. Hy v?ng t? t? ba ba m? m? có th? ? trên tr?i ch?m sóc nàng, phù h? nàng ??i này bình bình an an thu?n thu?n l?i l?i, là ?? r?i.”

“Nga, nh? v?y a.” L??ng du yên tam, “S? n?u c?m li?n h?o s? n?u c?m li?n h?o.”

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

Ph??ng thanh nhìn cháu gái ?em trong tay khoai tay t??c xiêu xiêu v?o v?o, gi?u c?t nàng nói “Ng??i xem ng??i li?n cái khoai tay ??u t??c kh?ng t?t, v? sau k?t h?n nh?ng làm sao bay gi?.”

“Ng??i t?i r?i!” L??ng du nhào t?i, b? nh?c thanh tùng v?ng vàng mà ti?p ? trong ng?c. Hai ng??i g?t gao ?m nhau, kh?ng ti?ng ??ng k? ra t??ng ni?m.

V? nhà sau, l??ng du ?em nh?c thanh tùng mang ??n ?i?m tam cho ph??ng thanh. Ph??ng thanh nh?ng th?t ra kh?ng l?n ?? y ?? v?t giá tr?, bên kia là cái gì hoàn c?nh nàng trong lòng c?ng hi?u r?, ch? y?u là th?ng qua chuy?n này c?m th?y ??i ph??ng làm ng??i x? th? còn tính tho? ?áng.

“Thúc thúc……” L??ng du bi?t thúc thúc lo l?ng cho mình an toàn, nh?ng tr??c m?t ??i nàng t?i nói tìm ??i t? m?i là quan tr?ng nh?t. “Trong ch?c lát t?i r?i trong r?ng cay ??i gia ly ??n ?? kh?ng xa, có chuy?n gì kêu m?t gi?ng nói li?n nghe ???c, s? kh?ng có nguy hi?m.”

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

“Gi? ??ng?” ?òi n? ng??i s?ng s?t, r?t có h?ng thú ?ánh giá l??ng du, “Các ng??i là t?i tìm h?n?”

Tuy r?ng ??i bích ho? ti?n hành b??c ??u ch?a tr? gia c? k? ho?ch ngam n??c nóng, nh?ng là xác ??nh c?t tuy?n cái này c?ng tác ??ng d?ng kh?ng ??n gi?n, l??ng du v?i m?t cái bu?i sáng li?n hoàn thành m?t n?a ??u kh?ng ??n. C?ng may hi?n t?i có kinh nghi?m hi?u su?t càng lúc càng nhanh, bu?i chi?u th?i ?i?m h?n là có th? ?em d? l?i ??u làm xong.

“?úng v?y ?úng v?y,” bên c?nh m?t cái c?ng ?i theo ph? h?a, “Ta n?i n?i còn ?ánh ng??i li?t, v?n là s? t? n?i n?i h?o.”

[]Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

L??ng du v? v? c? l?i b? vai, “Ai, ng??i ?em cái kia ??a cho ta nhìn xem.”

???ng nhiên này cùng l??ng du t?i th?i ?i?m tim chính là cái hai m??i tu?i ng??i tr??ng thành c?ng có quan h?. Ki?p tr??c kh?ng có th? c?m nh?n ???c ng??i nhà ?m áp, ??i này nàng ??u c?m nh?n ???c, cho nên nàng so b?t lu?n k? nào ??u quy tr?ng, c?ng kh?ng tiêu xài.

Ch??ng 91

“??i t?, k? th?t kh?ng c?n nh? v?y phi?n toái. Thúc thúc b?n h? li?n ? kh?ng xa ??a ph??ng, kêu hai ti?ng là có th? nghe ???c ??n, chúng ta tr??c ?i ra ngoài ? x? ly mi?ng v?t th??ng ?i.” L??ng du khuyên nh?.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

Ch? m?t ngày c?ng tác h? màn, có m?y cái nam c?ng nhan ? t?i l?u tr?i canh gi? ? ph? c?n, nh?ng ng??i khác li?n c??i lên xe ??p t?ng ng??i v? nhà.

L??ng gia d?nh mu?n tr? v? ch?y, k?t qu? m?t kh?ng c?n th?n t? trên s??n núi tr??t ?i xu?ng, c? l?i c?ng ?i theo tr??t xu?ng, c?ng may hai ng??i ??u kh?ng có b? th??ng.

L??ng du b?t ??u là t?ng kh?i t?ng kh?i l??ng, k?t qu? g?p ???c ch? tr?ng ? vào trung gian, l?i mu?n ?em phía tr??c l??ng ra t?i m?y cái s? li?u ??u l?t ??, m?t l?n n?a quy ho?ch c?t, vì chính là có th? ?em c?t tuy?n tuy?n ? ch? tr?ng ??a ph??ng.

B?i vì l??ng du này m?t gián ?o?n, hai ng??i chi gian v? ?i?m này nh? có nh? kh?ng u s?u l?p t?c li?n tiêu tán. Kh?ng thèm ngh? ?? phan bi?t bao lau, c?ng kh?ng thèm ngh? l?p t?c li?n l?i ph?i tr?i qua t?m th?i bi?t ly.

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

“?? bi?t.” L??ng du ?ng h?, ch? ?em hoa ??u t??i xong th??ng th?c chính mình lao ??ng thành qu? khi, ??t nhiên nh? t?i v?a r?i nàng t?a h? b? ??i t? nói sang chuy?n khác thành c?ng.

Có l? kia h?a tr?m m? t?c li?n ? b?n h? tr?n v? núi ?á h? chia c?a, nhìn ??n chén ?? nát thu?n tay li?n ném xu?ng ??t. Ch? c?n t??ng t??ng ??n còn có m?t khác v?n v?t ?? b? b?n h? ??c th?, l??ng du li?n ng?n kh?ng ???c ?au lòng.

L??ng du nh??ng nh??ng mày, hi?n t?i là li?n c?ng tác ??u kh?ng ngh? h?o h?o c?ng tác sao? Kia nàng c?ng kh?ng th? cho phép.

L??ng du ng??ng ngùng nói v?i h?n ngày h?m qua cùng n?i n?i liêu kh?i ?? tài, có chút bu?n r?u. “Nh?c thanh tùng làm sao bay gi?, ta th?t s? s? kh?ng n?u c?m.”

Win365 Slot game bài ??i th??ng nhi?u ng??i ch?i nh?t

Phi th??ng c?m t? ??i gia ??i ta duy trì, ta s? ti?p t?c n? l?c!

latest articles

Top

<sub id="10507"></sub>
  <sub id="56992"></sub>
  <form id="81697"></form>
   <address id="16689"></address>

    <sub id="70461"></sub>

     Win365 Slot vtv6 truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á Win365 Casino truc tiep bong da toi nay Win365 Slot line truc tiep bong da Win365 Slot keo nha cai ty le ca cuoc
     Win365 Casino xem bong da truc tuyen keo nha cai| Win365 Slot linh truc tiep bong da hom nay| Win365 Casino xsmn chu nhat| Win365 Casino lich truc tiep bong da world cup 2018| Win365 Slot tl keo nha cai| Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á vtv6| Win365 Casino truc tiep bong da tren k+| Win365 Casino trang online| Win365 Casino kênh truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á h?m nay| Win365 Slot link xem tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam h?m nay| Win365 Casino truc tiep bong da tren vtv3| Win365 Casino vtv2 tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Slot tr?c ti?p bóng ?á vtv6| Win365 Slot truc tiep bong da my| Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á vi?t nam myanmar| Win365 Casino tr?c ti?p bóng ?á\| Win365 Casino truc tiep bong da keo nha cai| Win365 Slot choi loto| Win365 Lottery xsmt hom nay|