50% TH??NG N?P L?N ??U CHO TH? THAO

50% TH??NG N?P L?N ??U CHO TH? THAO

TI?N TH??NG T?I ?A 1,000,000 VND th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

N?p ti?n l?n ??u sau khi ??ng k? thành c?ng trong th?i gian khuy?n m?i , s? có quy?n nh?n 50% ti?n th??ng cho Th? thao

T? L? Khuy?n M?i Ti?n Th??ng T?i ?a Yêu C?u Vòng C??c
50% 1,000,000 VND (Ti?n n?p+ti?n th??ng)X10

C?CH THAM GIA:

● Hoàn thành n?p ti?n l?n ??u

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. S? ti?n n?p t?i thi?u là 200,000 VND. N?u ?? ??ng k? khuy?n m?i N?p L?n ??u cho Th? Tthao, h?i viên kh?ng? th? tham gia khuy?n m?i 68% TH??NG N?P L?N

??U CHO CASINO và 120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT.

2. Các ??n c??c hoà, c??c ??i l?p, v? hi?u, c??c b? h?y và c??c nh? h?n 0,5 t? l? c??c H?ng K?ng (1,5 t? l? c??c Ch?u ?u) cho các tr?n ??u th? thao s? kh?ng

???c tính vào s? ti?n c??c h?p l? trong khuy?n m?i này.

3. Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc.

4. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

5. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n

m?i. N?u vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

6. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注