Nh?n ??nh Benevento vs Inter Milan: B?a ti?c t?n c?ng

Inter Milan s? có chuy?n làm khách trên s?n c?a Benevento trong tr?n ?á bù vòng 1 Serie A. V?i t?m th? c?a ??i c?a trên, th?y trò Antonio ch?c ch?n s? mu?n giành tr?n 3 ?i?m, tuy nhiên, Nerazzurri s? ph?i dè ch?ng b?i Benevento c?ng “kh?ng ph?i d?ng v?a”.

Nh?n ??nh Benevento vs Inter Milan – vòng 1 Serie A

23h00 ngày 30/9 | SV?: Ciro Vigorito

Th?y trò Antonio Conte s? có chuy?n hành qu?n ??n s?n Ciro Vigorito c?a Benevento trong tr?n ?á bù vòng 1 Serie A. C? hai ??i bóng ??u ?? giành chi?n th?ng trong ngày ra qu?n v?i m?t k?ch b?n t??ng ??i gi?ng nhau. Do ?ó, tr?n ??u s?p t?i ??y h?a h?n s? ??y b?t ng? và kh?ng kém ph?n k?ch tính.

Inter Milan d??i bàn tay lèo lái c?a hu?n luy?n viên Antonio Conte ?ang có s? h?i sinh m?nh li?t h?n bao gi? h?t. ? mùa gi?i tr??c, Nerazzurri ?? cán ?ích ? v? trí th? hai t?i Serie A v?i 82 ?i?m (ch? kém ?KV? Juventus 1 ?i?m), ??ng th?i ??i bóng c?ng vào t?i chung k?t?Europa League?và ch???? thua?tr??c m?t Sevilla quá b?n l?nh. Bên c?nh ?ó, Inter Milan c?ng s? h?u hàng c?ng xu?t s?c th? 2 c?a gi?i ??u (ch? ghi bàn ít h?n Atalanta) và m?t hàng phòng ng? v?ng ch?c ch? v?i 36 l?n b? th?ng l??i.

? mùa gi?i n?m nay, trong tr?n ??u ra qu?n v?i Fiorentina, th?y trò Antonio Conte ?? có m?t cu?c l?i ng??c dòng ngo?n m?c v?i 2 bàn th?ng nh?ng phút cu?i tr?n. Trong tr?n ??u này, Inter Milan ?? th? hi?n m?t tinh th?n chi?n ??u qu? c?m, lì l?m ??n nh?ng gi?y phút cu?i cùng và nh?ng ng?i sao hàng ??u nh? Lukaku hay Martinez ??u ?? lên ti?ng ?úng lúc.

lukaku
B? ??i Martinez (trái) và Lukaku (ph?i) ?ang thi ??u c?c k? bùng n? (?nh: Internet)

Có th? nói, hi?n t?i, chi?n l??c gia ng??i ? ?ang s? h?u m?t ??i hình có chi?u s?u, s? hòa h?p gi?a kinh nghi?m v?i s?c tr? và th? l?c này hoàn toàn ?? s?c c?nh tranh ng?i v??ng v?i Juventus trong mùa gi?i n?m nay.

V? phía Benevento, ??i bóng c?a hu?n luy?n viên Filippo Inzaghi ch? v?a m?i th?ng h?ng ? mùa bóng n?m nay và hi?n t?i, ??i bóng này v?n còn là m?t ?n s? ch?a có l?i gi?i ?áp.

? mùa gi?i tr??c, ??i ch? s?n Ciro Vigorito chính là c?u l?c b? s? h?u hàng c?ng m?nh nh?t Serie B v?i 67 bàn th?ng, ??ng th?i hàng phòng ng? c?a ??i bóng này c?ng ch?i ?n ??nh và ch? ?? l?t l??i 27 l?n. Bên c?nh ?ó, Benevento c?ng ?? th? hi?n th? ??c t?n c?a mình t?i Serie B khi ??i bóng này ?? v? ??ch và b? xa ??i x?p th? 2 ??n 18 ?i?m.

benevento
Benevento ?? thi ??u ?n t??ng trong ngày ra qu?n Serie A (?nh: Internet)

? mùa gi?i n?m nay, sau chi?n th?ng 3-2 ??y k?ch tính tr??c Sampdoria, ??y là tr?n ??u mà Benevento ?? xu?t s?c ng??c dòng thành c?ng sau khi ?? b? d?n tr??c 2-0. Sau tr?n ??u này, th?y trò Filippo Inzaghi ?? ít nhi?u ?? l?i ???c nh?ng d?u ?n v?i ng??i h?m m? Serie A b?i tinh th?n chi?n ??u kh?ng ch?u lùi b??c.

Trong quá kh?, hai ??i m?i ch? g?p nhau t?ng c?ng 3 l?n trên m?i ??u tr??ng và nh?ng th?ng kê có v? ?ang ch?ng l?i Benevento. Inter Milan ?? toàn th?ng trong hai l?n ??i ??u g?n nh?t t?i Serie A và ??i bóng này ?? ghi 4 bàn vào l??i Benevento. Tr?n ??u còn l?i n?m trong trong khu?n kh? Coppa Italia 2019, Inter Milan ?? giành chi?n th?ng 6-2 tr??c Benevento.

Tr?n ??u s?p t?i ??y h?a h?n s? r?t h?p d?n b?i l?i ch?i phòng ng? ph?n c?ng ??y s?c m?nh và t?c ?? ??n t? c? hai ??i bóng. Th?y trò hu?n luy?n viên Antonio Conte ch?c ch?n s? ??t m?c tiêu giành tr?n 3 ?i?m ?? nu?i hy v?ng ???ng dài là l?t ?? Juventus trong mùa gi?i n?m nay, trong khi ?ó, Benevento c?a Inzaghi c?ng ?ang r?t quy?t t?m làm nên chuy?n t?i gi?i ??u cao nh?t n??c ?.

Ronaldo ??i m?t r?c r?i pháp l? khi lên t?p trung ?TQG

T??ng ch?ng nh? hành ??ng lên t?p trung cùng ?TQG nh? bao c?u th? khác s? kh?ng có v?n ?? gì, nh?ng Ronaldo l?i ?ang ??ng r?c r?i v? pháp l? vì s? vi?c này.

Ronaldo v?a tr?i qua?tr?n hòa kh?ng bàn th?ng v?i ??i th? hàng xóm T?y Ban Nha. ??y ch? là m?t tr?n giao h?u tr??c khi B? ?ào Nha b??c vào cu?c ??i ??u quan tr?ng v?i Pháp t?i Nations League. V?a lên t?p trung cùng ?TQG ???c ít ngày, CR7 ?? ph?i nh?n tin ??ng tr??c nguy c? b? ph?t.

C? th?, Ronaldo có th? s? ph?i nh?n án ph?t t? c? quan y t? t?i thành ph? Turin, ?. L? do là b?i anh ?? b? qua kh?u ch? k?t qu? xét nghi?m Covid -19 t? c? quan y t? vùng Piemonte (mi?n B?c Italia) ?? lên tuy?n.

Theo l?nh t? c? quan y t?, Ronaldo cùng toàn ??i ph?i cách ly t? ngày 3/10 do có 2 thành viên (gi?u tên) dính Covid -19. Toàn ??i Juventus s? ph?i th?c hi?n xét nghi?m và ch? ??i k?t qu? r?i m?i ???c r?i CLB ?? lên tuy?n. Tuy nhiên, ng?i sao 35 tu?i ?? b? qua l?nh c?m này và th?n nhiên r?i ??i b?n doanh c?a Juve. Cùng Ronaldo, nhi?u tuy?n th? qu?c gia khác nh? Dybala (Argentina), Juan Cuadrado (Colombia) hay Bentancur (Uruguay).

Ronaldo ??i m?t r?c r?i pháp l? khi lên t?p trung ?TQG ?nh 1
Ronaldo và m?t s? ??ng ??i ??ng tr??c nguy c? b? ph?t vì t? ? r?i Juventus (?nh: Internet)

V?n ?? ? ??y, ch?a nói ??n vi?c có d?u hi?u l?y nhi?m hay kh?ng, nh?ng Ronaldo cùng dàn sao k? trên ?? kh?ng ch? k?t qu? xét nghi?m mà t? ? r?i ??i b?n doanh c?a Juventus.

Nhi?u cái tên khác c?a Juve nh? Bonucci, Chiellini (Italia), Ramsey (Wales), Rabiot (Pháp) hay Szczesny (Ba Lan) ??u ?? ch? có k?t qu? xét nghi?m ?m tính r?i m?i tr? l?i ??i tuy?n.

Tr? l?i v?i hành trình c?a ?T B? ?ào Nha, sau khi hòa kh?ng bàn th?ng trong tr?n giao h?u v?i T?y Ban Nha, Ronaldo cùng ??ng ??i s? b??c vào 2 tr?n ??u vòng b?ng Nations League v?i Pháp (12/10) và Th?y ?i?n (15/10).

K? gian ??t nh?p bi?t ph? c?a Ronaldo ?? tr?m áo ??u

M?i ??y, bi?t ph? c?a Cristiano Ronaldo ???c cho là ?? b? k? gian ??t nh?p trong quá trình c?u th? này t?p trung cho ??i tuy?n B? ?ào Nha.

Theo The Sun, c?n bi?t ph? tr? giá 7 tri?u b?ng c?a Cristiano Ronaldo ?? b? k? gian ??t nh?p vào ngày h?m qua (gi? ??a ph??ng) khi c?u th? ?ang t?p trung cùng ??i tuy?n B? ?ào Nha ?? chu?n b? cho?tr?n giao h?u v?i T?y Ban Nha, trong khi ?ó, Georgina Rodriguez c?ng v?ng m?t khi b?n tham gia Tu?n l? th?i trang Paris.

biet-phu-ronaldo
M?t góc c?n bi?t ph? c?a Ronaldo (?nh: The Sun)

Theo Diario de Noticias Madeira, k? gian ???c cho là ?? l?n vào nhà sau khi m?t ng??i giúp vi?c c?a Ronaldo m? c?a nhà ?? xe. M?t trong nh?ng món ?? mà Ronaldo ?? b? ?ánh c?p có chi?c áo ??u c?a Juventus.

M?t ng??i th?n c?a Ronaldo ?? phát hi?n và báo c? quan ch?c n?ng. Hi?n t?i, c?nh sát ?? vào cu?c và b?t ??u ?i?u tra. B??c ??u, k? gian xác ??nh là m?t ng??i quen và ???c nh?n ra nh? camera quan sát c?a khu nhà.

Trong th?i gian gi?n cách x? h?i do Covid-19, ti?n ??o c?a Juventus ?? dành th?i gian ? ng?i nhà này v?i b?n gái Georgina Rodriguez và các con.

Ronaldo mua c?n bi?t ph? này vào n?m 2015, c?n nhà g?m có v? trí ??c ??a v?i t?m nhìn h??ng ra bi?n, c?ng nh? s? h?u hai h? b?i có kích c? Olympic, b? s?c và s?n bóng ?á.

120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT

120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT

TI?N TH??NG T?I ?A 3,000,000 VND th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

N?p ti?n l?n ??u sau khi ??ng k? thành c?ng trong th?i gian khuy?n m?i , s? có quy?n nh?n 120% ti?n th??ng cho Slot.

T? L? Khuy?n M?i Ti?n Th??ng T?i ?a Yêu C?u Vòng C??c
120% 3,000,000 VND (Ti?n n?p+ti?n th??ng)X15

C?CH THAM GIA:

● Hoàn thành n?p ti?n l?n ??u

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. S? ti?n n?p t?i thi?u là 200,000 VND. N?u ?? ??ng k? khuy?n m?i n?p l?n ??u Casino, h?i viên kh?ng? th? tham gia khuy?n m?i 50% TH??NG N?P L?N ??U CHO TH? THAO

và 68% TH??NG N?P L?N ??U CHO CASINO.

2. Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc.

3. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

4. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n m?i. N?u

vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

5. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

50% TH??NG N?P L?N ??U CHO TH? THAO

50% TH??NG N?P L?N ??U CHO TH? THAO

TI?N TH??NG T?I ?A 1,000,000 VND th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

N?p ti?n l?n ??u sau khi ??ng k? thành c?ng trong th?i gian khuy?n m?i , s? có quy?n nh?n 50% ti?n th??ng cho Th? thao

T? L? Khuy?n M?i Ti?n Th??ng T?i ?a Yêu C?u Vòng C??c
50% 1,000,000 VND (Ti?n n?p+ti?n th??ng)X10

C?CH THAM GIA:

● Hoàn thành n?p ti?n l?n ??u

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. S? ti?n n?p t?i thi?u là 200,000 VND. N?u ?? ??ng k? khuy?n m?i N?p L?n ??u cho Th? Tthao, h?i viên kh?ng? th? tham gia khuy?n m?i 68% TH??NG N?P L?N

??U CHO CASINO và 120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT.

2. Các ??n c??c hoà, c??c ??i l?p, v? hi?u, c??c b? h?y và c??c nh? h?n 0,5 t? l? c??c H?ng K?ng (1,5 t? l? c??c Ch?u ?u) cho các tr?n ??u th? thao s? kh?ng

???c tính vào s? ti?n c??c h?p l? trong khuy?n m?i này.

3. Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc.

4. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

5. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n

m?i. N?u vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

6. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

68% TH??NG N?P L?N ??U CHO CASINO

68% TH??NG N?P L?N ??U CHO CASINO

TI?N TH??NG T?I ?A 500,000 VND th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

N?p ti?n l?n ??u sau khi ??ng k? thành c?ng trong th?i gian khuy?n m?i , s? có quy?n nh?n 68% ti?n th??ng cho Casino.

T? L? Khuy?n M?i Ti?n Th??ng T?i ?a Yêu C?u Vòng C??c
68% 500,000 VND (Ti?n n?p+ti?n th??ng)X15

C?CH THAM GIA:

● Hoàn thành n?p ti?n l?n ??u

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. S? ti?n n?p t?i thi?u là 200,000 VND. N?u ?? ??ng k? khuy?n m?i N?p L?n ??u cho Casino, h?i viên kh?ng th? tham gia khuy?n m?i 50% TH??NG N?P L?N ??U

CHO TH? THAO và 120% TH??NG N?P L?N ??U CHO SLOT.

2. Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc.

3. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

4. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n

m?i. N?u vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

5. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

??NG K? NH?N NGAY 100,000 VND

??NG K? NH?N NGAY 100,000 VND

ti?n th??ng kh?ng gi?i h?n trò ch?i th?i gian ho?t ??ng

2020-09-01 ??n 2020-10-31

CHI TI?T KHUY?N M?I:

Sau khi ??ng k? mi?n phí thành c?ng, nh?n ngay ti?n th??ng ??ng k? mi?n phí 100,000 VND, có th? ??t c??c t?t c? trò ch?i, s? ti?n c??c ph?i ??t 100,000 x15=1,500,000 VND tr??c khi rút ti?n.

C?CH NH?N TH??NG:
● ??ng k? tài kho?n trên trang web

● Nh?p vào nút ” Tham Gia Ngay” trên góc ph?i

● Có th? ki?m tra ti?n ?? yêu c?u ? trang ” Phi?u ti?n m?t”

?I?U L? CH??NG TR?NH:

1. Sau khi ??ng k?, vui lòng ?i?n ??y ?? h? tên th?t, s? ?i?n tho?i di ??ng, ??a ch? email và liên k?t tài kho?n ng?n hàng rút ti?n.

2. M?i h?i viên m?i ch? ???c ??ng k? nh?n th??ng 1 l?n và s? ti?n c??c h?p l? ph?i ??t ??n [Ti?n th??ng x 15 l?n vòng c??c] ?? ti?n hành rút ti?n.

3. Tr??c khi ??ng k? ch??ng trình này, vui lòng ?i?n ??y ?? h? và tên th?t, s? ?i?n tho?i di ??ng, ??a ch? email và liên k?t tài kho?n ng?n hàng rút ti?n. Sau khi tham

gia thành c?ng, kh?ng th? s?a ??i th?ng tin tài kho?n cá nh?n tr??c khi rút ti?n.

4. N?u b?t k? h?i viên có hành vi gian l?n, c??c ??i l?p ho?c kh?ng trung th?t trong th?ng c??c, s? b? hu? t? cách tham gia.

5. M?i h?i viên h?p l?, m?i s? ?i?n tho?i di ??ng, m?i ??a ch? e-mail, cùng m?t th? ng?n hàng, m?i ??a ch? IP và m?i máy tính ch? có th? ???c h??ng m?t l?n khuy?n

m?i. N?u vi ph?m chúng t?i có quy?n b?o l?u v? th?i h?n ?? th?m ??nh thu h?i ti?n th??ng và các l?i nhu?n phát sinh.

6.Ch??ng trình này và b?t k? khuy?n m?i nào khác (bao g?m hoàn c??c) kh?ng th? h??ng cùng m?t lúc

7. Ch??ng trình này tu?n theo các quy t?c và ?i?u kho?n chung c?a trang win365.

Kangwon Land Casino again postpones planned full re-opening

In?South Korea?and the operator behind?Kangwon Land Casino?has reportedly announced that the facility has again postponed its planned full re-opening by a further two weeks following a recent spike in local?coronavirus?infections.

According to a report from GGRAsia, the revelation from?Kangwon Land Incorporated?comes after the nation of 51.7 million inhabitants yesterday recorded 198 new cases of coronavirus to take the national tally since the start of the year to 20,842 for 331 deaths. This recent resurgence also purportedly prompted local officials in Seoul to extend a range of enhanced anti-pandemic measures for at least another week that are to prevent businesses such as restaurants, coffee shops and bakeries from opening.

Considerable closure:

GGRAsia reported that that?Kangwon Land Casino?is the only casino in South Korea that?allows locals to gamble alongside foreign tourists?but it was?temporarily shuttered on February 23?due to the coronavirus pandemic.?The source?moreover explained that the 674-room development located in rural?Gangwon Province?approximately 93 miles from Seoul was allowed to?partially re-open its VIP gaming floor?in early-May and had been?hoping to begin welcoming less flush patrons from Monday.

Latest delay:

However, GGRAsia reported that this latter re-opening date has now been pushed back?to the morning of September 21?as the nation’s largest city, Seoul, is continuing to maintain?a range of social distancing protocols?that are prohibiting any more than 50 people from simultaneously gathering indoors.

Pricey postponement:

Seoul-listed Kangwon Land Incorporated is majority owned by various government authorities and reportedly used an official filing to detail that it now expects to chalk up approximately?$30.6 million?in lost casino sales?for the four weeks from August 23?using its first-half daily average rates as a guide.

New York tribe taking first steps towards realizing its casino ambition

In?New York?and the Shinnecock Indian Nation has reportedly inked an agreement with American casino operator?Hard Rock International?that could one day see it bring a gambling-friendly facility to the southeastern end of Long Island.

According to a Thursday report from the online news domain at Newsday.com, the 660-member tribe only received its federal recognition in 2010 but has long held an ambition to open a resort casino as a way to advance its economic agenda through greater tribal employment and revenue development.

Further foundation:

The?Shinnecock Indian Nation?reportedly told the news domain that the signing of the ‘fully vested’ alliance, which moreover involves developer?Tri-State Partners, followed the earlier approval of its gaming-related structures, rules and objectives by the?United States National Indian Gaming Commission. The tribe purportedly moreover declared that it now hopes to develop ‘a world-class entertainment destination’ that will create ‘hundreds of jobs and a revenue stream’ and allow it to ‘further its inherent sovereignty.’

Compact pursuit:

Newsday.com reported that the Shinnecock Indian Nation already holds a?Class 2 gaming license?from the?New York State Gaming Commission?that gives it the right to operate video gaming terminals and?bingo?parlors on its sovereign reservation near the?Suffolk County?community of?Southampton.?The source?detailed that the tribe is now hoping to sit down with state officials in order to?agree a compact?that would allow it to run much more lucrative gaming tables and?slots?at a property situated either on tribal lands or an approved offsite location.

Enduring examination:

However, the New York State Gaming Commission reportedly?told Newsday.com that it has yet to meet with the Shinnecock Indian Nation as it is in the midst of an official enquiry ‘to determine the economic feasibility and overall impact of granting additional casino licenses downstate’. Although the state?approved a constitutional amendment in 2013?that expanded full casino gaming to?four non-tribal upstate locations, the southern half of the state so far only features the slots-only?Jake’s 58 Casino Hotel?and?Resorts World Casino New York City?facilities.

Reportedly read a declaration from the New York State Gaming Commission…

No decision will be made until that study has been completed?and thoroughly reviewed.”

Cooperation call:

For its part and the Shinnecock Indian Nation reportedly released a statement in which it asked the state ‘to come forward and work with us’ on a casino plan that would allow both parties ‘to put away the ghosts of the past and a history marred with broken promises, theft and suffering.’

The tribe’s release reportedly read…

“In these troubling times everyone is seeking economic growth and development.?Together we can make a brighter future for the Shinnecock Indian Nation and the citizens of New York.”