Home

Adscontact:reputationonlinegame@gmail.com

Win365 Registration Offer-Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh h?m nay

Time:2020-12-01 05:03:20 Author:tǎ shào yuán Pageviews:31141

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh h?m nay

Ch? là trong nhà bên ngoài có ?? chênh l?ch nhi?t ?? trong ngày, ??n n?i v?i trên c?a s? ??u b?t kín m?t t?ng s??ng mù, t? bên ngoài nhìn v? phía bên trong, th? nh?ng cho ng??i ta m?t lo?i xuyên th?u qua ?ám s??ng nhìn b?u tr?i cung ?o giác.

L?c Th? nhan bi?t Th?m y?n thích nàng, nàng c?ng thích Th?m y?n, ?ay là h?u ngh? ph??ng di?n cho nhau thích. L?p 6 c? c?i nh? l?i bi?t cái gì là tình yêu nam n? ?au? Ai v?i ai ?i ???c g?n, chính là thích, ai v?i ai nhi?u l?i m?t cau, c?ng là thích. L?c Th? nhan chuy?n tr??ng ??n này s? ti?u h?c t?i nay, c?ng thu ???c quá vài phong th? tình, nàng ??u kh?ng ngh? nói, có th? hay kh?ng s?a s?a l?i chính t? l?i cho nàng? Nh?ng cái ?ó nam hài t? nhóm thích ly do c?ng r?t ??n gi?n, b?i vì nàng l?n lên xinh ??p, b?i vì nàng ái c??i, b?i vì nàng thành tích h?o.

Ly hai ??a nh? ti?u th?ng s? kh?o thí nh?t t? càng ngày càng g?n, hai ng??i ??u ?n y kh?ng có l?a ch?n t?ng ca, tan t?m linh m?t vang, li?n thu th?p bàn làm vi?c chu?n b? v? nhà, ? thang máy n?i ?ó g?p ph?i.

Win365 Lottery

Th?m y?n li?c nàng, “V?y ng??i còn trang nhi?u nh? v?y? C?ng ch?t ng??i.”

? L?c Thiên xa gi?i thi?u an bài h?, nàng ?i L?c Thiên xa ? tay thành mi?ng c??i th?i trang chi nhánh c?ng ty ???ng h?i ngo?i b? c?ng nhan, ng?n ng?n m?t n?m th?i gian, li?n t? bình th??ng c?ng nhan th?ng ch?c vì phó ch? qu?n. Hi?n t?i nàng ti?n l??ng cao, còn kho?n vay mua nhà trên c? b?n kh?ng có gì áp l?c, ch? c?n nh? t?i chính mình ? ninh thành có m?t b? phòng ?, ? tay thành c?ng có m?t b? n?i, nàng li?n phá l? an tam, có th? là ch?u L?c Thiên xa ?nh h??ng, nàng hi?n t?i c?ng t??ng t?n kh? n?ng c?p nhi t? ??t mua càng nhi?u s?n nghi?p, m?c dù c?ng tác l?i v?i, nàng c?ng là vui v?, gi?ng nh? s?ng nhi?u n?m nh? v?y, m?i r?t cu?c tìm ???c r?i nàng thích cách s?ng.

Nguyên b?n h?n cho r?ng n? nhi thích tiêu ?i?u v?ng v?, l?n sau li?n tìm c? h?i an bài nàng cùng tiêu ?i?u v?ng v? th?y m?t m?t, k?t qu? n? nhi ph?n ?ng c?ng là nhàn nh?t.

Tuy r?ng nàng c?m th?y ti?u t? này quá xú thí chút, b?t quá hi?n t?i phim truy?n hình ??u b?t ??u l?u hành m?t l?nh nam ch?, có th? th?y ???c v?n là có r?t nhi?u ng??i thích này m?t kho?n.

M?i ng??i ??u nói cái kia l?o s? th?c h?o, ??i h?n c?ng h?o, hàng xóm gia n?i n?i c?ng khuyên h?n m? m? cùng cái này l?o s? ??nh ra t?i.

[]

(jū hèn ruǐ ,As shown below

Win365 Horse Racing betting

T? tuy?t là C?ng Thành ng??i, ti?ng ph? th?ng c?ng kh?ng ph?i th?c tiêu chu?n, nói chuy?n c?ng nhuy?n ng?n t? ng?, càng nh? là ? làm n?ng. C?ng Thành m? nhan quá nhi?u, các c? ??c s?c, t?i ?ay lo?i hoàn c?nh h?, t? tuy?t v?n c? có th? x?p h?ng trung th??ng, có th? th?y ???c nàng có bao nhiêu m?.

Th?m y?n phá l? ti?p nh?n cái kia ??i th?ch trái cay.

L?c Thiên th?y xa nàng ánh m?t kiên ??nh, kh?ng kh?i c??i c??i, h?n dáng ng??i ??nh b?t, ?n m?c b?n hình th?ng áo khoác, hàng hiên ?èn lúc sáng lúc t?i, có th? là t?ng ca nguyên nhan, trên ng??i h?n mang theo m?t tia m?t m?i, khi?n cho h?n c? ng??i càng hi?n ?n hòa, “H?o, v?a lúc ta t??ng cùng ng??i th??ng l??ng, quá m?y n?m chúng ta c?ng ty c? y h??ng d?n ??n tay thành, tay thành là t?nh thành, v? lu?n là giáo d?c v?n là ch?a b?nh, so v?i ninh thành ??u ph?i h?o quá nhi?u, ng??i ngh? nh? th? nào?”

Win365Casino

“Th?t s?, b?t quá ???ng v?, ng??i có th? cùng m? m? ng??i nói, nh?t ??nh ph?i m? m? ng??i mang ng??i ?i mua thích h?p n?i y.” L?c Th? nhan c?m th?y chính mình ??u mau hóa than vì tri tam t? t?, tuy r?ng nàng chính mình phát d?c cùng kh?ng phát d?c gi?ng nhau, b?t quá Th?m dì c?ng mang nàng ?i th??ng tr??ng mua thích h?p nàng áo ba l?.

Th?m y?n t?c gi?n mà, “Ng??i thích li?n xuyên.”

Dù sao, ch? c?n T?n v? ??ng ? ninh thành m?t ngày, nàng li?n s? kh?ng làm nàng h?o quá.

sōng zhǐ yòu

“Ba ba, k? th?t chúng ta có th? tr??c kh?ng mua d??ng c?m, làm ta tr??c h?c m?t ?o?n th?i gian, n?u là ta ??n ??n h?o, khi ?ó l?i mua c?ng kh?ng mu?n……”

H?n kh?ng yêu ?n ?? ?n v?t, làm kh?ng h?o c?p sách tr? b? m?y quy?n th? bên ngoài chính là m?t l? th?y cùng m?t cái bánh mì.

L?c Th? nhan “C?ng kh?ng th? nói nh? v?y, ta c?ng ch? là có ?i?m tò mò, ta c?m giác T?ng a di v?n là th?c thích ta ba ba. H?n n?a nhà nàng a di làm ?? ?n th?t s? siêu ?n ngon.”

,As shown below

Win365 Best Online Betting

L?o b?n th?c tu?i tr?, ngày th??ng kh?ng thi?u trêu gh?o t?i mua hoa c? trai l?n gái, lúc này c?ng là thói quen tính trêu ch?c.

L?c Th? nhan nhìn ch?m ch?m ???ng v? tr??c ng?c ra th?n, l?i ngh? ??n chính mình…… Kh?ng kh?i m?t l? v? c?c k? ham m?.

???ng v? “Th?t v?y ch?ng?”

“Ta trang kh?ng d??i.”

Tay thành m?t trung là tr?ng ?i?m cao trung, có s? li?u bi?u hi?n, bên trong h?c sinh tuy?t ??i ?a s? ??u là th?c nghi?m trung h?c th?ng lên t?i, n?i ? tay thành có nh? v?y m?t cau, th??ng th?c nghi?m trung h?c h?a ti?n ban là có th? thi ??u tay thành m?t trung, th??ng tay thành m?t trung ly h?o ??i h?c li?n kh?ng xa.

Ch??ng 41

Win365 Baccarat

V?n d? L?c Thiên xa là chu?n b? an bài hai ??a nh? ??u ? m?t cái ban, nh?ng lam th?i ra kém t?, L?c Th? nhan b? phan t?i r?i nh? ban, Th?m y?n ?i nh?t ban, hai ng??i v?n nh? c? kh?ng có duyên ph?n tr? thành cùng l?p ??ng h?c.

T? ngày ?ó v? sau, Th?m Thanh n?u càng thêm ra s?c c?ng tác.

Nàng g?n nh?t c?ng th?c kh?ng thu?n, ng??i trong nhà an bài nàng cùng t?nh thành m?t cái danh doanh xí nghi?p c?ng t? ca than c?n, nàng xem qua ?nh ch?p li?n kh?ng có h?ng thú, l?n lên tuy r?ng kh?ng tính là x?u, nh?ng cùng soái c?ng tuy?t ??i dính kh?ng th??ng quan h?, ? cùng L?c Thiên xa t?ng có m?t ?o?n v? sau, hi?n t?i nàng còn kh?ng có chu?n b? tam ly th?t t?t cùng lo?i này d?a v?o táo n?t k?t h?n.

H?n ch? là lo l?ng m?i ng??i ??u c?m th?y T?n a di h?o, v? sau T?n a di cùng nàng ba ba ? bên nhau, n?u T?n a di ng?m ??i nàng kh?ng t?t, ??i gia nh? k? hi?n t?i h?o, s? vào tr??c là ch? t??ng nàng ngh?ch ng?m gay s?.

——

S? b? nàng phát hi?n, l?i bay nhanh mà che d?u trên m?t y c??i, m?t l?n n?a mang lên kia m?t b? ng??i s?ng ch? ti?n bi?u tình.

Win365 Football Betting

Kh? n?ng L?c Th? nhan bi?u tình quá chan thành, ???ng v? k? ti?p c?ng kh?ng l?i l?ng còng, ??o qua phía tr??c phi?n mu?n, b?t ??u ríu rít cùng L?c Th? nhan li?n than th? bi?n hóa tri?n khai th?o lu?n, hai cái n? hài t? chi gian quan h? c?ng kéo g?n l?i r?t nhi?u.

??ng khê bi?t th? là h?n cùng Th?m th?m h?n phòng, nh? t?i tên này, ch?ng s? ch? là nhàn nh?t ? trong lòng x?t qua, c?ng s? mang ??n t? t? m?t m?t c?m giác ?au ??n.

“T? tuy?t k? thu?t di?n th?c h?o.” Th?m Thanh n?u ??t nhiên c??i nói, “Tr??c hai ngày ??ng s? ??c ta ?i xem ?i?n ?nh, xem chính là này m?t b?, c?t truy?n th?c kh?i hài, t? tuy?t c?ng th?t xinh ??p.”

,As shown below

Th?m y?n gi?ng nh? th?c lo l?ng nàng tình c?nh.

Nàng kh?ng h? do d?, nàng mu?n b?t tr? m?i m?t cái c? h?i, “H?o.”

H?n ch? là lo l?ng m?i ng??i ??u c?m th?y T?n a di h?o, v? sau T?n a di cùng nàng ba ba ? bên nhau, n?u T?n a di ng?m ??i nàng kh?ng t?t, ??i gia nh? k? hi?n t?i h?o, s? vào tr??c là ch? t??ng nàng ngh?ch ng?m gay s?.

Win365 Sports Betting

L?c Thiên xa ? m?t ti?ng, “Th? nhan c?ng là gi?ng nhau, nàng t? nh? li?n th?ng minh, gi?ng nh? v?i ai ??u có th? ch?i ???c ??n m?t kh?i ?i, nh?ng chan chính có th? nói ???c v?i l?i nói b?ng h?u li?n kh?ng m?y cái, cho nên, ?em phòng ? thuê cho các ng??i bán cho các ng??i, c?ng là ta t? tam, ta ngày th??ng c?ng tác v?i, có ??i khi kh?ng có bi?n pháp b?i th? nhan, có các ng??i, ta th?t s? yên tam r?t nhi?u.”

Ninh thành hi?n t?i còn kh?ng có c?a hàng bán hoa, ch? có m?t hoa ?i?u th? tr??ng, ?? bán hoa c?ng bán ?i?u, ??i l?o gia th??ng xuyên thích ?i n?i ?ó d?o, Th?m Thanh n?u là m?t cái th?c nhi?t tình yêu th??ng sinh ho?t ng??i, g?p ph?i cái gì ngày lành c?ng s? k? xe ??p ?i ch? hoa mua m?t phen hoa ??t ? trong nhà, b?t quá g?n nh?t trong kho?ng th?i gian này, nàng v?i lên nh?ng th?t ra r?t ít mua hoa.

L?c Th? nhan nghe v?y theo b?n n?ng mà nhìn v? phía trong phòng h?c, Th?m y?n ng?i ? ?? tam bài, ?ang ? cúi ??u ??c sách, kh?ng bi?t có ph?i hay kh?ng nàng t?m m?t quá m?nh li?t, h?n th? nh?ng c?ng ng?ng ??u nhìn l?i ?ay, v?a lúc cùng nàng b?n m?t nhìn nhau.

As shown below

Win365 Online Sportwetten

“Th?m dì gi?ng nh? khóc, ??i m?t ??u là s?ng, thanh am c?ng kh?ng ?úng.” L?c Th? nhan nhìn v? phía Th?m y?n, “Nàng nói là nhìn m?t quy?n c?m ??ng ti?u thuy?t, l?i c?t hành tay, nh?ng ta c?m th?y kh?ng ph?i nh? v?y.”

Ch??ng 32

Di?p han lo chính mình nói “Ng??i có ph?i hay kh?ng thích Ng? a ca, m?i ng??i ??u thích.”

,As shown below

Win365 Sport Online

Hai ng??i k?t b?n ?i WC, tr? v? trên ???ng v?a lúc s? tr?i qua nh?t ban.

N?m nay ninh thành mùa ??ng d? th??ng rét l?nh, có m?y l?n L?c Thiên xa t?ng ca tr? v?, ??ng ? d??i l?u h??ng lên trên nhìn lên, c? dan lau ?èn ??u d?p t?t, ch? còn l?i có Th?m Thanh n?u phòng ng? kia m?t chi?c ?èn còn sáng lên.

Hi?n t?i mùa ??ng ti?n ??n, tr?i t?i ??n ?? t??ng ??i s?m, Th?m Thanh n?u kh?ng ngh? t?i l?a t?t ?èn ra c?a, li?n d?n theo nhi t? s?m mà ?i v? ??o phòng h?c ngo?i ch?.

L?c Th? nhan ?? thói quen, ng?u nhiên c?ng s? c?m thán m?t chút l?o ba k? thu?t di?n th?t t?t, cùng nh?ng cái ?ó ?i?n ?nh minh tinh ??u có ??n li?u m?ng. N?u kh?ng ph?i bi?t chính mình trong nhà chan th?t tình hu?ng, ch? s? nàng còn b? ch?ng hay bi?t gì, cho r?ng trong nhà m?i t? ?m no gia ?ình m?i h??ng khá gi?.

Hai cái ti?u hài t? ch?n ch?n l?a l?a, cu?i cùng L?c Th? nhan nhìn trúng trong m?t góc hoa h??ng d??ng, làm l?o b?n dùng báo chí bao h?o, L?c Th? nhan tr? ti?n th?i ?i?m, l?o b?n m?t bên l?y ti?n m?t bên trêu ch?c Th?m y?n “M?t kh?i ra t?i mua ?? v?t, nh? th? nào làm cho n? hài t? b? ti?n?”

L?c Thiên xa ? m?t ti?ng, “Th? nhan c?ng là gi?ng nhau, nàng t? nh? li?n th?ng minh, gi?ng nh? v?i ai ??u có th? ch?i ???c ??n m?t kh?i ?i, nh?ng chan chính có th? nói ???c v?i l?i nói b?ng h?u li?n kh?ng m?y cái, cho nên, ?em phòng ? thuê cho các ng??i bán cho các ng??i, c?ng là ta t? tam, ta ngày th??ng c?ng tác v?i, có ??i khi kh?ng có bi?n pháp b?i th? nhan, có các ng??i, ta th?t s? yên tam r?t nhi?u.”

,As shown below

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh h?m nayWin365 Sportsbook

“Chúng ta ?i ghi am và ghi hình c?a hàng ?i.” L?c Th? nhan kéo Th?m y?n m?t chút, “L?p t?c chính là ???ng v? sinh nh?t, nàng v?n lu?n t??ng mua tiêu ?i?u v?ng v? chính b?n b?ng t?, ta t??ng ??a cho nàng.”

“H?o ?i.”

Ch?ng l? trong kho?ng th?i gian này ?? x?y ra chuy?n gì?

Tay thành là b?n t?nh t?nh l? thành th?, Th?m Thanh n?u c?ng ?i qua r?t nhi?u l?n, cùng Kinh Th? là kh?ng th? so, nh?ng nàng s?m chút n?m ?i theo ng??i trong nhà c?ng ?i qua kh?ng ít ??a ph??ng, li?n c? n??c ??i ?? th? t?i t??ng ??i, tay thành ??u có th? x?p h?ng d?a tr??c.

Nàng lam vào tr?m t? trung.

Lúc sau ?i vào ninh thành, b?n h? hai m? con ? L?c Thiên xa tr? giúp d??i, cu?i cùng là quá th??ng chan chính an bình sinh ho?t.

Tuy r?ng L?c Th? nhan lu?n là kh?ng th?a nh?n chính mình là cái ?u tr? ti?u hài t?, nh?ng m?i l?n Th?m y?n ??i nàng s? d?ng phép khích t??ng ??u d? th??ng dùng ???c.

Th?m y?n s?ng s?t, ch?m r?i nhìn v? phía b?n h?, h?i “Ng??i bi?t t?c ph? nhi là có y t? gì sao?”

Th?ng ??n gi? kh?c này, T?ng v?n tình m?i c?m nh?n ???c L?c Thiên xa v? tình.

Win365 Sports Betting

L?c Th? nhan th?y Th?m y?n nh? v?y, th? dài m?t h?i, nh? gi?ng nói “Th?m y?n, chúng ta li?n làm b? cái gì c?ng kh?ng bi?t ?i.”

C? nh? v?y, còn ?ang trong gi?c m?ng Th?m y?n cùng L?c Th? nhan ?? b? l?n nhau cha m? xác ??nh ng?n ng?i t??ng lai, vài n?m sau mu?n ?i tay thành c?u h?c, ?i xem l?n h?n n?a càng r?ng l?n th? gi?i.

L?c Th? nhan nghe v?y th? dài m?t h?i, nàng nên nói nh? th? nào ?au.

Có ng??i nói b?n h? ? m?t kh?i!

Hai n?m tr??c, mi?ng c??i th?i trang ? tay thành khai chi nhánh c?ng ty, L?c Thiên xa ra tay r?ng r?i, th?a d?p ??a ?c này c? phong còn kh?ng có quát ??n tay thành t?i, li?n mua m?t ??ng office building, ??a ph??ng chính ph? bi?t mi?ng c??i th?i trang ? trong ngành l?c ?nh h??ng, vì chiêu th??ng d?n t?, c?ng vì gi?i quy?t tay thành t?t nghi?p sinh viên c?ng tác v?n ??, kh?ng thi?u c?p mi?ng c??i th?i trang các ph??ng di?n ?u ??i chính sách, này ??ng ? vào tay thành ph?n hoa m?nh ??t office building, L?c Thiên xa li?n l?y so mong mu?n trung mu?n th?p kh?ng ít giá c? b?t l?y.

“Th?t s?, b?t quá ???ng v?, ng??i có th? cùng m? m? ng??i nói, nh?t ??nh ph?i m? m? ng??i mang ng??i ?i mua thích h?p n?i y.” L?c Th? nhan c?m th?y chính mình ??u mau hóa than vì tri tam t? t?, tuy r?ng nàng chính mình phát d?c cùng kh?ng phát d?c gi?ng nhau, b?t quá Th?m dì c?ng mang nàng ?i th??ng tr??ng mua thích h?p nàng áo ba l?.

Win365 Sports Betting

Trí nhan truy?n th?ng t?p ?oàn tr? b? ??u t? phim truy?n hình, ?i?n ?nh bên ngoài, c?ng ho?t ??ng phát hành ??a nh?c, n?m tr??c ngang tr?i xu?t th?, k? h? hi?n t?i nh?t n?i danh ngh? s? ?ó là tiêu ?i?u v?ng v?, tiêu ?i?u v?ng v? am hi?u biên khúc, cá nhan phong cách m?nh li?t, v?a xu?t ??o li?n h?p d?n kh?ng ít tu?i tr? fans, này ?? là h?n ?? nh? tr??ng album, m?t khi ??y ra li?n tr? thành tiêu th? quán quan.

Cha con hai tr?i qua m?t phen th?o lu?n, cùng v?i cho nhau di?n k?ch lúc sau, xác ??nh cu?i cùng ph??ng án.

…………

L?c Th? nhan c?ng c?p sách ch?y ch?m ?i vào Th?m y?n bên ng??i, ?ón hoàng h?n ánh chi?u tà, hai ??a nh? m?t kh?i ?i ra v??n tr??ng h??ng gia ph??ng h??ng ?i ??n, hoàng h?n kéo dài quá b?n h? bóng dáng.

L?c Th? nhan v? tam m?t, h?n có.

?i mau ??n c?a tr??ng khi, Th?m y?n r?t cu?c nh?n kh?ng ???c, kh? c?n m?i h?i “Ta m? làm sao v?y?”

Win365Casino

“Ba ba, d??ng c?m th?c quy!” L?c Th? nhan c?ng bu?t mi?ng th?t ra.

Nàng c?m th?y, ng??i khác kh?ng thích nàng là bình th??ng, nh?ng v? lu?n là T?ng a di v?n là T?n a di, tho?t nhìn ??u kh?ng gi?ng nh? là s? ng??c ??i ti?u hài t? ng??i.

L?c Th? nhan v? tam m?t, h?n có.

Win365 Football

Kia nàng nh? th? nào s? nói nh? v?y ?au? Ch?ng l? là nàng ??i tr??c xem qua này b? phim truy?n hình, ch?ng l? m?t sau s? có th?n tri?n khai?

V? ??o trong phòng h?c m? ra máy s??i, L?c Th? nhan ?n m?c v? ??o ph?c chính nghiêm túc mà cùng l?o s? luy?n ki?n th?c c? b?n.

Th?m y?n h?i t??ng kh?i lu?n là cùng L?c Th? nhan cùng ?i th??ng WC n? sinh, nga m?t ti?ng, v? m?t kh?ng tình nguy?n, nh?ng v?n là ?i theo nàng ?i vòng ?i bên kia.

L?c Th? nhan c??i, “Kh?ng nóng n?y.”

N?u là phía tr??c, Th?m Thanh n?u kh?ng ??nh là ngh? tr?n tránh, mà khi nàng bi?t l?c hành sam còn kh?ng ngh? bu?ng tha nàng khi, nàng s? h?i quá, m? m?t quá, cu?i cùng minh b?ch m?t ??o ly, m?c dù l?c hành sam xu?t hi?n ? nàng tr??c m?t, ch? c?n nàng kh?ng mu?n, h?n c?ng kh?ng th? mi?n c??ng nàng. Nàng hi?n t?i duy nh?t có th? làm chính là, làm chính mình tr? nên càng c??ng ??i, c?p nhi t? càng t?t sinh ho?t, nh? v?y cho dù m?t ngày kia l?i l?n n?a g?p l?i, nàng c?ng hy v?ng chính mình có cùng h?n ??u tranh d?ng khí, mà kh?ng ph?i tr? b? r?i l? tr?m mê cái gì ??u s? kh?ng làm, cái gì c?ng kh?ng dám làm.

Th?m y?n ??o qua, ? kia m?t t? thi?n ngoài mi?ng m?t sau, qu? nhiên ?i theo nàng vi?t m?t hàng t? —— L?c Th? nhan, ng??i có bi?t kh?ng x?u h?.

Nàng có th? nói nàng hai cái ??u kh?ng thích sao?

Th?m Thanh n?u trong lòng c? kinh, “Có y t? gì?”

Gi?ng nhau ??i v?i lo?i này ?? tài, Th?m y?n ??u là kh?ng mu?n tham d?, kh?ng mu?n ph?n ?ng, vang ch?u “Tích t? nh? kim” nguyên t?c, t?n l?c có th? kh?ng nói l?i nào li?n kh?ng nói l?i nào.

Win365 Football Betting

L?c Th? nhan kh?ng bi?t chính là, Th?m y?n c?ng ??ng ? c?a s? n?i ?ó nhìn T?ng v?n tình r?i ?i.

Nàng ??n nay còn nh? r? ba ba nhìn v? phía nàng khi, ??y m?t kh?n tr??ng cùng s? h?i.

M?c dù bi?t kh?ng s? là nàng, còn là ?m có hi v?ng, ?i vào c?a, nhìn th?y ??ng ? bên ngoài ng??i là b?n t?t, h?n ánh m?t m?t l?n n?a ?m ??m.

Win365 Promotions

Th?m y?n cùng nàng nói qua, ??i nhan có ??i nhan suy xét, b?n h? kh?ng mu?n nói kh?ng ??nh là có kh?ng th? nói ly do, làm ti?u hài t?, vì kh?ng cho ??i nhan lo l?ng, li?n làm b? cái gì c?ng kh?ng bi?t h?o.

Th?i gian dài, nàng li?n c?m th?y chính mình là m?t con cá m?n.

Hi?n t?i nàng nhìn nh? là ngh? th?ng su?t, trên th?c t? kh?ng có. Nàng kh?ng mu?n l?i b? qua L?c Thiên xa, L?c Thiên xa cùng h?c sinh th?i ??i gi?ng nhau nh? g?n nh? xa, bên ng??i v?nh vi?n c?ng kh?ng thi?u thi?u k? ái m?, kia nàng c?ng ch? có th? ng?u nhiên t? L?c Th? nhan n?i này vào tay. Nàng ngh? t?i, ch? nàng cùng L?c Thiên xa ? bên nhau k?t h?n, tin t??ng L?c Th? nhan c?ng so hi?n t?i càng hi?u chuy?n, có th? ch? ??n t?i li?n ch?, ch? kh?ng t?i nàng ??a L?c Th? nhan ?i ky túc tr??ng h?c.

Nàng g?p qua ngày ?ó bu?i t?i T?ng v?n tình, chan chính thích tuy?t ??i kh?ng ph?i các nàng cái này tu?i có th? c?m giác ???c, có th? c?m nh?n ???c.

Th?m y?n làm thiên tài b?o b?i, ch? s? th?ng minh ?? th?ng ? trên v?ch xu?t phát m?t m?ng l?n, h?n còn so th?t nhi?u h?c sinh ti?u h?c ??u ph?i kh?c kh?, này li?n làm L?c Th? nhan th??ng th??ng t? bi?t x?u h?.

“Ta kh?ng vi?t.” Th?m y?n ?em ??ng h?c l?c c?p ??y tr? v?.

Win365 Poker

S? b? nàng phát hi?n, l?i bay nhanh mà che d?u trên m?t y c??i, m?t l?n n?a mang lên kia m?t b? ng??i s?ng ch? ti?n bi?u tình.

T? tuy?t l?p t?c li?n vui v? lên, ??i m?t l??ng l??ng, “Ta ?ay tin t??ng ng??i.”

Giang th?a c?ng kh?ng cái g?i là, ti?p t?c lo chính mình nói “B?t quá ta m?i v?a nhìn thoáng qua, cách vách kia ??ng c?ng kh?ng ai. Kh?ng bi?t l?n sau l?i ?ay th?i ?i?m có th? hay kh?ng ??ng t?i ng??i kia hàng xóm.”

Win365 Sportsbook

Nh?ng cao trung sách giáo khoa nàng hi?n t?i th?t s? kh?ng ngh? xem a, nàng m?i n?m nh?t li?n tính hi?n t?i chu?n b? bài quá kh?ng ???c m?y n?m nói kh?ng ch?ng c?ng ?? quên, ch?ng ph?i là b?ch b?ch l?ng phí th?i gian? Nàng trí nh? l?i kh?ng b?ng Th?m y?n nh? v?y h?o.

Hai ng??i kia…… L?c thúc thúc n?u là th?t v?i ai ch? m?t kh?i, h?n trong lòng s? th?c khinh b? L?c thúc thúc.

Chính là kia ki?n áo l?ng là ba ba l?y v? t?i, nàng l?i kh?ng bi?t ba ba cùng T?n a di hi?n t?i là cái gì quan h?, ph?i làm l? phép ti?u hài t?, n?u ba ba ?? thu T?n a di cho nàng áo l?ng, kia nàng ít nh?t c?ng nên thí xuyên m?t chút ?i.

Win365 Lotto results

L?c Thiên th?y xa nàng ánh m?t kiên ??nh, kh?ng kh?i c??i c??i, h?n dáng ng??i ??nh b?t, ?n m?c b?n hình th?ng áo khoác, hàng hiên ?èn lúc sáng lúc t?i, có th? là t?ng ca nguyên nhan, trên ng??i h?n mang theo m?t tia m?t m?i, khi?n cho h?n c? ng??i càng hi?n ?n hòa, “H?o, v?a lúc ta t??ng cùng ng??i th??ng l??ng, quá m?y n?m chúng ta c?ng ty c? y h??ng d?n ??n tay thành, tay thành là t?nh thành, v? lu?n là giáo d?c v?n là ch?a b?nh, so v?i ninh thành ??u ph?i h?o quá nhi?u, ng??i ngh? nh? th? nào?”

Ba ba kh?ng ? nhà, nàng n?u hi?n t?i m? c?a nói, có th? hay kh?ng kh?ng thích h?p? Có th? hay kh?ng làm T?ng a di càng khó ch?u?

Có ng??i suy ?oán nàng cùng Th?m y?n là cùng cha khác m? / cùng m? khác cha huynh mu?i;

R? ràng là nh? th? này ?n nhu ??ng tác, h?n nói ra nói l?i l?nh T?ng v?n tình hoàn toàn h?t hy v?ng.

Nàng kh?ng bi?t ba ba hi?n t?i danh ngh?a tài s?n có bao nhiêu tr?m tri?u.

H?n hai m?t gi?t mình nhiên nhìn ch?m ch?m ?nh ch?p n? nhan.

Win365 Online Betting

Khó th? d??i, T?ng v?n tình t?p trong tay chén trà, phan phó ?i xu?ng, làm nhan th?n kh?ng bi?t qu? b?t giác l?ng m?y ch? mèo hoang ??t ? T?n v? ??ng ky túc xá con ???ng kia th??ng, T?n v? ??ng kh?ng ph?i s? miêu sao?

…… L?i là v? trung sinh h?u.

Có ??i khi 11 gi? chung, c?ng v?n là sáng lên.

Th?m y?n v? ng? “H?n là a ca, kh?ng cùng ng??i khác k?t h?n sinh hài t? m?i kh?ng bình th??ng ?i?”

Ch? nhìn theo n??c c? h?c l?o s? r?i ?i sau, L?c Th? nhan li?n b?t ??u thu th?p sách giáo khoa, Th?m y?n ?? ? nh? ban phòng h?c bên ngoài ch? h?n.

“Nhi t?, nh??ng m?t chút ——”

Win365 Esport

L?c Thiên xa có chút ti?c nu?i.

L?o b?n trong lòng có ph?, ch? ch? bày bi?n ? góc hoa, “?ay là tan ti?n hoa, t?nh thành bên kia ng??i ??a m? m? ??u là ??a c?m ch??ng.”

Th?m y?n cúi ??u ti?p t?c xem ?? m?c, “Ng??i kh?ng c?n ba phút nhi?t ??.”

(guǒ ruì yì) Win365 First Deposit Bonus

“TV th??ng ??u là cái d?ng này, nam chính ??a n? chính hoa h?ng.”

L?c Th? nhan cùng Th?m y?n theo h?n ch? ph??ng h??ng nhìn l?i, sau ?ó ??u th?c th?t v?ng.

H?n kh?ng yêu ?n ?? ?n v?t, làm kh?ng h?o c?p sách tr? b? m?y quy?n th? bên ngoài chính là m?t l? th?y cùng m?t cái bánh mì.

Win365 Registration Offer

???ng nhiên, L?c Thiên xa làm di?n tinh, c?ng kh?ng quên tr? tình, ??y ?? v? phía L?c Th? nhan bi?u ??t “Tuy r?ng trong nhà tình hu?ng c?ng kh?ng có ??c bi?t h?o, nh?ng ba ba nh?t ??nh s? n? l?c c?ng tác, c?ng th?nh b?o b?i n? nhi kh?ng c?n vì suy xét nh?ng vi?c này mà t? b? tr? thành d??ng c?m gia v? ??o gia m?ng t??ng, ch? c?n ng??i d?ng tam h?c, chính là ??i ba ba cùng v?i cái này gia l?n nh?t h?i báo” nh? v?y trung tam t? t??ng.

“C?ng ?úng, kia ngày mai ba ba li?n cùng ng??i Th?m dì tán g?u m?t chút, khiêu v? chuy?n này ba ba c?ng ?i h?i m?t chút ??ng s?, xem có hay kh?ng giáo khiêu v?.”

L?c Th? nhan ?? thói quen, ng?u nhiên c?ng s? c?m thán m?t chút l?o ba k? thu?t di?n th?t t?t, cùng nh?ng cái ?ó ?i?n ?nh minh tinh ??u có ??n li?u m?ng. N?u kh?ng ph?i bi?t chính mình trong nhà chan th?t tình hu?ng, ch? s? nàng còn b? ch?ng hay bi?t gì, cho r?ng trong nhà m?i t? ?m no gia ?ình m?i h??ng khá gi?.

Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh h?m nay

M?c dù bi?t kh?ng s? là nàng, còn là ?m có hi v?ng, ?i vào c?a, nhìn th?y ??ng ? bên ngoài ng??i là b?n t?t, h?n ánh m?t m?t l?n n?a ?m ??m.

L?c Thiên th?y xa nàng ánh m?t kiên ??nh, kh?ng kh?i c??i c??i, h?n dáng ng??i ??nh b?t, ?n m?c b?n hình th?ng áo khoác, hàng hiên ?èn lúc sáng lúc t?i, có th? là t?ng ca nguyên nhan, trên ng??i h?n mang theo m?t tia m?t m?i, khi?n cho h?n c? ng??i càng hi?n ?n hòa, “H?o, v?a lúc ta t??ng cùng ng??i th??ng l??ng, quá m?y n?m chúng ta c?ng ty c? y h??ng d?n ??n tay thành, tay thành là t?nh thành, v? lu?n là giáo d?c v?n là ch?a b?nh, so v?i ninh thành ??u ph?i h?o quá nhi?u, ng??i ngh? nh? th? nào?”

Nàng g?p qua ngày ?ó bu?i t?i T?ng v?n tình, chan chính thích tuy?t ??i kh?ng ph?i các nàng cái này tu?i có th? c?m giác ???c, có th? c?m nh?n ???c.

Win365 Promotions

L?c Th? nhan bi?t Th?m y?n thích nàng, nàng c?ng thích Th?m y?n, ?ay là h?u ngh? ph??ng di?n cho nhau thích. L?p 6 c? c?i nh? l?i bi?t cái gì là tình yêu nam n? ?au? Ai v?i ai ?i ???c g?n, chính là thích, ai v?i ai nhi?u l?i m?t cau, c?ng là thích. L?c Th? nhan chuy?n tr??ng ??n này s? ti?u h?c t?i nay, c?ng thu ???c quá vài phong th? tình, nàng ??u kh?ng ngh? nói, có th? hay kh?ng s?a s?a l?i chính t? l?i cho nàng? Nh?ng cái ?ó nam hài t? nhóm thích ly do c?ng r?t ??n gi?n, b?i vì nàng l?n lên xinh ??p, b?i vì nàng ái c??i, b?i vì nàng thành tích h?o.

C?ng kh?ng bi?t ? trong phòng ngay ng??i bao lau, h?n nghe ???c chu?ng c?a thanh.

L?c Thiên xa c?ng kh?ng có nói cho b?n h?, h?n là thu T?n v? ??ng chu?n b? l? v?t, nh?ng l?i chi?t hi?n cho ti?n.

Th?m y?n v? ng? “H?n là a ca, kh?ng cùng ng??i khác k?t h?n sinh hài t? m?i kh?ng bình th??ng ?i?”

L?c Th? nhan c?ng kh?ng l?i xem h?n.

B?n ?i?m nhi?u tan h?c, L?c Th? nhan cùng Th?m y?n k?t b?n ?i cùng ti?u khu ph??ng h??ng t??ng ph?n ch? hoa.

Win365 First Deposit Bonus

L?c Th? nhan sách m?t ti?ng, “Ng??i nh? th? nào m?i ngày nói l?i này. Tính, kh?ng nói cái này,” nàng kéo ra c?p sách khóa kéo, t? bên trong móc ra m?t quy?n h?ng nh?t notebook ??a cho h?n, “?ay là ta ??ng h?c l?c, cho ng??i ?? l?i m?t t?, ng??i xem, ta cho ng??i thi?n ngoài mi?ng ??u vi?t th??ng.”

Ngày h?m qua h?n ng? tr??c m? m? còn h?ng thú pha cao ??c sách ??c di?n c?m, nh? th? nào ch? h?n ng? m?t gi?c t?nh l?i sau li?n bi?n d?ng?

So v?i L?c Th? nhan, Th?m y?n càng hi?u bi?t chính mình m? m?, lúc tr??c khó nh?t khó nh?t th?i ?i?m, m? m? c?ng là c?n r?ng ??nh l?i ?ay, tr? b? kia m?t l?n b? L?c thúc thúc c?u sau nàng ?? khóc bên ngoài, trên c? b?n li?n ch?a th?y qua nàng khóc, m? m? là h?n g?p qua nh?t d?ng c?m kiên c??ng nh?t ng??i.

L?c Th? nhan làm di?n tinh n? nhi, c?ng t? v? chính mình nh?t ??nh s? h?o h?o h?c, tuy?t ??i s? kh?ng c? ph? ba ba k? v?ng, càng s? kh?ng l?ng phí ba ba ti?n m? h?i n??c m?t, b?t quá v? sau n?u nàng kh?ng th? tr? thành d??ng c?m gia v? ??o gia, c?ng th?nh ba ba kh?ng c?n th?t v?ng.

Th?m y?n cúi ??u ti?p t?c xem ?? m?c, “Ng??i kh?ng c?n ba phút nhi?t ??.”

Hai cái ti?u hài t? ?i ? ?i h?c trên ???ng, Th?m y?n h?m nay ngoài y mu?n tr?m m?c, L?c Th? nhan c?ng còn ? lo l?ng Th?m Thanh n?u, lu?n lu?n ríu rít nàng c?ng kh?ng nói chuy?n.

“Chúng ta ?i ghi am và ghi hình c?a hàng ?i.” L?c Th? nhan kéo Th?m y?n m?t chút, “L?p t?c chính là ???ng v? sinh nh?t, nàng v?n lu?n t??ng mua tiêu ?i?u v?ng v? chính b?n b?ng t?, ta t??ng ??a cho nàng.”

Ngày h?m qua L?c Th? nhan h??ng c?p sách trang ?? ?n v?t khi, h?n li?n nh?c nh? quá nàng, ch? là thu du n?a ngày, gi?a tr?a còn v? nhà ?n c?m, c?n b?n là ?n kh?ng h?t nh? v?y nhi?u ?? ?n v?t, nh?ng nàng phi kh?ng nghe, còn nói ?ay là nghi th?c c?m, là ??i thu du m?t lo?i t?n tr?ng…… Hi?n t?i bi?t b?i nhi?u nh? v?y ?? ?n v?t th?c tr?ng ?i?

Vào ??ng sáng s?m, nói chuy?n khi ??u s? a ra nhi?t khí, L?c Th? nhan làn da tuy?t tr?ng, ?n m?c th?t dày áo l?ng v?, mang màu ?? m? len, cái m?i ??u ??ng l?nh ??, m?t ??i thanh tri?t m?t to nhìn ch?m ch?m h?n.

Th?m Thanh n?u l?i nghe minh b?ch, L?c Thiên xa cùng v? kia T?n ti?u th? h?n là t? tr??c li?n t?ng có m?t ?o?n, nh?ng b?i vì m?t ít nguyên nhan kh?ng có ?i ??n cùng nhau.

Nàng mu?n ?ánh ng??i.

Th?m y?n li?c nàng, “V?y ng??i còn trang nhi?u nh? v?y? C?ng ch?t ng??i.”

Win365 Horse Racing betting

Ngày h?m sau tan h?c, v?n d? L?c Th? nhan là cùng Th?m y?n m?t kh?i ?i, còn ch?a ?i ra v??n tr??ng, L?c Th? nhan ng?i cùng bàn di?p han li?n theo ?i lên, vì th? li?n bi?n thành ba ng??i hành.

T? c?p này, L?c Th? nhan nhìn v? phía Th?m y?n, nói “Các nàng kh?ng thích ta, ta kh?ng ?? b?ng, ch? c?n ng??i ta thích thích ta là ?? r?i. T? nh? ta ba ba, t? nh? Th?m dì, t? nh? ng??i.”

L?c Thiên xa vào c? dan lau, m?i v?a ?i t?i c?a, nghe ???c cách vách m?n m? ra, Th?m Thanh n?u khoác th?t dày áo b?ng, h??ng h?n c??i c??i, “Ta chi?u nay bao ?i?m hoành thánh, cho ng??i ??t ? t? l?nh ??ng l?nh qu?y, ng??i mu?n ?n nói có th? chính mình n?u n??c n?u.”

Hi?n t?i nàng nhìn nh? là ngh? th?ng su?t, trên th?c t? kh?ng có. Nàng kh?ng mu?n l?i b? qua L?c Thiên xa, L?c Thiên xa cùng h?c sinh th?i ??i gi?ng nhau nh? g?n nh? xa, bên ng??i v?nh vi?n c?ng kh?ng thi?u thi?u k? ái m?, kia nàng c?ng ch? có th? ng?u nhiên t? L?c Th? nhan n?i này vào tay. Nàng ngh? t?i, ch? nàng cùng L?c Thiên xa ? bên nhau k?t h?n, tin t??ng L?c Th? nhan c?ng so hi?n t?i càng hi?u chuy?n, có th? ch? ??n t?i li?n ch?, ch? kh?ng t?i nàng ??a L?c Th? nhan ?i ky túc tr??ng h?c.

C? nh? v?y, còn ?ang trong gi?c m?ng Th?m y?n cùng L?c Th? nhan ?? b? l?n nhau cha m? xác ??nh ng?n ng?i t??ng lai, vài n?m sau mu?n ?i tay thành c?u h?c, ?i xem l?n h?n n?a càng r?ng l?n th? gi?i.

L?c Th? nhan c?ng kh?ng bi?t chính mình vì cái gì s? nói ra nh?ng l?i này, r? ràng phim truy?n hình m?i phóng t?i b?n h? ?i theo Hoàng A M? c?i trang vi hành, r? ràng Ng? a ca trong lòng ch? có Ti?u Y?n T?, kia nàng vì cái gì s? nói Ng? a ca m?t sau cùng ng??i khác k?t h?n sinh hài t??

Win365 Football Betting

Nàng c? h? ghé vào trên bàn ?i nhìn lén h?n.

——

Cùng lúc ?ó, L?c Th? nhan nhìn nh? ? nghiêm túc làm bài t?p, trên th?c t? là ? quan sát Th?m y?n.

L?c Th? nhan th?y Th?m y?n nh? v?y, th? dài m?t h?i, nh? gi?ng nói “Th?m y?n, chúng ta li?n làm b? cái gì c?ng kh?ng bi?t ?i.”

K? th?t, Th?m Thanh n?u r?t ít s? h?n ch? nhi t? phát tri?n, gi?ng nh? v?y v? m?t nghiêm kh?c r?n d?y, càng là thi?u chi l?i thi?u, Th?m y?n s?c m?t ??u thay ??i, có chút ?y khu?t, l?i v?n là kh?ng ch?u cúi ??u.

[]

1.Win365 Online Sportwetten

Th?m y?n “……”

???ng v? “Th?t v?y ch?ng?”

L?c Th? nhan b? h?n nh? v?y m?t kích thích, bu?i t?i L?c Thiên xa tan t?m tr? v?, nàng xúc ??ng d??i li?n nói “Ba ba, ta mu?n h?c ?àn d??ng c?m, còn mu?n h?c khiêu v?!”

Win365 Sport Online

Hai ng??i ??u vì chính mình “Bu?t mi?ng th?t ra” tr?m m?c xu?ng d??i.

kh?ng có gì l?i nói liêu.

Ngh? ??n chính mình chi?u nay tan h?c sau ? ghi am và ghi hình trong ti?m cùng Th?m y?n m?t phen l?i nói, nàng mím m?i.

Win365 Horse Racing betting

T?i r?i tay thành, L?c Thiên xa m?c dù ?? tr? thành ??i phú ?ng, c?ng kh?ng dám t? v? giàu có, ch? ? tr??ng h?c ph? c?n mua m?t b? tam phòng ?, này ti?u khu có vài ??ng lau, m?i m?t ??ng ??u là m?t thang hai h?, cách c?c t??ng ??ng, tay thành dù sao c?ng là t?nh l? thành th?, giá nhà so ninh thành mu?n cao h?n r?t nhi?u, nh?ng m?y n?m nay Th?m Thanh n?u c?ng tác n? l?c, tích cóp h? m?t s? ti?n, ? L?c Thiên xa tr? giúp d??i cùng ngan hàng thành c?ng cho vay mua gian phòng bên c?nh.

T? l?p tr??ng ?i ??u, toàn ban ??ng d?y, tr?m mi?ng m?t l?i mà kêu “L?o s? tái ki?n!”

Giang th?a c?ng kh?ng cái g?i là, ti?p t?c lo chính mình nói “B?t quá ta m?i v?a nhìn thoáng qua, cách vách kia ??ng c?ng kh?ng ai. Kh?ng bi?t l?n sau l?i ?ay th?i ?i?m có th? hay kh?ng ??ng t?i ng??i kia hàng xóm.”

(tán xiù fēng)

Th?m y?n cúi ??u ti?p t?c xem ?? m?c, “Ng??i kh?ng c?n ba phút nhi?t ??.”

H?n c?ng ti?u c?p sách, li?c L?c Th? nhan li?c m?t m?t cái, kh?ng c?m ? trong lòng l?c ??u, th?t là ng?c t?, “Ng??i ch?ng l? còn th?c hy v?ng nàng t?i nhà ng??i sao?”

Tr??c kia nàng ??a cho ba ba nàng chính mình h?a h?a, ba ba th?t cao h?ng, ??n bay gi? còn h?o h?o thu, ba ba nói qua, h?n thích nh?t chính là nàng ??a cho h?n l? v?t.

Win365 Sportsbook

Th?m y?n t? nh?n là ?? ?em nên gi?i thích ??u gi?i thích, li?n kh?ng ?? y t?i l?o b?n, ?i theo L?c Th? nhan ?i ra ch? hoa.

T? tuy?t l?p t?c li?n vui v? lên, ??i m?t l??ng l??ng, “Ta ?ay tin t??ng ng??i.”

H?n s? nhìn ch?m ch?m vào.

(qí dà péng) Win365 Slot Game

Ng?i ? trên s? pha ch?i kh?i Rubik Th?m y?n ng?ng ??u lên, kh? h? m?t ti?ng, dùng t?i phía tr??c ?i h?c s? m?t cau, “V? s? hi?n an c?n, phi gian t?c ??o.”

Ch??ng 40

B?t quá h?n tam tình v?n là th?c h?o, khóe m?i nh?ch lên, ??c y c?c k?.

(shěn xún dōng)

Hai ng??i kia…… L?c thúc thúc n?u là th?t v?i ai ch? m?t kh?i, h?n trong lòng s? th?c khinh b? L?c thúc thúc.

——

L?c Th? nhan sách m?t ti?ng, “Ng??i nh? th? nào m?i ngày nói l?i này. Tính, kh?ng nói cái này,” nàng kéo ra c?p sách khóa kéo, t? bên trong móc ra m?t quy?n h?ng nh?t notebook ??a cho h?n, “?ay là ta ??ng h?c l?c, cho ng??i ?? l?i m?t t?, ng??i xem, ta cho ng??i thi?n ngoài mi?ng ??u vi?t th??ng.”

Win365 Lotto results

H?n s? h?i chính là L?c Th? nhan nghe xong này ?ó v? sau, s? kh?ng tái gi?ng nh? nh? bay gi? ?em h?n tr? thành b?ng h?u. Có l? nàng hi?n t?i cùng nh?ng cái ?ó ??ng h?c gi?ng nhau, kh?ng r? t?c ph? nhi là có y t? gì, nh?ng nàng m?t ngày nào ?ó s? bi?t.

N?u là l?i d?ng ti?u hài t? t?ng c?m giác quái quái.

[]。

(dān bīng xià) Win365 Slot Game

Th?m y?n tính tình m?n c?m, nh?ng b?i vì h?n cùng nàng ? vào t??ng ??ng v? trí, cho nên h?n càng lo l?ng nàng s? g?p ???c nh?ng cái ?ó kh?ng t?t s?.

Th?m y?n “……”

[]。

Win365 Gaming Site

Th?m y?n t? nh?n là ?? ?em nên gi?i thích ??u gi?i thích, li?n kh?ng ?? y t?i l?o b?n, ?i theo L?c Th? nhan ?i ra ch? hoa.

L?c Thiên xa c?u nàng, th?y nàng có thiên phú, dung m?o c?ng h?o, ? chinh ??n nàng ??ng y v? sau, ?em nàng ky xu?ng d??i.

V?n ?? này Th?m y?n kh?ng ph?i r?t mu?n tr? l?i.

Tuy r?ng L?c Th? nhan lu?n là kh?ng th?a nh?n chính mình là cái ?u tr? ti?u hài t?, nh?ng m?i l?n Th?m y?n ??i nàng s? d?ng phép khích t??ng ??u d? th??ng dùng ???c.

Khi ?ó t? tuy?t v? m?t tò mò, ch? là kh? nang c?m h?i nàng “Ng??i cùng thiên xa là cái gì quan h?? Là h?n b?n gái sao?”

Th?m y?n cu?i cùng quay ??u nhìn v? phía nàng, “Ng??i bi?t li?n h?o.”

Win365 Football

Phòng h?c n?i m?t m?nh ?m áp, phòng h?c bên ngoài c?ng kh?ng tính quá l?nh.

Giang th?a li?c l?c hành sam li?c m?t m?t cái, búng búng khói b?i, ra v? l? ??ng mà nói “?ay là ta ng??i ? C?ng Thành khi ch?p ?nh ch?p, lúc ?y kh?ng dám kinh ??ng nàng, ch? ch?p nh? v?y m?t tr??ng ?nh ch?p, k? th?t ta c?ng kh?ng dám k?t lu?n ?nh ch?p ng??i chính là nàng, r?t cu?c cách kho?ng cách, l?i ch? là cái s??n m?t, ta c?ng kh?ng dám nh?n, b?t quá ng?m l?i, này ??u qua ?i mau m??i hai n?m, chính là chúng ta so v?i t? tr??c ??u bi?n hóa kh?ng nh?, nàng kh?ng ??nh c?ng là có bi?n hóa.”

Nàng ??n nay còn nh? r? ba ba nhìn v? phía nàng khi, ??y m?t kh?n tr??ng cùng s? h?i.

Win365 Football Betting

L?c Th? nhan l?c l?c ??u, nàng ?au ch? là kh?ng thi?u ti?n, chính là ? h?c sinh ti?u h?c trung gian, nàng ??u có th? tính k? có ti?n.

L?c Th? nhan kh?ng ph?i m?t cái tàng ???c l?i nói ng??i, h?n n?a nàng cùng Th?m y?n chi gian c? h? c?ng kh?ng có b?t lu?n cái gì bí m?t, nh? t?i ???ng v? cùng chính mình nói ti?u bát quái, nàng c??i h?c h?c, cao ?u?i ng?a ? kh?ng trung v? ra m?t ??o hình cung t?i, “Th?m y?n, ta nghe nói các ng??i ban ng? v?n u? viên thích ng??i, có ph?i hay kh?ng th?t s?? Nhìn kh?ng ra t?i ng??i còn r?t ???c hoan nghênh sao.”

Cu?i cùng T?ng v?n tình ?i r?i, L?c Th? nhan ?i vào c?a s? n?i ?ó, nhìn nàng ?i ra này m?t ??ng lau, tuy?t tr?ng bao trùm h?t th?y, ? nh? v?y ?êm khuya, kia m?t vòng tr?ng r?m ??u làm th? gian có v? nh? th? c? t?ch.

N?m ch?t m?y ??ng ti?n, hai cái ti?u hài t? m?t ???ng th?p ph?n c?n th?n qua ?èn xanh ?èn ??, ?i r?i vài phút m?i ??n t?i r?i ch? hoa.

L?c Th? nhan ?i theo m?t kh?i xem, Th?m Thanh n?u c?ng th??ng th??ng quên ?u?i nàng ?i ??c sách làm bài t?p, vì th? hai n? tính, m?t l?n m?t nh? phan bi?t chi?m c? s? pha m?t m?t, nhìn kh?ng ch?p m?t nhìn cái kia tên là Ti?u Y?n T? xinh ??p c? n??ng ? trong hoàng cung d?n phát m?t lo?t gà bay chó s?a.

V?n d? m?i ngày ??u là L?c Thiên ?i xa ti?p L?c Th? nhan, nh?ng h?m nay h?n có chút vi?c, ph?i làm phi?n Th?m Thanh n?u ?i ti?p L?c Th? nhan.

2.Win365Casino

Th?m y?n cùng L?c Th? nhan ?i vào trong ti?m, c? vi?c l?o b?n nói kh?ng nhi?u ít hoa, nh?ng b?n h? c?ng ??u ch?n hoa m?t, l?a ch?n khó kh?n ch?ng lúc này c?ng phát tác.

Nàng bi?t T?ng v?n tình mu?n k?t h?n, ? cái này niên ??i, li?n tính là ??i quan quy nhan trong nhà có h? s?, t?m th??ng dan chúng c?ng là hoàn toàn kh?ng bi?t gì c?, nàng vì cái gì s? bi?t ?au? B?i vì m?y ngày tr??c, T?ng v?n tình làm tài x? ??a t?i k?o m?ng cùng thi?p m?i.

R?t nhi?u h?c sinh ti?u h?c ??u thích thu du, bu?i sáng ch?i n?a ngày, bu?i chi?u ngh?, chính là L?c Th? nhan nh? v?y m?t cái t? x?ng là thành th?c ti?u hài t? ??u thích thu du, b?t quá ???ng nàng vui vui v? v? v? nhà sau, ngoài y mu?n phát hi?n Th?m y?n h?m nay th?c kh?ng vui, s?c m?t tr?m ??n d?a ng??i, c?ng kh?ng yêu ph?n ?ng ng??i.

Win365 Sportsbook

“Nhi t?, nh??ng m?t chút ——”

Nàng kh?ng h? do d?, nàng mu?n b?t tr? m?i m?t cái c? h?i, “H?o.”

L?o b?n trong lòng có ph?, ch? ch? bày bi?n ? góc hoa, “?ay là tan ti?n hoa, t?nh thành bên kia ng??i ??a m? m? ??u là ??a c?m ch??ng.”

Win365 Log In

L?c hành sam l?y ra chìa khóa ?i vào trong phòng.

Th?m Thanh n?u ?ang ? phòng b?p b?n vi?c, L?c Th? nhan nh?ng th?t ra t??ng b? qua Th?m y?n, nh?ng này ti?u t? trên ng??i kh?ng ng?ng phát ra áp su?t th?p, nàng ?ành ph?i thu li?m trên m?t y c??i, ? bên c?nh h?n ng?i xu?ng, nh? gi?ng h?i “Có ph?i hay kh?ng c?p sách th?c tr?ng a?”

“Th?m dì gi?ng nh? khóc, ??i m?t ??u là s?ng, thanh am c?ng kh?ng ?úng.” L?c Th? nhan nhìn v? phía Th?m y?n, “Nàng nói là nhìn m?t quy?n c?m ??ng ti?u thuy?t, l?i c?t hành tay, nh?ng ta c?m th?y kh?ng ph?i nh? v?y.”

(xuē xiǎo qún) Win365 Poker

Tuy r?ng hai cái ti?u hài t? ??u ?? tr?nh tr?ng chuy?n l? làm quy?t ??nh, b?t quá c?ng kh?ng ??i bi?u b?n h? ??i Th?m Thanh n?u th??ng tam kh? s? nhìn nh? kh?ng th?y.

Nàng g?p qua ngày ?ó bu?i t?i T?ng v?n tình, chan chính thích tuy?t ??i kh?ng ph?i các nàng cái này tu?i có th? c?m giác ???c, có th? c?m nh?n ???c.

Ngày h?m sau tan h?c, v?n d? L?c Th? nhan là cùng Th?m y?n m?t kh?i ?i, còn ch?a ?i ra v??n tr??ng, L?c Th? nhan ng?i cùng bàn di?p han li?n theo ?i lên, vì th? li?n bi?n thành ba ng??i hành.

Win365 First Deposit Bonus

Th?m y?n t?c gi?n mà, “Ng??i thích li?n xuyên.”

Nàng bi?t T?ng v?n tình mu?n k?t h?n, ? cái này niên ??i, li?n tính là ??i quan quy nhan trong nhà có h? s?, t?m th??ng dan chúng c?ng là hoàn toàn kh?ng bi?t gì c?, nàng vì cái gì s? bi?t ?au? B?i vì m?y ngày tr??c, T?ng v?n tình làm tài x? ??a t?i k?o m?ng cùng thi?p m?i.

L?c Th? nhan t? h?c ti?u h?c v? sau li?n ch?m r?i tr?u ?i?u, kh? n?ng bình th??ng ?n m?c h?u m?t chút qu?n áo ??u nhìn kh?ng ra t?i, lúc này ?n m?c v? ??o ph?c ngay c? Th?m Thanh n?u ??u kh?ng kh?i th? dài “Tuy r?ng th? nhan hi?n t?i ch? có 6 tu?i, nh?ng cùng hai n?m tr??c th?t là kh?ng gi?ng nhau.”

3.

Th?m Thanh n?u nghe ???c nhi t? nói ra này m?t cau, t?c kh?c s?c m?t li?n thay ??i, bi?u tình nghiêm túc, “Th?m y?n, m? m? khi nào ?? d?y ng??i nh?ng l?i này? M?t chút l? phép ??u kh?ng có. Nh?ng l?i này y t? là cái gì ng??i bi?t kh?ng? Ng??i n?u kh?ng bi?t, ng??i tùy ti?n lo?n dùng ?ay là th?c v? tri hành vi, ng??i n?u bi?t, l?i tùy ti?n dùng ? ng??i khác trên ng??i ?ay là th?c kh?ng có giáo d??ng hành vi!”

“Th?t s?, b?t quá ???ng v?, ng??i có th? cùng m? m? ng??i nói, nh?t ??nh ph?i m? m? ng??i mang ng??i ?i mua thích h?p n?i y.” L?c Th? nhan c?m th?y chính mình ??u mau hóa than vì tri tam t? t?, tuy r?ng nàng chính mình phát d?c cùng kh?ng phát d?c gi?ng nhau, b?t quá Th?m dì c?ng mang nàng ?i th??ng tr??ng mua thích h?p nàng áo ba l?.

Nàng kh?ng bi?t ba ba hi?n t?i danh ngh?a tài s?n có bao nhiêu tr?m tri?u.

Th?m Thanh n?u ng?ng ??u nhìn v? phía L?c Thiên xa, “Tay thành t? nhiên th?c h?o, m?y n?m nay ta nhi?u ti?p ?i?m c?ng tác, mau chóng ?em phòng kho?n ??u còn cho ng??i, c?ng vì ?i tay thành làm chu?n b?.”

Ai ??u bi?t, L?c Th? nhan m?i ngày cùng Th?m y?n cùng nhau ?i h?c tan h?c, v? hai ng??i b?n h? s? tình kh?ng bi?t b? truy?n nhi?u ít cái phiên b?n, nguyên b?n L?c Th? nhan cho r?ng h?c sinh ti?u h?c là s? kh?ng bát quái, nào bi?t h?c sinh ti?u h?c s?c t??ng t??ng càng phong phú!

L?c Th? nhan sách m?t ti?ng, “Ng??i nh? th? nào m?i ngày nói l?i này. Tính, kh?ng nói cái này,” nàng kéo ra c?p sách khóa kéo, t? bên trong móc ra m?t quy?n h?ng nh?t notebook ??a cho h?n, “?ay là ta ??ng h?c l?c, cho ng??i ?? l?i m?t t?, ng??i xem, ta cho ng??i thi?n ngoài mi?ng ??u vi?t th??ng.”

Tuy r?ng nàng c?m th?y ti?u t? này quá xú thí chút, b?t quá hi?n t?i phim truy?n hình ??u b?t ??u l?u hành m?t l?nh nam ch?, có th? th?y ???c v?n là có r?t nhi?u ng??i thích này m?t kho?n.

L?c Thiên xa vì ??n bù phía tr??c sai l?m, v?i vàng chan thành b? sung nói “D??ng c?m quy là quy, nh?ng ch? c?n là n? nhi c?a ta mu?n, ba ba li?u m?ng ??u ph?i vì ng??i tránh l?i ?ay, th? nhan, ng??i yên tam, g?n nh?t c?ng ty hi?u qu? và l?i ích h?o, l?o b?n cho ta tr??ng ti?n l??ng, ta ti?n th??ng c?ng so m?t khác ??ng s? mu?n nhi?u, ng??i T?ng thúc thúc kh?ng ph?i ? tham th? bên kia phát tri?n sao, h?n cho ta gi?i thi?u m?t cái t? s?ng, c?ng có th? ki?m kh?ng ít ti?n, cho ng??i mua m?t tr?n d??ng c?m h?n là kh?ng có gì v?n ??!”

? h?n yêu c?u cùng m?nh l?nh d??i, trong phòng này s? h?u bài trí cùng nàng ? khi gi?ng nhau nh? ?úc, li?n cái ly v? trí c?ng ch?a bi?n, có m?t l?n b?o khi?t a di kh?ng c?n th?n ?em nàng tùy tay ??t ? k? sách th??ng phát vòng ném xu?ng, h?n trong c?n gi?n d?, khó có th? kh?c ch? tính tình.

<p>L?c hành sam ?? g?n m?t n?m kh?ng có t?i ??ng khê bi?t th?.</p><p>Th?m Thanh n?u l?i nghe minh b?ch, L?c Thiên xa cùng v? kia T?n ti?u th? h?n là t? tr??c li?n t?ng có m?t ?o?n, nh?ng b?i vì m?t ít nguyên nhan kh?ng có ?i ??n cùng nhau.</p><p>L?c Thiên xa có chút ti?c nu?i.</p>

B?n h? c?ng ??u bi?t, Th?m th?m ?? kh?ng ? nhan th?, h?n tin t??ng, l?c hành sam c?ng bi?t, ch? là kh?ng mu?n ?i ??i m?t s? th?t này mà th?i.

Kho?ng th?i gian tr??c T?n v? ??ng l?y b?n cùng tr??ng b?ng h?u than ph?n t?i tìm L?c Thiên xa h? tr?, Th?m Thanh n?u c?ng g?p qua nàng.

L?c hành sam c?ng kh?ng bi?t vì cái gì, ch?ng l? th?t là chia lìa lau l?m, ho?c là nói h?n trong ti?m th?c ?? ti?p nh?n r?i nàng kh?ng ? nhan th? chuy?n này sao? Nhìn này ?nh ch?p, tr? b? v?a m?i b?t ??u kh?n tr??ng bên ngoài, th? nh?ng kh?ng có m?t tia khác c?m xúc.

“TV th??ng ??u là cái d?ng này, nam chính ??a n? chính hoa h?ng.”

“Ba ba, d??ng c?m th?c quy!” L?c Th? nhan c?ng bu?t mi?ng th?t ra.

Th?m y?n cùng L?c Th? nhan ?i vào trong ti?m, c? vi?c l?o b?n nói kh?ng nhi?u ít hoa, nh?ng b?n h? c?ng ??u ch?n hoa m?t, l?a ch?n khó kh?n ch?ng lúc này c?ng phát tác.

V?n d? L?c Thiên xa là chu?n b? an bài hai ??a nh? ??u ? m?t cái ban, nh?ng lam th?i ra kém t?, L?c Th? nhan b? phan t?i r?i nh? ban, Th?m y?n ?i nh?t ban, hai ng??i v?n nh? c? kh?ng có duyên ph?n tr? thành cùng l?p ??ng h?c.

T?ng a di c?ng s? kh?ng nguy?n y nàng nghe ??n m?y cái này l?i nói ?i?

Th?m y?n c?ng l?i, h?n v?n là l?n ??u tiên nghe th?y cái này cách nói, “Ng??i t? n?i nào nghe nói?”

<p>L?c Th? nhan nghe v?y theo b?n n?ng mà nhìn v? phía trong phòng h?c, Th?m y?n ng?i ? ?? tam bài, ?ang ? cúi ??u ??c sách, kh?ng bi?t có ph?i hay kh?ng nàng t?m m?t quá m?nh li?t, h?n th? nh?ng c?ng ng?ng ??u nhìn l?i ?ay, v?a lúc cùng nàng b?n m?t nhìn nhau.</p><p>Trong c?ng ty ?ám kia m?i t?t nghi?p kh?ng bao lau tu?i tr? n? hài ??u th?c thích h?n, m?i l?n nhìn th?y h?n ??u m?t ??.</p><p>“……”</p>

——

H?n h?i h?n, h?n li?n kh?ng nên ph?n ?ng L?c Th? nhan.

Th?m y?n t? nhiên là kh?ng ph?n ?ng L?c Th? nhan.

Th?m Thanh n?u s?ng s?t, nhìn tr??c m?t hai ??a nh? trên m?t toát ra t?i quan tam, nàng ?i lên tr??c, ?em hai ??a nh? ??u h??ng trong lòng ng?c mang, nh? gi?ng c??i nói “C?m ?n các ng??i.”

“Thích tiêu ?i?u v?ng v??” L?c Thiên xa ng?i xu?ng, nhìn thoáng qua c??i h?i.

Ch?ng l? nàng m?i ngày tan h?c v? nhà li?n nhìn xem chuy?n x?a th? h?n nh?t t? sao?

4.

“Ng??i trong lòng cái gì ??u bi?t, làm gì còn gi? ngu.” Th?m y?n nh?t cham ki?n huy?t.

T?ng v?n tình hi?n t?i li?n t??ng làm s?, ??i L?c Thiên xa nàng ?? kh?ng có r?t sau ch?p ni?m, b?i vì nàng bi?t ??i ph??ng là th?t s? kh?ng ngh? k?t h?n, c?ng là th?t s? kh?ng ngh? cùng nàng l?i ti?p t?c ?i xu?ng, nàng l?i th?u ?i lên c?ng là chính mình cho chính mình tìm kh?ng tho?i mái.

L?c Th? nhan sách m?t ti?ng, “Ng??i nh? th? nào m?i ngày nói l?i này. Tính, kh?ng nói cái này,” nàng kéo ra c?p sách khóa kéo, t? bên trong móc ra m?t quy?n h?ng nh?t notebook ??a cho h?n, “?ay là ta ??ng h?c l?c, cho ng??i ?? l?i m?t t?, ng??i xem, ta cho ng??i thi?n ngoài mi?ng ??u vi?t th??ng.”

Win365 Sportsbook

L?c Th? nhan “Chính là chính là……”

M?c k? là nhi t? v?n là n? nhi, ??u là nàng trong lòng chí b?o, nh?ng mà nhi ??i tránh m?u, n? ??i tránh ph?, nhi t? th?ng tu? tr??ng thành s?m, t?a h? ? nàng trong trí nh?, h?n li?n kh?ng có th?c dính nàng, hai m? con c?ng kh?ng có th?c than m?t th?i kh?c.

Nàng c? h? ghé vào trên bàn ?i nhìn lén h?n.

(zhào qǐ yù) Win365 Sports Betting

“Ba ba, ta mu?n nhìn ?i?n ?nh.”

Nàng b?t ??u vì chính mình s? tình phi?n n?o, ti?u h?c cùng s? trung sách giáo khoa nàng ??u xem qua, ? ph?n t? tích c?c Th?m y?n kéo h?, nàng ?? ?n t?p xong r?i s? h?u ch??ng trình h?c, cao trung ch??ng trình h?c chu?n b? ch? th??ng s? trung l?i chu?n b? bài. T? n?m nh?t ??n s? tam, ?ay chính là ?? nhi?u n?m th?i gian, l?o s? l?u tác nghi?p ??i nàng t?i nói kh?ng có gì tính khiêu chi?n, kh?o thí càng kh?ng ph?i cái gì nan ??, h?c sinh ti?u h?c vi?c h?c theo sát tr??ng cái này t? m?t chút quan h? ??u kh?ng có.

M?t cái t??ng ? L?c Th? nhan sinh b?nh th?i ?i?m c??p ?i L?c thúc thúc, m?t cái ngoài mi?ng nói quan tam L?c Th? nhan, trên th?c t? ??u kh?ng mu?n nhi?u li?c nhìn nàng m?t cái.

(pú juān qiǎo) Win365 Best Online Betting

“Th?t s?, b?t quá ???ng v?, ng??i có th? cùng m? m? ng??i nói, nh?t ??nh ph?i m? m? ng??i mang ng??i ?i mua thích h?p n?i y.” L?c Th? nhan c?m th?y chính mình ??u mau hóa than vì tri tam t? t?, tuy r?ng nàng chính mình phát d?c cùng kh?ng phát d?c gi?ng nhau, b?t quá Th?m dì c?ng mang nàng ?i th??ng tr??ng mua thích h?p nàng áo ba l?.

Sau ngh? l?i t??ng t??ng, di, Th?m y?n ?ay là ? cùng nàng th?o lu?n sao? Nàng t?c kh?c ?em Ng? a ca gì ?ó ??u ném t?i sau ??u, r?t có h?ng thú h?i “Ng??i ?au, thích t? vi v?n là thích Ti?u Y?n T??”

Hi?n t?i ??i gia nghe ca thi?t b? kh?ng nhi?u l?m, L?c Th? nhan nghe nói h?c sinh trung h?c cùng cao trung sinh nghe ca ??u dùng MP3, b?n h? h?c sinh ti?u h?c ??u mua kh?ng n?i cái này, gia tr??ng c?ng kh?ng có kh? n?ng cho b?n h?n mua, bi?n pháp t?ng so khó kh?n nhi?u, h?c l?i c? li?n có nghe ca c?ng n?ng.

Win365 Baccarat

M?y n?m nay th?i gian l?nh L?c Thiên xa c?ng càng thêm thành th?c ?n tr?ng.

R?t cu?c Th?m Thanh n?u cùng h?n kh?ng than ch?ng quen, b?n h? chi gian càng kh?ng có ng??i khác suy ?oán t? tình. Nh?ng nhìn ??n Th?m Thanh n?u, h?n li?n s? nh? t?i chính mình, b?n h? hai ng??i tình c?nh t??ng ??ng, nàng m?t mình l?i kéo nhi t? l?n lên, h?n c?ng cùng n? nhi s?ng n??ng t?a l?n nhau.

H?n có th? nói h?n hai cái ??u kh?ng thích sao?

(xiāo péng tāo)

Di?p han r?t s? Th?m y?n, Th?m y?n v?a lúc c?ng m?c k? nàng, hai ng??i th? nh?ng c?ng ch?a nói qua nói m?y cau.

Nguyên lai kh?ng ph?i gi?ng TV trình di?n nh? v?y, cu?i cùng giai ??i vui m?ng, h?u tình nhan chung thành quy?n chúc, nguyên lai c?ng s? có ng??i yêu h?n, h?n kh?ng yêu ng??i m?t m?t.

Th?m y?n ??o qua, ? kia m?t t? thi?n ngoài mi?ng m?t sau, qu? nhiên ?i theo nàng vi?t m?t hàng t? —— L?c Th? nhan, ng??i có bi?t kh?ng x?u h?.

“Ng??i phía tr??c chính là nh? v?y d?y ta, kh?ng ph?i sao? ??i nhan có ??i nhan ly do, b?n h? kh?ng ngh? nói, chúng ta li?n làm b? cái gì c?ng kh?ng bi?t.” L?c Th? nhan trái l?i khuyên h?n, “Ta h?m nay c?ng h?i Th?m dì, nh?ng nàng ch?a nói, ?ay là nàng thái ??, nàng sau l?i ??u kh?ng cùng chúng ta m?t kh?i ?n b?a sáng, chính là kh?ng ngh? làm ng??i phát hi?n, chúng ta ??ng làm ??i nhan khó x?, ???c kh?ng?”

Chính là h?n sinh khí kh?ng ph?i b?i vì nh? v?y m?t chuy?n nh?, giúp L?c Th? nhan b?i ?? ?n v?t h?n c?ng kh?ng có kh?ng cao h?ng, ch? là ??ng h?c nói cái kia t? th?c làm h?n ph?n c?m.

Tuy r?ng hai cái ti?u hài t? ??u ?? tr?nh tr?ng chuy?n l? làm quy?t ??nh, b?t quá c?ng kh?ng ??i bi?u b?n h? ??i Th?m Thanh n?u th??ng tam kh? s? nhìn nh? kh?ng th?y.

? vào cái này tu?i n? hài t? ??u b?t ??u phát d?c.

H?n càng th?ng minh, vài l?n kh?o thí ??u c? h? l?y m?n phan, là c? n?m c?p ?? nh?t danh.

M?t cái ?iên ?iên khùng khùng, m?t cái khóc s??t m??t.

Win365 Football

Hai cái ti?u hài t? lu?n là c?i nhau, nh?ng c?m tình c?ng là th?t s? h?o. L?c Thiên xa nhìn n? nhi cùng Th?m y?n c? h? ?n m?c gi?ng nhau, t?c kh?c ngh? ??n, v? sau kh?ng bao gi? mua t??ng ??ng ki?u dáng th?i trang tr? em, ??n xuyên kh?ng gi?ng nhau, b?ng kh?ng nhìn ??u do bi?t n?u.

Khó th? d??i, T?ng v?n tình t?p trong tay chén trà, phan phó ?i xu?ng, làm nhan th?n kh?ng bi?t qu? b?t giác l?ng m?y ch? mèo hoang ??t ? T?n v? ??ng ky túc xá con ???ng kia th??ng, T?n v? ??ng kh?ng ph?i s? miêu sao?

Cùng lúc ?ó, ??ng khê bi?t th? l?c hành sam trong tay c?m m?t tr??ng ?nh ch?p.

Ngày h?m qua L?c Th? nhan h??ng c?p sách trang ?? ?n v?t khi, h?n li?n nh?c nh? quá nàng, ch? là thu du n?a ngày, gi?a tr?a còn v? nhà ?n c?m, c?n b?n là ?n kh?ng h?t nh? v?y nhi?u ?? ?n v?t, nh?ng nàng phi kh?ng nghe, còn nói ?ay là nghi th?c c?m, là ??i thu du m?t lo?i t?n tr?ng…… Hi?n t?i bi?t b?i nhi?u nh? v?y ?? ?n v?t th?c tr?ng ?i?

“Nh? th? nào?”

Chính nh? m??i m?t tu?i L?c Th? nhan so v?i 6 tu?i khi thay ??i r?t nhi?u, Th?m y?n c?ng kh?ng thoát ???c qua th?i gian ??i pháp uy l?c, h?n hi?n t?i vóc dáng càng cao, h?n m?i m??i hai tu?i, than cao ?? ?u?i k?p m?t mét sáu n?m Th?m Thanh n?u.

。Win365 Lottery xem tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh h?m nay

Expand Text
Related Articles
Win365 Log In

Win365 Slot Game

“Ba ba, k? th?t chúng ta có th? tr??c kh?ng mua d??ng c?m, làm ta tr??c h?c m?t ?o?n th?i gian, n?u là ta ??n ??n h?o, khi ?ó l?i mua c?ng kh?ng mu?n……”

“Nhi t?, th? nhan khiêu v? có ph?i hay kh?ng r?t ??p?”

Hi?n t?i ??i gia nghe ca thi?t b? kh?ng nhi?u l?m, L?c Th? nhan nghe nói h?c sinh trung h?c cùng cao trung sinh nghe ca ??u dùng MP3, b?n h? h?c sinh ti?u h?c ??u mua kh?ng n?i cái này, gia tr??ng c?ng kh?ng có kh? n?ng cho b?n h?n mua, bi?n pháp t?ng so khó kh?n nhi?u, h?c l?i c? li?n có nghe ca c?ng n?ng.

Win365 Log In

Win365 Casino Online

Th?m Thanh n?u hi?n t?i c?ng là m?y cái s? l??ng kh?ng nhi?u l?m bi?t L?c Thiên xa chan th?t b?i c?nh ng??i chi nh?t.

“Thích tiêu ?i?u v?ng v??” L?c Thiên xa ng?i xu?ng, nhìn thoáng qua c??i h?i.

Nàng mu?n ?ánh ng??i.

Win365 Log In

Win365 Sport Online

L?c Th? nhan c?ng khó kh?n ?au, “Hoa h?ng ??p là ??p, b?t quá ??u là b?n trai ??a cho b?n gái.”

L?c Th? nhan th?y Th?m y?n g?t ??u, ngh? ngh?, nói “Ta ?ay v? sau kh?ng m?c.”

Ngày h?m qua h?n ng? tr??c m? m? còn h?ng thú pha cao ??c sách ??c di?n c?m, nh? th? nào ch? h?n ng? m?t gi?c t?nh l?i sau li?n bi?n d?ng?

Win365 Gaming Site

Win365 Lotto results

“Ta kh?ng vi?t.” Th?m y?n ?em ??ng h?c l?c c?p ??y tr? v?.

“……”

T? tuy?t l?p t?c li?n vui v? lên, ??i m?t l??ng l??ng, “Ta ?ay tin t??ng ng??i.”

Win365 Best Online Betting

Win365 Sportsbook

Gi?ng nhau ??i v?i lo?i này ?? tài, Th?m y?n ??u là kh?ng mu?n tham d?, kh?ng mu?n ph?n ?ng, vang ch?u “Tích t? nh? kim” nguyên t?c, t?n l?c có th? kh?ng nói l?i nào li?n kh?ng nói l?i nào.

L?o b?n th?c tu?i tr?, ngày th??ng kh?ng thi?u trêu gh?o t?i mua hoa c? trai l?n gái, lúc này c?ng là thói quen tính trêu ch?c.

Di?p han lo chính mình nói “Ng??i có ph?i hay kh?ng thích Ng? a ca, m?i ng??i ??u thích.”

....

relevant information
Hot News

<sub id="44605"></sub>
  <sub id="64226"></sub>
  <form id="24849"></form>
   <address id="87649"></address>

    <sub id="18146"></sub>

     Win365 Baccarat xem vtv6 tr?c ti?p bóng ?á sitemap Win365 Poker truc tiep bong da mu vs arsenal Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á Win365 Poker xem truc tiep bong da keo nha cai
     Win365 Lottery truc tiep bong da u20| Win365 Lottery ty le keo| Win365 Baccarat tr?c tiêp bóng ?á| Win365 Poker lich truyen hinh truc tiep bong da toi nay| Win365 Lottery truc tiep bong da so| Win365 Lottery truc tiep bong da youtube| Win365 Lottery xem kênh vtv6 tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Poker truc tiep bong da viet nam lao| Win365 Poker ty so truc tiep bong da| Win365 Poker vtv6 online tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Lottery kenh vtv6 truc tiep bong da| Win365 Lottery keo nha cai chau a| Win365 Baccarat web ?ánh l? ?? online uy tín| Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á| Win365 Poker kênh truc tiep bong da| Win365 Poker facebook truc tiep bong da| Win365 Poker xem truc tiep bong da tren vtv6| Win365 Lottery truyen hinh truc tiep bong da hom nay| Win365 Poker choi xo so truc tuyen|