Win365 Poker,Win365 Slot vt6 tr?c ti?p bóng ?á

News...   2021-01-26 23:56:37

  Win365Casino,Win365 Slot vt6 tr?c ti?p bóng ?á

H?n này m?t ti?ng “?n” th?t s? là quá nh?, Nguy?n m?m c?n b?n kh?ng nghe th?y, còn c?m d??c l?i lui v? phía sau hai b??c.

………… Th?ng ??n lúc này, giang ng?n tr?m m?i bi?t ???c, chính mình ti?u n? b?ng h?u ? phía tr??c nh? m? kh?o thí th?i ?i?m, l?y ???c c? nào ?u d? thành tích.

Ph??ng h? m?t cau “Cái gì ph??ng th?c” li?n nh? v?y t?p tr?.

Giang ng?n tr?m m?t ngoài bình t?nh ??n g?n nh? l?nh ??m, trong tay l?i tr??c sau kh?ng thành th?t, ?m Nguy?n m?m th?i ?i?m còn mu?n ??t ? nàng trên vai, dùng h?n ngón tay ?i ch?m vào nàng khuyên tai.

  

Nguy?n m?m th?a d?p trong kho?ng th?i gian này ng?i ? trên s? pha, c?m di ??ng cùng giang ng?n tr?m nói chuy?n phi?m.

Giang ng?n tr?m là có ??ng h? sinh h?c, li?n tính l?i v?n ng?, sáng s?m 9 gi? c?ng nh?t ??nh s? t?nh l?i, nh?ng Nguy?n m?m li?n kh?ng gi?ng nhau, nàng gi?c ng? kh?e m?nh th?t s?, ch?a bao gi? v?n ng?, còn kh?ng bi?t mu?n ng? t?i khi vài gi?.

Gi?y nguyên “……?”

Nhan lo?i ? h?c sinh th?i ??i thu ho?ch h?u ngh?, thu?n túy vui s??ng, l?i th?c tran quy.

Win365 Slot vt6 tr?c ti?p bóng ?á

  Win365 Gaming Site,Win365 Slot vt6 tr?c ti?p bóng ?á,

R?t cu?c chính mình h?p tác ??ng b?n nh? v?y nghiêm túc v?t v? nh? v?y, chính mình l?i kh?ng b?ng nhan gia n? l?c, vi?c này th?t s? là quá kh?ng t?n tr?ng ng??i.

???ng Nguy?n m?m m? ra giang ng?n tr?m, ?em k?o c?ng ?út cho h?n th?i ?i?m, giang ng?n tr?m c?ng c?m giác ???c.

Kh?ng nói “Ng??i s?m m?t chút tr? v?”, c?ng kh?ng nói “Ta s? giám sát ng??i ng??i ??ng ngh? ? bên ngoài ch?i quá mu?n”, mà là nói, mang ?i?m ?n tr? v?.

Ch? th?y này ti?u nhan vay quanh h?n tay “?i” n?a vòng, cu?i cùng tr? l?i nguyên lai v? trí th??ng, “Cúi xu?ng than” “B? lên” h?n ngón tay cái, anh em t?t mà qu? qu?.

  

Gi? kh?c này nàng c?m giác chính mình ph?ng ph?t t?n ra m?u tính quang huy.

…… Th?t là kh?ng nên th? gì ??u h??ng DNA kh?c ?au.

H?n có th? nhìn ra Nguy?n m?m suy ngh? cái gì, nh?ng Nguy?n m?m kh?ng nói, h?n c?ng kh?ng bi?t nên nh? th? nào ch? ??ng ?? chuy?n này.

Nàng ??i v?i giang ng?n tr?m v??n tay.

  Win365 Slot vt6 tr?c ti?p bóng ?á,

………… Là nàng kh?ng ?? c??ng sao?

Nguy?n m?m s?ng s?t m?t chút, ng?ng ??u lên, nhìn gi?y nguyên nói “A…… ?úng v?y.”

Nguy?n m?m cau l?y c? h?n, ? h?n bên m?i h?n h?n.

Nguy?n m?m t?ng ?i?u xem ?i xu?ng, ch? c?m th?y nhìn khi?n cho ng??i c?m th?y th?c ch?u ?ng h?.

Related

Related
Win365 Poker

Win365 Log In2019-10-12

  • Win365 Baccarat
  • Win365 Horse Racing betting
  • Win365 Sports Betting
  • 24h News Top