Win365 Horse Racing betting,Win365 Poker tai game danh bai online

News...   2020-11-28 18:11:58

  Win365 Sports Betting,Win365 Poker tai game danh bai online

Lam minh thành tr?m m?c, tuy r?ng lúc tr??c nói cho lam Tam Lang ba n?m th?i gian, nh?ng h?m nay ba n?m, lam Tam Lang l?i kh?ng có tr? v? nhà, c?ng kh?ng trách các tr??ng b?i ngh? nhi?u.

Bá phu nhan m?t ??n, t? t? u?ng m?t ng?m trà, ?em tách trà có n?p bu?ng m?i nhìn v? phía ??i t?n t? “Nh? th? nào nh? v?y c?p? Ta và ng??i m?u than còn kh?ng có ??nh h?o.”

Nói t?i ?ay, Tri?u th? l?i nói, “Còn có ng??i nh? bá gia Th?t Lang còn ? trong phòng ?au.”

M? ru?t ch?t th?i ?i?m, h?n ?? là ti?u thi?u niên, s?m ?? ky s?, kh?ng ph?i cái gì c?ng ??u kh?ng hi?u hài t?.

  

“Có t?c” trong phòng t?c kh?c truy?n ra m?t ??o thanh am, th?c mau Lam gia li?n có ng??i c?m cay ch?i ?òn gánh ch?y ra kh?i nhà ?.

B?t quá di xu qu?n chúa c?a h?i m?n c?ng phong phú, h?n n?a c? l?o nh? gia nh?m chính là c?ng vi?c béo b?, nh? phòng kh?ng thi?u b?c.

“D?c thành, minh thành hi?n ??.” ?o?n c?n du kh?ng bi?t khi nào b?ng chén r??u l?i ?ay, h??ng t?i b?n h? nang chén chào h?i.

N? nhi còn h?o, ngoan ngo?n m?t ít, L?c Lang li?n làm ?m ? th?c, Tri?u th? hoài L?c Lang th?i ?i?m còn béo kh?ng ít, hi?n gi? nhanh chóng g?y xu?ng d??i, ?áy m?t th?m chí còn có thanh h?c chi s?c.

Win365 Poker tai game danh bai online

  Win365 Football,Win365 Poker tai game danh bai online,

Tri?u th? nh? lay ??ng ??u, “Ng??i nh? bá n??ng t?t nhiên là kh?ng mu?n, nh?ng nh? bá l?n tr??c r?t h?, ng??i a ma cùng nh? bá n??ng nhà m? ?? bên kia t?i khuyên vài l?n.”

Tam phòng n?m cái hài t?, lam Tam Lang, lam T? Lang, lam n?m n?u, lam L?c Lang, lam chín n?u

Li?n tính là ??i t?n t? hoài nghi nàng, bá phu nhan c?ng kh?ng s?, nàng s? b?i th??ng ??i t?n t?.

Ng? hoàng t? minh uyên c?ng là gi?t mình th?c, nh?ng gi?t mình qua ?i, trong lòng c?ng sinh ra vài ph?n ch? mong.

  

??n nhi, ??n nhi, ??n nhi……

“Kia nh? th? nào thành.” Bá phu nhan nhìn ??i t?n t? l?c ??u, “Ng??i mu?i mu?i có c?ng trung 8000 hai, ng??i l?i t? con m? ng??i c?a h?i m?n l?y ra hai ngàn l??ng li?n có bao nhiêu, ng??i còn mu?n c??i v?, ??n cho chính mình l?u tr? chút, ng??i yêu c?u dùng ti?n ??a ph??ng càng nhi?u ?au.”

Lam minh thành c? tuy?t Ng? hoàng t? phái ng??i h? t?ng, c?ng tay n?i, c??i con ng?a tr?ng, v?y tay t? bi?t Ng? hoàng t?, b??c lên h?i B?ch H? thành l?.

N? nhan ? vào hoàn c?nh nh? v?y d??i, có th? kh?ng ??u sao.

  Win365 Poker tai game danh bai online,

“T? Lang, v?n là ng??i t??ng xa m?t ít, n??ng tóc dài ki?n th?c ng?n, ng??i ?? phòng nhà c? kh?ng sai. Ng??i ??i bá gia chính là cái bá l? tai, nh?t nghe ng??i a quá cùng ng??i ??i bà nói, các nàng m?i ngày nhìn ch?m ch?m chúng ta m?y phòng cùng ng??i a c?ng a ma cham ngòi ly gián, nh?ng chán ghét.”

“?i?n h?.” Lam minh thành ch?n ch?, này v?n là l?n ??u tiên cùng hoàng gia ng??i ? chung, nh?t th?i c?ng kh?ng bi?t chính mình có nên hay kh?ng kiên trì hành l?.

Lam minh thành nghe ??n ?ó, li?n m?c danh chua xót.

??i v?i con dau tr??c c?a h?i m?n, bá phu nhan n?a ?i?m c?ng kh?ng ch?t d?, c?ng kh?ng ch? có nàng m?t ng??i l?y. Có th? nói trung d?ng bá còn có bá phu nhan, c? th? t?, th? t? phu nhan D??ng th?, th?m chí C? nh? l?o gia cùng di xu qu?n chúa, t?t c? m?i ng??i dùng quá nh?m th? c?a h?i m?n, ch? là dùng ?a d?ng thi?u v?n ??.

Related

Related
Win365 First Deposit Bonus

Win365 Online Game2019-10-12

  • Win365 Baccarat
  • Win365 Best Online Betting
  • Win365 Slot Game
  • 24h News Top