Win365 Gaming Site,Win365 Online Game luan de xo so

News...   2020-12-05 14:15:52

  Win365 Lottery,Win365 Online Game luan de xo so

Cu?i cùng kh?ng nh?ng vòng hoa kh?ng có làm ra t?i may tía anh nh?ng th?t ra cho h?n tai h?a kh?ng ít.

K? th?t chính mình hi?n t?i c?ng có th? nói, nh?ng c?ng kh?ng bi?t th?i ??i này có cái gì kiêng k? kh?ng có, v?n là nhi?u nhìn k? h?n nói.

“T?c ph? nhi, ng??i mau ra ?ay!”

Còn h?o g?n nh?t ??u là ngày n?ng, này n?u là v?a m?i h? quá v?, qu?n t??ng kh?ng thoát ??u kh?ng ???c.

  

Nh? b?o nhìn, kh?ng kh?i th? dài, r?t cu?c v?n là trong nhà ng?u kh?ng ?? a, ngày h?m qua nhà mình dùng nhà c? ng?u, h?m nay nên ??n phiên ??i bá gia.

Thu?n ???ng qu?i ?i mua chút b?t mì, l?i quá hai ngày là n? nhi sinh nh?t, ??n làm m?t chén mì tr??ng th?, trong nhà tr? hàng kh?ng quá ?? r?i.

Nh? b?o t?c m?t ng??i ch?y t?i phòng b?p, b?n phía nhìn xem, ? d?a vách t??ng bàn dài án th??ng nhìn ??n m?t cái ti?u gi? tre, ch? có thành nhan ??u nh? v?y ??i, v?a v?n có th? c?m ?i trang d? d??ng x?.

Nh? b?o ??u ???c, nàng kh?ng nóng n?y, có th? h?c ?i h?c, h?c kh?ng ??n nàng li?n tính, vi?c này c??ng c?u kh?ng ???c.

Win365 Online Game luan de xo so

  Win365 Horse Racing betting,Win365 Online Game luan de xo so,

K? th?t, so v?i mì s?i, nàng càng thích ?n cháo, cháo là dùng g?o làm, c?ng kh?ng bi?t cái này tri?u ??i có hay kh?ng. Canh ph?n, xào ph?n, phóng ?i?m th?t ti cùng ?t cay, h?n n?a m?t chút ti?u d?a mu?i cùng hành thái rau th?m, a, h?o mu?n ?n a ~

Mì s?i h?o sau, m?t bàn ng??i ng?i vay quanh ? bên nhau, trung gian b?i th?nh mì s?i ?ào n?i, hút l?u l?u ?n mì thanh tràn ng?p toàn b? chính s?nh, m?i ng??i ??u ?n khí th? ng?t tr?i, trên trán toát ra m?t t?ng tinh m?n m? h?i.

M?nh an c?ng v?a m?i m?i v?a ?em cái làn c?p d?n ??n trên bàn, lúc này qu? g?i trên gh?, trên cao nhìn xu?ng nhìn mu?i mu?i, th?y ti?u mu?i v? m?t ta r?t tuy?t ?i bi?u tình, c?ng kh?ng ti?c khích l?, “Nh? b?o ng??i th?t có th? làm, chúng ta này li?n ?i.”

M?nh an n?m ngón tay ? ti?u mu?i tr??c m?t l?c l?c, th?y nàng kh?ng ph?n ?ng, nhéo nàng hai bên m?m má th?t x? m?t x?, cu?i cùng c?p l?ng hoàn h?n.

  

“Li?n 50 ?i.”

Nh? b?o xem cha m? m?i ngày v?i ??n kh?ng ???c, có chút ?au lòng, s?t ru?t t??ng h? tr?, nh?ng chính mình còn quá nh?, ?i ngoài ru?ng c?ng giúp kh?ng ???c, còn s? cho ??i nhan thêm phi?n toái.

“Sinh nh?t a, kia mu?n t?i khi nào?”, H?n vùi ??u c?n th?n h?i ?c h?, n?m tr??c gì th?i ?i?m quá sinh nh?t t?i?

Ai! Hi?n gi? ??i chút ph?i h?i th?n h?c, tiên sinh ch? cho b?n h? v? nhà ?n c?m m?t chút th?i gian.

  Win365 Online Game luan de xo so,

??n lúc ?ó, h?! Còn có th? làm nó ch?y?!

“Nh? ca, chúng ta h??ng nào ?i a”, ??ng ? nhà mình vi?n m?n tr??c, nh? b?o kh?ng bi?t nên ?i nào ?i. Ki?n th?y th?n các n?i s?n r?t nhi?u, kh?ng bi?t tên ti?u ??o c?ng có kh?ng ít, này nên ?i nào th?i d? d??ng x? a.

“?úng v?y, Ng? n?i n?i, ngài ?i tr??c gi?t qu?n áo, ta cùng mu?i mu?i tr??c gia ?i”, M?nh an nghiêm túc mà cùng Ng? n?i n?i chào h?i qua, sau ?ó l?i kéo nh? b?o ti?p t?c h??ng trong nhà ?u?i.

“Ti?u ho?t ??u, mi?ng chính là ng?t”, quát quát ti?u c? n??ng ??nh ki?u cái m?i nh?, ?n th? nghe ???c trong lòng cao h?ng, cái nào n? nhan kh?ng yêu m? ?au?

Related

Related
  • Win365 First Deposit Bonus
  • Win365 Slot Game
  • Win365 Sport Online
  • 24h News Top