120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT

120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT

TI?N TH??NG T?I ?A 3,000,000 VND th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

N?p ti?n l?n ??u sau khi ??ng k? thành c?ng trong th?i gian khuy?n m?i , s? có quy?n nh?n 120% ti?n th??ng cho Slot.

T? L? Khuy?n M?i Ti?n Th??ng T?i ?a Yêu C?u Vòng C??c
120% 3,000,000 VND (Ti?n n?p+ti?n th??ng)X15

C?CH THAM GIA:

● Hoàn thành n?p ti?n l?n ??u

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. S? ti?n n?p t?i thi?u là 200,000 VND. N?u ?? ??ng k? khuy?n m?i n?p l?n ??u Casino, h?i viên kh?ng? th? tham gia khuy?n m?i 50% TH??NG N?P L?N ??U CHO TH? THAO

và 68% TH??NG N?P L?N ??U CHO CASINO.

2. Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc.

3. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

4. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n m?i. N?u

vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

5. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

50% TH??NG N?P L?N ??U CHO TH? THAO

50% TH??NG N?P L?N ??U CHO TH? THAO

TI?N TH??NG T?I ?A 1,000,000 VND th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

N?p ti?n l?n ??u sau khi ??ng k? thành c?ng trong th?i gian khuy?n m?i , s? có quy?n nh?n 50% ti?n th??ng cho Th? thao

T? L? Khuy?n M?i Ti?n Th??ng T?i ?a Yêu C?u Vòng C??c
50% 1,000,000 VND (Ti?n n?p+ti?n th??ng)X10

C?CH THAM GIA:

● Hoàn thành n?p ti?n l?n ??u

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. S? ti?n n?p t?i thi?u là 200,000 VND. N?u ?? ??ng k? khuy?n m?i N?p L?n ??u cho Th? Tthao, h?i viên kh?ng? th? tham gia khuy?n m?i 68% TH??NG N?P L?N

??U CHO CASINO và 120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT.

2. Các ??n c??c hoà, c??c ??i l?p, v? hi?u, c??c b? h?y và c??c nh? h?n 0,5 t? l? c??c H?ng K?ng (1,5 t? l? c??c Ch?u ?u) cho các tr?n ??u th? thao s? kh?ng

???c tính vào s? ti?n c??c h?p l? trong khuy?n m?i này.

3. Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc.

4. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

5. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n

m?i. N?u vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

6. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

68% TH??NG N?P L?N ??U CHO CASINO

68% TH??NG N?P L?N ??U CHO CASINO

TI?N TH??NG T?I ?A 500,000 VND th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

N?p ti?n l?n ??u sau khi ??ng k? thành c?ng trong th?i gian khuy?n m?i , s? có quy?n nh?n 68% ti?n th??ng cho Casino.

T? L? Khuy?n M?i Ti?n Th??ng T?i ?a Yêu C?u Vòng C??c
68% 500,000 VND (Ti?n n?p+ti?n th??ng)X15

C?CH THAM GIA:

● Hoàn thành n?p ti?n l?n ??u

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. S? ti?n n?p t?i thi?u là 200,000 VND. N?u ?? ??ng k? khuy?n m?i N?p L?n ??u cho Casino, h?i viên kh?ng th? tham gia khuy?n m?i 50% TH??NG N?P L?N ??U

CHO TH? THAO và 120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT.

2. Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc.

3. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

4. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n

m?i. N?u vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

5. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

??NG K? NH?N NGAY 100,000 VND

??NG K? NH?N NGAY 100,000 VND

ti?n th??ng kh?ng gi?i h?n trò ch?i th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

Sau khi ??ng k? mi?n phí thành c?ng, nh?n ngay ti?n th??ng ??ng k? mi?n phí 100,000 VND, có th? ??t c??c t?t c? trò ch?i, s? ti?n c??c ph?i ??t 100,000 x15=1,500,000 VND tr??c khi rút ti?n.

C?CH NH?N TH??NG:
● ??ng k? tài kho?n trên trang web

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. Sau khi ??ng k?, vui lòng ?i?n ??y ?? h? tên th?t, s? ?i?n tho?i di ??ng, ??a ch? email và liên k?t tài kho?n ng?n hàng rút ti?n.

2. M?i h?i viên m?i ch? ???c ??ng k? nh?n th??ng 1 l?n và s? ti?n c??c h?p l? ph?i ??t ??n [Ti?n th??ng x 15 l?n vòng c??c] ?? ti?n hành rút ti?n.

3. Tr??c khi ??ng k? ch??ng trình này, vui lòng ?i?n ??y ?? h? và tên th?t, s? ?i?n tho?i di ??ng, ??a ch? email và liên k?t tài kho?n ng?n hàng rút ti?n. Sau khi tham

gia thành c?ng, kh?ng th? s?a ??i th?ng tin tài kho?n cá nh?n tr??c khi rút ti?n.

4. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

5. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n

m?i. N?u vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

6.Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc

7. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.