120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT

120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT

TI?N TH??NG T?I ?A 3,000,000 VND th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

N?p ti?n l?n ??u sau khi ??ng k? thành c?ng trong th?i gian khuy?n m?i , s? có quy?n nh?n 120% ti?n th??ng cho Slot.

T? L? Khuy?n M?i Ti?n Th??ng T?i ?a Yêu C?u Vòng C??c
120% 3,000,000 VND (Ti?n n?p+ti?n th??ng)X15

C?CH THAM GIA:

● Hoàn thành n?p ti?n l?n ??u

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. S? ti?n n?p t?i thi?u là 200,000 VND. N?u ?? ??ng k? khuy?n m?i n?p l?n ??u Casino, h?i viên kh?ng? th? tham gia khuy?n m?i 50% TH??NG N?P L?N ??U CHO TH? THAO

và 68% TH??NG N?P L?N ??U CHO CASINO.

2. Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc.

3. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

4. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n m?i. N?u

vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

5. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注