Nh?n ??nh Benevento vs Inter Milan: B?a ti?c t?n c?ng

Inter Milan s? có chuy?n làm khách trên s?n c?a Benevento trong tr?n ?á bù vòng 1 Serie A. V?i t?m th? c?a ??i c?a trên, th?y trò Antonio ch?c ch?n s? mu?n giành tr?n 3 ?i?m, tuy nhiên, Nerazzurri s? ph?i dè ch?ng b?i Benevento c?ng “kh?ng ph?i d?ng v?a”.

Nh?n ??nh Benevento vs Inter Milan – vòng 1 Serie A

23h00 ngày 30/9 | SV?: Ciro Vigorito

Th?y trò Antonio Conte s? có chuy?n hành qu?n ??n s?n Ciro Vigorito c?a Benevento trong tr?n ?á bù vòng 1 Serie A. C? hai ??i bóng ??u ?? giành chi?n th?ng trong ngày ra qu?n v?i m?t k?ch b?n t??ng ??i gi?ng nhau. Do ?ó, tr?n ??u s?p t?i ??y h?a h?n s? ??y b?t ng? và kh?ng kém ph?n k?ch tính.

Inter Milan d??i bàn tay lèo lái c?a hu?n luy?n viên Antonio Conte ?ang có s? h?i sinh m?nh li?t h?n bao gi? h?t. ? mùa gi?i tr??c, Nerazzurri ?? cán ?ích ? v? trí th? hai t?i Serie A v?i 82 ?i?m (ch? kém ?KV? Juventus 1 ?i?m), ??ng th?i ??i bóng c?ng vào t?i chung k?t?Europa League?và ch???? thua?tr??c m?t Sevilla quá b?n l?nh. Bên c?nh ?ó, Inter Milan c?ng s? h?u hàng c?ng xu?t s?c th? 2 c?a gi?i ??u (ch? ghi bàn ít h?n Atalanta) và m?t hàng phòng ng? v?ng ch?c ch? v?i 36 l?n b? th?ng l??i.

? mùa gi?i n?m nay, trong tr?n ??u ra qu?n v?i Fiorentina, th?y trò Antonio Conte ?? có m?t cu?c l?i ng??c dòng ngo?n m?c v?i 2 bàn th?ng nh?ng phút cu?i tr?n. Trong tr?n ??u này, Inter Milan ?? th? hi?n m?t tinh th?n chi?n ??u qu? c?m, lì l?m ??n nh?ng gi?y phút cu?i cùng và nh?ng ng?i sao hàng ??u nh? Lukaku hay Martinez ??u ?? lên ti?ng ?úng lúc.

lukaku
B? ??i Martinez (trái) và Lukaku (ph?i) ?ang thi ??u c?c k? bùng n? (?nh: Internet)

Có th? nói, hi?n t?i, chi?n l??c gia ng??i ? ?ang s? h?u m?t ??i hình có chi?u s?u, s? hòa h?p gi?a kinh nghi?m v?i s?c tr? và th? l?c này hoàn toàn ?? s?c c?nh tranh ng?i v??ng v?i Juventus trong mùa gi?i n?m nay.

V? phía Benevento, ??i bóng c?a hu?n luy?n viên Filippo Inzaghi ch? v?a m?i th?ng h?ng ? mùa bóng n?m nay và hi?n t?i, ??i bóng này v?n còn là m?t ?n s? ch?a có l?i gi?i ?áp.

? mùa gi?i tr??c, ??i ch? s?n Ciro Vigorito chính là c?u l?c b? s? h?u hàng c?ng m?nh nh?t Serie B v?i 67 bàn th?ng, ??ng th?i hàng phòng ng? c?a ??i bóng này c?ng ch?i ?n ??nh và ch? ?? l?t l??i 27 l?n. Bên c?nh ?ó, Benevento c?ng ?? th? hi?n th? ??c t?n c?a mình t?i Serie B khi ??i bóng này ?? v? ??ch và b? xa ??i x?p th? 2 ??n 18 ?i?m.

benevento
Benevento ?? thi ??u ?n t??ng trong ngày ra qu?n Serie A (?nh: Internet)

? mùa gi?i n?m nay, sau chi?n th?ng 3-2 ??y k?ch tính tr??c Sampdoria, ??y là tr?n ??u mà Benevento ?? xu?t s?c ng??c dòng thành c?ng sau khi ?? b? d?n tr??c 2-0. Sau tr?n ??u này, th?y trò Filippo Inzaghi ?? ít nhi?u ?? l?i ???c nh?ng d?u ?n v?i ng??i h?m m? Serie A b?i tinh th?n chi?n ??u kh?ng ch?u lùi b??c.

Trong quá kh?, hai ??i m?i ch? g?p nhau t?ng c?ng 3 l?n trên m?i ??u tr??ng và nh?ng th?ng kê có v? ?ang ch?ng l?i Benevento. Inter Milan ?? toàn th?ng trong hai l?n ??i ??u g?n nh?t t?i Serie A và ??i bóng này ?? ghi 4 bàn vào l??i Benevento. Tr?n ??u còn l?i n?m trong trong khu?n kh? Coppa Italia 2019, Inter Milan ?? giành chi?n th?ng 6-2 tr??c Benevento.

Tr?n ??u s?p t?i ??y h?a h?n s? r?t h?p d?n b?i l?i ch?i phòng ng? ph?n c?ng ??y s?c m?nh và t?c ?? ??n t? c? hai ??i bóng. Th?y trò hu?n luy?n viên Antonio Conte ch?c ch?n s? ??t m?c tiêu giành tr?n 3 ?i?m ?? nu?i hy v?ng ???ng dài là l?t ?? Juventus trong mùa gi?i n?m nay, trong khi ?ó, Benevento c?a Inzaghi c?ng ?ang r?t quy?t t?m làm nên chuy?n t?i gi?i ??u cao nh?t n??c ?.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注