Win365 Slot Game,Win365 Log In blackjack font

News...   2020-11-01 06:23:51

  Win365 Promotions,Win365 Log In blackjack font

“Ti?u c?ng t? cùng Thi?u phu nhan c?ng th?t an ái nha”, tr? v? phòng trên ???ng, lam thanh gi? v? c?m thán, “B?t quá, Thi?u phu nhan nh? v?y h?o nhan s?c, c?ng khó trách c?ng t? nh? th? ng??ng m?. N?u ta là nam t?, t?t nhiên c?ng là kh?ng tha nàng ch?u n?a ph?n ?y khu?t.”

V??ng ng?n chi ?n mi?ng kh?, th?y n??ng c?p múc chén canh, thu?n th? li?n u?ng m?t ng?m, nh?ng m?i xu?ng b?ng, t?ng c?m giác h??ng v? quái quái, nh?ng v?n là nu?t ?i xu?ng, ??i t??ng l?i u?ng m?t ng?m, nhìn xem có ph?i hay kh?ng chính mình phía tr??c n?m sai r?i, nh?ng m?i nghe nói kia c? h??ng v? li?n c?m giác trong b?ng n?i lên m?t c? ghê t?m c?m, mu?n áp xu?ng ?i ??u áp kh?ng xu?ng d??i, v?i vàng ch?y ??n d??i mái hiên, ng?i x?m n?i ?ó n?n khan m?t tr?n, chính là phun ra n?a ngày chính là n?a ?i?m kh?ng g?p ?? v?t.

M?nh an nh?y qua ?i ?m h?n b? vai, th?n th?n bí bí nói “??i ca, kh? n?ng có h? s? nga ~, b?t quá mu?n ngày mai m?i có th? xác ??nh.”

H?u tr?ch là V?n th? qu?n gia, càng ??n cu?i n?m nàng càng nhàn kh?ng xu?ng d??i, trong ph? s? tuy kh?ng c?n nàng t? chuy?n l?n ??n chuy?n nh? qu?n, nh?ng h? nhan các lo?i ??i s? c?n ??n nàng nhìn, li?n s? ??n lúc ?ó tr? t?ch ngày ?ó ra chuy?n x?u, h?ng r?i kh?ng khí vui m?ng.

  

Ly th? xem nàng thích ?n, thu?n tay c?p múc m?t ?êm tr?ng hoa canh, thu?n thu?n b?ng, l?nh c?p con dau c? c?ng múc m?t chén, ??n n?i tr??ng phu cùng nhi t?, li?n b?n than ??ng th? ?i.

“?úng v?y, sao?”, Tri?u trung l?c kh?ng r? nàng sao ??t nhiên nói lên M?nh bình.

C? v? phong ái nàng này ki?u c?ng ti?u b? dáng, th?u ti?n lên ?i than m?t than nàng, “?n, ng??i là t?t nh?t.”

Kinh cha v?a nh?c nh?, v??ng ng?n chi có chút kh?ng th? t??ng t??ng vu?t chính mình b?ng, r?i sau ?ó l?i kh?ng quá xác ??nh nhìn phía n??ng, m?t mang mong ??i, ngay ng?c h?i ra t?i hy v?ng nàng có th? cho chính mình m?t cái chu?n xác tr? l?i “N??ng, ta, ta có?”

Win365 Log In blackjack font

  Win365 Slot Game,Win365 Log In blackjack font,

☆, có h?

M?t b?a c?m b?i vì chuy?n này m?i ng??i ??u ?n có chút th?t th?n, cu?i cùng mu?n h? bàn khi, Ly th? tr?nh tr?ng d?n dò “Mi?ng ??u qu?n kín mít ?i?m a, ??ng ?i ra ngoài nói b?a nói, m?c k? chi n??ng hoài kh?ng hoài th??ng, ??u ba tháng ??u là kh?ng th? ?i ra ngoài h?t sao ch?ng, bi?t kh?ng?”

Nói xong còn tác quái tri?u h?n ?m quy?n ch?p tay thi l?, ?em c? v? phong ??u th?ng nh?c.

Nh? b?o d?t h?n m?t, h? h? ra ti?ng “Nào có, v?a m?i ta ch? là xem m?t m?i, lúc này m?i m? m?t lát ~”

  

Nói xong nhìn v? phía b?n h? hai anh em, b?i ? sau ng??i tay h?i h?i n?m kh?i, “Khó ???c ??i gia ? to?i hà tr?n ??u có th? g?p g?, h?m nay gi?a tr?a li?n cùng nhau ?n ?i?”

“Ti?u c?ng t?, ngài nh? th? nào t?i?”, Tr??c qu?y Ng? ch??ng qu?y nghe ???c c?a ch? thanh am, ng?ng ??u nhìn qua, này v?a th?y nh?ng ??n kh?ng ???c, b?t chính là ti?u thi?u gia sao! Kh?ng ph?i m?y ngày h?m tr??c m?i ??n th? sát quá?

☆, ?? 90 ch??ng

V?n th? xem h?n kia th? ? b? dáng, trong lòng li?n gi?n s?i máu, v? lu?n nh? th? nào, lúc này nh?t ??nh ??n ngh? bi?n pháp làm h?n ??nh ra cái h?p tam y c? n??ng gia t?i, b?ng kh?ng ch? ??n các n?i tuy?n tú b?t ??u r?i, nào còn có cái gì h?o c? n??ng a, cái này ti?u oan gia, th?t th?t là mu?n t?c ch?t nàng!!

  Win365 Log In blackjack font,

“Nh? ca, ng??i kh?ng nhi?t a?”, Xem h?n ?oan ?oan chính chính ng?i ? trên gh?, nh? b?o k? quái, theo ly thuy?t nam hài t? kh?ng ph?i h?n là càng s? nhi?t sao......, kh?ng ??o ly nàng ??u nhi?t ra m? h?i h?n tr? h?t thanh t?nh t?nh ?n ng?i nh? núi a.

M?y ng??i l?i nói vài cau, ngoài c?a vang lên ti?u nh? th?m h?i thanh, ??i m?n ?i qua ?i m? c?a, nói vài cau, b?ng th?c ?n ng??i li?n n?i ?u?i nhau mà nh?p, ??i phóng h?o sau l?i l?p t?c ngay ng?n tr?t t? lui l?i, n?a ?i?m kh?ng qu?y r?y phòng các khách nhan dùng c?m.

V?n th? xem h?n kia th? ? b? dáng, trong lòng li?n gi?n s?i máu, v? lu?n nh? th? nào, lúc này nh?t ??nh ??n ngh? bi?n pháp làm h?n ??nh ra cái h?p tam y c? n??ng gia t?i, b?ng kh?ng ch? ??n các n?i tuy?n tú b?t ??u r?i, nào còn có cái gì h?o c? n??ng a, cái này ti?u oan gia, th?t th?t là mu?n t?c ch?t nàng!!

Nh? b?o nhìn này ??i h?a, ánh m?t thoáng ?m ??m xu?ng d??i, kh?ng bi?t cha m? b?n h? h?m nay là nh? th? nào quá, hi?n t?i h?n là c?ng thiêu th??ng ho? ?i, còn có ??i ca nh? ca b?n h?, kh?ng bi?t có th? hay kh?ng giúp ?? làm v?n th?n, r?t cu?c ??i t?u b?ng ti?m ??i, h?m nay ph?ng ch?ng kh?ng th? giúp g?p cái gì.

Related

Related
  • Win365 Casino Online
  • Win365 Lotto results
  • Win365 First Deposit Bonus
  • 24h News Top