trc tiép bóng á

bú jìng yún

Time:2021-01-23 18:58:18

“Ta c?ng kh?ng bi?t, ???ng t?u nói có ng??i ? nhà nháo s? làm ta nhanh lên tr? v?, tr? v? L?c Lang ??u mau x? ly t?t.”

“Kh?ng có, ta v?i vàng thu hóa ?au, m?i ra s? kh?ng bao lau ng??i li?n t?i r?i.” Th?m L?c Lang nói, có m?t ?o?n l?i nói h?n ch?a nói ra t?i, v?a m?i b?t ??u v?n ??i ni mu?n cho h?n ?em ti?n th? ch?p t?t c? ??u lui, kh?ng lùi kh?ng ???c, la l?i khóc lóc l?n l?n th?i ?i?m t? ch? kh?ng ?, có ng??i ng?n ?ón m?i h?o ?i?m, Th?m L?c Lang l?y l?i nói d?a s? nàng, nói còn nh? v?y m?t v?n ti?n ??u kh?ng lùi, t? ch? t?i th?i ?i?m v?n ??i ni m?i v?a lên.

T? ch? tr?c ti?p vào nhà, múc n?a b?n th?y b?t tay gi?t s?ch, dùng xà b?ng nhi?u xoa hai bên, xà b?ng th?t là có, n?m nay ??u n?m trong kinh thành ch?y ra ph??ng thu?c, c? th? b??c ?i t? ch? kh?ng h?i th?m, bình th??ng ti?m t?p hóa li?n có bán, có l?n có bé, ??i m?y ch?c v?n ti?n m?t kh?i, ti?u nhan m?y v?n ti?n, m?t kh?i có th? s? d?ng ?? lau, ?i ? n?ng l?c còn r?t m?nh, c? h? m?i nhà ??u có mua. T? ch? mua m?y kh?i, gi?t qu?n áo cùng r?a tay dùng tách ra, trong phòng phóng chính là r?a tay dùng.

trc tiép bóng á

Ch? là m?t cái trên ?ùi có b?nh còn b?i vì d??ng th??ng kh?ng d??ng h?o g?y còn th?a m?t phen x??ng c?t ??i nhan, m?t cái tám chín tu?i hài t?, lo?i h?o trong nhà vài m?u ??t li?n r?t cu?c kh?ng r?nh lo khác, mi?n c??ng ng??i m?t nhà kh?ng ?ói ch?t mà th?i.

“A? Nga, l?y l?i ?ay ?i.” T? ch? du?i tay ti?p.

“Ch? ta ng?m l?i, n?u kh?ng ngày mai tr??c kh?ng tr?o? Ch? ngh? ra ???c h?o ph??ng pháp l?i b?t x? ly?” T? ch? t?m th?i kh?ng ngh? ra ???c h?o bi?n pháp, ch? là c?ng mu?n mau chóng, nhi?u d??ng m?t ngày li?n t?n nhi?u m?t ngày l??ng th?c, tuy r?ng s? ?i trong núi tìm th?c ?n, nh?ng là bu?i t?i gi?ng nhau còn mu?n uy m?t l?n.

“Ng??i quy?t ??nh chính là.” Th?m L?c Lang kh?ng sao c?, V??ng ??i nhan là Hoàng Th??ng ng??i m?t nhà, kh?ng s? x?y ra chuy?n gì.

trc tiép bóng á

Hai ng??i ?i m?t khác con ph? th??ng xoay chuy?n, b?i vì là t?t H? Nguyên, tuy r?ng kh?ng ph?i bu?i t?i, trên ???ng c?ng có bán hà ?èn, ng?m l?i Th?m L?c Lang t?ng có h?u kinh v? hi?m tr?i qua, t? ch? l?y ra m??i hai cái ti?n ??ng mua hai cái hà ?èn, m?t cái ??a cho Th?m L?c Lang, m?t cái chính mình c?m, hai ng??i tìm yên l?ng ??a ph??ng ng?i x?m xu?ng.

??o ??a ph??ng còn kh?ng ph?i ??t b?ng, ai bi?t bên c?nh có m?y t?ng ?á, kh?ng khéo ng? xu?ng trên t?ng ?á, trên l?ng l??ng th?c n?n xu?ng t?i, c?ng chan ch?t ??t.

Th?m L?c Lang m?t chút kh?ng ph?n ?ng l?i ?ay, ch? t? ch? nói xong l?i cu?i cùng th?i ?i?m ?? gi?i thích kh?ng r?, h?n c?ng th?c v? t?i, trong m?ng thanh am th?t s? cùng t?c ph? gi?ng nhau nh? ?úc, nh?ng là th?t nhìn ??n nàng khóc, ch?ng l? th?t kh?ng ph?i t?c ph?, mà là có khác ng??i khác?

Hai ng??i ?em h?n phan n?a cái ch? xoay cái bi?n, m?i ?em ?? v?t gom ??, k? th?t này ch? là ??i khái tài li?u, còn có r?t nhi?u tên t? ch? ??u kh?ng nh? r?, nàng ch? là thích làm ?n, kh?ng ph?i chuyên nghi?p ??u b?p, ch? r? ràng m?t ít ??i khái b??c ?i, ch? có th? t? t? t?i.

trc tiép bóng á

Ti?m t?p hóa ?? v?t nhi?u L?u ch??ng qu?y s? làm ti?u nh? ??a ??n trong ti?m ?i, ??a ph??ng khác mua Th?m L?c Lang c?m, ?i d?o m?t vòng ?? v?t kh?ng ít t? ch? v?n là hai tay tr?ng tr?n.

T? ch? ??t nhiên li?n bình t?nh l?i, vào kinh v? sau, Th?m L?c Lang xác th?t kh?ng th??ng ? nhà, nh?ng là có r?nh th?i ?i?m nh?t ??nh ?, m?i l?n ?i ra ngoài th?i ?i?m ??u là có vi?c.

H?n nói t? ch? m?t cau ??u kh?ng tin “Ng??i ngày mai có vi?c sao? Ta và ng??i cùng ?i.” V?n là hai ng??i cùng nhau b?o hi?m ?i?m.

B?i vì ??c c?ng nói nhi?u kháng m?t túi nhi?u c?p m?t v?n ti?n, li?n vì này m?t v?n ti?n, gì thanh trung gian kh?ng ngh?, h?n n?a vì t?nh ti?n bu?i tr?a kh?ng ?n c?m li?n u?ng lên m?y ng?m n??c, ?i ??n trung gian m?t chút ??.

trc tiép bóng á

“Kia kh?ng ph?i kh?ng chú y sao, ng??i yên tam, l?n này ta nh?t ??nh h?o h?o ch?n.” Th?m L?c Lang b?o ??m.

Làm t?t thiêu gà xé thành ?i?u, cùng n??c mi?ng gà các m?t mam b?i ? trên bàn, t?nh dì ?? làm t?t c?m, ?ang t? t? h??ng trên bàn ?oan.

“Tr? v? là ???c, ??i lát n?a ng??i t?i sát gà th?i ?i?m ng??i nhìn ch?m ch?m ?i?m, ru?t gà làm ??ng oa mang v? ?i, thêm n?a m?y phó m?t khác lòng gà, d? l?i ng??i nhìn xem bao nhiêu ng??i tr?c ti?p phan phan.” T? ch? kh?ng ngh? tham d? ti?n vào, trong th?n t?t c? ??u quan h? h? hàng cho ai thi?u cho ai nhi?u ??u là s?, c?ng ??o m?t ti?ng làm Th?m h??ng ??ng t?i phan li?n h?o.

[]

Chu?n b? cho t?t v? sau gà ?? b? n?u có b?y tám ph?n chín, v?t ra t?i hai ch? b?i lên dùng mu?i, k?o m?ch nha cùng d?m ?i?u ch? n??c s?t, này hai ch? là làm da giòn gà.

trc tiép bóng á

T??ng vi?n cái h?o v? sau n?ng nhàn th?i ?i?m v?n là m?i ngày t?i, h? tr? c?t th?o uy gà uy heo, su?t ngày kh?ng nhàn r?i. T? ch? c?m th?y h?n làm ???c kh?ng ít, tuy r?ng c?m th?y thuê lao ??ng tr? em kh?ng ??i nh?ng là t??ng cho h?n ?i?m ti?n tiêu v?t, h?n kh?ng c?n, nói qu?n c?m là ???c.

L?n này Th?m L?c Lang c?ng kh?ng l?i nhún nh??ng, ??o trong chén cùng nhau ?n, ?n xong lau mi?ng, c?m thán m?t chút trách kh?ng ???c ??u nói có t?c ph? h?o, t?c ph? là th?t t?t, v? sau c?ng có ng??i ?au có nhan ái, duy nh?t kh?ng ?? chính là kh?ng thích h?n than c?n.

“Kh?ng c?n, c?m n??c xong ta chính mình tr? v? m?t m?t là ???c, n??ng th?y h?i l?i li?n kh?ng h?o.” Th?m L?c Lang v?a nghe ch?y nhanh ??y, tuy r?ng h?n c?ng t??ng t?c ph? giúp chính mình m?t d??c, nh?ng là v?n nh?t t?c ph? th?y chính mình trên ??u ??u h?o ??n kh?ng sai bi?t l?m làm sao bay gi?.

Ph??ng pháp so gi?ng nhau s?i c?o hoành thánh ph?c t?p, h??ng v? t? nhiên t?t h?n r?t nhi?u.

trc tiép bóng á

Ch? ?n xong, t?nh th?m thu th?p chén ??a, t? ch? th?a d?p ng??i ??u ?ang nói h?.

Ch??ng 38 38 ch??ng

“T??ng quan?” X? ly t?t, vinh n?m l?i do d? lên, này phu nhan th?m v?n còn kh?ng có k?t thúc, b?n h? ?em ng??i phong kh?u gi?ng nh? kh?ng t?t l?m.

“Này li?n t?i.” M?t lát sau, trong phòng Th?m L?c Lang tr? v? m?t cau, thanh am kh?ng l?n, h?n là s? ?ánh th?c minh xuan.

trc tiép bóng á

S?n tra t??ng h? màn, li?n khí th? ng?t tr?i x? ly kh?i qu? táo t?i.

“Nh? v?y sao? Ta m? th?y quá ng??i ??i ta nói chuy?n, ch? là nghe kh?ng r? nói chính là cái gì, còn g?p qua ng??i khóc. Lúc ?y c?m th?y k? quái, hi?n t?i ng?m l?i, có ph?i hay kh?ng ng??i ??i ta nói chuy?n ta có th? m? th?y?” Th?m L?c Lang c?ng nh? t?i tr??c kia m?ng, có l? ngay t? ??u li?n kh?ng quên ?i quá, ch? là b?i vì l?n ?ó hi?u l?m ?em lo?i này c?m tình th?t sau mà che gi?u ?i lên.

C?m t? t??i [ dinh d??ng d?ch ] ti?u thiên s?

“Trong lau?” Tr?n trên có th? x?ng ???c v?i trong lau ??a ph??ng ch? có m?t, ch? là kia c?ng kh?ng ph?i là h?o ??a ph??ng.

trc tiép bóng á

“Ng??i ?i?” T? ch? hoài nghi mà nhìn h?n, kh?ng ph?i kh?ng tin h?n, xem h?n ch?n này m?t ph? ??u là chút ng??i nào, di?t tr? qu?n gia kia nh?t bang, d? l?i này ?ó c?ng ??u ngu si. Tr?ng gi? gia nh? v?y li?n bi?t, t? ??u th??ng li?n sai r?i.

Phi th??ng c?m t? ??i gia ??i ta duy trì, ta s? ti?p t?c n? l?c!

“?i th?i, ta nhìn nhìn l?i gà miêu, có th? hay kh?ng ch?ng ???c n?m sau, kh?ng th? li?n ch?y nhanh l?i ?p m?y oa.”

“?i r?i, ng??i ??i bá m?u h?m nay l?i ?ay nói, kia n? h?m nay c?m n??c xong li?n nói ?i, t??ng khai, kh?ng nên ?n v? ng??i ??i bá gia, nói cái gì c?m kích ng??i ???ng ca, ch? là t??ng báo ?áp, kh?ng ngh? t?i gay ra th?t sao nhi?u chuy?n. Nói m?t ??i th?ng, nói xong li?n ?i r?i, kh?i xuyên ??a ti?n c?ng kh?ng mu?n, ng??i ??i bá m?u còn khen nàng, nói lúc tr??c kh?ng nên nh? v?y làm khó nhan gia.” V?i th? ?em v?n th? bu?i tr?a t?i th?i ?i?m l?i nói nói cho t? ch? nghe, m?y ngày h?m tr??c là b?i vì s? Th?m L?c Lang nghe th?y tò mò, hi?n t?i ng??i ??u ?i r?i, c?ng kh?ng c?n ?? phòng.

trc tiép bóng á

Th?m L?c Lang kh?ng rên m?t ti?ng mà ?i h?u vi?n.

Not dressing up

Ch? ?n xong, t?nh th?m thu th?p chén ??a, t? ch? th?a d?p ng??i ??u ?ang nói h?.

“?n, quá hai ngày l?i nói, n??ng b?n h? ?au?” M?i v?a vào nhà t? ch? li?n mu?n h?i, gi?ng nhau th?i gian này v?i th? ? nhà, nàng v?a m?i ra c?a th?i ?i?m còn ? nhà, nh? v?y m?t lát ?ay là ?i ?au.

C?ng kh?ng còn s?m, m?t nhà c? nh? v?y các h?i các phòng, hoa sen hoa sen cùng nghênh xuan ? tay phòng, t? ch? v?n là ?i bu?ng trong, Th?m L?c Lang ?i ??ng s??ng phòng.

trc tiép bóng á

Th?m L?c Lang ??i cái này kh?ng quen thu?c, li?n kh?ng ?i theo xem, cùng t? ch? nói thanh li?n ?i h?u vi?n, ?ay là h?n d??ng th??ng kia m?t tháng ??i ??a ph??ng, t? nhiên là kh?ng xa l?.

Theo sau hai ng??i tr? v? nhà, trong nhà c?ng kh?ng có vi?c gì, li?n d?n d?p m?t chút ?i tr?n trên. Mang hài t? là kh?ng có kh? n?ng, ng??i nhi?u m? mìn c?ng nhi?u, tuy r?ng trong nhà r?t nhi?u ng??i nhìn, chính là ném hài t? cái nào kh?ng ph?i ??i phú ??i quy, m? mìn li?n thích tìm phú quy nhan gia hài t? xu?ng tay, giá c? cao còn h?o ra tay. Li?n tính m?t ng??i ?m m?t cái ??u có kh?ng chú y th?i ?i?m, càng ??ng nói trong nhà ??i nhan còn kh?ng có hài t? nhi?u, b?n h? kh?ng có kh? n?ng l?y trong nhà hài t? ?i m?o hi?m.

T? ch? kh?ng bi?t ??i ph??ng ??i chính mình là mù quáng t? tin, nàng suy ngh? nên làm nh? th? nào m?i h?o, bi?n pháp t?t nh?t là ??p, ch? là hi?n t?i ng??i bình th??ng gia ??u s?, ??p ra t?i v? c?ng kém m?t ít, ?i?u ki?n cho phép nhan gia ph?ng ch?ng s? kh?ng chuyên m?n tiêu ti?n t?i mua cái này ?n, ?i?u ki?n kém c?ng ?n kh?ng n?i nha.

T? ch? kh?ng th?y hài t?, b?i vì ph?i làm m?t khác, kêu Th?m L?c Lang, hai ng??i ?i Tay vi?n b?t ???c sáu ch? gà tr?ng, tr? v? v? sau Th?m L?c Lang ??ng th? làm th?t.

trc tiép bóng á

Th?nh tri?u ?u ??i binh lính, càng nhi?u là ? ?n tr? cùng ??a v? ??i ng? th??ng, b?ng l?c c?ng kh?ng ph?i r?t nhi?u, m?t s? binh m?t tháng c?ng li?n m?t l??ng b?c t?, này s? ti?n binh lính bình th??ng tích cóp c? ??i c?ng tích cóp kh?ng xu?ng d??i.

Th?m Van nhi t??ng ??i bi?t ?n nói, nghe th?y ??ng t?nh chào h?i “?? mu?i t?i, v?a m?i còn nói ch?a th?y qua t?t nh? v?y ch? gia, ?n tr? ??u bao, ti?n c?ng còn kh?ng ít.” Trong mi?ng nói, trong tay xoa m?t ??ng tác kh?ng ?ình.

T?nh th?m làm t?t c?m ?i bên ngoài th??ng th?c ?iên r?i nghênh xuan ba cái kêu tr? v? ?n c?m.

B?i vì t??ng nhanh lên làm ra ??n xem thành qu? th? nào, t? ch? ?em m?t gian nhà ? kh?ng xu?ng d??i, làm ng??i ?em qu? táo làm ph? ? trên gi??ng ??t, phía d??i là c? y biên ra t?i tan gi??ng chi?u.

trc tiép bóng á

Theo sau hai ng??i tr? v? nhà, trong nhà c?ng kh?ng có vi?c gì, li?n d?n d?p m?t chút ?i tr?n trên. Mang hài t? là kh?ng có kh? n?ng, ng??i nhi?u m? mìn c?ng nhi?u, tuy r?ng trong nhà r?t nhi?u ng??i nhìn, chính là ném hài t? cái nào kh?ng ph?i ??i phú ??i quy, m? mìn li?n thích tìm phú quy nhan gia hài t? xu?ng tay, giá c? cao còn h?o ra tay. Li?n tính m?t ng??i ?m m?t cái ??u có kh?ng chú y th?i ?i?m, càng ??ng nói trong nhà ??i nhan còn kh?ng có hài t? nhi?u, b?n h? kh?ng có kh? n?ng l?y trong nhà hài t? ?i m?o hi?m.

“Kh?ng sai bi?t l?m ?? r?i là ???c, v? sau trong phòng b?p s? tình t?u t? nhìn an bài chính là.” T? ch? nói, Th?m Van nhi làm ng??i kh?ng t?i, phòng b?p giao cho nàng c?ng ?úng, tài kho?n th??ng có Th?m h??ng nam nhìn c?ng ra kh?ng ???c cái gì v?n ??.

“A? Nga, l?y l?i ?ay ?i.” T? ch? du?i tay ti?p.

L?i ?i theo Th?m L?c Lang th??ng l??ng, ?em k? ho?ch nói m?t chút, Th?m L?c Lang nghe xong t? ch? nói suy ngh? m?t h?i nói “Tr?c ti?p mua hai tòa ??nh núi ?i, ly Tay vi?n g?n nh?t cái kia cùng h??ng b?c kia tòa, này hai cái ??nh núi h?p v?i, ? d??i chan núi lo?i ?i?m ?? v?t là có th? cùng bên c?nh cách ra t?i.”

trc tiép bóng á

“Kh?ng ai cùng ng??i ?o?t, ng??i t? t? ?n, kh?ng ?? ?n này chén, ta kh?ng ?ói b?ng.” Xem h?n ?n h??ng, t? ch? ?n hai kh?u li?n bu?ng xu?ng, v?a m?i làm th?i ?i?m nàng ?n m?y cái n?m h??ng v?, hi?n t?i c?ng kh?ng quá ?ói.

T? ch? nh?ng th?t ra kh?ng quá r?i r?m, r?t cu?c li?n m?t gi?c m?ng mà th?i, h?n n?a sao có th? m? th?y chính mình ??i l?i h?n nói, ph?ng ch?ng là l?a chính mình.

……

……

trc tiép bóng á

Tiên ?? b?ng hà, trung gian t?ng có m?y cái ti?u hoàng ??, ??u b? ng??i h?i ch?t. Thánh th??ng ??ng c? khi tu?i nh?, Thái H?u kh?ng ph?i thánh th??ng than m?u, thánh th??ng ??ng c? ti?n tri?u ???ng gi?ng co, c? tình thánh th??ng m? mi?ng, kh?ng phong d??ng m?u kh?ng ??ng c?. Tuy r?ng các ??i th?n cu?i cùng th?a hi?p, nh?ng là c?ng kích Thái H?u hai m? con s? tình li?n kh?ng ?o?n quá.

“T?n l?c s?m m?t chút ??nh ra t?i, ??u xuan là có th? tr?ng cay miêu, càng kéo càng v?n.” T? ch? v?n là hy v?ng có th? s?m m?t chút mua t?i, v?n m?t ngày l?ng phí m?t ngày.

“Kh?ng, ch?i m?t h?i ng?, n??ng c?ng ch?i.” Minh xuan kh?ng ngh? ng?.

“N?u kh?ng ta ?i ch?n?” Th?m L?c Lang nói, t?c ph? ? mua ng??i ph??ng di?n này có chút c? quái, lu?n thích mua chút kh?ng bình th??ng. Kinh thành ng??i m?i gi?i tuy r?ng s? kh?ng xu?t hi?n quá nhi?u ph?m quan lúc sau, nh?ng là v?n nh?t g?p g? ?au. N?u là l?i mua m?y cái h??ng ??ng nh? v?y, h?n s? chính mình nh?n kh?ng ???c ?u?i ng??i.

trc tiép bóng á

……

?i tr??c chính mình tr? c?n nhà kia nhìn nhìn, qu? nhiên chính mình ?? v?t c?ng ch?a, Th?m L?c Lang s? s? cái m?i c??i kh?, may m?n chính mình nh?n sai k?p th?i, b?ng kh?ng l?y t? ch? tính tình, hi?n t?i ph?ng ch?ng th?t thành quang c?n m?t cái.

Lúc này Th?m L?c Lang th?y t? ch? t?i “Ng??i nh? th? nào ?? tr? l?i? V? tr??c trong phòng ?i, bên này l?p t?c li?n h?o.”

Quang tr?o kh?ng ???c, còn ph?i t?ng cái gi?t rút mao, t? ch? ?i tr??c n?u n??c, cái này san c?ng xay ba cái b? b?p, thay phiên n?u n??c kh?ng sai bi?t l?m ?? dùng. T? ch? t?ng cái thêm m?n th?y b?t ??u ??t l?a, c?ng may m?n kho?ng th?i gian tr??c ?ánh gi?ng, b?ng kh?ng ??ng b?t ??ng li?n ?i gánh n??c ai c?ng ch?u kh?ng n?i.

trc tiép bóng á

“Các ng??i v?i các ng??i chính là, ta l?ng ?i?m khác, t?u t? giúp ta s?ng ?i?m bánh mì s?i c?o.” T? ch? cùng Th?m Ng? th? cùng qu? ?ào nói, cu?i cùng m?t cau là kêu Th?m Van nhi.

“Ta ?i ??i bá gia m??n cái.” T? ch? nh? r? ??i bá gia có.

Th?m L?c Lang liên t?c l?c ??u, chê c??i, t? t?c ph? trong chén rút ra cùng trong n?i th?nh ra t?i có th? gi?ng nhau sao.

Th?m L?c Lang c?ng l?i ?ay ?em t? ch? lay qua ?i, “T? th?m t? ng??i là tr??ng b?i, m?t khác ta c?ng kh?ng nói nhi?u, qu? táo làm các ng??i mang s? ?i, ti?n th? ch?p tr? l?i cho ng??i m?t n?a, khác kh?ng còn có, v? sau nhà ta s?ng nhà ng??i ??ng ti?p, ta c?ng kh?ng yên tam cho ng??i.” Nói làm t? ch? ?i trong phòng.

trc tiép bóng á

“Ta là ? ph? thành g?p qua L?c Lang m?i c?u, ???ng ca c?u tr? v? t?i n? t? b? cái gì th??ng?” N?a cau ??u thanh am nh? chút, có ?i?m ly kh?ng th?ng khí kh?ng tráng c?m giác.

L?i ?i theo Th?m L?c Lang th??ng l??ng, ?em k? ho?ch nói m?t chút, Th?m L?c Lang nghe xong t? ch? nói suy ngh? m?t h?i nói “Tr?c ti?p mua hai tòa ??nh núi ?i, ly Tay vi?n g?n nh?t cái kia cùng h??ng b?c kia tòa, này hai cái ??nh núi h?p v?i, ? d??i chan núi lo?i ?i?m ?? v?t là có th? cùng bên c?nh cách ra t?i.”

“N??ng kh?ng ch?i, n??ng m?t nh?c bu?n ng?, các ng??i có ng? hay kh?ng? Kh?ng ng? nói ta ?em các ng??i ??a ?i tìm cha ch?i.” Th?m L?c Lang ph?ng ch?ng còn ch?a ng?, th?t mu?n ?em hai ng??i ??a qua ?i, d?a vào cái gì ???ng cha li?n thanh nhàn.

“Kh?ng ?n ?ánh ??.” T? ch? kh?ng quen h?n, cùng minh xuan gi?ng nhau, hai cha con kén ?n t?i r?i l?nh ng??i gi?n s?i trình ??, minh tùng m?y cái nh?ng th?t ra kh?ng kén ?n, nh?ng là c?ng cùng ng??i thích ?n th?t, kh?ng h? là ng??i m?t nhà.

trc tiép bóng á

Th?m L?c Lang liên t?c nói kh?ng, li?n s? nói ch?m th?t b? l?u l?i, hai ng??i quan h? v?a v?n ?i?m, ?ay chính là xoát h?o c?m m?u ch?t k?, v?n nh?t x?y ra sai l?m c?ng th?t li?n b? d? n?a ch?ng.

“Kh?ng v?i kh?ng v?i, t?u t? ng??i tr??c v?i cái này, v?i xong l?i cùng m?t chính là, ta tr??c ngao ?i?m khác.”

“Ng??i bi?t ta cho phép cái gì sao?” M?t lát sau, Th?m L?c Lang xem t? ch? còn ch?a nói l?i nói, nh?n kh?ng ???c h?i cau.

“Thái thái, hoa nhài ? trong phòng ?i?” Bên ngoài t?nh th?m g? g? m?n h?i, v?a m?i mang theo hoa nhài cùng minh xuan hai cái tr? v?, minh xuan trên tay ? u?, nàng t??ng l?ng ?i?m n??c r?a r?a tay, ch? ch?p m?t hoa nhài th? nh?ng kh?ng th?y, t??ng vào nhà tìm nghe th?y ???c Th?m L?c Lang thanh am ch?a ti?n vào.

trc tiép bóng á

“Kh?ng có vi?c gì, ta v?a m?i ?n ?i?m, ng??i ?n chính là.”

“N?u kh?ng còn tr? v??” ??a quan c?ng kh?ng có ly do gì, r?t cu?c hai ng??i kh?ng có làm cái gì, ch? là còn tr? v? có th? hay kh?ng có chút l?c lam phi m?t m?i?

Th?m L?c Lang c? y hòa ho?n kh?ng khí, tìm cái ?? tài “Này m?y ch? c?u ??u là m?t oa ?i? ??u tr??ng m?t cái d?ng, ta v? nhà ngày ?ó cho r?ng trong nhà mua hai ch? chính là chiêu tài ti?n b?o, t??ng vào c?a thi?u chút n?a b? c?n, sau l?i m?i bi?t ???c ?ó là cát t??ng nh? y.”

Ch??ng 41 n?u n??c

trc tiép bóng á

C?ng trong th?n ng??i, m??i ba bá ph? gia. Th?m Van nhi là Th?m Ng? th? trong nhà mua tr? v? cho h?n ???ng con dau nu?i t? bé, m??i ba bá m?u liên ti?p sinh n?m cái nhi t?, khi còn nh? kh?ng c?m th?y, ch? nh? nh?t tr??ng ??n m??i m?y tu?i m?i phát hi?n v?n ??.

Làm t?t thiêu gà xé thành ?i?u, cùng n??c mi?ng gà các m?t mam b?i ? trên bàn, t?nh dì ?? làm t?t c?m, ?ang t? t? h??ng trên bàn ?oan.

Th?m L?c Lang c?ng l?i ?ay ?em t? ch? lay qua ?i, “T? th?m t? ng??i là tr??ng b?i, m?t khác ta c?ng kh?ng nói nhi?u, qu? táo làm các ng??i mang s? ?i, ti?n th? ch?p tr? l?i cho ng??i m?t n?a, khác kh?ng còn có, v? sau nhà ta s?ng nhà ng??i ??ng ti?p, ta c?ng kh?ng yên tam cho ng??i.” Nói làm t? ch? ?i trong phòng.

“N??ng, m?t nh?c, giác giác.” Minh xuan ? t? ch? trong lòng ng?c ng?i m?t m?i, n?i n?i cùng n??ng nói chuy?n c?ng nghe kh?ng hi?u, nghe nghe li?n m?t nh?c, nh?n kh?ng ???c tri?u t? ch? kêu.

trc tiép bóng á

“Hành, ta ?i Tay vi?n, ng??i ?i sao?” Th?m L?c Lang ?i h?u vi?n ?óng xe, ?i r?i hai b??c l?i tr? v? h?i m?t cau, h?n kh?ng ph?i r?t mu?n làm t? ch? ?i, Th?m h??ng ??ng Th?m h??ng tay ??u ? bên kia, th?y hai ng??i b?n h? cùng t? ch? nói chuy?n li?n phi?n lòng.

“Kh?ng ai cùng ng??i ?o?t, ng??i t? t? ?n, kh?ng ?? ?n này chén, ta kh?ng ?ói b?ng.” Xem h?n ?n h??ng, t? ch? ?n hai kh?u li?n bu?ng xu?ng, v?a m?i làm th?i ?i?m nàng ?n m?y cái n?m h??ng v?, hi?n t?i c?ng kh?ng quá ?ói.

M?t con gà kh?ng ??nh có th? ?n no, ch? là v?n là t?i ?i?m món chính h?o. Kh?ng c?n t?n nhi?u c?ng phu, s?ng h?o t?nh m?t h?i cán thành da m?t c?t thành ?i?u li?n h?o.

“Ng??i ?n c?m sao?” An bài h?o, t? ch? h?i Th?m L?c Lang, s?m nh? v?y tr? v?, h?n là kh?ng ?n.

trc tiép bóng á

“Nh? v?y nha, ?? bi?t.” T? ch? ?ng phó r?i m?t ti?ng, chê c??i, nàng c? ngày kh?ng ph?i ? bên này chính là ? bên kia, Th?m h??ng tay có chuy?n gì tìm kh?ng th?y nàng?

T? ch? tr? l?i Tay vi?n, ?em l??i ?ánh cá giao cho Th?m L?c Lang, h?i cau “Ngày h?m qua tr? v? th?i ?i?m có hay kh?ng g?p ???c ???ng ca?”

T? ch? nh? nhàng th? ra, r?t cu?c có th? ng?.

Ngày ?ó t? ch? ?em hai ng??i ti?p tr? v? v? sau, trong nhà vi?c n?ng ??u kh?ng cho làm, gi?t qu?n áo n?u c?m c?ng có t?nh th?m b?n vi?c, t? mu?i hai cái ? nhà li?n b?i ?? ?? mu?i mu?i, th?t s? kh?ng có chuy?n gì li?n thêu ?i?m ?? v?t, quá ??n qu? th?c so nhà có ti?n ti?u th? ??u h?o.

trc tiép bóng á

“?n m?y kh?i là ???c, còn kh?ng có th?nh c?m ?au, ??i lát n?a cùng c?m cùng nhau ?n, ?n nhi?u b? ?n.” Xem Th?m L?c Lang còn mu?n k?p, t? ch? ch?y nhanh ng?n c?n, ?n no ??i lát n?a l?i kh?ng mu?n ?n c?m.

Làm h?ng du, ? trong ti?m kh?ng có làm nhi?u ít, h?n n?a trong ti?m c?ng mu?n dùng, li?n kh?ng l?y t?i.

V?a m?i b?t ??u ??ng oa kh?ng c?n, th?i gian dài th?y t? ch? c?ng kh?ng nh? v?y s? h?i, g?p ???c v?i chính mình c?ng kh?ng ch?y.

Th?m L?c Lang c?ng l?i ?ay ?em t? ch? lay qua ?i, “T? th?m t? ng??i là tr??ng b?i, m?t khác ta c?ng kh?ng nói nhi?u, qu? táo làm các ng??i mang s? ?i, ti?n th? ch?p tr? l?i cho ng??i m?t n?a, khác kh?ng còn có, v? sau nhà ta s?ng nhà ng??i ??ng ti?p, ta c?ng kh?ng yên tam cho ng??i.” Nói làm t? ch? ?i trong phòng.

trc tiép bóng á

“?i th?i, ta nhìn nhìn l?i gà miêu, có th? hay kh?ng ch?ng ???c n?m sau, kh?ng th? li?n ch?y nhanh l?i ?p m?y oa.”

“??u mau m?t tu?i, tr??c hai tháng là có th? vào núi b?t th?, ch? là ta kh?ng yên tam, v?n lu?n kh?ng làm chúng nó ??n ??c ?i ra ngoài quá, hi?n t?i kh?ng sai bi?t l?m có th?.” T? ch? m? ra mang ??n tay n?i, bên trong có c?p hai ch? mang ??n ?n v?t, trong nhà ba con ?n ??n so chúng nó khá h?n nhi?u, nàng c?m th?y m?t trong ? nh?i con, n?ng bên này nh? bên kia kh?ng t?t l?m, th??ng th??ng s? cho bên này thêm chút c?m.

Kh?ng bi?t này ?àn gà c?ng bi?t b? tr?o sau chính mình v?n m?nh, tho?t nhìn t??ng ??i nhu nh??c b? khi d? trên l?ng l?ng gà c?ng ch?a nh?ng cái ?ó c?ng kh?ng h?o tr?o, càng ??ng nói m?t khác.

“T?c ph?, qu? táo làm nh? v?y nhi?u h?, l?n sau nh? th? nào làm?” M?i l?n nói nh? v?y li?n tính Th?m L?c Lang kh?ng hi?u l?i bu?n bán c?ng bi?t ??c ch?ng là b?i.

trc tiép bóng á

“Này ti?n ??a cho n??ng ?i, làm n??ng thu, ng??i nhi?u n?m nh? v?y kh?ng ? nhà, c?ng coi nh? ti?n cái hi?u tam.” T? ch? tò mò Th?m L?c Lang nh? th? nào kh?ng tr?c ti?p c?p bà bà, r?t cu?c còn kh?ng có phan gia, ti?n tài gi?ng nhau ??u là l?o nhan c?m ?i, nàng trong tay này b? ph?n l?u tr? m? r?ng sinh y, b?ng kh?ng c?ng làm bà bà thu tr?, t? h?u bà bà s? kh?ng ?o?n nàng ti?n tiêu v?t.

latest articles

Top

<sub id="85376"></sub>
  <sub id="83134"></sub>
  <form id="39503"></form>
   <address id="33530"></address>

    <sub id="65679"></sub>

     game bai doi thuong kèo nha cái trc tiêp bong á xem truyen hinh truc tiep bong da hom nay
     truc tiep bong da mu| choi xo so truc tuyen| trc tip bóng á u22 vit nam| trc tip bóng á online| trc tip bóng á u18| quay thu xsmn| trc tip bóng á ty ban nha| trc tiep bong da| tng thut trc tip bóng á c1| tng thut trc tip bóng á vit nam| lich truc tiep bong a hom nay| truc tiep bong da k pc| lo to online| xem vtv6 trc tip bóng á hm nay| trc tip bóng á seagame| xsmn hom nay| hoi me lo de| xem truc tiep bong da duc| soi cau xsmb|