Win365 Blackjack xsmt thu 5

liǔ yīng háo

Time:2021-01-18 21:01:42

V?n nh?t c? gia ng??i Ly ??i ?ào c??ng ?em tan n??ng thay ??i ?au, th?t s? kh?ng ph?i lam minh thành ngh? nhi?u, mà là c? chi lan ? bá ph? tình c?nh h?n nhi?u ít có th? ?oán ??n.

Lam minh thành liên ti?p ni?m vài ??u th?, ??u là Ng? hoàng t? vì h?n chu?n b?, nh?ng này ?ó các c? n??ng nh? th? nào ch?u làm h?n quá quan, yêu c?u chính h?n l?y c? chi lan làm th?, làm các nàng v?a lòng m?i th?i.

L?n này tham gia thi h??ng, lam minh thành là r?t ?i?u th?p, mà khi quá ba n?m, h?n ?? t?ng ti?u tam nguyên thiên tài th?n ??ng thanh danh, ?? s?m theo gió mà ?i.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Ly khai t? c?ng c??i, “H?o, m?t gi?c ng? ??n ??i h?ng ??ng.” B?t quá h?n ??n tr??c ?em ??u tóc n??ng làm m?i có th? ng?.

C? chi lan hi?n t?i là cái này trong ph? n? ch? nhan, lam minh thành tinh l?c ??t ? trên tri?u ?ình th?i ?i?m, cái này gia ??u yêu c?u c? chi lan nhìn.

H?n li?n mang theo m?i l?a cùng mu?i, cùng m?t ít l??ng kh? còn có ti?n b?c, ch? d?n theo hai quy?n sách, cái khác bút m?c nh?ng cái ?ó ??u kh?ng mang theo, dù sao t?i r?i kinh thành ??u có.

Ch??ng 103 phan ?u gi?i n?n

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Tr?ng Nguyên lang h?o có v?n th?i, Tr?ng Nguyên lang th?t tu?n, Tr?ng Nguyên lang thái thái quá l?i h?i.

Kh?ng th?y ???c tan n??ng m?t, lam minh thành này trong lòng c?ng lo s?, h?n có th? c?m giác ???c than xuyên ?? th?m áo c??i n? t? tam tình th?c kích ??ng, l?i kh?ng xác ??nh có ph?i hay kh?ng c? chi lan a.

D?c theo ???ng ?i, vay xem ng??i th?t kh?ng ít, chính là ?i ngang qua ng??i c?ng d?ng chan v?i mà nhìn.

Trong kinh thành kh?ng ít ng??i thu ???c tin t?c lam minh thành còn ? lam d??ng thành, th?m chí có còn t??ng lam minh thành có th? hay kh?ng ? lam d??ng thành ?n t?t, l?i kh?ng ngh? lam minh thành ?? ? vào kinh trên ???ng. B?n k?, th?y l?, l?i b?n k? lam minh thành có th? nói là ??p phong tuy?t m? b?t ?ình ??, th?m chí so c?ng t? dung còn có lam l?o ng? s?m h?n vào kinh.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Phu thê ??i bái

Ch? r?t cu?c ?em ??u tóc n??ng làm, bò lên trên phía sau gi??ng, lam minh thành li?n h? h? ng? nhi?u qua ?i.

Lam gia ng??i m?i ng??i v? m?t t??i c??i, ??c bi?t là Tri?u th? nghe nhi t? bên ngoài tr?i qua nhi?u nh? v?y, nh?t th?i l?i là r?i l?, l?i là nín khóc m?m c??i. L?i lo l?ng kh?i bên ngoài lam Tam Lang, kh?ng bi?t ??i nhi t? l?i ?? tr?i qua cái gì, trong lòng c?ng ?i theo c? kh?n lên.

Ng? hoàng t? l?i nói r?i xu?ng, lam minh thành nói “Nh?ng còn kh?ng ph?i là tu hành sao, khoa c? chính là nhan sinh m?t h?i rèn luy?n cùng tu hành.”

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Ch??ng 88 nhà c? l?n s?

Lam gia ng??i m?i ng??i v? m?t t??i c??i, ??c bi?t là Tri?u th? nghe nhi t? bên ngoài tr?i qua nhi?u nh? v?y, nh?t th?i l?i là r?i l?, l?i là nín khóc m?m c??i. L?i lo l?ng kh?i bên ngoài lam Tam Lang, kh?ng bi?t ??i nhi t? l?i ?? tr?i qua cái gì, trong lòng c?ng ?i theo c? kh?n lên.

Dù sao m?t ch?, u?ng.

Ba n?m tr??c ?ay, Ly khai t? thi r?t, l?n này chu?n b? chi?n tranh ba n?m l?i l?i ??n, so lam minh thành có kinh nghi?m nhi?u. Lam minh thành tuy r?ng s?m h?i th?m có quan h? thi h??ng khoa c? s?, nh?ng v?n là nhi?u cùng Ly khai t? hi?u bi?t tình hu?ng, mi?n cho ??n lúc ?ó s? s?y ?nh h??ng kh?o thí.

Lam Tam Lang hi?n nhiên trong lòng nh? k? quá k? cùng b? cùng bi?u mu?i ?ính h?n s?, cho dù là hi?n t?i, h?n v?n nh? c? kh?ng cao h?ng.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

“Chúc m?ng ti?u d??ng.”

Th?t ?úng là ??ng nói, nh? v?y t??ng ph?n, h?n n?a nh? nhàng tay n?i, m?c cho ai c?ng kh?ng th? t??ng ???c.

N?u nói t? tr??c còn có ng??i ??i lam minh thành Tr?ng Nguyên kh?ng ph?c, hi?n t?i ?? kh?ng th? tranh lu?n, h?n chính là hoàn toàn x?ng ?áng ?? nh?t.

Ngh? ??n này, lam Ly th? c?nh giác lên, ?? phòng l?o thái thái làm yêu.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Bàn th??ng, có r??u ngon món ngon, còn có m?t mam s?i c?o.

Nghe lam minh thành ? bên ngoài ?ng ??i s?n t?c th? ph?, trí ??u k? b?t cóc, b?t ?n tr?m, ??i gia ??i m?t t?a sáng t?a sáng, trong lòng c?m xúc mênh m?ng ph?p ph?ng, h?n kh?ng th? cùng lam minh thành cùng nhau tr?i qua, anh d?ng chi?n ??u.

Thành than là m?t ki?n r?t m?t m?i s?, m?c k? là lam minh thành, v?n là c? chi lan ??u th?c l?n l?n, cho nên này s? này m?t ??i tan nhan m?t n?m ? trên gi??ng, b?t tri b?t giác li?n ?i ng?.

“Ta ?i xem a quá.” Lam minh thành cùng lam t?c tr??ng còn có ??i Chu th? chào h?i lúc sau, h??ng t?i lam l?o thái trong phòng ?i ??n.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Ch??ng 88 nhà c? l?n s?

Thi h??ng thành tích ? chín tháng s?, hoa qu? n? r?, h??ng th?m phiêu h??ng khi, ???c x?ng là qu? b?ng.

Ch? là c?ng kh?ng bi?t Ng? hoàng t? ?em cái này th?n trang cho h?n h?i h?n hay kh?ng, r?t cu?c ?ay chính là kinh giao su?i n??c nóng th?n trang a, ph??ng ti?n phao su?i n??c nóng.

Sau khi ?n xong lam minh thành cùng c? chi lan li?n tr? v? phòng, Tri?u th? du?i cái l??i eo, h??ng t?i lam l?o tam nói “Cha h?n, ch? thêm m?y ngày chúng ta h?i th?n ?i, này kinh thành là các quy nhan ??i mà, ta ? ch? này ??i l?o khó ch?u, li?n t??ng ni?m trong nhà gà heo, v??n rau ?? ?n.”

Win365 Blackjack xsmt thu 5

C? nhan là có th? quan t? cách, kh?o trúng li?n có c? h?i ???ng huy?n l?nh, Huy?n th?a ch? ti?u quan, b?t quá làm quan tr? b? n?ng l?c, c?ng mu?n có ph??ng pháp, k? ng? m?i ???c.

N?u là sai r?i, kia c?ng kh?ng có cách nào.

Tính k? lam minh thành, chính là ? tính k? h?n Ng? hoàng t?.

C? chi lan nhìn trên gi??ng n?m lam minh thành, ??i v?i nha hoàn nói “Làm phòng b?p chu?n b? gi?i r??u canh, l?i ?ánh b?n n??c ?m l?i ?ay.”

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Ch??ng 102 h?n sau

Not dressing up

Mà bái xong ???ng, li?n k?t thúc bu?i l?, chính là phu thê.

Lam minh thành li?n kh?ng ph?i s? ?y khu?t chính mình ng??i, m?y n?m tr??c cùng li?u nguyên l?ng ?i b? trèo ?èo l?i su?i ?i ??o quan th?i ?i?m, ?ó là kh?ng có bi?n pháp, hi?n t?i có ?i?u ki?n, h?n tuy?t kh?ng s? b?c ??i chính mình.

B?i vì thành than ngày ?ó chúng hoàng t? t? t?p ??y ?? Lam ph?, h?m nay lam minh thành t?i c?a th?i ?i?m, Trung D?ng H?u cùng th? t? th?m chí C? nh? l?o gia ??u coi tr?ng vài ph?n.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Th?y li?u tr?ng khiêm sau, li?u tr?ng khiêm c?ng kh?ng có làm lam minh thành ? lau, cùng ngày li?n thúc gi?c lam minh thành r?i ?i.

Di xu qu?n chúa khóe mi?ng tuy r?ng cong, nh?ng trong m?t am am tr?c tr?c nhìn ch?m ch?m c? chi lan, ánh m?t d?ng ? lam minh thành trên ng??i khi, c?ng kh?ng kh?i ghen ghét cái này k? n? v?n may.

Lam l?o thái trong m?t kh?ng mang theo bi?u tình li?c Tri?u th? li?c m?t m?t cái, c?ng kh?ng r?t cao h?ng Tri?u th? chen vào nói, b?t quá ??i v?i lam minh thành th?i ?i?m mu?n nhi?u t? ái có bao nhiêu t? ái, ph?ng ph?t lam minh thành là nàng ?au s?ng ? lòng bàn tay ch?t trai.

Lòng bàn tay mu bàn tay ??u là th?t, ???ng cha m?, ?ang xem ?? có nhi t? ti?n ??, t? nhiên c?ng hy v?ng ti?n ?? nhi t? mang mang kh?ng ti?n ?? t?n t?, th?c hi?n ??i gia c?ng ??ng giàu có.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

??i Chu th? bu?n r?u th?c, lam l?o thái li?n kh?ng t??ng nhi?u nh? v?y, kh?ng có t?n t?c chi?u c?, nàng còn có con dau, cho nên lam l?o thái càng vì quy?t ?oán m?t ít, ??i lam t?c tr??ng ?i ra ngoài tìm ng??i sau, nàng li?n làm t?n t?c thu th?p ?? v?t, ch? l?o l?c tr? v? ti?p nàng.

?ay chính là khoa c?, v? ti?n ?? c? ??i ??i s?, sau l?ng ng??i ác y t??ng hu? ho?i lam minh thành kh?o thí, qu? th?c d?ng tam h?m ác.

Ch? ch?c lát lam Nh? Lang t? trong ?ám ng??i chui ra t?i, cao h?ng la to, “Ti?u d??ng, T? Lang trúng, trúng ?? nh?t danh, chúng ta mau ?i nói cho T? Lang.”

Phu thê ??i bái

Win365 Blackjack xsmt thu 5

V?n d? Ly khai t? còn c?m th?y chính mình ??i thê t? th?c h?o, h?n trung tú tài L?m sinh sau, m?i tháng có quan ph? cung c?p ?? ?n, l?m m? sáu ??u, b?c b?n l??ng. H?n n?a chính h?n khai t? th?c, giáo hài ??ng v? lòng ??c sách, có thúc b?, chính mình c?ng giúp h?n ng??i vi?t thay, sinh ho?t th??ng kh?ng thi?u ti?n, c?ng c?ng kh?ng vì c?i g?o m?m mu?i ?u, th? thê t? là cái thi?n qu?n gia, m?t n?m xu?ng d??i còn t?n kh?ng ít ti?n.

Nh?ng nàng xu?t giá ngày ?ó c?n b?n v? pháp cùng c? chi lan h?m nay so, tuy r?ng c?ng náo nhi?t, nh?ng nào có c?a kia v?a ra thêm vinh d?.

T?i r?i bu?i t?i, lam l?o l?c l?i ?ay tìm lam minh thành, lam minh thành c?ng bi?t nhà c? cu?i cùng ??nh ra k?t qu?.

Ng? hoàng t? hi?n gi? c?ng v?i th?c, v?i vàng t?i xem lam minh thành, li?n th?c mau l?i r?i ?i.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

“Ta ?áng th??ng l?o l?c.”

Mà lúc này quy?t ??nh b?n h? v?n m?nh gi? kh?c này xu?t hi?n, ??i gia kh?n tr??ng, lòng bàn tay ?? m? h?i, tim ??p d?n d?p, th??ng th??ng am th?m h?i th?.

K? ti?p, li?n kh?ng c?n lam minh thành thao tác, lúc này t?c nhan là m?t ?ám th?c ?áng yêu ng??i, m?c k? ngày th??ng có cái gì mau thu?n, nh?ng m?t lòng h??ng t?c là kh?ng dung nghi ng?.

Ch? h?n m?t than tho?i mái thanh tan t? phòng t?m ra t?i, c? chi lan c?ng ?? t?nh, nha hoàn chính h?u h? nàng m?c qu?n áo r?a m?t ch?i ??u.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Ngh? l?i nhìn v? phía c? chi lan than cao, m??i b?n l?m tu?i c? n??ng, than cao ph?ng ch?ng kh?ng t?i 1 mét 5, b?t quá tu?i còn nh?, còn có th? tr??ng.

“Thi h?i, ta li?n kh?ng cùng các ng??i m?t ??o vào kinh.” Lam minh thành phía tr??c có ngh? t?i cùng ng? thúc còn có t? ??i c?ng t? b?n h? vào kinh tham gia thi h?i, nh?ng h?n hi?n t?i thanh danh bên ngoài, th? b? ng??i khác theo d?i, kh?ng h?o cùng ??i gia cùng nhau xu?t phát, mi?n cho liên l?y ??i gia.

Lam minh thành nh?ng th?t ra tin t??ng m??i ph?n, kh? nhan ngo?i có ng??i, v?n nh?t sát ra m?t con h?c m? c?ng kh?ng ch?ng.

Thi h?i kh?o tam tràng, m?i tràng kh?o ba ngày, tr??c m?t ngày l?nh cu?n vào tràng, sau m?t ngày n?p bài thi. Mu?n ? có xú hào tr??ng thi ??i ba ngày, th?t là ki?n tra t?n ng??i s?, c?ng may m?n lúc này là hai tháng thiên, th?i ti?t còn kh?ng tính nhi?t, b?ng kh?ng lam minh thành c?ng kh?ng bi?t chính mình có th? hay kh?ng ??nh tr?.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Ch? ?ón dau ??i ng? t?i r?i trung d?ng bá ph?, trung d?ng bá ph? c?ng m?t tr?n náo nhi?t, ??i c?u t? c? d?c thành tr?c ti?p mang theo m?t ??i ng??i ng?n ? ngoài c?a.

“H?n th?y th? nào lên m?t chút c?ng kh?ng có ?? ch?u ?nh h??ng?”

“N??ng, th?t mu?n làm l?o l?c gia ?i huy?n thành?” ??i Chu th? kh?ng ph?i th?c nguy?n y, nàng ??i cái này con dau c?ng kh?ng thích, th?m chí nhi t? lúc tr??c ta hi?m l? cái này con dau, nàng c?ng bi?t.

Ng? hoàng t? ngh? ??n ??u c?u thiên, còn ch?a tra ra sau l?ng ng??i, ??n sinh nguy c? c?m, c?ng kh?ng nhi?u l?m ?? l?i “Ng??i h?o h?o ngh? ng?i, thi ?ình sau chúng ta tái ki?n, ta ??nh giúp ng??i ?em phía sau màn ng??i tìm ra.”

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Nh?ng ?êm nay ?êm ??ng phòng hoa chúc, hai con r?ng ph??ng ?u?c còn ? thiêu ??t, chi?u sáng c?ng l?i quang huy, lam minh thành l?i quá kh?ng ???c chính mình tam ly này m?t quan.

Mu?n u?ng nhi?u s?a bò b? Canxi, lam minh thành trong ??u x?t qua d??ng bò s?a y t??ng, hai v? ch?ng nh? v?y ?i t?i ?? t?i r?i thính ???ng.

“Kh?ng có vi?c gì, chính là m?t l?i vay c?c k?.” Ly khai t? nhìn lam minh thành r? ràng r?a m?t ch?i ??u quá, trên m?t do d? m?t chút, tuy r?ng trên ng??i kh?ng tho?i mái, nh?ng h?n th?t s? t??ng ng? vào trên gi??ng ng?, l?p t?c nói “Ta tr??c ng? m?t h?i.”

Hi?n gi? lam l?o ng? cùng dung t?nh ??u ? lam d??ng thành, hai ng??i hi?n gi? m?t n? m?t t? th?u thành m?t ch? h?o, lam l?o ng? kh?o c? nhan lúc sau, li?n ? thanh s?n th? vi?n d?y h?c, nh?t t? quá bình ??m h?nh phúc.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

C? chi lan g?t g?t ??u, li?n l?n này t? ?? ra c?a kh?u.

“Kh?ng còn s?m, m?t h?i ph?i cho cha m? kính trà.” C? chi lan h?m qua li?n d?n dò nha hoàn bà t? nh? r? s?m m?t chút kêu nàng t?nh l?i, mi?n cho l?m canh gi?.

Y?t b?ng h?m nay, lam minh thành ? khách ?i?m, d?a c?a s?, ánh m?t nhìn ph? c?nh.

Có th? cho ng??i ?n ch?c b?ng, dù sao là hi?n t?i qu?c n?i kh?ng có, l?y v? t?i thí lo?i.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

“N??ng t?, ng??i ng?i ng?i, ta ?i r?t nhanh s? tr? l?i.” Bên ngoài thúc gi?c lam minh thành cái này tan lang quan ?i kính r??u.

Th?c mau, gi?i r??u canh cùng n??c ?m ??u l?y t?i.

Thành than là m?t ki?n r?t m?t m?i s?, m?c k? là lam minh thành, v?n là c? chi lan ??u th?c l?n l?n, cho nên này s? này m?t ??i tan nhan m?t n?m ? trên gi??ng, b?t tri b?t giác li?n ?i ng?.

Lam l?o thái chính h??ng th? h?u h? bi?u tình hi?n lên t? ái c??i, “T? Lang tr? v? nhà.”

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Hi?n t?i l?i k?t b?n ?i Lam ph?, này nh? th? nào kh?ng cho ng??i khi?p s? ?au.

“Ai nha, là Tr?ng Nguyên lang a, ta ch?y nhanh ?i mang ta nhi t? l?i ?ay nhìn.”

L?n này thi h??ng trúng tuy?n ch? 40 ng??i, các thí sinh nhìn này tr??ng ??i b?ng vàng, s?c m?t tr?ng b?ch.

H?n n?a cái kia ?n kh?ng h?t kh?, n?i kh?ng ???c lao, làm gì gì kh?ng thành, g?m l?o g?m hoan, l?i ??i v?i m?y cái t? t? b?t l?ng dê, m?i ngày thích ?n ch?i ?àng ?i?m, h?n kh?ng th? bách hoa tùng trung quá, di?p di?p ??u dính vào ng??i, nào có t?t nh? v?y.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

H? bà cùng m?i ng??i ??u c??i.

Cùng ngày ban ?êm, Ng? hoàng t? li?n t?i ?ay, làm lam minh thành kh?ng c?n lo cho bên ngoài tin ??n nh?m nhí, chuyên tam ??c sách. B?t quá th?y lam minh thành tam thái th?c h?o, Ng? hoàng t? l?i yên lòng, v?n d? mu?n h?i lam minh thành mu?n hay kh?ng ti?n cung ?n t?t, nh?ng ngh? ??n bên ngoài v?n là tính.

Ch? ?ón dau ??i ng? t?i r?i trung d?ng bá ph?, trung d?ng bá ph? c?ng m?t tr?n náo nhi?t, ??i c?u t? c? d?c thành tr?c ti?p mang theo m?t ??i ng??i ng?n ? ngoài c?a.

Cho nên lam l?o tam cùng Tri?u th? li?n t??ng ?em d? l?i hai ??a nh? l?u t?i kinh thành, lam minh thành ??o kh?ng sao c?, nh?ng hi?n t?i h?n c??i v?, t? nhiên c?ng mu?n t?n tr?ng c? chi lan y ki?n.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

L?o l?c t?c ph? tr? v? phòng sau, kích ??ng th?c, hai m?t h?ng h?ng, th??ng th??ng s? ?em n??c m?t. Ch? là nhìn ??n bên ng??i n? nhi khi, c? ng??i c?ng ??, nàng n?u là ?i huy?n thành, cha m? ch?ng cùng a quá s? làm n? nhi cùng nàng ?i sao, n?u là kh?ng cho, nàng làm sao bay gi?.

Lúc này lam ??i Lang cùng lam Nh? Lang mu?n ?i tr??ng thi th? b?ng, Ly khai t? có chút y ??ng, h?n th?t s? ? trong phòng ng?i kh?ng ???c.

“Minh thành, ng??i yên tam xú hào s? ta ?? ? tra xét.” Ng? hoàng t? s?c m?t th?t kh?ng ??p, ? d??i mí m?t c?a h?n, lam minh thành còn b? tính k? tam tràng xú hào, Ng? hoàng t? c?ng n?i gi?n.

Lam l?o hán l?c ??u, “N??ng, ngài nh? th? nào có th? nh? v?y t??ng, ta c?ng là vì chúng ta Lam th? nh?t t?c, vì t?ng phòng thanh danh suy ngh?.”

Win365 Blackjack xsmt thu 5

C? chi lan kinh ng?c nhìn lam minh thành, sau ?ó thu?n theo nói “Thi?p than nghe t??ng c?ng.”

Lam minh thành c? h? ph?i b? khen tr?i cao, t?t c? m?i ng??i ? khen h?n, tán h?n, ph?ng ph?t mu?n ?em s? h?u t?t ??p t? ??u ch?t ??ng ? h?n trên ng??i. V?n Khúc Tinh h? phàm, v?n x??ng tinh h? phàm, phong th?n tu?n l?ng, ng?c th? lam phong, v?n th?i ph? d??ng, h?c phú ng? xa, tài cao bát ??u, m?t b? mu?n ?em lam minh thành khen thành th? gi?i ?? nh?t b? dáng.

Ngh? l?i nhìn v? phía c? chi lan than cao, m??i b?n l?m tu?i c? n??ng, than cao ph?ng ch?ng kh?ng t?i 1 mét 5, b?t quá tu?i còn nh?, còn có th? tr??ng.

Lam minh thành nhíu mày, nhìn tr??c m?t xú hào, cho dù bi?t sau l?ng ng??i c? y an bài, h?n s? s? cái m?i ch? có th? nh?n.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Ly khai t? cùng lam ??i Lang ??i m?t tr?n to, ?? nh?t danh Gi?i Nguyên a.

Lam l?o thái cùng ??i Chu th? nhíu mi, v?n là ??i Chu th? nói “Ng??i l?c th?m chính là cái kh?ng ?? tr?ng gà, n?u kh?ng ph?i ng??i ??i gia gia cùng t?c l?o ch?ng ?? nói chúng ta Lam th? t?c nhan kh?ng có h?u thê, kh?ng th? h?ng r?i quy c?, ta s?m kêu l?o l?c h?u nàng.”

Mà lam minh thành hi?n t?i là toàn b? Lam th? nh?t t?c hy v?ng cùng t??ng lai, toàn b? t?c nhan t? nhiên s? khuynh l?c gi? gìn lam minh thành.

Hi?n gi? nhà c? ch? có ba cái l?o, lam t?c tr??ng m?y cái n? nhi ??u g? ?i ra ngoài, mà lam l?o l?c c?ng kh?ng g?p bóng ng??i. Lam minh thành h??ng t?i Tri?u th? ?? ra m?t mi?ng, Tri?u th? b?u m?i nói “Làm ng??i ??i bá n??ng con dau chính là xui x?o, l?o l?c mang theo thi?p th?t ? huy?n thành h??ng phúc l?u tr? thê nhi ? nhà c? h?u h? cha m? ch?ng.”

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Ch? t?i r?i lam l?o thái trong phòng, lam minh thành li?n nhìn ??n lam l?o thái n?m ? trên gi??ng, mép gi??ng qu? m?t v? hai m??i xu?t ??u, s?c m?t vàng nh? n?n ph? nhan, chính c?p lam l?o thái mát xa chan, trên gi??ng còn có m?t v? ba tu?i ti?u c? n??ng c?p lam l?o thái chùy chan.

H? bà cùng m?i ng??i ??u c??i.

Ch? c?n lam minh thành v?a ra kh?i c?a, c?n thi?t hoa t??i c?m th?c, cùng v?i các bá tánh nhi?t tình. Th??ng ??n 80, h? ??n ba tu?i, ??u ra t?i hoan nghênh lam minh thành, ph?ng ph?t Phan An tái th?, th?m chí kh? n?ng càng khoa tr??ng, lam minh thành t??ng ?i?u th?p ??u kh?ng ???c.

Còn có H? B? s? sách, hoàng ?? v?a th?y li?n ?au ??u, c?ng kh?ng tinh l?c ?i ch?i vu?t r? ràng, nh?ng ti?n tài l?i là quan tr?ng nh?t.

Win365 Blackjack xsmt thu 5

Chính y?u, lam l?o l?c ?n kh?ng h?t kh?.

latest articles

Top

<sub id="32603"></sub>
  <sub id="72655"></sub>
  <form id="25636"></form>
   <address id="32729"></address>

    <sub id="50182"></sub>

     Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á ngo?i h?ng anh Win365 Esport trang ?ánh l? ?? online uy tín Win365 Baccarat truc tiep bong da ngoai hang anh toi nay Win365 Blackjack xem truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á vtv6
     Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á u19 vi?t nam h?m nay trên kênh nào| Win365 Esport de choi| Win365 Baccarat tr?c ti?p bóng ?á la liga| Win365 Baccarat tuong thuat truc tiep bong da hom nay| Win365 Esport l? ?? online uy tín| Win365 Esport ?? online| Win365 Blackjack xem truc tiep bong da tren internet| Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á c2| Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á hàn qu?c| Win365 Blackjack tr?c ti?p bóng ?á n? vi?t nam| Win365 Blackjack ty le keo nha cai| Win365 Baccarat kèo nha cái| Win365 Esport trang ?ánh l? ?? online uy tín| Win365 Blackjack nhan dinh keo nha cai| Win365 Baccarat truc tiep bong da u21 viet nam| Win365 Blackjack kenh truc tiep bong da| Win365 Blackjack truc tiep xsmn| Win365 Baccarat truyen hinh truc tiep bong da vtv6| Win365 Esport xo so onlien|