??NG K? NH?N NGAY 100,000 VND

??NG K? NH?N NGAY 100,000 VND

ti?n th??ng kh?ng gi?i h?n trò ch?i th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

Sau khi ??ng k? mi?n phí thành c?ng, nh?n ngay ti?n th??ng ??ng k? mi?n phí 100,000 VND, có th? ??t c??c t?t c? trò ch?i, s? ti?n c??c ph?i ??t 100,000 x15=1,500,000 VND tr??c khi rút ti?n.

C?CH NH?N TH??NG:
● ??ng k? tài kho?n trên trang web

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. Sau khi ??ng k?, vui lòng ?i?n ??y ?? h? tên th?t, s? ?i?n tho?i di ??ng, ??a ch? email và liên k?t tài kho?n ng?n hàng rút ti?n.

2. M?i h?i viên m?i ch? ???c ??ng k? nh?n th??ng 1 l?n và s? ti?n c??c h?p l? ph?i ??t ??n [Ti?n th??ng x 15 l?n vòng c??c] ?? ti?n hành rút ti?n.

3. Tr??c khi ??ng k? ch??ng trình này, vui lòng ?i?n ??y ?? h? và tên th?t, s? ?i?n tho?i di ??ng, ??a ch? email và liên k?t tài kho?n ng?n hàng rút ti?n. Sau khi tham

gia thành c?ng, kh?ng th? s?a ??i th?ng tin tài kho?n cá nh?n tr??c khi rút ti?n.

4. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

5. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n

m?i. N?u vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

6.Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc

7. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注