Win365 Sports Betting,Win365 Sportsbook lo de online uy tin

News...   2020-10-30 02:49:15

  Win365 Football,Win365 Sportsbook lo de online uy tin

“Ta ?ay c?m ?i dùng, dùng xong li?n ??a l?i ?ay.” T? ch? ti?p nh?n l??i ?ánh cá.

Th?m L?c Lang c?ng l?i ?ay ?em t? ch? lay qua ?i, “T? th?m t? ng??i là tr??ng b?i, m?t khác ta c?ng kh?ng nói nhi?u, qu? táo làm các ng??i mang s? ?i, ti?n th? ch?p tr? l?i cho ng??i m?t n?a, khác kh?ng còn có, v? sau nhà ta s?ng nhà ng??i ??ng ti?p, ta c?ng kh?ng yên tam cho ng??i.” Nói làm t? ch? ?i trong phòng.

T? ch? ch?n kh?i kh?ng có x??ng c?t th?t gà ?út cho hoa nhài, hoa nhài l?c l?c ??u kh?ng ?n, ch? vào mam mu?n m?t khác kh?i.

“Kh?ng ai cùng ng??i ?o?t, ng??i t? t? ?n, kh?ng ?? ?n này chén, ta kh?ng ?ói b?ng.” Xem h?n ?n h??ng, t? ch? ?n hai kh?u li?n bu?ng xu?ng, v?a m?i làm th?i ?i?m nàng ?n m?y cái n?m h??ng v?, hi?n t?i c?ng kh?ng quá ?ói.

  

“Kh?i xuyên kia hài t? nói, ng??i ?i tr?n trên th?i ?i?m c?u ti?u l?c, ti?u l?c nhi?u n?m nh? v?y kh?ng h?o, ng??i c?u kh?ng bao lau b?nh thì t?t r?i, h?o v? sau ch?y nhanh v? nhà, thiên chú ??nh duyên ph?n. H?n ngày h?m qua c?u ng??i c?ng là thiên chú ??nh, s?m kh?ng còn s?m v?n kh?ng mu?n c? tình là h?n ?u?i k?p, c?ng kh?ng ph?i là duyên ph?n sao, càng kh?ng ngh? làm kia n? nhan ?i r?i, li?n n?u nhi t?c ph? kh?ng sinh nhi t? có th? là phu thê duyên ph?n kh?ng ?? l?i này ??u nói ra.” V?i th? nh?c m?i.

“T?i, ?i trên núi ?ánh c? heo, v?a kêu ?? tr? l?i.” Th?m h??ng ??ng nói, h?m nay h?n còn kh?ng có lên ??ng oa ?? c?m l??i hái lên núi, b?i vì m?i ngày ?ánh c? heo, l??i hái h?n tr?c ti?p mang v? nhà, ch? h?n nghe th?y ??ng t?nh ?i m? c?a th?i ?i?m ??ng oa ?? ?ánh m?t s?t ??a v? t?i, ch?m ch? làm h?n cái này Th?m gia h? nhan ??u h? th?n kh?ng b?ng.

Th?m L?c Lang m?t ng??i b? l?u l?i, có ?i?m mê mang, này li?n ?i r?i, nh? th? nào kh?ng h? liêu s?, th?t v?t v? li?n hai ng??i, hài t? ??u kh?ng ?, ??i lát n?a minh xuan b?n h? v? nhà l?i kh?ng có cùng t?c ph? ??n ch? th?i gian.

V?n ??i ni gi? ch?t t? ch? chính là m?t h?i nói, gi?t n??c mi?ng phun ? t? ch? trên tay, t? ch? kéo vài l?n kh?ng l?i ra t?i, xem nàng còn t??ng ti?p t?c nói, t? ch? tr?c ti?p ng?n c?n.

Win365 Sportsbook lo de online uy tin

  Win365 Football Betting,Win365 Sportsbook lo de online uy tin,

“Kh?i m?c nói h?m nay bên ngoài có phóng hoa ??ng, chúng ta n?u kh?ng ?i xem l?i ?i?” T? ch? nói xong vào phòng, Th?m L?c Lang nh?c t?i t?i.

“Phu nhan, kh?ng c?n! T??ng quan, t??ng quan ??ng ??a ta ?i!” Nghe ???c mu?n ??a ?i, Lan nhi qu? xu?ng khóc kêu.

T? ch? b?c l?a m?t cái n?i, ch? n?i làm v? sau ?em t?y t?t ?t cay ?? b? vào ?i ch?m r?i xào làm, th?nh ra t?i ? c?i ?á gi? toái, thêm mu?i trang ? bát bát n?i.

“Ta ?i theo t?u t? b?n h? nói m?t ti?ng, ng??i nhìn xem ?? v?t ??u trang h?o kh?ng.” T? ch? nói, c?ng kh?ng có gì s? tình, c?ng ??o m?t ti?ng là có th? ?i.

  

Mu?n tr??c làm h?ng du, sau b?p hi?n t?i v?i chính là qu? ?ào cùng tan chiêu m?t ??i phu thê, nam kêu Th?m Ng? th?, n? kêu Th?m Van nhi.

L?i làm m?y ngày s?n tra t??ng, ?em d? l?i s?n tra ??u dùng h?t, này bút sinh y m?i làm k?t thúc, l?i mu?n làm ch? có th? sang n?m l?i ??n.

“Làm sao v?y?” T? ch? h?i.

“Hành.” Th?m L?c Lang kh?ng có gì y ki?n.

  Win365 Sportsbook lo de online uy tin,

S?n tra t??ng h? màn, li?n khí th? ng?t tr?i x? ly kh?i qu? táo t?i.

Này gian trong phòng có m?y cái giá g?, ??u là nguyên lai phóng cái bình, hi?n t?i cái bình c?ng ch?a v?a v?n dùng ?? phóng qu? táo làm, cái giá phía d??i l?i v?i lên v?i phòng ?m, b?o t?n ??n n?m tr??c là kh?ng thành v?n ??.

……

Nh? v?y qua hai n?m, Th?m gia n?m tr??c h?o ?i?m, minh bách cùng ??ng oa quan h? h?o, th??ng th??ng tr?m tàng ?i?m màn th?u kh?i cho h?n, t? ch? ?? bi?t c?ng kh?ng ng?n ?ón, t? h?u kh?ng ph?i cái gì th? t?t, trong nhà m?t ??ng l?n.

Related

Related
Win365 Log In

Win365 Promotions2019-10-12

  • Win365 Football Betting
  • Win365 Lottery
  • Win365 Gaming Site
  • 24h News Top