K? gian ??t nh?p bi?t ph? c?a Ronaldo ?? tr?m áo ??u

M?i ??y, bi?t ph? c?a Cristiano Ronaldo ???c cho là ?? b? k? gian ??t nh?p trong quá trình c?u th? này t?p trung cho ??i tuy?n B? ?ào Nha.

Theo The Sun, c?n bi?t ph? tr? giá 7 tri?u b?ng c?a Cristiano Ronaldo ?? b? k? gian ??t nh?p vào ngày h?m qua (gi? ??a ph??ng) khi c?u th? ?ang t?p trung cùng ??i tuy?n B? ?ào Nha ?? chu?n b? cho?tr?n giao h?u v?i T?y Ban Nha, trong khi ?ó, Georgina Rodriguez c?ng v?ng m?t khi b?n tham gia Tu?n l? th?i trang Paris.

biet-phu-ronaldo
M?t góc c?n bi?t ph? c?a Ronaldo (?nh: The Sun)

Theo Diario de Noticias Madeira, k? gian ???c cho là ?? l?n vào nhà sau khi m?t ng??i giúp vi?c c?a Ronaldo m? c?a nhà ?? xe. M?t trong nh?ng món ?? mà Ronaldo ?? b? ?ánh c?p có chi?c áo ??u c?a Juventus.

M?t ng??i th?n c?a Ronaldo ?? phát hi?n và báo c? quan ch?c n?ng. Hi?n t?i, c?nh sát ?? vào cu?c và b?t ??u ?i?u tra. B??c ??u, k? gian xác ??nh là m?t ng??i quen và ???c nh?n ra nh? camera quan sát c?a khu nhà.

Trong th?i gian gi?n cách x? h?i do Covid-19, ti?n ??o c?a Juventus ?? dành th?i gian ? ng?i nhà này v?i b?n gái Georgina Rodriguez và các con.

Ronaldo mua c?n bi?t ph? này vào n?m 2015, c?n nhà g?m có v? trí ??c ??a v?i t?m nhìn h??ng ra bi?n, c?ng nh? s? h?u hai h? b?i có kích c? Olympic, b? s?c và s?n bóng ?á.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注