Win365 Online Game,Win365 Lottery soi kèo nhà cái h?m nay

News...   2020-10-24 23:35:51

  Win365 Online Sportwetten,Win365 Lottery soi kèo nhà cái h?m nay

“T? Lang, ?ay là ta ?ào ??n nhan sam, còn có tam th?t, ng??i thu h?o.” Lam Tam Lang lén lút ?em tam c?n nhan sam cùng m?y cay tam th?t giao cho lam minh thành.

“Tú tài m?t ng??i ??n hai m??i l??ng, ta là th? n?m danh, tri ph? th??ng m??i l??ng, h?c chính ??i nhan th??ng m??i l??ng, tri huy?n th??ng m??i l??ng, li?n có n?m m??i l??ng.” Lam l?o ng? ???c n?m m??i l??ng, nh?ng c?ng bi?t này b?t quá là h?c chính ??i nhan cùng tri ph? tri huy?n ??i nhan k?t cái thi?n duyên th??ng.

Dùng quá c?m, gi?a tr?a lam minh thành ? Li?u gia ngh? ng?i, li?u tr?ng khiêm cho h?n an bài m?t ch? san d?a g?n li?u v?n tr?ch cùng li?u v?n ch??ng.

??ng th?i li?u tr?ng khiêm còn m??n này h?o h?o báo cho li?u v?n ch??ng cùng lam minh thành, kiêu ng?o khi?n ng??i l?c h?u, khiêm t?n khi?n ng??i ti?n b?, m?i vi?c mu?n gi?i kiêu gi?i táo, v?nh vi?n b?o trì khiêm t?n ti?n th? tam thái.

  

Li?u tr?ng khiêm l?y ??a con trai này c?ng kh?ng có cách nào, nh?ng th?t ra có th? áp h?n thành than, nh?ng t?ng kh?ng th? trói ??ng l?a hi?u r?, n?u là nhi t? ch?y, kh?ng ???c h?i nhan gia n? nhi th? s?ng qu?.

Làm quan v?n có hai lo?i con ???ng, m?t lo?i là khoa c?, m?t lo?i chính là ti?n c?.

“Ta còn mu?n h?c xem phong thu? xem bói, còn mu?n h?c ?i?m y thu?t…….” Lam Tam Lang nh?c ?i nh?c l?i, h?n tuy r?ng chí h??ng r?ng l?n, mu?n làm t??ng quan, nh?ng h?n h?c v? ??ng th?i, h?n còn mu?n h?c xem phong thu? xem bói, mu?n h?c y thu?t.

“Th?ng gia c?ng quá khách khí.” Lam Ly th? c??i vui v?, v?i ti?p ?ón Tri?u nh? tráng vào nhà.

Win365 Lottery soi kèo nhà cái h?m nay

  Win365 Slot Game,Win365 Lottery soi kèo nhà cái h?m nay,

“Ta có nhan sam, ??i v? nhà l?i sát gà h?m.” Nói t?i ?ay, lam minh thành ??i v?i lam l?o tam nói

Lam minh thành nghe ??n ?ó, h?i yên tam, sau ?ó th?y lam l?o tam nhàn r?i kh?ng có vi?c gì, càng c?m 《 nh?m gia th? 》 l?t xem, li?n nói “Cha, ng??i mu?n hay kh?ng cùng ta cùng nhau sao?”

B?t quá hi?n t?i lam Tam Lang b? trong nhà c?m túc, trong nhà th?m chí lên ti?ng, kh?ng d??ng h?o th??ng kh?ng th? s? Hoa S?n.

Hi?n t?i l?i ?ay, Tri?u nh? chí l?n là ngo ngoe r?c r?ch.

  

Lam t?c tr??ng, còn có th?n tr??ng ??u t?i c?a t? v? chúc m?ng, tán h?u sinh kh? uy.

Có l?n nhau th?i ph?ng, c?ng có ng? khí phi?m toan, b?t quá r?t cu?c là v?n nhan, t? gi? hình t??ng tu d??ng, cho nên này s? m?i ng??i ??u là l?i nói c? ch? khiêm t?n có l?, nh? lay ??ng cay qu?t phong ?? nh? nhàng.

Lam l?o ng? s?m ?? có y t??ng, ngh? ra m?t quy?n chính mình th?, t??ng ti?m sách bán h?n th?, ho?c là có ng??i l?t xem h?n th?.

T? ??i c?ng t?, tr??ng gi?ng thiên n? khí li?n tính, trên m?t còn hoá trang, tr? b? c?ng t? dung l?n lên kh?ng t?i, cái khác ba cái di?n m?o gi?ng nhau.

  Win365 Lottery soi kèo nhà cái h?m nay,

Qu?c s? r? ràng là b? tiên ?? th?t v?ng bu?n lòng.

“Ng? thúc, l?c thúc h?n……” Lam minh thành kh?ng ngh? t?i lam l?o l?c l?i là nh? v?y tính tình.

B?t quá nhà mình con cháu l?i kh?ng t?t, li?u tr?ng khiêm c?ng nh?n.

Lam Ly th? bên này mang theo con dau nhóm ??n trong phòng b?p ?em heo chan chan heo (vai chính) c?p làm, lam minh thành ?ang cùng Tri?u nh? tráng còn có lam Tam Lang còn có lam l?o ng? ?ang nói chuy?n, nghe ???c phan tr?ng ? bên ngoài kêu h?n, li?n ?i ra ngoài.

Related

Related
Win365 Football Betting

Win365 Football2019-10-12

  • Win365 Lottery
  • Win365 Football
  • Win365 Best Online Betting
  • 24h News Top